ƒокумент 489-16, редакцi¤ вiд 19.12.2006, чинний (5 сторiнок)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 12.01.07 12:56 ]


†††††††††††††††††††††††††††††√ерб ”крањн膆†††††††††††††††††††††††††††

          « ј   ќ Ќ  ”   – ј ѓ Ќ »

       ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к


           I. «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. ¬изначити доходи ƒержавного бюджету ”крањни на
2007 р≥к у сум≥ 147.888.145,7 тис. гривень, у тому числ≥ доходи
загального фонду  ƒержавного  бюджету  ”крањни  -  у  сум≥
116.176.169 тис. гривень та доходи спец≥ального фонду ƒержавного
бюджету ”крањни - у сум≥ 31.711.976,7 тис. гривень, зг≥дно з
додатком N 1 ( 489а-16 ) до цього «акону.

   «атвердити видатки ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к у
сум≥ 161.819.000,8 тис. гривень, у тому числ≥ видатки загального
фонду ƒержавного   бюджету   ”крањни   -   у   сум≥
130.090.241,6 тис.  гривень  та  видатки  спец≥ального  фонду
ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 31.728.759,2 тис. гривень.

   «атвердити на 2007 р≥к:

   обс¤ги поверненн¤ кредит≥в до ƒержавного бюджету ”крањни у
сум≥ 1.968.580,1 тис. гривень, у тому числ≥ поверненн¤ кредит≥в до
загального фонду  ƒержавного  бюджету  ”крањни  -  у  сум≥
539.401,3 тис. гривень та поверненн¤ кредит≥в до спец≥ального
фонду ƒержавного   бюджету   ”крањни   -   у   сум≥
1.429.178,8 тис. гривень;

   обс¤ги наданн¤ кредит≥в з ƒержавного бюджету ”крањни у сум≥
3.753.454 тис. гривень, у тому числ≥ наданн¤  кредит≥в  ≥з
загального фонду  ƒержавного  бюджету  ”крањни  -  у  сум≥
1.037.829,7 тис. гривень та наданн¤ кредит≥в ≥з спец≥ального фонду
ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 2.715.624,3 тис. гривень.

   ”становити граничний  розм≥р  деф≥циту ƒержавного бюджету
”крањни на 2007 р≥к у сум≥ 15.715.729 тис. гривень, у тому числ≥
граничний розм≥р деф≥циту загального фонду ƒержавного бюджету
”крањни - у сум≥ 14.412.501 тис. гривень та граничний розм≥р
деф≥циту спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥
1.303.228 тис. гривень, зг≥дно з додатком N 2 ( 489а-16 ) до цього
«акону.

   ”становити оборотну касову гот≥вку ƒержавного бюджету ”крањни
на 2007 р≥к у розм≥р≥ до двох в≥дсотк≥в видатк≥в загального фонду
ƒержавного бюджету ”крањни, визначених ц≥Їю статтею.

       II. ƒќ’ќƒ» ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

   —татт¤ 2.  ”становити,  що  до доход≥в загального фонду
ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к належать:

   1) податок на додану варт≥сть (кр≥м податковоњ заборгованост≥
з податку на додану варт≥сть Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ
"Ќафтогаз ”крањни", ¤ка Ї джерелом формуванн¤ спец≥ального фонду
державного бюджету за в≥дпов≥дними напр¤мами, визначеними у цьому
«акон≥);

   2) податок на прибуток п≥дприЇмств (кр≥м податку на прибуток
п≥дприЇмств  комунальноњ  власност≥,  а  також  податковоњ
заборгованост≥ з податку на прибуток Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ
компан≥њ  "Ќафтогаз  ”крањни",  ¤ка  Ї  джерелом  формуванн¤
спец≥ального фонду державного бюджету за в≥дпов≥дними напр¤мами,
визначеними у цьому «акон≥);

   3) зб≥р за спец≥альне водокористуванн¤;

   4) зб≥р  за  спец≥альне  використанн¤  л≥сових  ресурс≥в
державного значенн¤;

   5) платеж≥  за  користуванн¤  надрами  загальнодержавного
значенн¤;

   6) 25,45  в≥дсотка збору за геологорозв≥дувальн≥ роботи,
виконан≥ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни;

   7) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ товар≥в (кр≥м
акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ товар≥в, що сплачуЇтьс¤
платниками, ¤к≥ зареЇстрован≥ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥   рим,
акцизного  збору  з  вироблених  в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥
транспортних засоб≥в);

   8) акцизний зб≥р ≥з ввезених на територ≥ю ”крањни товар≥в
(кр≥м  акцизного  збору  з  ввезених  на  територ≥ю ”крањни
нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в);

   9) плата за л≥ценз≥њ на певн≥ види господарськоњ д≥¤льност≥
(кр≥м плати за л≥ценз≥њ, що видаютьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, виконавчими органами м≥сцевих рад ≥ м≥сцевими
органами  виконавчоњ  влади, та плати за л≥ценз≥њ на право
роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами);

   10) кошти, отриман≥ за вчиненн¤ консульських д≥й на територ≥њ
”крањни,  та  90  в≥дсотк≥в  кошт≥в,  отриманих за вчиненн¤
консульських д≥й за межами ”крањни, в установленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор¤дку;

   11) вв≥зне мито (кр≥м вв≥зного мита на нафтопродукти ≥
транспортн≥ засоби та шини до них);

   12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат,
що видобуваютьс¤ в ”крањн≥;

   13) надходженн¤ в≥д розм≥щенн¤ в установах банк≥в тимчасово
в≥льних бюджетних кошт≥в, ¤к≥ обл≥ковуютьс¤ на рахунках ƒержавного
казначейства ”крањни;

   14) державне  мито  в частин≥, що в≥дпов≥дно до закону
зараховуЇтьс¤ до державного бюджету;

   15) надходженн¤ в≥д санкц≥й (штраф≥в,  пен≥  тощо),  що
застосовуютьс¤  за  р≥шенн¤ми  уповноважених  посадових  ос≥б
јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, ≥нших орган≥в виконавчоњ влади
(кр≥м  адм≥н≥стративних  штраф≥в, що накладаютьс¤ виконавчими
органами в≥дпов≥дних рад та утвореними ними в установленому
пор¤дку адм≥н≥стративними ком≥с≥¤ми, штрафних санкц≥й за порушенн¤
законодавства про патентуванн¤), а також за р≥шенн¤ми суд≥в,
прийн¤тими за зверненн¤ми уповноважених п≥дрозд≥л≥в ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни у сфер≥ забезпеченн¤ безпеки дорожнього
руху;  штрафних  санкц≥й  внасл≥док  невиконанн¤  укладених
розпор¤дником бюджетних кошт≥в угод з суб'Їктами господарюванн¤ на
придбанн¤ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за рахунок кошт≥в державного
бюджету;

   16) кошти в≥д реал≥зац≥њ майна, конф≥скованого за р≥шенн¤м
суду, скарб≥в, майна, одержаного державою в пор¤дку спадкуванн¤ чи
даруванн¤, безхаз¤йного майна, у тому числ≥ такого, в≥д ¤кого
в≥дмовивс¤  власник  або  отримувач,  валютних ц≥нностей, що
пересилаютьс¤ в м≥жнародних поштових в≥дправленн¤х ≥з порушенн¤м
норм акт≥в ¬сесв≥тнього поштового союзу, невручених м≥жнародних та
внутр≥шн≥х поштових в≥дправлень, майна з обмеженим  терм≥ном
збер≥ганн¤, майна, вилученого дл¤ забезпеченн¤ сплати штраф≥в або
з метою в≥дшкодуванн¤ належних державному бюджету  платеж≥в,
знах≥док, а також валютн≥ ц≥нност≥ ≥ грошов≥ кошти, власники ¤ких
нев≥дом≥;

   17) частина прибутку (доходу) господарських орган≥зац≥й, що
вилучаЇтьс¤ до бюджету (кр≥м надходженн¤ кошт≥в в≥д ƒержавного
п≥дприЇмства  "Ќац≥ональна  атомна  енергогенеруюча  компан≥¤
"≈нергоатом"  в≥дпов≥дно  до  статт≥  7 «акону ”крањни "ѕро
впор¤дкуванн¤ питань,  пов'¤заних  ≥з  забезпеченн¤м  ¤дерноњ
безпеки" ( 1868-15 ), та див≥денди (доход), нарахован≥ на акц≥њ
(частки, пањ) господарських товариств, ¤к≥  Ї  у  державн≥й
власност≥;

   18) 80 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих бюджетними установами та
орган≥зац≥¤ми за здан≥ у вигл¤д≥ брухту ≥ в≥дход≥в золото,
платину, метали  платиновоњ  групи,  дорогоц≥нне  кам≥нн¤,  ≥
50 в≥дсотк≥в  кошт≥в,  отриманих  бюджетними  установами  та
орган≥зац≥¤ми за здане у вигл¤д≥ брухту ≥ в≥дход≥в ср≥бло;

   19) 20 в≥дсотк≥в надходжень до ƒержавного спец≥ал≥зованого
фонду  ф≥нансуванн¤  загальнодержавних  витрат  на  ав≥ац≥йну
д≥¤льн≥сть  та  участь  ”крањни  у  м≥жнародних  ав≥ац≥йних
орган≥зац≥¤х;

   20) 10 в≥дсотк≥в портового (адм≥н≥стративного) збору;

   21) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ розброньованих матер≥альних
ц≥нностей моб≥л≥зац≥йного резерву в обс¤гах, визначених у додатку
N 1 ( 489а-16 ) до цього «акону по загальному фонду ƒержавного
бюджету ”крањни;

   22) до  розмежуванн¤  земель  державноњ  та  комунальноњ
власност≥ - 10 в≥дсотк≥в кошт≥в в≥д продажу земельних д≥л¤нок
нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й
власност≥ (кр≥м земельних д≥л¤нок, визначених пунктом 30 статт≥ 8
та абзацом трет≥м пункту 1 частини першоњ статт≥ 59 цього «акону);
п≥сл¤ розмежуванн¤ земель державноњ та комунальноњ власност≥ -
100 в≥дсотк≥в  надходжень  в≥д  продажу  земельних  д≥л¤нок
нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й
власност≥;

   23) рентна плата за транзитне транспортуванн¤ природного газу
(кр≥м податковоњ заборгованост≥ з рентноњ плати за транзитне
транспортуванн¤ природного газу Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ
"Ќафтогаз ”крањни", ¤ка Ї джерелом формуванн¤ спец≥ального фонду
державного бюджету за в≥дпов≥дними напр¤мами, визначеними у цьому
«акон≥);

   24) рентна плата за транспортуванн¤ нафти та нафтопродукт≥в
маг≥стральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами;

   25) рентна плата за транзитне транспортуванн¤ ам≥аку;

   26) 50 в≥дсотк≥в суми виконавчого збору, ст¤гнутого державною
виконавчою службою;

   27) надходженн¤  в≥д  Ќац≥ональноњ  акц≥онерноњ  компан≥њ
"Ќафтогаз ”крањни" в рахунок погашенн¤ заборгованост≥ за ”годою
м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни та ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про
передачу  з  ”крањни  до  –ос≥йськоњ  ‘едерац≥њ  важких
бомбардувальник≥в “”-160 та “”-95 ћ—, крилатих ракет пов≥тр¤ного
базуванн¤ великоњ дальност≥ та обладнанн¤ ( 643_116 );

   28) плата за видачу, переоформленн¤, продовженн¤ терм≥ну д≥њ
л≥ценз≥й на зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ у сфер≥ телекомун≥кац≥й та
видачу коп≥й ≥ дубл≥кат≥в таких л≥ценз≥й;

   29) плата за вид≥ленн¤ номерного ресурсу;

   30) плата за видачу, переоформленн¤, продовженн¤ терм≥ну д≥њ
л≥ценз≥й на користуванн¤ рад≥очастотним ресурсом ”крањни та видачу
дубл≥кат≥в таких л≥ценз≥й;

   31) надходженн¤ кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ надлишкового озброЇнн¤,
в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки, ≥ншого майна «бройних —ил
”крањни (кр≥м надходжень в≥д реал≥зац≥њ в≥йськових м≥стечок та
≥ншого нерухомого майна);

   32) 50 в≥дсотк≥в плати за оренду майна (кр≥м в≥йськового
майна ≥ майна Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни та галузевих
академ≥й наук), що належить бюджетним установам, ¤к≥ утримуютьс¤
за рахунок державного бюджету;

   33) кошти, що над≥йдуть в≥д рекламодавц≥в алкогольних напоњв
≥ тютюнових вироб≥в;

   34) плата за надан≥ в оренду ставки, що знаход¤тьс¤ в
басейнах р≥чок загальнодержавного значенн¤;

   35) плата за митне оформленн¤ товар≥в ≥ транспортних засоб≥в
поза м≥сцем розташуванн¤ митних орган≥в або поза робочим часом,
установленим дл¤ митних орган≥в (з моменту набутт¤ ”крањною
членства в —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥);

   36) митн≥ збори (до моменту набутт¤ ”крањною членства в
—в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥);

   37) надходженн¤ кошт≥в в≥д продажу спец≥альних дозвол≥в на
користуванн¤ надрами та збору за видачу таких дозвол≥в;

   38) надходженн¤ в≥д секретар≥ату ќќЌ,  ќЅ—™  або  ≥ншоњ
рег≥ональноњ  орган≥зац≥њ  за участь украњнського контингенту
«бройних —ил ”крањни в миротворчих операц≥¤х;

   39) кошти, що над≥йдуть в≥д наданн¤  учасниками  торг≥в
забезпеченн¤ њх тендерноњ пропозиц≥њ, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню
учасникам торг≥в у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро
закуп≥влю товар≥в, роб≥т ≥ послуг за державн≥ кошти" ( 1490-14 );

   40) кошти, що над≥йдуть в≥д учасника - переможц¤ процедури
закуп≥вл≥, п≥д час укладанн¤ договору про закуп≥влю, забезпеченн¤
його виконанн¤, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню учаснику - переможцю,
в≥дпов≥дно до умов договору;

  41) надходженн¤ в≥д плати за оренду  ц≥л≥сних  майнових
комплекс≥в та ≥ншого державного майна (кр≥м надходжень, визначених
пунктом 32 ц≥Їњ статт≥);

   42) вив≥зне мито;

   43) Їдиний зб≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ у пунктах пропуску через
державний кордон ”крањни;

   44) 40  в≥дсотк≥в  находжень в≥д видач≥ сертиф≥кат≥в на
експортно-≥мпортн≥ операц≥њ з наркотичними засобами, психотропними
речовинами ≥ прекурсорами;

   45) ≥нш≥ доходи, що п≥дл¤гають зарахуванню до ƒержавного
бюджету ”крањни зг≥дно ≥з статтею 29 Ѕюджетного кодексу ”крањни
( 2542-14 ).

