МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

 

 

НАКАЗ

 

 

31.12. 2007                                  м. Київ                                    499

 

 

 

Про впорядкування структури та умов

грошового забезпечення осіб рядового

і    начальницького     складу    органів

внутрішніх справ

 

 

 

 

 

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.11.2007         № 1294 “Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу” (далі – постанова) та з метою встановлення порядку і умов грошового забезпечення працівників органів внутрішніх справ

 

НАКАЗУЮ:

 

          1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2008 року Положення про порядок виплати грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, що додається.

          2. Установити:

          2.1. Схему посадових окладів для курсантів навчальних закладів органів внутрішніх справ згідно з додатком 1.

          2.2. Оклади за спеціальними званнями осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 2.

          2.3. Розміри надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького  складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 3.

          2.4. Схеми посадових окладів осіб начальницького складу згідно з додатками 4 — 20.

          2.5. Схеми посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу згідно з додатком 21.

 

          2.6. Додаткові види грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ згідно з додатком 22.

          3.Установити, що грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних  (підвищення посадового  окладу,  надбавки,  доплати,  винагороди,

які мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

          4. Виплату грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу здійснювати в порядку, затвердженому Міністерством внутрішніх справ України.

          5. У разі зменшення у зв’язку з прийняттям цієї постанови розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих осіб рядового і начальницького складу на період їх служби на займаній посаді та в осіб рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до набрання чинності постановою, і грошовим забезпеченням, установленим за новими умовами.

          6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цього наказу, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Міністерства внутрішніх справ України.

          7. Скасувати Методичні рекомендації про порядок застосування нормативно-правових актів з питань грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та умов оплати праці працівників, які не мають спеціальних звань рядового і начальницького складу, затверджені Міністром внутрішніх справ України 30.06.2005.

          8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хоменка В.П.

          9. Цей наказ надіслати за належністю.

         

Міністр                                                                                                 Ю.В. Луценко

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО                                                    ПОГОДЖЕНО

Міністерство праці та соціальної                    Міністерство фінансів України

політики України

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Голова об’єднаної профспілкової

організації атестованих працівників

МВС України                             

                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                         Наказ МВС

                                                                                      31.12.2007 № 499

 

 

Положення

про порядок виплати грошового забезпечення осіб рядового

і    начальницького    складу     органів    внутрішніх    справ

 

 

          1. Загальні положення

          1.1. Положення про порядок виплати грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (далі - Положення) встановлює порядок виплати грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ.

          1.2. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу визначається залежно від посади, окладу за спеціальним званням та тривалості служби в органах внутрішніх справ.

          1.3. Грошове забезпечення осіб рядового і начальницького складу складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних підвищень посадового окладу, надбавок, доплат, винагород, які мають постійний характер, премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

          1.4. Розміри посадових окладів, окладів за спеціальним званням та додаткових видів грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

          1.5. Згідно з Положенням грошове забезпечення виплачується особам рядового, молодшого, середнього, старшого та вищого начальницького складу:

          1.5.1. Особам, які займають штатні посади рядового і начальницького складу в Міністерстві внутрішніх справ України, головних управліннях, управліннях МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті, їх міських, районних, лінійних управліннях (відділах, пунктах), у підрозділах міліції, слідчих ізоляторах, вищих навчальних закладах, закладах освіти, науково-дослідних установах, Державній службі охорони при МВС України, на інших підприємствах, в установах, організаціях і підрозділах системи МВС України.

          1.5.2. Особам, які навчаються в навчальних закладах системи МВС.

          1.5.3. Особам, які перебувають у розпорядженні відповідного органу внутрішніх справ.

          1.6. Підставою для виплати грошового забезпечення є наказ начальника органу внутрішніх справ про призначення на штатну посаду, яка входить у його номенклатуру, наказ ректора вищого навчального закладу про зарахування на навчання, наказ про зарахування в розпорядження органу внутрішніх справ та встановлення відповідних окладів, надбавок, доплат тощо.

          Грошове забезпечення виплачується в межах асигнувань, визначених у кошторисі доходів і видатків органу на грошове утримання.

          1.7. Виплата грошового забезпечення  особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється з 20 по 25 число один раз у поточному місяці за повний календарний місяць.

          У цей же строк провадиться виплата грошового забезпечення за перерахунками у зв’язку з присвоєнням чергового спеціального звання, призначенням на іншу посаду, зміною розміру відсоткової надбавки за вислугу років та з інших підстав.

1.8. Достроково виплата грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ допускається при:

відбутті у відпустку, але не раніше ніж за три дні до відбуття у відпустку, не рахуючи вихідних і святкових днів;

відбутті у службові відрядження за поточний місяць, якщо вони на день виплати грошового забезпечення за поточний місяць не можуть прибути до місця служби, але не раніше ніж за день до відбуття у відрядження, не рахуючи вихідних і святкових днів.

1.9. При переведенні по службі, пов’язаному з переїздом до іншого населеного пункту, у тому числі при відбутті до вищих навчальних закладів МВС України з увільненням від посади, грошове забезпечення за попереднім місцем служби виплачується по день відбуття до нового місця служби (навчання), зазначений у наказі про відрядження до іншого підрозділу органу внутрішніх справ.

1.9.1. Видача авансів у рахунок грошового забезпечення не допускається.

1.9.2. Якщо в період, за який виплачується грошове забезпечення, в особи рядового чи начальницького складу виникає право на отримання чергового розміру відсоткової надбавки за вислугу років, а також інших додаткових видів грошового забезпечення, то грошове забезпечення виплачується з моменту виникнення цього права.

     1.10. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,  відрядженим до органів виконавчої влади, на підприємства, в організації, які виконують роботи в інтересах оборони держави та її безпеки (далі - державні  органи), із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України, грошове забезпечення виплачується в державних органах у розмірах і порядку, що встановлюються чинним законодавством України, за рахунок коштів державних органів, до яких вони відряджені.Виплачене грошове забезпечення може бути стягнуто за розпорядженням начальника органу внутрішніх справ з особи, яка його отримала, в таких випадках:

а) при одержанні грошового забезпечення у зв’язку з переведенням по службі, якщо переведення не відбулося;

б) за час відсутності на службі без поважних причин;

в) у разі невідповідності даних рапорту та дубліката грошового атестата.

