Льготы (социальные гарантии) (редакция от 24.02.2009)
.

УРА! Свершилось! КС принял решение по социальным гарантиям (далее льготам) в том году когда они были нарушены. Более того, в решении КС сказано, что

5. Проаналізувавши зазначені положення Конституції України, Кодексу, практику зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України, Конституційний Суд України дійшов висновку, що зупинення законом про Державний бюджет України дії інших законів України щодо надання пільг, компенсацій і гарантій, внесення змін до інших законів України, встановлення іншого (додаткового) правового регулювання відносин, ніж передбачено законами України, не відповідає статтям 1, 3, частині другій статті 6, частині другій статті 8, частині другій статті 19, статтям 21, 22, пункту 1 частини другої статті 92, частинам першій, другій, третій статті 95 Конституції України.

Таким чином, Верховна Рада України не повноважна при прийнятті закону про Державний бюджет України включати до нього положення про внесення змін до чинних законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будь-яким чином змінювати визначене іншими законами України правове регулювання суспільних відносин.

что дает призрачную надежду, что в будущем году такой отмены не будет, и кроме того

5. Рішення Конституційного Суду України у цій справі має преюдиціальне значення для судів загальної юрисдикції при розгляді ними позовів у зв'язку з правовідносинами, які виникли внаслідок дії положень статей зазначених законів, що визнані неконституційними.

Так, что, согласно ст.22 ЗУ "О милиции" сотрудники пользуются следующими льготами (перечень не полный):

Працівникам міліції та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива.

Працівники міліції, які живуть і працюють у сільській місцевості та в селищах міського типу, і члени їх сімей, які проживають з ними, забезпечуються безплатно житлом з опаленням і освітленням за встановленими нормами, а також користуються іншими пільгами, передбаченими законодавством.

За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги за цим Законом.

За працівниками міліції, звільненими зі служби за віком, хворобою або вислугою років, зберігається право на пільги за цим Законом.

Остановлюсь на этом моменте подробнее.

Согласно ст.18 ЗУ "О милиции" "Порядок та умови проходження служби в міліції регламентуються Положенням про проходження служби особовим складом органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом Міністрів України."

ППС предусматривает следующие основания для увольнения:
63. Особи рядового і молодшого начальницького складу (до капитана милиции S.P.) звільняються зі служби в запас (з постановкою на військовий облік):
а) за віком - при досягненні віку, встановленого для них пунктом 5 цього Положення;
б) через хворобу - у разі визнання їх непридатними до військової служби в мирний час (у військовий час - обмежено придатними 2-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії;
в) через обмежений стан здоров'я - у разі визнання їх придатними до військової служби поза строєм у мирний час (у військовий час - обмежено придатними I-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії при неможливості використання їх на службі у зв'язку з відсутністю відповідних вакантних посад;
г) за вислугою строку служби, передбаченого договором, якщо особи рядового і молодшого начальницького складу не виявляють бажання продовжувати службу;
д) через службову невідповідність;
є) за порушення дисципліни;
ж) за власним бажанням - при наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових обов'язків;
з) через скорочення штатів - при відсутності можливості подальшого використання на службі;
и) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

или

64. Особи середнього, старшого і вищого начальницького складу (от майора и выше) звільняються зі служби в запас (з постановкою на військовий облік):
а) за віком - при досягненні віку, встановленого для них пунктом 7 цього Положення. Крім того, за віком можуть бути звільнені особи середнього начальницького складу, які мають вислугу 20 і більше років (у пільговому обчисленні), і яким до досягнення встановленого віку перебування на службі залишилося 3 роки і менше, а за їх бажанням при досягненні цього віку - незалежно від наявності вислуги років;
б) через хворобу - у разі визнання їх непридатними до військової служби в мирний час (у військовий час - обмежено придатними 2-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії;
в) через обмежений стан здоров'я - у разі визнання їх придатними до військової служби поза строєм у мирний час (у військовий час обмежено придатними 1-го ступеня) за рішенням військово-лікарської комісії при неможливості використання їх на службі у зв'язку з відсутністю відповідних вакантних посад;
г) через скорочення штатів - при відсутності можливості подальшого використання на службі;
д) через службову невідповідність;
є) за порушення дисципліни;
ж) за власним бажанням - при наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових обов'язків;
з) у зв'язку з переходом у встановленому порядку на роботу в інші міністерства і відомства (організації);
и) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;
і) у зв'язку з непроходженням випробування в період іспитового строку.