   —татт¤ 3. ”становити, що п≥дприЇмства, частка держави у
статутному фонд≥ ¤ких перевищуЇ 50  в≥дсотк≥в,  господарськ≥
товариства, б≥льше н≥ж 50 в≥дсотк≥в акц≥й (часток, пањв) ¤ких
знаходитьс¤ у статутних фондах ≥нших господарських товариств,
акц≥онером ¤ких Ї держава ≥ волод≥Ї в них контрольним пакетом
акц≥й, а також доч≥рн≥ п≥дприЇмства, представництва та ф≥л≥њ таких
п≥дприЇмств  ≥  товариств,  учасники  договор≥в  про сп≥льну
д≥¤льн≥сть, та/або уповноважен≥ особи договорами про сп≥льну
д≥¤льн≥сть, укладеними за участю зазначених п≥дприЇмств, щом≥с¤чно
зд≥йснюють продаж:

   нафти сироњ ≥  газового  конденсату  власного  видобутку
(видобутих  на п≥дстав≥ спец≥альних дозвол≥в на користуванн¤
надрами),  кр≥м  обс¤г≥в,  ¤к≥  використовуютьс¤  на  власн≥
технолог≥чн≥ потреби, а також газу скрапленого - виключно на
б≥ржових аукц≥онах у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни;

   всього природного газу (у тому числ≥ нафтового (попутного)
газу) власного видобутку (видобутого на п≥дстав≥ спец≥альних
дозвол≥в  на  користуванн¤  надрами)  дл¤ формуванн¤ ресурсу
природного газу, що використовуЇтьс¤ дл¤  потреб  населенн¤,
безпосередньо суб'Їкту, уповноваженому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни
на формуванн¤ такого ресурсу, за ц≥ною, що не перевищуЇ граничний
р≥вень оптовоњ ц≥ни на природний газ, що використовуЇтьс¤ дл¤
потреб населенн¤,  визначеноњ  в  установленому  пор¤дку  за
вирахуванн¤м розм≥ру тариф≥в на транспортуванн¤, постачанн¤ та
ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на природний  газ  дл¤
споживач≥в ус≥х форм власност≥.

   ”становити, що за рахунок природного газу (у тому числ≥
нафтового  (попутного)  газу),  що  видобуваЇтьс¤  суб'Їктами
господарюванн¤,  визначеними  в  абзац≥ першому ц≥Їњ статт≥,
формуЇтьс¤ та використовуЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ресурс природного газу, що використовуЇтьс¤ дл¤
потреб населенн¤.

   « метою дотриманн¤ норм ц≥Їњ статт≥ переданн¤ нафти сироњ,
газового конденсату, природного газу, у тому числ≥ нафтового
(попутного) та скрапленого,  на  умовах  договор≥в  ком≥с≥њ,
давальницькоњ переробки, ≥нших договор≥в, ¤к≥ не передбачають
переданн¤ права власност≥ на них, не допускаЇтьс¤.

   —татт¤ 4.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни погасити у 2007 роц≥
частину заборгованост≥, визначену абзацом трет≥м частини першоњ
статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро реструктуризац≥ю боргових зобов'¤зань
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни перед Ќац≥ональним банком ”крањни"
( 1697-14 ), у сум≥ не менше 255.000 тис. гривень.

   ”становити, що Ќац≥ональний банк ”крањни у 2007 роц≥ вносить
до ƒержавного бюджету ”крањни щоквартально р≥вними частинами
перевищенн¤ кошторисних доход≥в  над  кошторисними  видатками
Ќац≥онального банку  ”крањни  на  загальну  суму не менш ¤к
1.875.700 тис. гривень.

   —татт¤ 5. ”становити, що у 2007 роц≥ продаж спец≥альних
дозвол≥в на користуванн¤ надрами зд≥йснюЇтьс¤ на аукц≥онах, кр≥м
випадк≥в, визначених   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни.  ѕор¤док
проведенн¤  аукц≥он≥в  з  продажу  спец≥альних  дозвол≥в  на
користуванн¤ надрами та пор¤док  њх  наданн¤  встановлюютьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 6. ”становити, що кошти, ¤к≥ надход¤ть в≥д ƒержавного
п≥дприЇмства  "Ќац≥ональна  атомна  енергогенеруюча  компан≥¤
"≈нергоатом"  в≥дпов≥дно  до  статт≥  7 «акону ”крањни "ѕро
впор¤дкуванн¤ питань,  пов'¤заних  ≥з  забезпеченн¤м  ¤дерноњ
безпеки"   ( 1868-15 ),  зараховуютьс¤ до спец≥ального фонду
ƒержавного бюджету ”крањни у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в  ”крањни,  ≥  додатково обл≥ковуютьс¤ у ƒержавному
казначейств≥ ”крањни на  окремому  в≥дпов≥дному  рахунку  ¤к
ф≥нансовий резерв дл¤ зн¤тт¤ з експлуатац≥њ атомних блок≥в.

   —татт¤ 7.  Ќац≥ональн≥й  акц≥онерн≥й  компан≥њ  "Ќафтогаз
”крањни" забезпечити у 2007 роц≥ перерахуванн¤ до спец≥ального
фонду ƒержавного бюджету ”крањни податковоњ заборгованост≥ у сум≥
не менше 2.640.000 тис. гривень з метою њњ спр¤муванн¤ на
компенсац≥ю Ќац≥ональн≥й акц≥онерн≥й компан≥њ "Ќафтогаз ”крањни"
р≥зниц≥ м≥ж ц≥нами закуп≥вл≥ ≥мпортованого природного газу та його
реал≥зац≥њ  суб'Їктам  господарюванн¤ на виробництво тепловоњ
енерг≥њ, ¤ка споживаЇтьс¤ населенн¤м.

   “ака компенсац≥¤ до ц≥ни реал≥зац≥њ природного газу (без
податку на додану варт≥сть та збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до
д≥ючого тарифу на природний газ) не може перевищувати 245 гривень
за одну тис. куб. метр≥в природного газу.

   —татт¤ 8. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального
фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к у частин≥ доход≥в Ї:

   1) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥
транспортних засоб≥в;

   2) акцизний  зб≥р  ≥з  ввезених  на  територ≥ю  ”крањни
нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в;

   3) вв≥зне мито на нафтопродукти ≥ транспортн≥ засоби та шини
до них;

   4) 10 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих за вчиненн¤ консульських
д≥й за межами ”крањни;

   5) надходженн¤ в≥д збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до
д≥ючого тарифу на електричну та теплову енерг≥ю;

   6) платеж≥, пов'¤зан≥ з перебуванн¤м „орноморського флоту
–ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни, в≥дпов≥дно до укладеноњ
28 травн¤ 1997 року ”годи м≥ж ”р¤дом ”крањни ≥ ”р¤дом –ос≥йськоњ
‘едерац≥њ  про  взаЇмн≥  розрахунки,  пов'¤зан≥  з  под≥лом
„орноморського  флоту  та  перебуванн¤м  „орноморського флоту
–ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни ( 643_077 );

   7) 50 в≥дсотк≥в суми виконавчого збору, ст¤гнутого державною
виконавчою службою;

   8) надходженн¤ кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ надлишковоњ косм≥чноњ
техн≥ки в≥йськового та подв≥йного призначенн¤,  що  належить
Ќац≥ональному косм≥чному агентству ”крањни;

   9) надходженн¤ кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ надлишкового озброЇнн¤,
в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки,  ≥ншого  майна  утворених
в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань (кр≥м «бройних
—ил ”крањни) ≥ правоохоронних орган≥в;

   10) збори на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤, що
в≥дпов≥дно до закону сплачуютьс¤ при зд≥йсненн≥ безгот≥вкових
операц≥й з куп≥вл≥-продажу валют, торг≥вл≥ ювел≥рними виробами ≥з
золота (кр≥м обручок), платини ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤ та при
в≥дчуженн≥ легкових автомоб≥л≥в, з  операц≥й  куп≥вл≥-продажу
нерухомого майна, з наданн¤ послуг ст≥льникового рухомого зв'¤зку
(додатков≥ збори на виплату пенс≥й) у пор¤дку,  визначеному
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

   11) 80 в≥дсотк≥в надходжень до ƒержавного спец≥ал≥зованого
фонду  ф≥нансуванн¤  загальнодержавних  витрат  на  ав≥ац≥йну
д≥¤льн≥сть  та  участь  ”крањни  у  м≥жнародних  ав≥ац≥йних
орган≥зац≥¤х;

   12) 90 в≥дсотк≥в портового (адм≥н≥стративного) збору;

   13) надходженн¤ до страхового фонду безпеки ав≥ац≥њ;

   14) надходженн¤ в≥д збор≥в за п≥дготовку  до  державноњ
реЇстрац≥њ авторського права ≥ договор≥в, ¤к≥ стосуютьс¤ права
автора на тв≥р, та кошт≥в, одержаних в≥д продажу контрольних
марок;

   15) 60  в≥дсотк≥в надходжень в≥д видач≥ сертиф≥кат≥в на
експортно-≥мпортн≥ операц≥њ з наркотичними засобами, психотропними
речовинами ≥ прекурсорами;

   16) власн≥  надходженн¤ бюджетних установ (у тому числ≥
наукових установ Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни ≥ галузевих
академ≥й наук), ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в державного
бюджету, в тому числ≥ плата за оренду в≥йськового майна, майна
Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни ≥ галузевих академ≥й наук та
50 в≥дсотк≥в плати за оренду ≥ншого майна, що належить бюджетним
установам, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в державного бюджету;

   17) надходженн¤  в≥д  реал≥зац≥њ  матер≥альних  ц≥нностей
державного резерву;

   18) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ розброньованих матер≥альних
ц≥нностей моб≥л≥зац≥йного резерву понад обс¤ги, визначен≥ додатком
N 1 ( 489а-16 ) до цього «акону по загальному фонду ƒержавного
бюджету ”крањни;

   19) надходженн¤  в≥д  секретар≥ату  ќќЌ,  ќЅ—™ та ≥ншоњ
рег≥ональноњ орган≥зац≥њ за участь  украњнського  контингенту
орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни в миротворчих операц≥¤х;

   20) надходженн¤ до ‘онду соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в;

   21) 65  в≥дсотк≥в  збору  за  забрудненн¤  навколишнього
природного середовища та грошових ст¤гнень за шкоду, запод≥¤ну
порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внасл≥док господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥;

   22) 70 в≥дсотк≥в надходжень  в≥д  збору  за  проведенн¤
гастрольних заход≥в;

   23) 74,55 в≥дсотка збору за геологорозв≥дувальн≥ роботи,
виконан≥ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни;

   24) надходженн¤  в≥д  плати  за  оформленн¤  посв≥дченн¤
закордонного украњнц¤;

   25) надходженн¤  в≥д ƒержавного п≥дприЇмства "Ќац≥ональна
атомна енергогенеруюча компан≥¤  "≈нергоатом"  в≥д  погашенн¤
заборгованост≥ компан≥њ перед ц≥льовим галузевим фондом створенн¤
¤дерно-паливного циклу в  ”крањн≥  за  придбаний  концентрат
природного урану та поставлене йому на компенсац≥йн≥й основ≥
прот¤гом 1994-1999   рок≥в   ¤дерне   паливо   у   сум≥
165.687 тис. гривень;

   26) надходженн¤ кошт≥в в≥д збору на розвиток виноградарства,
сад≥вництва ≥ хмел¤рства;

   27) надходженн¤  кошт≥в  в≥д  ƒержавного  п≥дприЇмства
"Ќац≥ональна  атомна  енергогенеруюча  компан≥¤  "≈нергоатом"
в≥дпов≥дно до статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро впор¤дкуванн¤ питань,
пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ¤дерноњ безпеки" ( 1868-15 );

   28) надходженн¤ збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого
тарифу на природний газ дл¤ споживач≥в ус≥х форм власност≥;

   29) надходженн¤ в≥д енергогенеруючих компан≥й у  рахунок
погашенн¤ заборгованост≥ перед ƒержавним ком≥тетом ”крањни з
державного матер≥ального  резерву  за  поставлене  прот¤гом
1997-2000 рок≥в   орган≥чне   паливо,   але   не   менше
50.000 тис. гривень;

   30) 90 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих в≥д продажу земельних
д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у
державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають
приватизац≥њ;

   31) в≥дсотки  за  користуванн¤  п≥льговим  довгостроковим
державним кредитом, наданим молодим с≥м'¤м та одиноким молодим
громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла;

   32) платеж≥, що пов'¤зан≥ з виконанн¤м ”годи м≥ж ”р¤дом
”крањни ≥ ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про участь –ос≥йськоњ
‘едерац≥њ у розвитку соц≥ально-економ≥чноњ сфери м≥ста —евастопол¤
та ≥нших населених пункт≥в, в ¤ких  дислокуютьс¤  в≥йськов≥
формуванн¤ „орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ
”крањни ( 643_255 );

   33) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ в≥йськових м≥стечок та ≥ншого
нерухомого майна «бройних —ил ”крањни;

   34) надходженн¤  в≥д  Ќац≥ональноњ  акц≥онерноњ  компан≥њ
"Ќафтогаз ”крањни" в рахунок погашенн¤ заборгованост≥  перед
ƒержавним ком≥тетом ”крањни з державного матер≥ального резерву за
поставлен≥ матер≥альн≥  ц≥нност≥   у   сум≥   не   менше
50.000 тис. гривень;

   35) кошти, що над≥йдуть в≥д плати за використанн¤ бюджетноњ
позики в межах режиму державних заставних закуп≥вель зерна;

   36) надходженн¤ в≥д оплати витрат з ≥нформац≥йно-техн≥чного
забезпеченн¤ розгл¤ду справ у судах;

   37) реЇстрац≥йний зб≥р за проведенн¤ державноњ реЇстрац≥њ
прав та њх обт¤жень;

   38) надходженн¤  податковоњ  заборгованост≥  Ќац≥ональноњ
акц≥онерноњ компан≥њ "Ќафтогаз ”крањни" з податку на додану
варт≥сть, податку на прибуток та рентноњ плати за транзитне
транспортуванн¤ природного газу.