1.11. Забороняється призначення на посади, які заміщуються особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, у порядку службового сумісництва, крім посад, пов’язаних з науково-педагогічною та науковою діяльністю.

Особам начальницького складу, які ведуть у дозволених випадках педагогічну роботу на умовах погодинної оплати, оплата провадиться в порядку, установленому чинним законодавством, у межах визначених обсягів педагогічної роботи.

1.12. Особам начальницького складу, які  працюють за сумісництвом на медичних посадах у лікувальних установах МВС, оплата праці сумісників, проводиться за фактично відпрацьований час, але не може перевищувати половини посадового окладу за цією посадою.

1.13. Виплата грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які залучаються до несення служби понад установлений законодавством робочий час, а також у дні щотижневого відпочинку та святкові дні, провадиться в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством.

1.14. У випадках коли будуть підтверджені раніше невідомі та не враховані в особових справах періоди служби, грошове забезпечення, яке буде встановлено в нових розмірах, виплачується з дня видання наказу органу про підтвердження раніше неврахованої вислуги років. Перерахунок грошового забезпечення за минулий період не проводиться.

1.14.1. У разі переплати чи незаконної виплати грошового забезпечення внаслідок неправильного застосування норм і порядку виплати, відносно посадових осіб проводиться службове розслідування, за результатами якого винних осіб притягують до дисциплінарної відповідальності.

          1.14.2. Грошове забезпечення, виплачене за правилами і нормами, які діяли в момент виплати, поверненню не підлягає.

 

          2. Оклади за спеціальними званнями

          2.1. Особам рядового, молодшого, середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ (крім курсантів навчальних закладів МВС, прийнятих на навчання з числа осіб цивільної молоді) оклади за спеціальними званнями нараховуються та виплачуються з дня підписання наказу про присвоєння спеціального звання.

          2.2. Якщо до надходження наказу про присвоєння чергового спеціального звання особі рядового, молодшого, середнього, старшого чи вищого начальницького складу органів внутрішніх справ грошове забезпечення за поточний місяць виплачене, то за період з дня присвоєння спеціального звання виплачується відповідна різниця в грошовому забезпеченні.

 

          3. Посадові оклади осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

          3.1. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюються в розмірах, зазначених у штатному розписі органів внутрішніх справ, які затверджені відповідними наказами МВС України.

          3.2. Посадові оклади особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачуються з дня підписання наказу, про призначення особи на посаду, якщо дата призначення на посаду не вказана.

          3.3. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, призначеним на посади, за якими встановлені посадові оклади від мінімуму до максимуму, зміна розміру посадових окладів (підвищення або зниження) встановлюється наказом керівника органу відповідно до складності та обсягу роботи, досвіду працівника та його ставлення до виконання службових обов'язків.

          При цьому особам, призначеним в інтересах служби на однойменні чи рівні (з однаковими окладами) або вищі посади, посадові оклади за новими посадами встановлюються на загальних підставах, але не нижче розмірів посадових окладів, які їм виплачувалися за попередніми посадами.

 

4. Підвищення посадових окладів

4.1. Підвищення посадових окладів окремим особам рядового і начальницького складу в кожному випадку утворює нові розміри посадових окладів, на які нараховуються надбавки, доплати тощо.

4.2. Установлення зазначеного підвищення  здійснюється шляхом видання письмового наказу.

 

          5. Відсоткова надбавка за вислугу років

          5.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується відсоткова надбавка за вислугу років до посадових окладів та окладів за спеціальними званнями з дня призначення на посаду.

5.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, яким відповідно до цього Положення передбачено підвищення посадового окладу, відсоткова надбавка за вислугу років нараховується з нового посадового окладу в підвищеному розмірі та окладу за спеціальним званням.

5.3. У разі прийняття Урядом окремих рішень про зарахування до стажу служби в органах внутрішніх справ періодів роботи на вільнонайманих посадах, віднесених у подальшому до категорії посад, що заміщуються особами начальницького складу, і їх оголошення здійснюється  відповідними наказами МВС України, відсоткова надбавка за вислугу років обчислюється з урахуванням цього стажу.

5.4. Обчислення стажу служби для виплати відсоткової надбавки за вислугу років особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ   проводиться   відповідно   до  вимог  наказу МВС України від 20.06.2004

 

№ 684, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.07.2004 за                № 860/9459.

 

6. Надбавки

6.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюються надбавки залежно від особливостей проходження служби, характеру роботи та кваліфікаційної категорії.

          6.2. Виплата надбавок провадиться особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають високі результати в боротьбі зі злочинністю, службовій діяльності та захисті законних інтересів і прав громадян, здійснюється за поданням безпосередніх керівників та оголошується наказом.

          6.3. У разі несвоєчасного або неякісного виконання завдань, зниження результатів оперативно - службової діяльності розмір установленої раніше надбавки за поданням керівництва органа може бути зменшено або взагалі надбавку скасовано, про що оголошується наказом.

6.4. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ установлюється надбавка за виконання особливо важливих завдань  у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за вислугу років;

          тим, що безпосередньо розробляють проекти нормативно-правових актів, проводять експертизу проектів нормативно-правових актів, що передбачено положеннями про відповідні структурні підрозділи, - у розмірі до 100 відсотків;

за виконання спеціальних завдань, пов’язаних з антитерористичною діяльністю, - у розмірі до 100 відсотків;

          особам начальницького складу слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, за службу на посадах слідчих; підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів міліції та в підрозділах з керівництва дільничними інспекторами міліції - у розмірі до 100 відсотків.

          6.5. Особам середнього старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, які проводять оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення  органів державної влади і оперативно-службову діяльність, установлюється надбавка в розмірі до 50 відсотків посадового окладу.

          6.6. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які займають посади, що потребують знання та використання іноземної мови, установлюється надбавка за знання та використання в роботі однієї європейської мови в розмірі 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або африканської — 15, двох і більше мов — 25 відсотків посадового окладу.

6.7. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають спортивні звання, установлюється надбавка від посадового окладу в таких розмірах: “Заслужений тренер”, ”Заслужений майстер спорту” –              20 відсотків;   “Майстер спорту міжнародного класу” – 15 відсотків, “Майстер спорту” – 10 відсотків.

Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені особи є чи були членами національної збірної команди України або членами національних збірних команд СРСР, країн  СНД та Балтії не менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням.

          6.8.Особам рядового і начальницького складу центральних апаратів державних органів, їх регіональних територіальних управлінь виплачується надбавка за почесне звання “заслужений” -  у розмірі  5 відсотків посадового окладу.

          Іншим особам рядового і начальницького складу за звання “заслужений” – у розмірі 20 відсотків, за почесне звання “народний” – 40 відсотків посадового окладу.

          Надбавка за почесні звання “заслужений” і “народний” виплачується особам рядового і начальницького складу в разі, коли виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням.

          6.9. Надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавка за службу в умовах режимних обмежень.

          6.9.1. Особам начальницького складу органів внутрішніх справ виплачується надбавка за виконання функцій державного експерта в розмірі та порядку, визначених законодавством.

          6.9.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які за умовами своєї професійної діяльності постійно працюють з відомостями, що становлять державну таємницю, установлюється щомісячна надбавка за роботу в умовах режимних обмежень згідно з формами допуску в розмірах 20, 15, 10 відсотків до посадового окладу залежно від ступеня доступу до державної таємниці.

          6.9.3. Особи, які працюють в умовах режимних обмежень і безпосередньо виконують науково-дослідні та дослідно-контрольні роботи, що містять державну таємницю і передбачені державним замовленням, установлюється надбавка залежно від ступеня секретності та обсягу інформації.

          6.9.4. Надбавка до посадових окладів виплачується за наявності дозволу (ліцензії) на діяльність, пов’язану з державною таємницею, відповідно до  статті 19 Закону України “Про державну таємницю” (постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.1994 № 414 “Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає допуск до державної таємниці”).

     6.10. Особам рядового і начальницького складу, які перебувають у штатах шифрувальних служб органів внутрішніх справ і зайняті безпосередньо на шифрувальній роботі, виплачується щомісячна надбавка за шифрувальну роботу у відсотках до посадового окладу в таких розмірах: від 1 до 3 років – 10,  від 3 до 5 років – 15, понад 5 років –  20 відсотків.

 

 

В органах внутрішніх справ, що мають не більше двох шифрувальних працівників, надбавка за шифрувальну роботу виплачується також і шифрувальним працівникам-сумісникам (резервним шифрувальним працівникам).

Виплата надбавки шифрпрацівникам-сумісникам (резервним шифрпрацівникам) провадиться за період, на який вони залучалися до шифрувальної роботи із збереженням займаної посади (постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.1995 № 1037).

          6.11.  Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які обіймають штатні посади в спеціальних підрозділах по боротьбі з організованою злочинністю виплачується надбавка за службу в спеціальних підрозділах в розмірі від 20 до 50 відсотків посадових окладів (постанова Верховної Ради України від 11 липня 1995 року № 285 “Про внесення змін до Положення про порядок комплектування, матеріально-технічного, військового, фінансового та соціально-побутового забезпечення спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України”).

          6.12. Надбавка за особливості проходження служби.

          Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які працюють у приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво та жебрацтво, виплачується надбавка в таких розмірах:

начальнику приймальника-розподільника, заступникам начальника, оперативним уповноваженим карного розшуку, міліціонерам-водіям –              10 відсотків посадового окладу;

інспектору з працевлаштування, старшому інспектору, інспектору, черговому, міліціонерам, міліціонерам-черговим, майстру виробничого навчання, командиру взводу, командиру відділення, інспектору-криміналісту – 15 відсотків посадового окладу;

в ізоляторах тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, у спецприймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, виплачується надбавка до посадового окладу в розмірі 15 відсотків.

 

7. Доплати

          7.1. Особам рядового і начальницького складу, які мають науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, виплачується доплата.

          Особам, які проходять службу в центральних апаратах державних органів, їх регіональних управлінь, – у розмірі 5 і 10 відсотків посадового окладу;

          іншим особам  – у розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

          За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем.

          7.2. Особам начальницького складу, які займають посади, пов’язані з педагогічною або науковою діяльністю і мають учене звання доцента (старшого

 

наукового співробітника), у розмірі 25 відсотків, професора – 33 відсотків посадового окладу.

          За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням.

7.3. Водіям-співробітникам легкових автомобілів з числа осіб рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які обслуговують апарати МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті та міських управлінь, за умови несення служби понад установлений робочий час, виплачується доплата за ненормований робочий день незалежно від персонально присвоєного водієві-співробітникові класу в розмірі                10 відсотків посадового окладу.

 

8. Компенсація за службу в надурочний час, у дні щотижневого відпочинку та святкові дні

          8.1. При залученні осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ до несення служби понад установлений законодавством робочий час оплата їхньої праці за цей час проводиться в розмірах, передбачених законодавством України про працю, з розрахунку посадового окладу і окладу за спеціальним званням.

          8.2. Годинна ставка обчислюється шляхом поділу місячного посадового окладу та окладу за спеціальним званням на кількість годин робочого часу в поточному місяці. При цьому надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік.

          Підставою для виплати компенсації є табель обліку робочого часу з обов’язковою відміткою в ньому кількості відпрацьованих годин (постанова Кабінету Міністрів України від 14 вересня 1991 року № 197 “Про порядок компенсації особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ за службу понад установлений законодавством робочий час, а також у дні  щотижневого відпочинку та святкові дні”).

 

9. Преміювання

          9.1. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальний результат служби, у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду грошового забезпечення.

          9.2. Преміювання осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ здійснюється відповідно до Положення про преміювання, розробленого з метою визначення порядку матеріального заохочення осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, з урахуванням специфіки та особливостей виконання покладених на них службових обов’язків, своєчасності і точності виконання рішень державних органів та розпоряджень і вказівок керівників підрозділів.

 

9.3. Премія виплачується також за час перебування:

у черговій, короткостроковій, через хворобу, канікулярній та додатковій            відпустках;

на курсах підвищення кваліфікації та перепідготовки;

на лікарняному, а також при тимчасовому виконанні обов'язків;

у службовому відрядженні.