65. Особи рядового і начальницького складу звільняються зі служби у відставку (із зняттям з військового обліку):
а) за віком - при досягненні граничного віку, встановленого Законом СРСР "Про загальну військову повинність" для перебування в запасі осіб, які мають відповідні військові звання;
б) через хворобу - у разі визнання їх непридатними до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Для получения льгот нам интересны пункты, которые эквивалентны установленных оснований в Законе. А это п. "а" (по возрасту), б (по болезни), в (можно считать по болезни), г (выслуга срока службы) ст.63.

Если Вас увольняют на пенсию по одному из этих пунктов - считайте что льготы у вас в кармане. Так или иначе, добровольно или через суд Вы их имеете возможность выбить.

Пункт "г" в этом плане особенно интересен. Ст.17 ЗУ "О милиции" гласит "На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни… ". Т.е. каждый офицер милиции приходя на службу по Закону должен заключить индивидуальный контракт. У контракта есть обязательные условия - это срок службы, денежное содержание и т.д. Так вот срок указанный в контракте - это и есть срок службы.

Однако, ППС пытается оперировать понятием "срок службы" в эквиваленте "возраст".
"5. Особи рядового і молодшого начальницького складу в органах внутрішніх справ перебувають: чоловіки - до 45-річного віку, жінки - до 40-річного віку. При необхідності та за згодою цих осіб, за умови їх придатності до служби, строк служби може бути продовжено їм до п'яти років начальниками,"

В этом случае более корректна фраза "возраст нахождения на службе".

Но. Часто в судебной практике (разъяснения ВСУ) понятия "срок службы" и "выслуга лет" считают эквивалентными. В противном случае "срок службы" для сотрудника милиции законодательно не установлен - и может считаться, скажем, 100 годами.

Имперически можно считать, что срок службы СМ составляет 20 лет в т.ч. льготном исчислении.

Таким образом, любой СМ со специальным званием до капитана включительно, может уволиться из ОВС на пенсию при наличии 20 лет выслуги на основании п. "г" ст.63 ППС и вполне официально получить предусмотренные льготы и выходное пособие в размере 50% последней ЗП за каждый календарный год.

А вот для майоров и выше - не все так просто. Во первых основания "по выслуге срока службы" у них нет. А есть только п. "а" (по возрасту), б (по болезни), в (можно считать по болезни) ст.64. Почему эти лица не имеют такого права не совсем понятно. Точнее совсем не понятно. Они тоже должны заключать контракты. В контрактах тоже должен быть указан срок его действия. И что делать майору после окончания контракта? Уволиться по окончанию контракта он не может. Нет такого основания. У МВД нет оснований платить ему ЗП - т.к. контракт закончен и оснований для выплаты нет. Теоретически - такой СМ просто зависает на службе - его могут вывести за штат, но не могут уволить. До тех пор пока он не напишет рапорт "по собственному" или не достигнет пенсионного возраста.

Наверно поэтому о заключении контрактов с сотрудниками милиции (ВВ не считаются) никто не слышал, и ничего про это не знает.