   —татт¤ 9.  ƒержавному  п≥дприЇмству  "Ќац≥ональна  атомна
енергогенеруюча компан≥¤  "≈нергоатом"  забезпечити  щом≥с¤чно
р≥вними частинами прот¤гом 2007 року перерахуванн¤ до спец≥ального
фонду державного бюджету 165.687 тис. гривень заборгованост≥ перед
ц≥льовим галузевим фондом створенн¤ ¤дерно-паливного циклу в
”крањн≥ за придбаний концентрат природного урану та поставлене
йому на компенсац≥йн≥й основ≥ прот¤гом 1994-1999 рок≥в ¤дерне
паливо.

   —татт¤ 10.  ”становити,  що  у  2007  роц≥  погашенн¤
заборгованост≥  Ќац≥ональноњ  акц≥онерноњ  компан≥њ  "Ќафтогаз
”крањни" за отриман≥ матер≥альн≥ ц≥нност≥ з державного резерву
зд≥йснюЇтьс¤ у сум≥ не менше 50.000 тис. гривень у рахунок
зобов'¤зань ƒержавного ком≥тету ”крањни з державного матер≥ального
резерву за поставлен≥ до державного резерву матер≥альн≥ ц≥нност≥
перед суб'Їктами господарюванн¤, ¤к≥ мають заборгован≥сть по
розрахунках  з  Ќац≥ональною  акц≥онерною компан≥Їю "Ќафтогаз
”крањни".

   ѕор¤док проведенн¤ розрахунк≥в в≥дпов≥дно до ц≥Їњ статт≥
встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

        III. ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ѕќ–√ “ј ‘≤ЌјЌ—”¬јЌЌя
          ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

   —татт¤ 11. ”становити на 31 грудн¤ 2007 року граничний розм≥р
державного внутр≥шнього    боргу    ”крањни   в   сум≥
20.274.714,9 тис. гривень та в сум≥ 1.033.911,9 тис. долар≥в —Ўј,
граничний розм≥р державного зовн≥шнього боргу ”крањни - в сум≥,
екв≥валентн≥й 9.890.764,5 тис. долар≥в —Ўј.

   —татт¤ 12. ”становити, що державн≥ внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥
запозиченн¤ зд≥йснюютьс¤ в межах загального обс¤гу встановлених
цим «аконом граничних розм≥р≥в державного внутр≥шнього боргу
”крањни  та  державного  зовн≥шнього  боргу ”крањни. ” раз≥
надходженн¤ кошт≥в ≥з внутр≥шн≥х (зовн≥шн≥х) джерел ф≥нансуванн¤
певного типу, визначених додатком N 2 ( 489а-16 ) до цього «акону,
у неповному обс¤з≥ допускаЇтьс¤ зб≥льшенн¤ надходжень кошт≥в ≥з
зовн≥шн≥х  (внутр≥шн≥х)  джерел  ф≥нансуванн¤  ≥ншого типу з
в≥дпов≥дним перевищенн¤м граничного розм≥ру державного зовн≥шнього
(внутр≥шнього) боргу ”крањни за рахунок перевищенн¤ в≥дпов≥дних
обс¤г≥в запозичень з в≥дпов≥дним коригуванн¤м загального обс¤гу
державного  боргу,  визначеного  статтею 11 цього «акону, з
щом≥с¤чним обов'¤зковим ≥нформуванн¤м  ом≥тету ¬ерховноњ –ади
”крањни з питань бюджету.

   —татт¤ 13. ”становити, що у 2007 роц≥ державн≥ п≥дприЇмства,
у статутному фонд≥ ¤ких держав≥ належить б≥льше 50 в≥дсотк≥в
акц≥й, зд≥йснюють внутр≥шн≥ довгостроков≥ ≥ середньостроков≥ та
зовн≥шн≥ запозиченн¤ за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в
”крањни, внутр≥шн≥ короткостроков≥ запозиченн¤ - за погодженн¤м з
в≥дпов≥дними органами центральноњ виконавчоњ влади, у  сфер≥
д≥¤льност≥ ¤ких вони знаход¤тьс¤.

   —татт¤ 14. ”становити, що у 2007 роц≥ державн≥ гарант≥њ
надаютьс¤ в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни за поданн¤м  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ёридичн≥ особи, щодо ¤ких приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ про наданн¤
кредит≥в або гарант≥й, зобов'¤зан≥ подати зустр≥чн≥, безв≥дзивн≥
та  безумовн≥ гарант≥њ банк≥в, ¤к≥ прот¤гом 2005-2007 рок≥в
додержуютьс¤ встановлених Ќац≥ональним банком ”крањни обов'¤зкових
економ≥чних норматив≥в, або надати ≥нше належне забезпеченн¤ та
сплатити до ƒержавного бюджету ”крањни плату за њх отриманн¤ у
розм≥р≥, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ”становити, що у 2007 роц≥ наданн¤ гарант≥й –ади м≥н≥стр≥в
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим  та  гарант≥й  орган≥в  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤  (кр≥м  гарант≥й  за кредитами, ¤к≥ надаютьс¤
м≥жнародними  ф≥нансовими  орган≥зац≥¤ми  або  на  умовах
сп≥вф≥нансуванн¤ разом ≥з м≥жнародними ф≥нансовими орган≥зац≥¤ми)
не зд≥йснюЇтьс¤.

   ƒозволити  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у встановленому ним
пор¤дку надавати державн≥ гарант≥њ за зобов'¤занн¤ми ƒержавноњ
≥потечноњ установи у сум≥ 1.000.000 тис. гривень.

   —татт¤ 15. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни маЇ право брати
зобов'¤занн¤  в≥д  ≥мен≥  ”крањни,  пов'¤зан≥ ≥з зд≥йсненн¤м
запозичень, передбачених цим «аконом, у тому числ≥ щодо в≥дмови
в≥д суверенного ≥мун≥тету в можливих судових справах, пов'¤заних
≥з поверненн¤м позик та зв≥льненн¤м платеж≥в зг≥дно з угодами в≥д
будь-¤ких  ком≥с≥й, податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в,
прот¤гом часу д≥њ зобов'¤занн¤ з поверненн¤ запозичених кошт≥в.

   —татт¤ 16. ” раз≥ виконанн¤ державою гарант≥йних зобов'¤зань
перед ≥ноземними кредиторами шл¤хом зд≥йсненн¤ платеж≥в за рахунок
кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни або шл¤хом укладанн¤ з такими
кредиторами договор≥в про реструктуруванн¤ сум, поверненн¤ ¤ких
гарантовано ”крањною, у юридичних  ос≥б,  зобов'¤занн¤  ¤ких
гарантован≥,  з моменту такого виконанн¤ виникаЇ прострочена
заборгован≥сть перед державою за кредитами,  залученими  п≥д
державн≥ гарант≥њ, в обс¤з≥ фактичних витрат державного бюджету
та/або таких реструктурованих сум, а до держави, в≥дпов≥дно,
переход¤ть  права  кредитора та право вимагати в≥д боржника
погашенн¤ такоњ заборгованост≥ в установленому законом пор¤дку.

   якщо угодою з позичальником передбачаЇтьс¤ зобов'¤занн¤ з
погашенн¤ та обслуговуванн¤ ≥ноземних кредит≥в, залучених державою
або п≥д державн≥ гарант≥њ, невиконанн¤ або неналежне виконанн¤
позичальником таких зобов'¤зань т¤гне за собою перех≥д до держави
права ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ у повному обс¤з≥
незалежно в≥д стану виконанн¤ державою зобов'¤зань за такими
кредитами.

   —татт¤ 17. Ќадати право  ћ≥н≥стерству  ф≥нанс≥в  ”крањни
зд≥йснювати операц≥њ з державним боргом ”крањни з метою економ≥њ
бюджетних кошт≥в, включаючи операц≥њ щодо обм≥ну, випуску та
викупу державних боргових зобов'¤зань, при дотриманн≥ граничного
розм≥ру державного боргу на к≥нець року.

   ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни щом≥с¤ц¤ ≥нформуЇ ¬ерховну –аду
”крањни  про зд≥йснен≥ операц≥њ з державним боргом ”крањни.
ƒетальний перел≥к зд≥йснених операц≥й з державним боргом ”крањни
включаЇтьс¤ окремим додатком до р≥чного зв≥ту про виконанн¤ закону
про ƒержавний бюджет ”крањни, ¤кий подаЇтьс¤ до ¬ерховноњ –ади
”крањни.

   —татт¤ 18.  Ќадати  право  ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни
зд≥йснювати на конкурсних засадах операц≥њ  короткострокового
характеру на ринку ц≥нних папер≥в та розм≥щенн¤ бюджетних кошт≥в
на депозитах за рахунок тимчасового залученн¤ кошт≥в Їдиного
казначейського рахунку з наступним њх поновленн¤м до к≥нц¤ року у
пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з
 ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

   —татт¤ 19.  ”становити,  що  до  надходжень ф≥нансуванн¤
загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к належать:

   1) надходженн¤ в результат≥ зд≥йсненн¤ державних внутр≥шн≥х
та державних зовн≥шн≥х запозичень;

   2) кошти, одержан≥ в≥д приватизац≥њ державного майна та ≥нших
надходжень, безпосередньо пов'¤заних з процесом приватизац≥њ та
кредитуванн¤м п≥дприЇмств, а також кошти, ¤к≥ над≥йдуть в≥д сплати
штраф≥в та пен≥ за невиконанн¤ власниками приватизованих об'Їкт≥в
умов договор≥в  њх  куп≥вл≥-продажу,  з урахуванн¤м пункту 2
статт≥ 20 цього «акону;

   3) поверненн¤ кошт≥в з депозит≥в або пред'¤вленн¤ ц≥нних
папер≥в, що використовуютьс¤ дл¤ управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю;

   4) зм≥ни  обс¤г≥в  гот≥вкових  кошт≥в  загального  фонду
ƒержавного бюджету ”крањни.

   —татт¤ 20. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального
фонду  ƒержавного  бюджету  ”крањни  на 2007 р≥к у частин≥
ф≥нансуванн¤ Ї:

   1) позики, що залучаютьс¤ державою в≥д  м≥жнародних  та
≥ноземних орган≥зац≥й з метою њх подальшого рекредитуванн¤ або
наданн¤ трансферт≥в дл¤ впровадженн¤ проект≥в розвитку;

   2) кошти,  ¤к≥  над≥йдуть  в≥д  приватизац≥њ  об'Їкт≥в
незавершеного  буд≥вництва,  що  споруджувалис¤ в≥дпов≥дно до
„орнобильськоњ буд≥вельноњ  програми,  але  не  б≥льше  н≥ж
242 тис. гривень.

   —татт¤ 21. ¬изначити в 2007 роц≥ органи державноњ податковоњ
служби ”крањни органами ст¤гненн¤ заборгованост≥ юридичних ос≥б
перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥
гарант≥њ, бюджетними позичками та ф≥нансовою допомогою, наданою на
поворотн≥й основ≥ (¤ка надходить за кодами програмноњ класиф≥кац≥њ
видатк≥в та кредитуванн¤ державного бюджету 2801440 та 3511630).

   ƒозволити ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни залучати в 2007 роц≥
юридичних ос≥б дл¤ представництва орган≥в державноњ влади в судах
у справах про ст¤гненн¤ заборгованост≥  перед  державою  за
кредитами,  залученими  державою  або п≥д державн≥ гарант≥њ,
бюджетними позичками та  ф≥нансовою  допомогою,  наданою  на
поворотн≥й основ≥, в тому числ≥ в процес≥ банкрутства, стосовно
ст¤гненн¤ ¤коњ органам податковоњ служби було в≥дмовлено.

   Ќадати ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни право використовувати на
оплату  таких послуг юридичних ос≥б до п'¤ти в≥дсотк≥в в≥д
фактичних надходжень до державного бюджету внасл≥док забезпеченн¤
цими особами зд≥йсненн¤ ст¤гненн¤.