          9.4. Зменшення розміру премії, позбавлення її проводиться відповідно до Положення про преміювання.

          9.5. Виплата премії за минулий місяць проводиться в поточному місяці разом з виплатою грошового забезпечення.

          9.6. Підставою для виплати премії є списки та рапорти, які подаються до бухгалтерії керівниками підрозділів до 10 числа кожного місяця.

 

10. Матеріальна допомога

          10.1. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення при щорічній основній відпустці в розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

10.2. Фактичні витрати на матеріальну допомогу відповідно до вимог бюджетного законодавства проводяться тільки в межах затвердженого кошторисом фонду грошового забезпечення.

 

11. Грошове забезпечення слухачів, курсантів, докторантів, ад’юнктів та магістрів

          11.1. Працівникам органів внутрішніх справ, які зараховані до очної докторантури, ад’юнктури, магістратури, а також курсантам і слухачам з числа осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС, виплата грошового забезпечення проводиться в розмірах, які вони отримували за основною штатною посадою до вступу на навчання.

          11.2. Слухачам і курсантам вищих навчальних закладів МВС України, яким у період навчання зберігається грошове забезпечення за останньою штатною посадою, що вони обіймали до направлення на навчання, розмір грошового забезпечення змінюється в разі зміни відсоткової надбавки за вислугу років, присвоєння чергового спеціального звання або загальної зміни  посадових окладів у цілому в системі МВС згідно із законодавством.

          11.3. Особам, які закінчили вищі навчальні заклади і направлені за розподілом на службу до відповідних органів внутрішніх справ, по день їхнього призначення на штатну посаду виплачується грошове забезпечення навчальним закладом у розмірі, в якому вони одержували в навчальному закладі.

          11.3.1. Після призначення цих осіб на штатні посади відповідно до отриманої ними фахової підготовки в підрозділах за місцем подальшого проходження служби їм строком до кінця року надається чергова відпустка, тривалість якої визнається відповідно до чинного законодавства.

         

 

          11.4. При наданні щорічної відпустки надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань та допомога для оздоровлення в розмірах, визначених підрозділом 10.1 цього Положення.

 

          12. Порядок та умови збереження грошового забезпечення

12.1. Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, призначеним на керівну та педагогічну роботу із спеціальних дисциплін у вищі навчальні заклади МВС, у кожному конкретному випадку Міністром внутрішніх справ можуть бути збережені посадові оклади за останніми до призначення в навчальні заклади основними (які виконуються не тимчасово) штатними посадами.

12.2. Обмеження розміру посадового окладу, що зберігається, не поширюється на осіб, які призначаються на посади ректорів навчальних закладів та проректорів з наукової і навчальної роботи.

12.3. Збережений у порядку, визначеному в розділі 12 цього Положення,  посадовий оклад виплачується до набуття особою начальницького складу права на одержання посадового окладу разом з доплатою за вчене звання та науковий ступінь у розмірі, що перевищує збережений посадовий оклад, або в розмірі, що йому дорівнює.

12.4. Виплата збереженого посадового окладу припиняється в разі пониження в посаді, а також при переміщенні на посаду, за якою не передбачено збереження посадового окладу.

12.5. У такому ж порядку можуть бути збережені посадові оклади за останньою штатною посадою особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, призначеним на керівну та педагогічну роботу із спеціальних дисциплін у вищих училищах професійної підготовки та навчальних центрах підготовки працівників органів внутрішніх справ.

 

          13. Виплата грошового забезпечення за час перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації.

Особам рядового і начальницького складу, які тимчасово відбувають із збереженням штатної посади на короткострокові курси перепідготовки та вдосконалення до навчальних підрозділів, на курси в училища, на факультети і в інститути підвищення кваліфікації, за час навчання, а також за час дороги до місця навчання і назад виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою.

Якщо в період навчання змінився посадовий оклад за тією посадою, що зберігається, виплата грошового забезпечення здійснюється з урахуванням нового окладу з моменту його встановлення.

 

14.  Виплата грошового забезпечення за час хвороби

14.1. Особам рядового і начальницького складу, що увільнені від служби через хворобу на підставі листків непрацездатності або перебувають у відпустці через хворобу, зберігається виплата грошового забезпечення в розмірі, одержуваному на день хвороби, але не більш ніж за чотири місяці, крім випадків, коли законодавством України передбачені більш тривалі строки перебування на лікуванні.

14.2. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які знаходяться на лікуванні у зв’язку з пораненням, контузією чи каліцтвом, отриманими під час виконання службових обов’язків, грошове забезпечення виплачується за весь час перебування на лікуванні аж до вступу їх у виконання обов'язків за посадою або звільнення з органів внутрішніх справ.

14.3. Виплата грошового забезпечення за час хвороби понад строки, зазначені в підрозділі 14.1 цього Положення, допускається залежно від висновку військово-лікарської комісії щодо придатності особи рядового і начальницького складу до подальшої служби в органах внутрішніх справ, з дозволу Міністра внутрішніх справ.

14.4. Якщо в період перебування на лікуванні (обстеженні) чи у відпустці через хворобу в особи рядового і начальницького складу змінено оклад за займаною посадою, виникло право на збільшення надбавки за вислугу років або їй присвоєно чергове спеціальне звання начальницького складу, виплата грошового забезпечення в нових розмірах провадиться з моменту виникнення згаданого права.

14.5. Особам рядового і начальницького складу, працюючим у дозволених випадках за сумісництвом, оплата за час хвороби провадиться лише за основною посадою.

 

          15. Виплата грошового забезпечення при зміні штату органу внутрішніх справ

15.1. При зміні штату (повністю чи частково) особам рядового і начальницького складу, призначеним на посади за зміненим штатом, оклади за цими посадами виплачуються з дня підписання наказу про призначення на посаду, якщо в ньому не вказана інша дата.

15.2. Якщо найменування посад, які обіймають особи рядового і начальницького складу, у новому штаті залишилися без змін, але змінилися розміри посадових окладів відповідно до законодавства, нарахування та виплата грошового забезпечення за новими розмірами посадових окладів здійснюється з дня видання наказу органу про встановлення нових розмірів посадових окладів, якщо в ньому не вказаний інший строк виплати.