Таким образом, для старших офицеров остается либо ждать наступления предельного возраста, либо увольняться на пенсию "по собственному желанию".
Сама абсурдность такого увольнения ни кого не интересует. Ведь если взять стандартную формулировку, которую требуют писать кадры (а это что-то типа "прошу уволить из ОВД по собственному желанию с начислением пенсии") то она, по сути, звучит, как "прошу начислить пенсию по собственному желанию".
Поэтому желающим побороться, в рапорте лучше писать фразу типа "Прошу уволить из ОВД согласно ст.12 ЗУ "О пенсионном обеспечении" в связи с наличием выслуги лет". Если кадры пропустят такую формулировку - есть шансы отстоять свое право на выходное пособие и льготы. Во всяком случае мне говорили о том, что есть решение суда о увольнении СМ на основании Закона, а не ППС. Правда, сам я этого решения не видел.
Но самый интересный пункт "ж" ст.63,64, который фактически узаконил рабство в системе МВД. Напомню "за власним бажанням - при наявності поважних причин, що перешкоджають виконанню службових обов'язків". Чем же интересен этот пункт? А тем, что перечень таких оснований устанавливается Кабинетом Министров, это во первых, а во вторых - "выслуги лет" или "права на пенсию" в этом перечне нет. Т.е. увольнение "по собственному" при наличии выслуги лет по букве ППС не может быть произведено. Ну как может препятствовать наличие выслуги лет для начисления пенсии дальнейшему прохождению службы? НИКАК! Поэтому СМ должен служить либо до достижения пенсионного возраста, либо до такого состояния здоровья когда ВВК даст ему заключение о не пригодности по состоянию здоровья.
Поэтому единственный 100% законный вариант увольнения на пенсию по выслуге, это даже не "по собственному", а "по семейным обстоятельствам" согласно перечню установленному КМ. Но при этом суть формулировки будет не менее интересна "начислить пенсию по семейным обстоятельствам".
Способ первый: законный и реальный.

Для получения 50% скидки на коммунальные услуги берется удостоверение, справка о том, что Вы действительно проходите службу в ОВД (не понятно зачем, ведь документом свидетельствующим о Вашем прохождении службы является удостоверение, а для предъявления в коммунальные службы необходим ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА дающего право на льготы, а не справки), справка о составе семьи и занимаемой площади, и все эти документы разносятся по соответствующим службам.

Если лично ходить лень - есть такое понятие как почта. Отправляем заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения на имя начальника соответствующей организации (ФИО начальника указывать не обязательно, но в принципе можно узнать по телефону), приложив сопроводиловку типа "направляю Вам документы подтверждающие мое право на 50% оплату ваших услуг" и с момента вручения письма (вы получите уведомление о вручении) начинаем платить 50%.

Ни один суд не примет решение не в Вашу пользу.

ЖЭКи, РЭПы и как там их еще должны (обязаны) выдавать справки о составе семьи не зависимо от наличия задолженности по оплате.

Способ второй: не менее законный, но менее реальный.

В 2003 году КМ Украины принял постановление № 426 от 31.03.2003 "Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу".

Согласно этому постановлению СМ должен за выплатой обращаться в местную бухгалтерию, т.е. ту бухгалтерию, которая обслуживает его подразделение.

Возмещение затрат происходит ежемесячно, или раз в квартал по решению руководителя подразделения.

Пункт 3 данного Постановления содержат подводный камень (даже огроменный булыжник) и гласит, что выплаты по этим статьям производятся в пределах средств предусмотренных в сметах на содержание подразделений. И все бы ничего, но в БЮДЖЕТЕ МВД таких затрат отдельной строкой не предусмотрено. А смета каждого конкретного подразделения охраняется как высшая государственная тайна, ибо не фиг знать каждому рядовому сотруднику, на что в ней предусмотрены средства. Вдруг там заложено кредитование строительства жилья? Тут же возникнет вопрос, а где то лицо которому кредитуется жилье?

Для возмещения затрат льготник (благодаря последнему решению КС, все СМ) подает в бухгалтерию копии квитанций об оплате коммунальных услуг, газа, электроэнергии и т.д.

Все ограничения, заложенные в Постановлении КМУ № 426, основаны на изменениях внесенных ЗУ "О бюджете", а такие изменения КС Украины в своем решении признал не конституционными, следовательно, ограничительные нормы, прописанные в Постановлении КМУ, автоматически становятся не действительными.

Таким образом, существует два пути получения социальных гарантий предусмотренных Законом:

1. непосредственное взаимодействие с коммунальными службами

2. взаимодействие с родной бухгалтерией.

Какой из них выбрать - Вам решать. Оба пути Законны на все 100%. Оба пути гарантируют получение льгот.

P.S. в г.Севастополе помощь в оформлении бумаг и борьбе с коммунальщиками могу оказать лично и бесплатно (под бесплатно подразумевается, что мой труд (под трудом подразумевается, что все процессуальные бумаги Вы получаете бесплатно, если придете со своей бумагой или носителем на который будут скинуты образцы документов) оплачиваться не будет, а Все накладные расходы ложатся на Вас).

Используются технологии uCoz