   —татт¤ 22. ”становити, що кошти, отриман≥ зг≥дно з пунктом 6
статт≥ 8 цього «акону, спр¤мовуютьс¤ на погашенн¤ державного боргу
”крањни  перед –ос≥йською ‘едерац≥Їю в≥дпов≥дно до укладеноњ
м≥жур¤довоњ угоди.

   —татт¤ 23. ‘онду державного майна ”крањни забезпечити в
2007 роц≥  надходженн¤ до ƒержавного бюджету ”крањни кошт≥в,
отриманих в≥д приватизац≥њ державного  майна,  в≥дпов≥дно  до
пункту 2 статт≥ 19 та пункту 2 статт≥ 20 цього «акону, у сум≥ не
менш ¤к 10.587.711 тис. гривень.

   —татт¤ 24. Ќадати ћ≥н≥стерству  ф≥нанс≥в  ”крањни  право
зд≥йснювати у 2007 роц≥ на в≥дкритих аукц≥онах продаж права вимоги
погашенн¤ простроченоњ б≥льше н≥ж три роки заборгованост≥ перед
державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥
гарант≥њ, бюджетними позичками та ф≥нансовою допомогою, наданою на
поворотн≥й основ≥, у тому числ≥ оформленоњ простими вексел¤ми на
≥м'¤ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни.

   ¬ексел≥ видаютьс¤ у валют≥ кредиту, бюджетноњ позички та
ф≥нансовоњ допомоги, наданоњ на поворотн≥й основ≥, за ¤кими
юридичн≥ особи-резиденти мають заборгован≥сть перед державою. ѕри
цьому дозвол¤Їтьс¤ зниженн¤ початковоњ ц≥ни продажу прав вимоги до
50 в≥дсотк≥в њх ном≥нальноњ суми.

   —ума пен≥, ¤ка нарахована внасл≥док невиконанн¤ позичальником
зобов'¤зань за кредитом та/або бюджетною позичкою, ф≥нансовою
допомогою, наданою на поворотн≥й основ≥, на оформлену вексел¤ми
суму заборгованост≥, списуЇтьс¤.

   ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснюЇ продаж таких прав
вимоги у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 25. Ќа часткову зм≥ну частини другоњ статт≥ 21 «акону
”крањни "ѕро приватизац≥ю державного майна" ( 2163-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 4, ст. 59, NN 9-11, ст. 96)
дозволити в процес≥ приватизац≥њ державного майна оплату його
вартост≥ у в≥льно конвертован≥й ≥ноземн≥й валют≥.

          IV. ¬»ƒј“ » “ј  –≈ƒ»“”¬јЌЌя
          ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

   —татт¤ 26.  «атвердити  бюджетн≥  призначенн¤  головним
розпор¤дникам кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к у
розр≥з≥ в≥дпов≥дальних виконавц≥в за бюджетними програмами та
централ≥зован≥   заходи   ≥   програми   в   розр≥з≥
адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць зг≥дно з додатками N 3, N 4
та N 5 ( 489а-16 ) до цього «акону.

   ” процес≥ виконанн¤ державного бюджету у вин¤ткових випадках
за обірунтованим поданн¤м головного розпор¤дника кошт≥в державного
бюджету ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни  зд≥йснюЇ  перерозпод≥л
видатк≥в за бюджетною програмою в розр≥з≥ економ≥чноњ класиф≥кац≥њ
в межах загального обс¤гу його бюджетних призначень окремо по
загальному та спец≥альному фондах державного бюджету. ѕерерозпод≥л
бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального
обс¤гу  головного  розпор¤дника  кошт≥в  державного  бюджету,
зб≥льшенн¤ бюджетних призначень на видатки розвитку за рахунок
зменшенн¤ бюджетних призначень на видатки споживанн¤ окремо по
загальному та спец≥альному фондах зд≥йснюютьс¤ лише за погодженн¤м
≥з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету. ѕередача
бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статт≥  23
Ѕюджетного кодексу ”крањни  ( 2542-14 ), перерозпод≥л бюджетних
призначень  на  централ≥зован≥  заходи  ≥  програми  м≥ж
адм≥н≥стративно-територ≥альними одиниц¤ми   зд≥йснюютьс¤   за
погодженн¤м ≥з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету у
пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

   «аборон¤Їтьс¤ зб≥льшенн¤ бюджетних призначень по загальному
та спец≥альному фондах ƒержавного бюджету ”крањни на:

   оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних  установ  за  рахунок
зменшенн¤ ≥нших видатк≥в;

   видатки за   бюджетними   програмами,  пов'¤заними  з
функц≥онуванн¤м орган≥в державноњ влади, за рахунок зменшенн¤
≥нших видатк≥в.

   ѕерел≥к бюджетних програм, по ¤ких затверджуютьс¤ пор¤дки
використанн¤ кошт≥в державного бюджету, визначаЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ”становити, що  у  2007  роц≥  норми законодавства щодо
виготовленн¤ документ≥в про осв≥ту реал≥зуютьс¤ в розм≥рах ≥
пор¤дку, визначених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, в межах видатк≥в,
врахованих у розрахунках до ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих
бюджет≥в на 2007 р≥к.

   –озпор¤дникам кошт≥в державного та м≥сцевих бюджет≥в (дал≥ -
розпор¤дникам) при виконанн≥ бюджету забезпечити у повному обс¤з≥
проведенн¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю, теплову енерг≥ю,
водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги зв'¤зку,
¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами, не допускаючи будь-¤коњ
простроченоњ заборгованост≥ з оплати вищезазначених товар≥в та
послуг. –озпор¤дникам кошт≥в забезпечити укладанн¤ угод по кожному
виду енергонос≥њв у межах встановлених в≥дпов≥дним  головним
розпор¤дником  обірунтованих л≥м≥т≥в споживанн¤ з урахуванн¤м
зменшенн¤ обс¤г≥в споживанн¤  енергонос≥њв  щонайменш  ¤к  на
10 в≥дсотк≥в.

   ƒержавне казначейство ”крањни зд≥йснюЇ платеж≥ за дорученн¤ми
розпор¤дник≥в кошт≥в державного бюджету виключно за на¤вност≥
затверджених в установленому пор¤дку паспорт≥в бюджетних програм.

   ѕерерозпод≥л обс¤г≥в кошт≥в м≥ж субвенц≥¤ми з державного
бюджету м≥сцевим бюджетам та м≥сцевими  бюджетами  у  межах
загального обс¤гу в≥дпов≥дних субвенц≥й у 2007 роц≥ зд≥йснюЇтьс¤ у
пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

   —татт¤ 27. ѕерел≥к об'Їкт≥в та обс¤г≥в бюджетних кошт≥в на
буд≥вництво  та  реконструкц≥ю автомоб≥льних дор≥г загального
користуванн¤  державного  значенн¤  затверджуЇтьс¤   аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади
”крањни з питань бюджету.

   —татт¤ 28. ¬идатки, пов'¤зан≥ з  утриманн¤м  прац≥вник≥в
закордонних  дипломатичних установ ”крањни, незалежно в≥д њх
в≥домчоњ п≥дпор¤дкованост≥ (кр≥м в≥йськових аташе), провод¤тьс¤
виключно через ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни.

   —татт¤ 29. ”становити, що у 2007 роц≥ виплата щор≥чноњ
разовоњ допомоги в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни "ѕро  статус
ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ) та
"ѕро жертви нацистських пересл≥дувань" ( 1584-14 ) зд≥йснюЇтьс¤ у
таких розм≥рах:  ≥нвал≥дам I групи - 450 гривень, ≥нвал≥дам
II групи - 360 гривень, ≥нвал≥дам III групи - 300 гривень;
учасникам  бойових  д≥й  та  колишн≥м  неповнол≥тн≥м в'¤зн¤м
концентрац≥йних табор≥в, гетто, ≥нших м≥сць примусового триманн¤,
а також д≥т¤м, ¤к≥ народилис¤ у зазначених м≥сц¤х примусового
триманн¤ њх батьк≥в, - 280 гривень; особам, ¤к≥ мають особлив≥
заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, - 450 гривень; членам с≥мей загиблих
та дружинам (чолов≥кам) померлих ≥нвал≥д≥в в≥йни та дружинам
(чолов≥кам) померлих учасник≥в бойових д≥й, учасник≥в в≥йни ≥
жертв нацистських пересл≥дувань, визнаних за житт¤ ≥нвал≥дами, -
150 гривень; учасникам в≥йни та колишн≥м в'¤зн¤м концентрац≥йних
табор≥в, гетто, ≥нших м≥сць примусового триманн¤, особам, ¤к≥ були
насильно  вивезен≥  на  примусов≥  роботи, д≥т¤м партизан≥в,
п≥дп≥льник≥в, ≥нших учасник≥в боротьби з нац≥онал-соц≥ал≥стським
режимом у тилу ворога - 55 гривень.

  —татт¤ 30. ”становити, що у 2007 роц≥ вступ до м≥жнародних
орган≥зац≥й ≥ приЇднанн¤ до м≥жнародних угод, умови членства в
¤ких передбачають сплату внеск≥в або зд≥йсненн¤ будь-¤ких ≥нших
виплат за рахунок кошт≥в державного бюджету, зд≥йснюЇтьс¤ за
р≥шенн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в межах обс¤г≥в, визначених на
цю мету у додатку N 3 ( 489а-16 ) до цього «акону, у пор¤дку,
визначеному «аконом ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни"
( 1906-15 ).

   —татт¤ 31. «атвердити такий перел≥к захищених статей видатк≥в
загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к за
економ≥чною структурою видатк≥в:

   оплата прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ (код 1110);

   нарахуванн¤ на зароб≥тну плату (код 1120);

   придбанн¤ медикамент≥в та перев'¤зувальних матер≥ал≥в (код
1132);

   забезпеченн¤ продуктами харчуванн¤ (код 1133);

   оплата комунальних послуг та енергонос≥њв (код 1160);

   виплата процент≥в за державним боргом (код 1200);

   трансферти населенню (код 1340);

   трансферти м≥сцевим бюджетам (код 1320).

   ¬изначити захищеними видатками ƒержавного бюджету ”крањни на
2007 р≥к  видатки  на  буд≥вництво  (придбанн¤)  житла  дл¤
в≥йськовослужбовц≥в,  реформуванн¤  та  розвиток «бройних —ил
”крањни, розв≥дувальну д≥¤льн≥сть, забезпеченн¤ живучост≥  та
вибухопожежобезпеки арсенал≥в, баз ≥ склад≥в озброЇнн¤, ракет ≥
боЇприпас≥в «бройних —ил ”крањни, утил≥зац≥ю звичайних вид≥в
боЇприпас≥в,  непридатних  дл¤  подальшого  збер≥ганн¤  та
використанн¤,  забезпеченн¤  ≥нвал≥д≥в  протезно-ортопедичними
виробами, засобами пересуванн¤ та реаб≥л≥тац≥њ, п≥дготовку кадр≥в
вищими  навчальними  закладами  I-IV  р≥вн≥в  акредитац≥њ,
фундаментальн≥ досл≥дженн¤, прикладн≥ науков≥ та науково-техн≥чн≥
розробки, а також видатки  на  розселенн¤  та  облаштуванн¤
депортованих кримських татар та ос≥б ≥нших нац≥ональностей, ¤к≥
були депортован≥ з територ≥њ ”крањни, видатки на компенсац≥ю
ѕенс≥йному  фонду  ”крањни втрат в≥д застосуванн¤ платниками
ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку спец≥альноњ ставки по
збору на загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤.

   —татт¤ 32. ”становити, що у 2007 роц≥ оплата послуг з
обробленн¤ електронних розрахункових документ≥в та пов≥домлень у
систем≥  електронних  переказ≥в  Ќац≥онального  банку ”крањни
ƒержавним казначейством ”крањни не зд≥йснюЇтьс¤.

   —татт¤ 33. ”становити, що виконанн¤ р≥шенн¤, ¤ке прийн¤то
органом державноњ влади, що в≥дпов≥дно до закону маЇ право на його
застосуванн¤, про ст¤гненн¤  кошт≥в  з  рахунк≥в,  на  ¤ких
обл≥ковуютьс¤ кошти державного бюджету, зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним
казначейством ”крањни за попередн≥м ≥нформуванн¤м ћ≥н≥стерства
ф≥нанс≥в ”крањни.

   –≥шенн¤ про  ст¤гненн¤  кошт≥в  з  рахунк≥в,  на  ¤ких
обл≥ковуютьс¤ кошти державного бюджету, передаютьс¤ до ƒержавного
казначейства ”крањни.

   Ѕезсп≥рне списанн¤  кошт≥в  з рахунку державного бюджету
зд≥йснюЇтьс¤ виключно органами ƒержавного казначейства ”крањни за
чергов≥стю надходженн¤ р≥шень за рахунок ≥ в межах в≥дпов≥дних
бюджетних асигнувань.