15.3. Призначення на посади в разі зміни штату має бути проведено не пізніше ніж у 2-місячний строк, якщо в наказі про затвердження (зміну) штату не зазначено інший строк.

 

          16. Виплата грошового забезпечення за час перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ

          16.1. При здійсненні організаційно-штатних заходів особи начальницького складу зараховуються в розпорядження органу внутрішніх справ на строк не більше 15 діб.

 

 

У виняткових випадках, пов’язаних з особливими обставинами, перебування в розпорядженні органу внутрішніх справ понад 15 діб, але не більше двох місяців, допускається з дозволу Міністра внутрішніх справ. До цього строку не зараховується період перебування у відпустках та на лікуванні (обстеженні) у лікувальних закладах .

          16.2 За період перебування особи рядового і начальницького складу в розпорядженні органу внутрішніх справ виплачується грошове забезпечення з розрахунку посадового окладу за останньою основною штатною посадою, окладу за спеціальним званням та відсоткової надбавки за вислугу років.

16.3. Днем зарахування в розпорядження вважається день підписання наказу про зарахування в розпорядження або день, зазначений у наказі.

16.4. При виплаті грошового забезпечення в період перебування в розпорядженні не зараховується:

час перебування в черговій відпустці;

час перебування на стаціонарному лікуванні;

період тимчасового виконання обов'язків за вакантною посадою;

час перебування в дорозі від місця попередньої служби до відповідного органу внутрішніх справ;

час перебування на навчально-екзаменаційних сесіях заочних, вечірніх відділень вищих навчальних закладів;

час перебування під арештом у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності в разі закриття кримінальної справи або винесення виправдувального вироку – з дня арешту до дня звільнення включно.

16.5. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які увільнені від займаних посад і перебувають у розпорядженні, не використавши чергової відпустки, або щодо яких затримано вирішення питання про їх подальше використання на службі, як правило, повинна надаватися не використана чергова відпустка. За час чергової відпустки грошове забезпечення їм виплачується в розмірі, установленому за основною посадою на день зарахування в розпорядження.

 

          17. Виплата грошового забезпечення особам, відстороненим від виконання службових обов'язків

          17.1. Особі рядового і начальницького складу, щодо якої проводиться службове розслідування, може бути відсторонена від посади із збереженням посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років та інших виплат і надбавок.

          Рішення про відсторонення особи від посади можуть приймати начальники, яким надано право прийняття на службу або призначення її на посаду, шляхом видання письмового наказу (Закон України Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ від 22.02.2006 № 3460).

17.2. Особам рядового і начальницького складу, звільненим з органів внутрішніх справ, а потім поновленим на службі у зв’язку з визнанням звільнення необґрунтованим, грошове забезпечення за час вимушеного прогулу з дня звільнення виплачується за посадою, з якої вони були звільнені.

          18. Виплата грошового забезпечення за час відпустки

18.1. Особам рядового і начальницького складу за час чергових,  короткострокових, через хворобу та канікулярних відпусток грошове забезпечення виплачується в розмірі, установленому за основною (а не тимчасовою) штатною посадою на день відбуття у відпустку.

18.2. Жінкам – особам рядового і начальницького складу за час перебування у відпустці по догляду за дитиною грошове забезпечення не виплачується. Жінкам, яким надається додаткова відпустка без збереження грошового забезпечення, призначається державна допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку згідно із Законом України „Про державну допомогу сім'ям з дітьми”.

18.3. За час знаходження осіб рядового і начальницького складу, які зараховані до очної докторантури, ад’юнктури, магістратури, а також курсантів (слухачів) з числа осіб рядового і начальницького складу вищих навчальних закладів системи МВС у канікулярних відпустках їм виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували під час навчання.

 

          19. Виплата грошових допомог та компенсацій при звільненні з органів внутрішніх справ

          19.1. Особам рядового і начальницького складу, які звільняються зі служби в органах внутрішніх справ за віком, станом здоров’я, у зв’язку із скороченням штатів чи після закінчення строку контракту і мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків, а звільненим зі служби за власним бажанням, через сімейні обставини або через інші поважні причини, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

          19.2. Особам, які мають право на пенсію за Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, при звільненні зі служби через службову невідповідність чи у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, одноразова грошова допомога, передбачена статтею 9, не виплачується.

          19.3. Особам, які мають право на пенсію за цим Законом, у разі повторного їх звільнення зі служби одноразова грошова допомога, передбачена статтею 9 Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, виплачується за період їх календарної служби з дня останнього зарахування на службу без урахування періоду попередньої служби, за винятком тих осіб, які при попередньому звільненні не набули права на отримання такої грошової допомоги.

          19.4. Особам, звільненим зі служби безпосередньо з посад, що обіймаються в органах державної влади, органах місцевого самоврядування або у сформованих ними органах, на підприємствах, в установах, організаціях і у вищих навчальних закладах, із залишенням на військовій службі, службі в органах внутрішніх справ, виплата одноразової грошової допомоги за підстав, передбачених частинами першою та другою статті 9 вищевказаного Закону України, здійснюється за рахунок коштів органів, в яких вони працювали.

          19.5. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,  які звільняються зі служби за віком, станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів без права на пенсію, протягом одного року після звільнення виплачується щомісячна грошова допомога в розмірі окладу за спеціальним званням.

          19.6. Особам рядового і молодшого начальницького складу, які звільняються з органів внутрішніх справ, за невикористану в році звільнення відпустку виплачується грошова компенсація відповідно до законодавства.

          Особам середнього, старшого і вищого начальницького складу, звільненим з органів внутрішніх справ за віком, через хворобу або обмежений стан здоров'я чи скорочення штатів, у році звільнення за їх бажанням надається чергова відпустка. Виплата грошової компенсації за не використану відпустку відповідно до законодавства не провадиться (постанова Кабінету Міністрів УРСР від 29.07.1991 № 114 “Про затвердження Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ Української РСР”).

19.7. Для обчислення суми грошової компенсації за кількість не використаних днів відпустки до розрахунку включається посадовий оклад, оклад за спеціальним званням та відсоткова надбавка за вислугу років.

 

          20. Виплата грошового забезпечення в разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу

20.1. У разі смерті (загибелі) особи рядового і начальницького складу спадкоємцям виплачується в установленому законодавством порядку грошове забезпечення повністю за той місяць, в якому сталася смерть, а також провадяться інші виплати, право на які виникло на день смерті, та грошова компенсація за не використану чергову відпустку.

20.2. Сім'ям або особам, які здійснювали поховання осіб рядового і начальницького складу, що загинули (померли) під час проходження служби, надається  допомога на поховання та компенсація матеріальних витрат на ритуальні послуги і спорудження надгробків у загальному розмірі 500 грн. (постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 30 Про допомогу на поховання).

         

          21. Порядок відрахування аліментів

21.1. Відрахування аліментів з грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу провадиться на підставі виконавчих листів судових органів у порядку, установленому Міністерством юстиції України, або за письмовою заявою особи, яка виявила бажання добровільно сплачувати аліменти, поданою керівникові органу внутрішніх справ у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

 

21.1.1. Аліменти відраховуються в розмірі, зазначеному у виконавчому листі. Якщо за виконавчим листом відповідач має заборгованість, то її відрахування провадиться одночасно з черговим відрахуванням.

При цьому загальна сума щомісячних відрахувань не повинна перевищувати 50 відсотків грошового забезпечення відповідача, обчисленого після відрахування податків.

21.1.2. Заяви про відрахування аліментів, а також про зміну їх розміру або припинення відрахування аліментів зберігаються в порядку, установленому для зберігання виконавчих листів.

21.2. З осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів внутрішніх справ відрахування аліментів провадиться щомісяця з усіх видів грошового забезпечення, крім випадків, передбачених п підрозділом 22.3, про що робиться запис в особовій картці платника.

21.3. При відрахуванні аліментів з осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не враховуються:

грошова допомога при звільненні з органів внутрішніх справ, а також інші види грошового забезпечення, що не мають постійного характеру;

разові премії;

премії, що присуджуються за видатну роботу в галузі науки, літератури та мистецтва;

сума одноразової винагороди за винаходи та раціоналізаторські пропозиції;

сума допомоги у зв’язку з народженням дитини;

щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання харчових продуктів місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території радіоактивного забруднення;

деякі інші виплати згідно з переліком, передбаченим чинним законодавством;

державна допомога на поховання.

21.4. Доставка одержувачу грошових переказів відрахованих аліментів через відділення зв’язку провадиться за рахунок платника аліментів.

21.5. На зворотному боці бланка поштового переказу зазначається, за який місяць пересилаються аліменти та сума поштового збору за пересилання грошей.

21.6. При переведенні до нового місця служби особи рядового і начальницького складу, яка є платником аліментів, фінансовий апарат (бухгалтерія):

пересилає виконавчий лист до нового місця служби платника із зазначенням у супровідному листі, за який останній місяць і в якій сумі відраховані аліменти та дати їх пересилання одержувачу;

повідомляє судового виконавця за місцем виконання винесеного судом рішення та одержувача аліментів про переведення особи рядового і начальницького складу до нового місця служби із зазначенням органу чи умовного найменування установи та адреси, куди вибув платник аліментів;

уносить у грошовий атестат, що видається особі, яка переміщається, запис про здійснені відрахування за виконавчим листом із зазначенням номера й дати видачі виконавчого листа, ким він виданий, а також прізвища, імені та по батькові й адреси одержувача аліментів.

21.7. При звільненні платника аліментів з органів внутрішніх справ з призначенням пенсії виконавчий лист разом з пенсійним листом пересилається до установи банку за місцем виплати пенсії.

21.8. Про всі випадки руху виконавчого листа повідомляється одержувач аліментів.

          22. Грошові атестати

22.1. При переміщенні, переведенні, а також звільненні осіб рядового і начальницького складу фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов’язаний задовольнити їх усіма належними видами грошового та дорожнього забезпечення і про виплачені суми зробити відповідні записи в грошовому атестаті (додається).

22.2. Грошовий атестат особам рядового і начальницького складу видається:

а) в усіх випадках переміщення з одного органу внутрішніх справ до іншого, у тому числі при направленні до вищих навчальних закладів МВС України для  навчання. У разі якщо грошовий атестат з будь-яких причин при відбутті виданий не був, фінансовий апарат (бухгалтерія) зобов'язаний вислати цей атестат за новим місцем служби вибулого;

б) при переведенні осіб середнього, старшого і вищого начальницького складу з органів внутрішніх справ до Збройних Сил України та Служби безпеки України та інших військових формувань, утворених відповідно до законодавства України;

в) при відрядженні осіб начальницького складу органів внутрішніх справ до інших центральних органів виконавчої влади або підвідомчих їм установ, підприємств та організацій із залишенням у кадрах Міністерства внутрішніх справ України, у випадках коли за відрядженими зберігаються права, пільги та переваги, якими користуються відповідно до чинного законодавства особи начальницького  складу, що проходять службу в органах внутрішніх справ;

22.3. Особам, які звільняються з призначенням пенсії, грошовий атестат на руки не видається, а передається разом з іншими документами до відповідного підрозділу органу внутрішніх справ для призначення пенсії.

22.4. У журналі, де реєструються грошові атестати, зазначаються:

номер і дата видачі грошового атестата;

прізвище, ім’я та по батькові власника атестата, займана ним посада, спеціальне звання;

куди вибув власник атестата;

до якого часу виплачено грошове забезпечення, з якого окладу і які виплачені надбавки.

22.5. Грошові атестати розбірливо заповнюються і підписуються керівником органу внутрішніх справ та начальником фінансового апарату (бухгалтерії), після чого скріплюються печаткою.

22.6. Види грошового забезпечення вказуються в національній валюті України – гривні.

22.7. Не дозволяється заповнення грошових атестатів олівцем. Грошові атестати без печатки чи підпису, з підчистками або із заздалегідь не обумовленими виправленнями, а також неправильно заповнені вважаються недійсними.

22.8. У грошовому атестаті має бути підпис його власника, що підтверджує правильність записів за проведеними розрахунками.