   ”становити, що в≥дшкодуванн¤ в≥дпов≥дно до закону шкоди,
завданоњ  громад¤нинов≥  незаконними  д≥¤ми орган≥в д≥знанн¤,
досудового сл≥дства, прокуратури, а також суд≥в, у 2007 роц≥ за
вимогою орган≥в державноњ виконавчоњ служби ”крањни зд≥йснюЇтьс¤
органами ƒержавного казначейства ”крањни в  межах  бюджетних
призначень, затверджених у ƒержавному бюджет≥ ”крањни на цю мету,
в такому пор¤дку:

   ƒержавне казначейство ”крањни у терм≥ни, визначен≥ у припис≥,
списуЇ у безсп≥рному пор¤дку на користь зазначеноњ ф≥зичноњ особи
встановлену до в≥дшкодуванн¤ суму кошт≥в з Їдиного казначейського
рахунку ƒержавного бюджету ”крањни;

   в≥дшкодован≥ суми  обл≥ковуютьс¤  ƒержавним  казначейством
”крањни та в≥дображаютьс¤ у зв≥тност≥ про виконанн¤ державного
бюджету;

   у раз≥  потреби у таких видатках понад обс¤г бюджетних
призначень в установленому законодавством  пор¤дку  подаютьс¤
в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ щодо вид≥ленн¤ кошт≥в з резервного фонду
державного бюджету або внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний
бюджет ”крањни.

   —писанн¤ кошт≥в  з  бюджету  за  р≥шенн¤ми  суд≥в  щодо
в≥дшкодуванн¤ вартост≥ конф≥скованого та безхаз¤йного майна, що
перейшло у власн≥сть держави, зд≥йснюЇтьс¤ у розм≥рах сум кошт≥в,
що над≥йшли до бюджету в≥д реал≥зац≥њ цього майна.

   —писанн¤ кошт≥в  за  в≥дпов≥дним  р≥шенн¤м  на  користь
прац≥вник≥в, в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького
складу бюджетноњ установи, ¤к≥ мають право на безоплатне або
п≥льгове  матер≥альне  ≥  побутове забезпеченн¤, зд≥йснюЇтьс¤
ƒержавним казначейством ”крањни з Їдиного казначейського рахунку
за рахунок ≥ в межах бюджетних асигнувань, встановлених на
утриманн¤ ц≥Їњ установи.

   —писанн¤ кошт≥в  за  в≥дпов≥дним  р≥шенн¤м  на  користь
прац≥вник≥в установ системи осв≥ти по виплатах, передбачених
абзацами восьмим-дес¤тим частини першоњ статт≥ 57 «акону ”крањни
"ѕро осв≥ту"  ( 1060-12 ), зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним казначейством
”крањни з Їдиного казначейського рахунку за рахунок ≥ в межах
в≥дпов≥дних бюджетних призначень.

    ошти, в≥дшкодован≥ державою з ƒержавного бюджету ”крањни
зг≥дно з ц≥Їю статтею, вважаютьс¤ збитками ƒержавного бюджету
”крањни. ѕозивачем у справах про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих
ƒержавному бюджету ”крањни, зг≥дно з ц≥Їю статтею, виступають
органи прокуратури за поданн¤м в≥дпов≥дних матер≥ал≥в органами
ƒержавного казначейства ”крањни.

   ќргани ƒержавного казначейства ”крањни виконують р≥шенн¤, ¤к≥
прийн¤т≥ органами державноњ влади, про списанн¤ кошт≥в з рахунк≥в
розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в з в≥дображенн¤м в обл≥ку орган≥в
ƒержавного казначейства ”крањни в≥дпов≥дних бюджетних зобов'¤зань.

   ÷ей пор¤док поширюЇтьс¤ на м≥сцев≥ бюджети.

   —татт¤ 34. ”становити, що в 2007 роц≥ р≥вноц≥нна та повна
компенсац≥¤ втрат доход≥в в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б р¤дового ≥
начальницького  складу (в тому числ≥ в≥др¤джених до орган≥в
виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ), пов'¤заних ≥з
оподаткуванн¤м грошового забезпеченн¤, грошових винагород та ≥нших
виплат, одержуваних ними у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в несенн¤
служби, в≥дпов≥дно до вимог пункту 22.7 статт≥ 22 «акону ”крањни
"ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б"  ( 889-15 ), зд≥йснюЇтьс¤
установами  (орган≥зац≥¤ми,  п≥дприЇмствами),  що  утримують
в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, за
рахунок в≥дпов≥дних кошт≥в, ¤к≥ Ї джерелом доход≥в цих ос≥б, у
розм≥р≥ фактично сплаченого податку.

   ќбс¤г видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни на 2007  р≥к,
передбачений  на  виплату  зазначеноњ  компенсац≥њ, становить
1.179.959,3 тис. гривень, з них дл¤ ћ≥н≥стерства оборони ”крањни -
298.732,8 тис. гривень, √оловного управл≥нн¤ розв≥дки ћ≥н≥стерства
оборони ”крањни - 10.825,7 тис. гривень, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни - 390.017,5 тис. гривень, ƒержавного департаменту
”крањни з питань виконанн¤ покарань - 78.312,7 тис. гривень,
јдм≥н≥страц≥њ ƒержавноњ   прикордонноњ  служби  ”крањни  -
73.672,1 тис.  гривень,   —лужби   безпеки   ”крањни   -
100.226,4 тис. гривень, —лужби зовн≥шньоњ розв≥дки ”крањни -
16.703,8 тис. гривень, ƒержавноњ служби спец≥ального зв'¤зку та
захисту ≥нформац≥њ ”крањни - 19.051,4 тис. гривень, ”правл≥нн¤
державноњ охорони ”крањни - 10.782,2 тис. гривень, ћ≥н≥стерства
”крањни з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту
населенн¤ в≥д  насл≥дк≥в   „орнобильськоњ   катастрофи   -
101.499,8 тис.  гривень,  Ќац≥онального  косм≥чного  агентства
”крањни - 6.898,3 тис. гривень, ћ≥н≥стерства аграрноњ пол≥тики
”крањни - 540,0 тис. гривень, ћ≥н≥стерства транспорту та зв'¤зку
”крањни - 6.674,9 тис. гривень, апарату ¬ерховноњ –ади ”крањни -
46,5 тис.  гривень,  ƒержавного  управл≥нн¤  справами  -
98,2 тис.  гривень,  √осподарсько-ф≥нансового   департаменту
—екретар≥ату  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни - 24,3 тис. гривень,
ћ≥н≥стерства палива та енергетики ”крањни - 29,3 тис. гривень,
ћ≥н≥стерства  осв≥ти  ≥ науки ”крањни - 43,2 тис. гривень,
ƒержавного ком≥тету   ¤дерного   регулюванн¤   ”крањни   -
28,9 тис. гривень, ƒержавноњ податковоњ адм≥н≥страц≥њ ”крањни -
48.883,4 тис. гривень, ƒержавноњ служби експортного контролю
”крањни - 33,1 тис. гривень, –ади нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони
”крањни - 736,5 тис. гривень, ƒержавноњ судовоњ адм≥н≥страц≥њ
”крањни -  2.411,9  тис. гривень, ¬ерховного —уду ”крањни -
200,4 тис.  гривень,   онституц≥йного  —уду  ”крањни   -
40,4 тис. гривень.

   ”становити, що  визначений  ц≥Їю  статтею обс¤г видатк≥в
спр¤мовуЇтьс¤ головними  розпор¤дниками  кошт≥в  виключно  на
проведенн¤ зазначеноњ компенсац≥њ.

   ѕри цьому  кер≥вники  бюджетних  установ  (орган≥зац≥й,
п≥дприЇмств), ¤к≥ утримують чисельн≥сть в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б
р¤дового ≥ начальницького складу (в тому числ≥ в≥др¤джених до
орган≥в виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ), передбачають
необх≥дн≥ асигнуванн¤ на зазначену компенсац≥ю у межах видатк≥в на
грошове забезпеченн¤, передбачених кошторисами або ф≥нансовими
планами.

   —татт¤ 35.  ¬изначити обс¤г кошт≥в, ¤к≥ спр¤мовуютьс¤ у
2007 роц≥ на реал≥зац≥ю «акону ”крањни "ѕро реструктуризац≥ю
заборгованост≥ з виплат, передбачених статтею 57 «акону ”крањни
"ѕро  осв≥ту"  педагог≥чним,  науково-педагог≥чним  та  ≥ншим
категор≥¤м прац≥вник≥в навчальних заклад≥в" ( 1994-15 ), у сум≥
659.146 тис. гривень, у тому числ≥ субвенц≥ю з державного бюджету
м≥сцевим бюджетам у сум≥ 535.826,8 тис. гривень.

   ”становити, що  розпод≥л  та  перерозпод≥л цих бюджетних
призначень у 2007 роц≥ м≥ж бюджетними програмами, головними
розпор¤дниками кошт≥в державного бюджету та м≥сцевими бюджетами
зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни з подальшим ≥нформуванн¤м
 ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

   —татт¤ 36. ”становити, що п≥льги, компенсац≥њ ≥ гарант≥њ, на
¤к≥ зг≥дно ≥з законами ”крањни мають право окрем≥ категор≥њ
прац≥вник≥в  бюджетних  установ,  в≥йськовослужбовц≥ та особи
р¤дового ≥ начальницького  складу,  щодо  знижки  плати  за
користуванн¤ житлом (квартирноњ плати), паливом, телефоном та
плати за комунальн≥ послуги (водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, газ,
електрична та теплова енерг≥¤), безоплатний проњзд ус≥ма видами
м≥ського пасажирського транспорту  (за  вин¤тком  такс≥)  та
автомоб≥льним транспортом загального користуванн¤ у с≥льськ≥й
м≥сцевост≥, а також зал≥зничним ≥ водним транспортом прим≥ського
сполученн¤ та автобусами прим≥ських маршрут≥в надаютьс¤ у раз≥,
¤кщо зазначен≥ прац≥вники мають право на податкову соц≥альну
п≥льгу.

   –озм≥р наданих  п≥льг  у грошовому екв≥валент≥ разом ≥з
грошовими доходами зазначених прац≥вник≥в не повинен перевищувати
величини доходу, ¤кий даЇ право на податкову соц≥альну п≥льгу.

   —татт¤ 37. ”становити, що зв≥льненим у 2006-2007 роках особам
оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особам,
¤к≥ мають право на пенс≥ю в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро
пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та
де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ), та членам њх с≥мей до грошового
забезпеченн¤ дл¤ обчисленн¤ пенс≥й враховуютьс¤ в≥дпов≥дн≥ оклади
за посадою, в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м, процентна надбавка
за вислугу рок≥в у розм≥рах, встановлених за останньою штатною
посадою перед зв≥льненн¤м, а також щом≥с¤чн≥ додатков≥ види
грошового забезпеченн¤ (надбавки, доплати, п≥двищенн¤) та прем≥њ в
розм≥р≥, що визначаютьс¤ за 24 останн≥ календарн≥ м≥с¤ц≥ служби
п≥др¤д  перед зв≥льненн¤м у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ѕри цьому при обчисленн≥ пенс≥й у розрахунок  грошового
забезпеченн¤  не  включаютьс¤  щом≥с¤чн≥  надбавки (доплати),
встановлен≥ особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в
зг≥дно ≥з законодавством ≥ залишен≥ за њх згодою та в ≥нтересах
справи на служб≥.

   ќбчисленн¤ пенс≥й окремим категор≥¤м  в≥йськовослужбовц≥в,
ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, ¤к≥ були в≥др¤джен≥ дл¤
виконанн¤ службових обов'¤зк≥в до орган≥в державноњ влади та
орган≥в  м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  ≥нших цив≥льних установ,
орган≥зац≥й ≥ п≥дприЇмств, у тому  числ≥  у  довготерм≥нов≥
закордонн≥ в≥др¤дженн¤, зд≥йснюЇтьс¤ за перел≥ком посад ≥ в
пор¤дку, що затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 38. ¬идатки, передбачен≥ цим «аконом на виконанн¤
завдань (проект≥в)   Ќац≥ональноњ   програми  ≥нформатизац≥њ
( 74/98-¬– ),  в тому числ≥ проект≥в ≥нформатизац≥њ  орган≥в
виконавчоњ  влади за кодами програмноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в
державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201600,
1202070,  2201190  (в  частин≥ профес≥йно-техн≥чних та вищих
навчальних заклад≥в), 2407060, 2408030, 2408600, 2501140, 3001070,
3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3507600, 5341080, 6151020,
6511020, 6731050, зд≥йснюютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни
лише п≥сл¤ погодженн¤ в≥дпов≥дними розпор¤дниками бюджетних кошт≥в
зазначених  проект≥в  з  √енеральним  державним  замовником
Ќац≥ональноњ програми ≥нформатизац≥њ  ( 74/98-¬– ) - центральним
органом виконавчоњ влади, визначеним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 39. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального
фонду  ƒержавного  бюджету  ”крањни  на 2007 р≥к у частин≥
кредитуванн¤ Ї:

   1) поверненн¤ кредит≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни
≥ндив≥дуальним с≥льським забудовникам;

   2) поверненн¤ кредит≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни
молодим с≥м'¤м та одиноким молодим громад¤нам на буд≥вництво
(реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, ≥ пен¤;

   3) поверненн¤  бюджетних  позичок,  наданих на закуп≥влю
с≥льськогосподарськоњ  продукц≥њ  за  державним  замовленн¤м
(контрактом) 1994-1997 рок≥в;

   4) поверненн¤  кошт≥в  у  частин≥ в≥дшкодуванн¤ вартост≥
с≥льськогосподарськоњ техн≥ки, переданоњ суб'Їктам господарюванн¤
на умовах ф≥нансового л≥зингу;

   5) кошти, що над≥йдуть у рахунок погашенн¤ заборгованост≥ за
кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ  ≥
наданими дл¤ закуп≥вл≥ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки ≥ноземного
виробництва, переданоњ с≥льгосптоваровиробникам та ≥ншим суб'Їктам
господарюванн¤  (кр≥м  надходжень за рахунок в≥дшкодуванн¤ з
державного бюджету сум податку на додану варт≥сть та надходжень,
визначених пунктом 10 ц≥Їњ статт≥);