 

 

 

Перший заступник директора

ДФРБО МВС України

полковник міліції                                                                              О.М. Шевчук

 

 

Додаток 2

до підпункту 2.2

наказу МВС

31 .12 .2007  499

 

 

 

ОКЛАДИ

за спеціальними званнями

осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

 

 

                                                                

Спеціальні звання

Розмір окладу

1

2

Генерал внутрішньої служби України

160

Генерал-полковник міліції

150

Генерал-лейтенант міліції

145

Генерал-майор міліції

140

Полковник міліції

135

Підполковник міліції

130

Майор міліції

125

Капітан міліції

120

Старший лейтенант міліції

115

Лейтенант міліції

110

Молодший лейтенант міліції

105

Старший прапорщик міліції

65

Прапорщик міліції

60

Старшина міліції

55

Старший сержант міліції

50

Сержант міліції

45

Молодший сержант міліції

40

Рядовий міліції

30

 

 

 

Перший заступник директора

ДФРБО МВС

полковник міліції                                 О.М.Шевчук

 

Додаток 3

до підпункту 2.3

наказу МВС

31 .12 .2007  499

 

 

 

РОЗМІРИ

надбавки за вислугу років  особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

 

 

                                                                

Вислуга років

Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу

за спеціальним званням

1

2

Від 1 до 2 років

5

Від 2 до 5 років

10

Від 5 до 10 років

20

Від 10 до 15 років

25

Від 15 до 20 років

30

Від 20 до 25 років

35

25 і більше

40

 

 

 

Перший заступник директора

ДФРБО МВС

полковник міліції                                 О.М.Шевчук

 

 

Додаток 19

до підпункту 2.4

наказу МВС

31 .12 .2007  499

 

 

 

СХЕМИ

посадових окладів осіб начальницького складу органів внутрішніх справ для науково-дослідних установ МВС

 

 

 (гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

 

І. Державний науково-дослідний інститут

 

Начальник Державного інституту

1800-1900

Перший заступник начальника Державного інституту

1750-1840

Заступник начальника Державного інституту

1710-1820

Начальник лабораторії

1700-1800

Заступник начальника лабораторії, начальник відділу

1500-1600

Заступник начальника відділу, вчений секретар

1450-1550

Головний науковий співробітник

1350-1400

Начальник сектору

1250-1350

Провідний науковий співробітник, головний спеціаліст

1150-1200

Старший науковий співробітник

1130-1170

Науковий співробітник

1100-1150

Молодший науковий співробітник

1000-1050

Старші: інспектор, юрисконсульт, інженер

900-950

Інспектор, юрисконсульт, інженер

750-850

 

ІІ. Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

 

Начальник Державного центру

1800-1900

Перший заступник начальника Державного центру

1750-1840

Заступник начальника Державного центру

1710-1820

Начальник лабораторії

1700-1800

Заступник начальника лабораторії, начальник відділу,

1500-1600

Заступник начальника відділу, вчений секретар

1450-1550

Начальник сектору

1250-1350

 

 

Продовження додатка 19

 

 

Помічник начальника Державного центру по роботі з персоналом, провідний науковий співробітник, головний спеціаліст

1200-1250

 

Головний експерт

1150-1200

 

 

Старший науковий співробітник

1130-1170

 

 

Науковий співробітник, начальник секретаріату

1100-1150

 

 

Старші:експерт, експерт-вибухотехнік

1050-1150

 

 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старші: інспектор,

юрисконсульт

900-950

 

Інспектор, юрисконсульт

750-850

 

 

 

Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр

 що діє при Головному управлінні МВС  в місті Києві

 

 

 

Начальник центру

1400-1500

 

 

Заступник начальника центру

1360-1460

 

 

Начальник відділу, начальник лабораторії

1200-1300

 

 

Заступник начальника відділу

1160-1260

 

 

Начальник сектору

1100-1200

 

 

Помічник начальника центру по роботі з персоналом, головний спеціаліст, головний експерт

1000-1100

 

 

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік

950-1000

 

 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старший інспектор

750-850

 

 

Інспектор

650-750

 

 

 

 

 

 

Науково-дослідні експертно-криміналістичні центри,

що діють при головних управліннях, управліннях МВС

в Автономній Республіці Крим, областях, місті Севастополі

та Управлінні МВС на транспорті

 

 

 

Начальник центру

 

 

 

- поза групою та Автономній Республіці Крим

1350-1450

 

 

- I група

1250-1350

 

 

- II група

1150-1250

 

 

Заступник начальника центру

 

 

 

- поза групою та Автономній Республіці Крим

1310-1410

 

 

- I група

1210-1310

 

 

- П група та м. Севастополь

1120-1210

 

 

Начальник відділу, начальник лабораторії

1100-1150

 

 

Заступник начальника відділу

1070-1120

 

 

Продовження додатка 19

 

Начальник сектору

1050-1100

Помічник начальника центру по роботі з персоналом, головний спеціаліст, головний експерт

900-950

 

Старші: експерт, експерт-вибухотехнік

800-900

 

Експерт, експерт-вибухотехнік, старший інспектор

700-750

 

Інспектор

650-700

 

 

 

 

Перший заступник директора

ДФРБО МВС

полковник міліції                                 О.М.Шевчук


 

    Додаток 21

  до підпункту 2.5

                                                                                                     наказу МВС

31.12.2007  499

 

 

 

СХЕМА

посадових окладів осіб рядового і молодшого начальницького складу

органів внутрішніх справ

 

 

(гривень)

Найменування посади

Розмір посадового окладу

м. Київ

Крім

м. Києва

1

2

3

Старшина, помічник: слідчого, чергового,
оперативного чергового, оперуповноваженого, дільничного інспектора міліції; помічник начальника пункту централізованого спостереження, молодший інспектор супроводження, молодший інспектор групи затримання, старший технік

720

620

Помічник командира взводу, інспектор дорожньо-патрульної служби, інспектор патрульної служби, молодший інспектор-кінолог, молодший інспектор: охорони, зв'язку, з догляду, автослужби; начальник складу озброєння, збройовий технік, технік-криміналіст, технік з військово-хімічного майна, інструктор, командир відділення, командир катера,  технік, технік-сапер, начальник конвою

680

580

Міліціонер: підрозділу спеціального і особливого призначення, підрозділу Державної служби охорони, підрозділу конвойної служби міліції; старший черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей, начальник стрільбищ, начальник спортивного полігона

650

560

Черговий з режиму приймальника-розподільника для дітей, начальник складу, завідувач секції

620

530

Міліціонер, фельдшер, старшина (для навчальних закладів), інструктор, начальник служби, молодший інспектор

580

500

 

Продовження

додатка 21

 

Збройовий майстер; начальник: тиру, фотолабораторії, спорткомплексу; помічник чергового коменданта, оператор стрільбища

550

470

Оператор служби «02», контролер КПП

490

460

Водій-співробітник:

 

 

 1-го класу

580

560

 2-го класу

560

530

 3-го класу

530

500

Начальник канцелярії

570

540

Музикант:

 

 

 - вищої категорії

580

560

 - І категорії

560

530

 - ІІ категорії

530

500

 

    Примітка.    На посадах:

- "міліціонер-водій", "міліціонер-моторист", "міліціонер-кінолог",  "міліціонер-черговий" оклади встановлюються в розмірах, передбачених в абзацах 3 та 5 цього додатка по посаді "міліціонер";

`- міліціонерам-водіям, а також інспекторам дорожньо-патрульної служби, які проходять службу на автомобілях, виплачується надбавка за класність у розмірах:

- за І клас - 10 % посадового окладу;

- за ІІ клас - 5 % посадового окладу.

 

 

 

Перший заступник директора

ДФРБО МВС

полковник міліції                                 О.М.Шевчук

 

 

 

                                                                                              Додаток 22

                                                                                              до підпункту 2.6

                                                                                              наказу МВС

                                                                                              31.12.2007 № 499

 

 

 

ДОДАТКОВІ ВИДИ

грошового забезпечення осіб рядового і начальницького

складу органів внутрішніх справ

 

з/п

Вид грошового забезпечення

Розмір,

%

Категорія осіб рядового і начальницького складу, найменування органу, установ та підрозділів внутрішніх справ

1

2

3

4

Щомісячні

1.

Підвищення посадового окладу за особливі умови служби, пов’язані з підвищеним ризиком для життя, відсотків посадового окладу

 

 

 

 

15

Особи підрозділів спеціального і особливого призначення

 

 

15

Особи, зайняті в охороні та нагляді в психіатричних лікарнях (відділеннях) з посиленим наглядом

 

 

15

Медичні працівники з числа начальницького складу за роботу:

    у туберкульозних лікарнях і санаторіях, а також туберкульозних відділеннях, палатах і кабінетах лікувальних установ загального типу

    у відділеннях і палатах для інфекційних хворих і хворих грибковими захворюваннями та кабінетах інфекційних захворювань лікувальних закладів загального типу

    у відділеннях  і палатах, призначених винятково для госпіталізації хворих венеричними захворюваннями

 

    у рентгенівських, рентгено-флюрографічних, радіологічних і рентгенорадіологічних відділеннях, кабінетах і лабораторіях

    у патолого-анатомічних лабораторіях і відділеннях (прозекторських, моргах)

    у токсикологічних лабораторіях              

    лікарі: епідеміологи, анестезіологи-реаніматологи, бактеріологи, вірусологи, радіологи, паразитологи і дезінфекціоністи, які працюють за спеціальністю в лікувальних закладах і на санітарно-епідеміологічних станціях

 

 

 

25

    за роботу в лікувальних установах, відділеннях, палатах, кабінетах, призначених для утримання та лікування психічних хворих:

    наркологічних відділеннях, кабінетах і палатах

    лікарі-психіатри, лікарі-психіатри-наркологи, які працюють за спеціальністю, крім лікарів, які працюють в апаратах МВС, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі

    особи, які безпосередньо обслуговують потерпілих у спеціалізованих установах для надання медичної допомоги потерпілим унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

 

2.

Надбавка за  кваліфікаційну

категорію медичним         працівникам з числа   начальницького складу, відсотків посадового окладу

 

 

 

20

15

10

Особи, які займають посади лікарів-хірургів, оперують хворих у стаціонарах і мають кваліфікаційну категорію:

    вищу

    першу

    другу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

10

5

Особи, які займають інші посади лікарів (крім лікарів-хірургів, які оперують хворих у стаціонарах) працівники з числа середнього медичного персоналу, якщо вони мають кваліфікаційну категорію:

    вищу

    першу

    другу

 

 

 

    Особи, які проходять службу в санітарному взводі (підрозділі) з підбору і транспортування трупів у морг:

 

 

15

    командир, заступник командира взводу (підрозділу)

 

 

25

    молодший начальницький склад

3.

Надбавка за особливості проходження служби в приймальниках-розподільниках для осіб, затриманих за бродяжництво, в ізоляторах тимчасового тримання затриманих і взятих під варту осіб, у спецприймальниках для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, відсотків посадового окладу

10-15

    Особи рядового начальницького складу

4.

Надбавка за роз’їзний характер роботи (замість добових), відсотків посадового окладу

10

    Особи начальницького складу, які займають посади старшого дільничного інспектора та дільничного інспектора міліції

5.

Доплата за особливі умови служби, відсотків посадового окладу

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

    Особи рядового і молодшого начальницького складу, які несуть патрульно-постову службу із службовим собакою, за роботу по догляду за собакою, годування і її тренування (молодшим інспекторам-кінологам така доплата проводиться в разі, коли вони, крім своїх основних службових обов’язків половину робочого часу несли патрульно-постову службу із службовим собакою)

    Особи, які проходять службу в кавалерійських стройових підрозділах, за роботу по догляду за кіньми і спорядженням

6.

Доплата за службу в нічний час, відсотків посадового окладу

35

    Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ

7.

Надбавка за кваліфікаційну категорію, відсотків посадового окладу

 

 

 

 

5

10

  Міліціонери - водії, інспектори дорожньо-патрульної служби, інспектори патрульної служби, що мають клас:

    другий

    перший

8.

Підвищення посадового окладу за результатами чергової екзаменаційної сесії, відсотків посадового окладу

 

 

50

25

    Курсанти, які мають за результатами екзаменаційної сесії оцінки:

    тільки “відмінно” (“5”)

    “добре” та “відмінно” (“4” та “5”)

 

 

 

Перший заступник директора

ДФРБО МВС України

полковник міліції                                                                               О.М. Шевчук

                                

Используются технологии uCoz