   6) поверненн¤ кредит≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни
фермерським господарствам;

   7) поверненн¤ кошт≥в, наданих ћ≥н≥стерству аграрноњ пол≥тики
”крањни на формуванн¤ державного продовольчого резерву јграрним
фондом та дл¤ зд≥йсненн¤ заставних закуп≥вель, товарних  та
ф≥нансових ≥нтервенц≥й на орган≥зованому аграрному ринку;

   8) поверненн¤ кошт≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни на
закуп≥влю с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ;

   9) поверненн¤ безв≥дсоткових бюджетних позичок, наданих у
2004   роц≥   п≥дприЇмствам  державноњ  форми  власност≥
паливно-енергетичного комплексу на погашенн¤ заборгованост≥ ≥з
зароб≥тноњ плати в межах 80.207,8 тис. гривень та наданих у
2005 роц≥ п≥дприЇмствам та орган≥зац≥¤м вуг≥льноњ промисловост≥ на
погашенн¤ заборгованост≥ ≥з зароб≥тноњ плати прац≥вникам в межах
14.104,3 тис. гривень;

   10) до 5 в≥дсотк≥в фактичних надходжень до ƒержавного бюджету
”крањни  внасл≥док  забезпеченн¤ юридичними особами ст¤гненн¤
простроченоњ  заборгованост≥  перед  державою  за  кредитами,
залученими  державою  або  п≥д державн≥ гарант≥њ, бюджетними
позичками та ф≥нансовою допомогою на поворотн≥й основ≥;

   11) поверненн¤  кредиту,  наданого  на  реконструкц≥ю
г≥дроелектростанц≥й.
   —татт¤ 40. ”становити, що у 2007 роц≥ кошти, отриман≥ до
спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни зг≥дно з окремими
пунктами статей 8, 20 та 39 цього «акону, спр¤мовуютьс¤ в≥дпов≥дно
на:

   1) розвиток мереж≥ ≥ утриманн¤ автомоб≥льних дор≥г загального
користуванн¤ та погашенн¤ боргових зобов'¤зань за кредитами,
отриманими ”крањною або ƒержавною службою автомоб≥льних дор≥г
”крањни п≥д державн≥ гарант≥њ на розвиток мереж≥ автомоб≥льних
дор≥г загального користуванн¤ (за рахунок кошт≥в, визначених
пунктами 1, 2 та 3 статт≥ 8 цього «акону).

   ѕри цьому  ≥з  загального  обс¤гу зазначених кошт≥в, за
вирахуванн¤м зобов'¤зань за кредитами, 40 в≥дсотк≥в спр¤мовуЇтьс¤
на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ автомоб≥льних
дор≥г загального користуванн¤ м≥сцевого значенн¤, в першу чергу у
с≥льськ≥й м≥сцевост≥, у тому числ≥ 500.000 тис. гривень ¤к
субвенц≥¤ м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт
автомоб≥льних дор≥г комунальноњ власност≥;

   субвенц≥ю з  державного  бюджету  м≥ському бюджету м≥ста
«апор≥жж¤ на буд≥вництво автотранспортноњ маг≥страл≥ через р≥чку
ƒн≥про у м≥ст≥ «апор≥жж¤ в обс¤з≥ 250.000 тис. гривень (за рахунок
кошт≥в, визначених пунктами 1, 2 та 3 статт≥ 8 цього «акону);

   2) виплати, пов'¤зан≥ з функц≥онуванн¤м консульських в≥дд≥л≥в
дипломатичних представництв та консульських установ ”крањни за
кордоном, представництв та консульськоњ  служби  ћ≥н≥стерства
закордонних справ ”крањни на територ≥њ ”крањни (за рахунок джерел,
визначених пунктом 4 статт≥ 8 цього «акону);

   3) заходи з реал≥зац≥њ  омплексноњ програми  буд≥вництва
в≥трових електростанц≥й (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статт≥ 8 цього «акону);

   4) здешевленн¤ кредит≥в на буд≥вництво енергоблок≥в атомних,
г≥дроакумулюючих та ≥нших електростанц≥й, маг≥стральних, г≥рських
та с≥льських л≥н≥й електропередач≥ за перел≥ком, встановленим
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а також на створенн¤ запас≥в твердого
палива дл¤ теплоелектростанц≥й (за рахунок джерел, визначених
пунктом 5 статт≥ 8 цього «акону);

   5) заходи  ≥з  реал≥зац≥њ  омплексноњ програми створенн¤
¤дерно-паливного циклу  в  ”крањн≥  та  приведенн¤  об'Їкт≥в
виробничого  об'Їднанн¤  "ѕридн≥провський  х≥м≥чний  завод" в
еколог≥чно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом
25 статт≥ 8 цього «акону);

   6) державну  п≥дтримку п≥дприЇмств з видобутку кам'¤ного
вуг≥лл¤, л≥гн≥ту (бурого вуг≥лл¤) ≥ торфу на буд≥вництво, техн≥чне
переоснащенн¤ та кап≥тальний ремонт г≥рничо-шахтного обладнанн¤
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 8 цього «акону);

   7) здешевленн¤ кредит≥в дл¤  буд≥вництва  та  техн≥чного
переоснащенн¤ п≥дприЇмств з видобутку кам'¤ного вуг≥лл¤, л≥гн≥ту
(бурого вуг≥лл¤) ≥ торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5
статт≥ 8 цього «акону);

   8) наданн¤ кредит≥в на реал≥зац≥ю ≥нвестиц≥йних проект≥в
впровадженн¤ енергозбер≥гаючих технолог≥й у галуз¤х економ≥ки, у
першу чергу з впровадженн¤ передових енергозбер≥гаючих технолог≥й
з виробництва альтернативних джерел палива (за рахунок джерел,
визначених пунктом 27 статт≥ 8 цього «акону);

   9) реструктуризац≥ю вуг≥льноњ та торфодобувноњ промисловост≥
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 8 цього «акону);

   10) зд≥йсненн¤  витрат,  пов'¤заних  з  орган≥зац≥Їю  ≥
проведенн¤м  виконавчих  д≥й,  виплату  винагороди  державним
виконавц¤м (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статт≥ 8 цього
«акону);

   11) забезпеченн¤ м≥жнародних зобов'¤зань ”крањни у косм≥чн≥й
галуз≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статт≥ 8 цього
«акону);

   12) потреби  утворених  в≥дпов≥дно  до  закон≥в  ”крањни
в≥йськових формувань (кр≥м «бройних —ил ”крањни) ≥ правоохоронних
орган≥в в≥дпов≥дно до кошторис≥в, затверджених у встановленому
пор¤дку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статт≥ 8 цього
«акону);

   13) дотац≥ю ѕенс≥йному фонду ”крањни на виплату пенс≥й,
надбавок та п≥двищень до пенс≥й, призначених за р≥зними пенс≥йними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статт≥ 8
цього «акону);

   14) забезпеченн¤ д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ в ”крањн≥ та
участь ”крањни у м≥жнародних ав≥ац≥йних орган≥зац≥¤х ≥ утриманн¤
ƒержавноњ ав≥ац≥йноњ адм≥н≥страц≥њ (за рахунок джерел, визначених
пунктом 11 статт≥ 8 цього «акону);

   15) морську  ≥ р≥чкову транспортну д≥¤льн≥сть та участь
”крањни у м≥жнародних  орган≥зац≥¤х  морського  ≥  р≥чкового
транспорту,  утриманн¤  ƒержавного  департаменту  морського ≥
р≥чкового транспорту та √оловноњ державноњ ≥нспекц≥њ ”крањни з
безпеки судноплавства ћ≥н≥стерства транспорту та зв'¤зку ”крањни
(за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статт≥ 8 цього «акону,
кр≥м тих, що надход¤ть в≥д риболовних порт≥в);

   16) м≥жнародну д≥¤льн≥сть у галуз≥ рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 12 статт≥ 8 цього «акону, в
частин≥ тих, що надход¤ть в≥д риболовних порт≥в);

   17) заходи з п≥дтриманн¤ належного р≥вн¤ безпеки польот≥в,
ав≥ац≥йноњ   безпеки   ≥   забезпеченн¤   пошукових   та
ав≥ац≥йно-р¤тувальних роб≥т (за рахунок джерел, визначених пунктом
13 статт≥ 8 цього «акону);

   18) заходи, пов'¤зан≥ з охороною ≥нтелектуальноњ власност≥
(за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статт≥ 8 цього «акону);

   19) зд≥йсненн¤  контролю  за об≥гом наркотичних засоб≥в,
психотропних речовин та прекурсор≥в (за рахунок джерел, визначених
пунктом 15 статт≥ 8 цього «акону);

   20) заходи,  пов'¤зан≥  з  орган≥зац≥Їю  наданн¤ послуг,
реал≥зац≥њ продукц≥њ та виконанн¤ роб≥т бюджетними установами, та
≥нш≥ заходи з утриманн¤ цих установ зг≥дно ≥з законодавством (за
рахунок джерел, визначених пунктом 16 статт≥ 8 цього «акону);

   21) накопиченн¤ (прир≥ст) матер≥альних ц≥нностей державного
матер≥ального резерву (за рахунок 85 в≥дсотк≥в джерел, визначених
пунктом 18 статт≥ 8 цього «акону, за рахунок 95 в≥дсотк≥в джерел,
визначених пунктом 17 статт≥ 8 цього «акону, та за рахунок джерел,
визначених пунктами 29 ≥ 34 статт≥ 8 цього «акону);

   22) обслуговуванн¤  державного  матер≥ального   резерву
п≥дприЇмствами  ƒержавного  ком≥тету  ”крањни  з  державного
матер≥ального резерву (за рахунок 5 в≥дсотк≥в джерел, визначених
пунктом 17 статт≥ 8 цього «акону);

   23) в≥дшкодуванн¤ п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м
витрат, пов'¤заних з обслуговуванн¤м  матер≥альних  ц≥нностей
державного резерву (за рахунок 15 в≥дсотк≥в джерел, визначених
пунктом 18 статт≥ 8 цього «акону);

   24) участь украњнського контингенту орган≥в внутр≥шн≥х справ
”крањни у м≥жнародних миротворчих операц≥¤х та ≥нш≥ потреби
орган≥в внутр≥шн≥х справ в≥дпов≥дно до кошторису ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 19
статт≥ 8 цього «акону);

   25) програми ≥ заходи щодо соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в, у
тому  числ≥  на  функц≥онуванн¤  всеукрањнських,  державних,
м≥жрег≥ональних центр≥в профес≥йноњ реаб≥л≥тац≥њ ≥нвал≥д≥в  ≥
державних та обласних центр≥в ранньоњ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ
д≥тей-≥нвал≥д≥в, у пор¤дку, визначеному   аб≥нетом  ћ≥н≥стр≥в
”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статт≥ 8 цього
«акону);

   26) заходи, пов'¤зан≥ з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 8
цього «акону);

   27) захист в≥д шк≥дливоњ д≥њ вод с≥льських населених пункт≥в,
смт Ћазурного та с≥льськогосподарських уг≥дь (за рахунок джерел,
визначених пунктом 21 статт≥ 8 цього «акону);

   28) комплексний протипаводковий захист у басейн≥ р≥чки “иса у
«акарпатськ≥й област≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 21
статт≥ 8 цього «акону);

   29) реструктуризац≥ю та л≥кв≥дац≥ю  об'Їкт≥в  п≥дприЇмств
г≥рничоњ х≥м≥њ ≥ зд≥йсненн¤ нев≥дкладних природоохоронних заход≥в
у зон≥ њх д≥¤льност≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 21
статт≥ 8 цього «акону);

   30) утил≥зац≥ю твердого ракетного палива (за рахунок джерел,
визначених пунктом 21 статт≥ 8 цього «акону);

   31) п≥дтримку еколог≥чно безпечного стану у зонах в≥дчуженн¤
≥ безумовного (обов'¤зкового) в≥дселенн¤ (за рахунок джерел,
визначених пунктом 21 статт≥ 8 цього «акону);

   32) п≥дтримку гастрольних заход≥в в≥тчизн¤них виконавц≥в на
загальнодержавному р≥вн≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 22
статт≥ 8 цього «акону);

   33) розвиток м≥нерально-сировинноњ бази (за рахунок джерел,
визначених пунктом 23 статт≥ 8 цього «акону);

   34) формуванн¤  державного продовольчого резерву јграрним
фондом, зд≥йсненн¤ заставних закуп≥вель, товарних та ф≥нансових
≥нтервенц≥й на орган≥зованому аграрному ринку (за рахунок джерел,
визначених пунктом 35 статт≥ 8 та пунктом 7 статт≥ 39 цього
«акону);

   35) рекредитуванн¤ або наданн¤ трансферт≥в дл¤ впровадженн¤
проект≥в розвитку (за рахунок джерел, визначених  пунктом  1
статт≥ 20 цього «акону);

   36) заходи, пов'¤зан≥ з проведенн¤м приватизац≥њ державного
майна в≥дпов≥дно до ƒержавноњ програми  приватизац≥њ ( 1723-14 )
(за рахунок 10 в≥дсотк≥в надходжень, визначених пунктом 2 статт≥
20 цього «акону);

   37) державн≥  кап≥тальн≥  вкладенн¤   на   реал≥зац≥ю
„орнобильськоњ буд≥вельноњ програми, перел≥к ¤ких затверджуЇтьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни (за рахунок 90 в≥дсотк≥в джерел,
визначених пунктом 2 статт≥ 20 цього «акону), але не б≥льше
217,8 тис. гривень;

   38) наданн¤ державного п≥льгового кредиту  ≥ндив≥дуальним
с≥льським забудовникам за в≥дпов≥дною бюджетною програмою (за
рахунок джерел, визначених пунктом 1 статт≥ 39 цього «акону);

   39) наданн¤ п≥льгового довгострокового державного кредиту
молодим с≥м'¤м та одиноким молодим громад¤нам на буд≥вництво
(реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статт≥ 39 цього «акону);

   40) заходи, пов'¤зан≥ з формуванн¤м державного резервного
нас≥ннЇвого фонду (за рахунок джерел, визначених  пунктом  3
статт≥ 39 цього «акону);

   41) придбанн¤ в≥тчизн¤ноњ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки на
умовах ф≥нансового л≥зингу  (за  рахунок  джерел,  визначених
пунктом 4 статт≥ 39 цього «акону);

   42) часткову    компенсац≥ю    вартост≥    складноњ
с≥льськогосподарськоњ техн≥ки в≥тчизн¤ного виробництва (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 39 цього «акону);

   43) наданн¤ кредит≥в фермерським господарствам (за рахунок
джерел, визначених пунктом 6 статт≥ 39 цього «акону);

   44) заходи щодо формуванн¤ державного замовленн¤ на ринку
продовольчих товар≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статт≥ 39 цього «акону);

   45) державну п≥дтримку вугледобувних п≥дприЇмств (включаючи
п≥дприЇмства з видобутку бурого вуг≥лл¤) на часткове покритт¤
витрат ≥з соб≥вартост≥ продукц≥њ, у тому числ≥ забезпеченн¤
гарант≥йних зобов'¤зань по поверненню бюджетних позик (за рахунок
джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 8 та пунктом 9 статт≥ 39 цього
«акону);

   46) оплату  послуг  юридичних ос≥б, ¤к≥ залучаютьс¤ дл¤
ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ перед державою за кредитами,
залученими  державою  або  п≥д державн≥ гарант≥њ, бюджетними
позичками та ф≥нансовою допомогою на поворотн≥й основ≥ (за рахунок
джерел, визначених пунктом 10 статт≥ 39 цього «акону);

   47) заходи, пов'¤зан≥ з виготовленн¤м та видачею посв≥дченн¤
закордонного украњнц¤ (за рахунок джерел, визначених пунктом 24
статт≥ 8 цього «акону);

   48) буд≥вництво пускового комплексу "¬ектор" (за рахунок
джерел, визначених пунктами 5 та 21 статт≥ 8 цього «акону);

   49) виконанн¤ роб≥т у сфер≥ поводженн¤ з рад≥оактивними
в≥дходами не¤дерного циклу та л≥кв≥дац≥ю рад≥ац≥йних авар≥й (за
рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 8 цього «акону);

   50) закладенн¤ ≥ нагл¤д за молодими садами, виноградниками та
¤г≥дниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статт≥ 8
цього «акону);

   51) державну п≥дтримку розвитку хмел¤рства  (за  рахунок
джерел, визначених пунктом 26 статт≥ 8 цього «акону);

   52) субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
заходи з енергозбереженн¤, у тому числ≥ оснащенн¤ ≥нженерних
ввод≥в  багатоквартирних  житлових  будинк≥в  засобами обл≥ку
споживанн¤ води ≥ тепловоњ енерг≥њ, ремонт ≥  реконструкц≥ю
теплових мереж та котелень, буд≥вництво газопровод≥в ≥ газиф≥кац≥ю
населених пункт≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом  28
статт≥ 8 цього «акону);

   53) видатки  ≥  наданн¤  кредит≥в  за кодами програмноњ
класиф≥кац≥њ видатк≥в та наданн¤ кредит≥в державного бюджету:
0501820, 2101140, 2201390, 2211030, 2311020, 2408030, 2701810,
2701820, 2701830,  2711020,  3121020,  3401830  (за  рахунок
99 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 30 статт≥ 8 цього «акону);

   54) компенсац≥ю витрат державних орган≥в приватизац≥њ на
виготовленн¤ землевпор¤дноњ документац≥њ та орган≥зац≥ю продажу
земельних  д≥л¤нок  нес≥льськогосподарського  призначенн¤,  що
перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти,
¤к≥  п≥дл¤гають приватизац≥њ (за рахунок 1 в≥дсотка джерел,
визначених пунктом 30 статт≥ 8 цього «акону, але не б≥льше
12.000 тис. гривень);

   55) ф≥нансову п≥дтримку ƒержавного фонду спри¤нн¤ молод≥жному
житловому буд≥вництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31
статт≥ 8 цього «акону);

   56) зд≥йсненн¤ природоохоронних заход≥в (за рахунок джерел,
визначених пунктом 11 статт≥ 39 цього «акону);

   57) субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
розвиток соц≥ально-економ≥чноњ сфери м≥ста —евастополь та ≥нших
населених пункт≥в, в ¤ких дислокуютьс¤ в≥йськов≥  формуванн¤
„орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни (за
рахунок джерел, визначених пунктом 32 статт≥ 8 цього «акону);

   58) модерн≥зац≥ю, розробку, закуп≥влю озброЇнн¤ та в≥йськовоњ
техн≥ки,  п≥дготовку,  реформуванн¤  ≥ розвиток «бройних —ил
”крањни (за рахунок 92 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 33
статт≥ 8 цього «акону);

   59) субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
зд≥йсненн¤ заход≥в по передач≥ житлового фонду та  об'Їкт≥в
соц≥ально-культурноњ  сфери  ћ≥н≥стерства  оборони  ”крањни у
комунальну власн≥сть (за рахунок 8 в≥дсотк≥в джерел, визначених
пунктом 33 статт≥ 8 цього «акону);

   60) ≥нформуванн¤  учасник≥в  судового процесу про х≥д ≥
результати розгл¤ду справи, а також виготовленн¤ та видачу коп≥й
судових р≥шень (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статт≥ 8
цього «акону);

   61) державну п≥дтримку орган≥в реЇстрац≥њ речових прав на
нерухоме майно та њх обт¤жень (за рахунок джерел, визначених
пунктом 37 статт≥ 8 цього «акону);

   62) компенсац≥ю Ќац≥ональн≥й акц≥онерн≥й компан≥њ "Ќафтогаз
”крањни" р≥зниц≥ м≥ж ц≥нами закуп≥вл≥ ≥мпортованого природного
газу та його реал≥зац≥њ суб'Їктам господарюванн¤ на виробництво
тепловоњ енерг≥њ, ¤ка споживаЇтьс¤ населенн¤м (за рахунок джерел,
визначених пунктом 38 статт≥ 8 цього «акону).

   —татт¤ 41. ”становити, що передбачене ƒержавним бюджетом
”крањни на 2007 р≥к ф≥нансуванн¤ видатк≥в на фундаментальн≥
досл≥дженн¤ зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни лише за
на¤вност≥ висновку про доц≥льн≥сть проведенн¤ витрат по кожн≥й
науков≥й тем≥, наданого експертною радою при Ќац≥ональн≥й академ≥њ
наук ”крањни ≥з залученн¤м експерт≥в ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки
”крањни.

       V. ¬«ј™ћќ¬≤ƒЌќ—»Ќ» ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“”
          ” –јѓЌ» “ј ћ≤—÷≈¬»’ Ѕёƒ∆≈“≤¬

   —татт¤ 42.  ”становити,  що до доход≥в загального фонду
м≥сцевих бюджет≥в у 2007 роц≥ належать:

   1) податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

   2) Їдиний податок ≥ ф≥ксований податок (кр≥м частини цих
податк≥в,  що зараховуЇтьс¤ до ѕенс≥йного фонду ”крањни, та
в≥драхувань на обов'¤зкове соц≥альне страхуванн¤) та у повному
обс¤з≥ ф≥ксований с≥льськогосподарський податок;

   3) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ товар≥в (кр≥м
акцизного збору з вироблених  в  ”крањн≥  нафтопродукт≥в  ≥
транспортних  засоб≥в),  що  сплачуЇтьс¤  платниками,  ¤к≥
зареЇстрован≥ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, - до доход≥в бюджету
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, у тому числ≥ тих, що враховуютьс¤ при
визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в;

   4) плата  за  л≥ценз≥њ  на  право  роздр≥бноњ  торг≥вл≥
алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами - до доход≥в бюджету
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних бюджет≥в та м≥ських бюджет≥в
м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤;

   5) дотац≥њ та субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни;

   6) плата за надан≥ в оренду водн≥ об'Їкти м≥сцевого значенн¤;

   7) штрафн≥  санкц≥њ  внасл≥док  невиконанн¤  укладених
розпор¤дником бюджетних кошт≥в угод ≥з суб'Їктами господарюванн¤
на придбанн¤ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за рахунок кошт≥в м≥сцевих
бюджет≥в; штрафн≥ санкц≥њ  за  порушенн¤  законодавства  про
патентуванн¤;

   8) доходи, що п≥дл¤гають зарахуванню до загального фонду
м≥сцевих бюджет≥в зг≥дно ≥з статт¤ми 64, 66, 69 Ѕюджетного кодексу
”крањни ( 2542-14 );

   9) кошти,  що  над≥йдуть  в≥д наданн¤ учасниками торг≥в
забезпеченн¤ њх тендерноњ пропозиц≥њ, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню
учасникам торг≥в у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро
закуп≥влю товар≥в, роб≥т ≥ послуг за державн≥ кошти" ( 1490-14 ),
в  частин≥  зд≥йсненн¤ закуп≥вель за рахунок кошт≥в бюджету
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в;

   10) кошти, що над≥йдуть в≥д учасника - переможц¤ процедури
закуп≥вл≥, п≥д час укладанн¤ договору про закуп≥влю, забезпеченн¤
його виконанн¤, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню учаснику-переможцю,
в≥дпов≥дно до умов договору, в частин≥ зд≥йсненн¤ закуп≥вель за
рахунок кошт≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих
бюджет≥в.

   ѕодаток на  прибуток  п≥дприЇмств  комунальноњ власност≥,
засновником ¤ких Ї ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,
обласн≥, районн≥, м≥ськ≥, селищн≥ та с≥льськ≥ ради, зараховуЇтьс¤
в≥дпов≥дно до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,  обласних,
районних, м≥ських, селищних та с≥льських бюджет≥в.

   ‘≥ксований податок  зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дних м≥сцевих
бюджет≥в у пор¤дку, визначеному  Ѕюджетним  кодексом  ”крањни
( 2542-14 ) дл¤ податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б.

   —татт¤ 43.  ”  раз≥  зм≥ни  юридичноњ  адреси суб'Їкт≥в
п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ - платник≥в податк≥в сплата визначених
законодавством податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) п≥сл¤
реЇстрац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за м≥сцем попередньоњ реЇстрац≥њ  до
зак≥нченн¤ поточного бюджетного пер≥оду.

   —татт¤ 44.  «атвердити  на 2007 р≥к обс¤ги м≥жбюджетних
трансферт≥в зг≥дно з додатками N 6 та N 7  ( 489а-16 ) до цього
«акону.

    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може зд≥йснювати прот¤гом 2007 року
перерозпод≥л загального обс¤гу субвенц≥њ, затвердженого м≥сцевим
бюджетам з ƒержавного бюджету ”крањни на наданн¤ п≥льг, субсид≥й
та допомоги населенню, м≥ж њх видами, виход¤чи з  фактично
нарахованих обс¤г≥в в≥дпов≥дних п≥льг та субсид≥й населенню, та
перерозпод≥л обс¤г≥в субвенц≥й з ƒержавного бюджету ”крањни м≥ж
м≥сцевими бюджетами, виход¤чи з фактично нарахованих обс¤г≥в
в≥дпов≥дних п≥льг, субсид≥й та допомоги населенню.

   ƒодаткова дотац≥¤ на вир≥внюванн¤ ф≥нансовоњ забезпеченост≥
м≥сцевих бюджет≥в визначаЇтьс¤ у сум≥ 3 в≥дсотк≥в в≥д загального
обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим
бюджетам.

   ѓњ розпод≥л м≥ж бюджетом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним
бюджетом, бюджетами м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим ≥ обласного значенн¤ та бюджетами район≥в зд≥йснюЇтьс¤ у
таких пропорц≥¤х в≥дпов≥дно: не б≥льш ¤к 25 в≥дсотк≥в - дл¤
бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласного бюджету та не менш
¤к 75 в≥дсотк≥в - дл¤ бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим ≥ обласного значенн¤ та бюджет≥в район≥в.

   Ќадати право  –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,
обласним державним адм≥н≥страц≥¤м зд≥йснювати розпод≥л додатковоњ
дотац≥њ  на  вир≥внюванн¤  ф≥нансовоњ забезпеченост≥ м≥сцевих
бюджет≥в з урахуванн¤м особливостей депресивних та  г≥рських
територ≥й ≥ тих, що мають низький показник чисельност≥ населенн¤ ≥
розгалужену мережу бюджетних установ.

   –озпод≥л кошт≥в субвенц≥њ з державного бюджету обласному
бюджету  ињвськоњ област≥ на проведенн¤ експерименту за принципом
"грош≥ ход¤ть за дитиною" зд≥йснюЇ  ињвська обласна державна
адм≥н≥страц≥¤.

   —татт¤ 45. «атвердити субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим
бюджетам дл¤ стимулюванн¤ розвитку рег≥он≥в, у  тому  числ≥
депресивних  територ≥й,  в  сум≥  100.000 тис. гривень, ¤ка
спр¤мовуЇтьс¤ на заходи щодо комплексного розв'¤занн¤ проблем
рег≥он≥в та забезпеченн¤ њх сталого розвитку.

    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  за  погодженн¤м з  ом≥тетом
¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету затвердити пор¤док наданн¤
та використанн¤ зазначеноњ субвенц≥њ.

   —татт¤ 46. «атвердити субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим
бюджетам на виплату державноњ соц≥альноњ допомоги на д≥тей-сир≥т
та  д≥тей,  позбавлених  батьк≥вського  п≥клуванн¤, грошового
забезпеченн¤ батькам-виховател¤м ≥ прийомним батькам за наданн¤
соц≥альних послуг у дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних
с≥м'¤х за  принципом  "грош≥  ход¤ть  за  дитиною"  у  сум≥
50.000 тис. гривень. Ќадати право  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни за
погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету
зд≥йснювати прот¤гом 2007 року додатковий розпод≥л та перерозпод≥л
загальних обс¤г≥в зазначеноњ субвенц≥њ м≥ж м≥сцевими бюджетами.

   —татт¤ 47. «а рахунок субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим
бюджетам на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату
електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло-, водопостачанн¤ ≥
водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та
р≥дких нечистот надаютьс¤ житлов≥ субсид≥њ населенню та п≥льги
ветеранам в≥йни; особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону
”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального
захисту"  ( 3551-12 ); особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед
Ѕатьк≥вщиною; вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих)
ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною; особам, ¤к≥
мають особлив≥ трудов≥ заслуги  перед  Ѕатьк≥вщиною;  вдовам
(вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥
трудов≥  заслуги  перед  Ѕатьк≥вщиною;  жертвам  нацистських
пересл≥дувань; ветеранам в≥йськовоњ служби; ветеранам орган≥в
внутр≥шн≥х справ; ветеранам державноњ пожежноњ охорони; ветеранам
ƒержавноњ  служби спец≥ального зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ
”крањни; вдовам (вд≥вц¤м) померлих (загиблих) ветеран≥в в≥йськовоњ
служби, ветеран≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, ветеран≥в державноњ
пожежноњ охорони та ветеран≥в ƒержавноњ служби  спец≥ального
зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ ”крањни; зв≥льненим з≥ служби за
в≥ком, хворобою або вислугою рок≥в в≥йськовослужбовц¤м —лужби
безпеки ”крањни, прац≥вникам м≥л≥ц≥њ, особам начальницького складу
податковоњ  м≥л≥ц≥њ,  р¤дового  ≥  начальницького  складу
крим≥нально-виконавчоњ системи,  державноњ  пожежноњ  охорони;
пенс≥онерам з числа сл≥дчих прокуратури; д≥т¤м (до дос¤гненн¤
повнол≥тт¤)  прац≥вник≥в  м≥л≥ц≥њ, ос≥б начальницького складу
податковоњ  м≥л≥ц≥њ,  р¤дового  ≥  начальницького  складу
крим≥нально-виконавчоњ  системи,  державноњ  пожежноњ охорони,
загиблих або померлих у зв'¤зку з виконанн¤м службових обов'¤зк≥в;
непрацездатним членам с≥мей, ¤к≥ перебували на њх утриманн≥;
зв≥льненим з в≥йськовоњ служби особам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами п≥д
час  проходженн¤ в≥йськовоњ служби; батькам та членам с≥мей
в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ загинули (померли) або пропали безв≥сти
п≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби, батькам та членам с≥мей
ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в
цив≥льного захисту, ƒержавноњ служби спец≥ального зв'¤зку та
захисту ≥нформац≥њ ”крањни, ¤к≥ загинули (померли),  пропали
безв≥сти  або  стали  ≥нвал≥дами  при  проходженн≥  служби;
реаб≥л≥тованим громад¤нам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док репрес≥й
або  Ї  пенс≥онерами;  громад¤нам, ¤к≥ постраждали внасл≥док
„орнобильськоњ катастрофи; дружинам (чолов≥кам) та д≥т¤м померлих
громад¤н, смерть ¤ких пов'¤зана з „орнобильською катастрофою;
громад¤нам в≥дпов≥дно до пункту "њ" частини першоњ статт≥ 77 ќснов
законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ), частини
четвертоњ статт≥ 29 ќснов законодавства ”крањни про культуру
( 2117-12 ),  абзацу першого частини четвертоњ статт≥ 57 «акону
”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ); д≥т¤м в≥йни.

   «а рахунок субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам
на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤
твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу
надаютьс¤ житлов≥ субсид≥њ населенню та п≥льги ветеранам в≥йни;
особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус
ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 );
особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною; вдовам
(вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥
заслуги перед Ѕатьк≥вщиною; особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥
заслуги перед Ѕатьк≥вщиною; вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих
(загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥  заслуги  перед
Ѕатьк≥вщиною;  жертвам  нацистських  пересл≥дувань;  ветеранам
в≥йськовоњ служби; ветеранам орган≥в внутр≥шн≥х справ; ветеранам
державноњ  пожежноњ  охорони;  ветеранам  ƒержавноњ  служби
спец≥ального зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ  ”крањни;  вдовам
(вд≥вц¤м)  померлих  (загиблих)  ветеран≥в в≥йськовоњ служби,
ветеран≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, ветеран≥в державноњ пожежноњ
охорони та ветеран≥в ƒержавноњ служби спец≥ального зв'¤зку та
захисту ≥нформац≥њ ”крањни; зв≥льненим з≥ служби за  в≥ком,
хворобою  або  вислугою  рок≥в  прац≥вникам  м≥л≥ц≥њ, особам
начальницького  складу  податковоњ  м≥л≥ц≥њ,  р¤дового  ≥
начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, державноњ
пожежноњ охорони; д≥т¤м (до дос¤гненн¤ повнол≥тт¤) прац≥вник≥в
м≥л≥ц≥њ, ос≥б начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ, р¤дового ≥
начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, державноњ
пожежноњ охорони, загиблих або померлих у зв'¤зку з виконанн¤м
службових обов'¤зк≥в; непрацездатним членам с≥мей, ¤к≥ перебували
на  њх  утриманн≥;  громад¤нам,  ¤к≥  постраждали  внасл≥док
„орнобильськоњ катастрофи; дружинам (чолов≥кам) та д≥т¤м померлих
громад¤н, смерть ¤ких пов'¤зана з „орнобильською катастрофою;
громад¤нам в≥дпов≥дно до пункту "њ" частини першоњ статт≥ 77 ќснов
законодавства ”крањни  про  охорону  здоров'¤   ( 2801-12 ),
частини четвертоњ статт≥ 29 ќснов законодавства ”крањни  про
культуру ( 2117-12 ), абзацу першого частини четвертоњ статт≥ 57
«акону ”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ), особам, ¤к≥ мають таке
право зг≥дно ≥з статтею 48 √≥рничого закону ”крањни ( 1127-14 ).

   «а рахунок субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам
на наданн¤ п≥льг з послуг зв'¤зку  та  ≥нших  передбачених
законодавством  п≥льг  (кр≥м  п≥льг  на  одержанн¤  л≥к≥в,
зубопротезуванн¤, оплату електроенерг≥њ, природного ≥ скрапленого
газу на побутов≥ потреби, твердого та р≥дкого п≥чного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ
плати,  вивезенн¤  побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот) та
компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих  категор≥й  громад¤н
надаютьс¤ п≥льги ветеранам в≥йни; особам, на ¤ких поширюЇтьс¤
чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх
соц≥ального захисту"  ( 3551-12 ); особам, ¤к≥ мають особлив≥
заслуги перед Ѕатьк≥вщиною; вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих
(загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною;
особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною;
вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають
особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною; ветеранам прац≥;
жертвам нацистських пересл≥дувань; ветеранам в≥йськовоњ служби,
ветеранам орган≥в внутр≥шн≥х справ, ветеранам державноњ пожежноњ
охорони,  ветеранам ƒержавноњ служби спец≥ального зв'¤зку та
захисту ≥нформац≥њ ”крањни; вдовам (вд≥вц¤м) померлих (загиблих)
ветеран≥в в≥йськовоњ служби, ветеран≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ,
ветеран≥в державноњ пожежноњ охорони та ветеран≥в ƒержавноњ служби
спец≥ального  зв'¤зку та захисту ≥нформац≥њ ”крањни; особам,
зв≥льненим з в≥йськовоњ служби, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами п≥д час
проходженн¤  в≥йськовоњ  служби; пенс≥онерам з числа сл≥дчих
прокуратури; реаб≥л≥тованим громад¤нам, ¤к≥ стали  ≥нвал≥дами
внасл≥док репрес≥й або Ї пенс≥онерами; громад¤нам, ¤к≥ постраждали
внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи; дружинам (чолов≥кам) та д≥т¤м
померлих  громад¤н,  смерть  ¤ких пов'¤зана з „орнобильською
катастрофою, а також зд≥йснюютьс¤ компенсац≥йн≥  виплати  за
п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н.

   —татт¤ 48. ”становити, що обс¤ги ц≥льових кошт≥в на 2007 р≥к,
¤к≥ врахован≥ при визначенн≥  м≥жбюджетних  трансферт≥в  м≥ж
державним бюджетом та м≥сцевими бюджетами, п≥д час формуванн¤,
затвердженн¤ та виконанн¤ в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в зменшенню
не п≥дл¤гають.

   —татт¤ 49. «атвердити субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим
бюджетам на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в, спр¤мованих на
соц≥ально-економ≥чний розвиток рег≥он≥в, заход≥в з попередженн¤
авар≥й ≥   запоб≥ганн¤   техногенним   катастрофам   у
житлово-комунальному господарств≥ та на ≥нших авар≥йних об'Їктах
комунальноњ власност≥, в тому числ≥ на ремонт ≥ реконструкц≥ю
теплових мереж та котелень, у сум≥ 1.000.000 тис. гривень зг≥дно з
додатком N 7 ( 489а-16 ) до цього «акону, з них на ремонт ≥
реконструкц≥ю теплових мереж та котелень - 400.000 тис. гривень.

    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  за  погодженн¤м з  ом≥тетом
¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету затвердити пор¤док наданн¤
та використанн¤ зазначеноњ субвенц≥њ.

   ѕри визначенн≥  перел≥ку  об'Їкт≥в ≥нвестиц≥йних проект≥в
врахувати в першу чергу необх≥дн≥сть завершенн¤ буд≥вництва,
розпочатого у минулих роках, буд≥вництва об'Їкт≥в ≥з ступенем
буд≥вельноњ готовност≥ понад 80 в≥дсотк≥в та буд≥вництва об'Їкт≥в
≥з п≥дготовленою проектно-кошторисною документац≥Їю.

   —татт¤ 50. якщо з в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету зд≥йснюютьс¤
видатки, ¤к≥ мають проводитис¤ зг≥дно з Ѕюджетним кодексом ”крањни
( 2542-14 ) з ≥ншого бюджету, така д≥¤ квал≥ф≥куЇтьс¤ ¤к нец≥льове
використанн¤ бюджетних кошт≥в.

   ќбс¤ги цих видатк≥в безсп≥рно вилучаютьс¤ з в≥дпов≥дного
м≥сцевого  бюджету  до  ƒержавного  бюджету ”крањни органами
ƒержавного казначейства ”крањни у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни, в тому числ≥ ≥ за рахунок зменшенн¤ трансферт≥в
в≥дпов≥дному м≥сцевому бюджету на в≥дпов≥дну суму.

   —татт¤ 51. ”становити, що у  2007  роц≥  суми  дотац≥њ
вир≥внюванн¤  м≥сцевим  бюджетам  перераховуютьс¤ управл≥нн¤ми
ƒержавного казначейства ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим,
област¤х та м≥ст≥ —евастопол≥ шл¤хом застосуванн¤ норматив≥в
щоденних в≥драхувань в≥д доход≥в загального фонду ƒержавного
бюджету ”крањни, що над≥йшли на анал≥тичн≥ рахунки обл≥ку доход≥в
ƒержавного бюджету ”крањни на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ, зг≥дно з
додатком N 6 ( 489а-16 ) до цього «акону.

   ƒо доход≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни, за
рахунок ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ перерахуванн¤ дотац≥й вир≥внюванн¤,
включаютьс¤:

   1) податок на прибуток п≥дприЇмств;

   2) податок на додану варт≥сть (без врахуванн¤ бюджетного
в≥дшкодуванн¤ податку на додану варт≥сть грошовими коштами);

   3) зб≥р  за  спец≥альне  використанн¤  л≥сових  ресурс≥в
державного значенн¤;

   4) зб≥р за спец≥альне водокористуванн¤;

   5) платеж≥  за  користуванн¤  надрами  загальнодержавного
значенн¤;

   6) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ товар≥в (кр≥м
акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ товар≥в, що сплачуЇтьс¤
платниками, ¤к≥ зареЇстрован≥ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥   рим,
акцизного  збору  з  вироблених  в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥
транспортних засоб≥в);

   7) акцизний зб≥р ≥з ввезених на територ≥ю ”крањни товар≥в
(кр≥м акцизного збору ≥з ввезених в ”крањну нафтопродукт≥в ≥
транспортних засоб≥в);

   8) плата за л≥ценз≥њ на певн≥ види господарськоњ д≥¤льност≥
(кр≥м плати за л≥ценз≥њ, що видаютьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, виконавчими органами м≥сцевих рад ≥ м≥сцевими
органами  виконавчоњ  влади, та плати за л≥ценз≥њ на право
роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами);

   9) вв≥зне мито (кр≥м вв≥зного  мита  на  нафтопродукти,
транспортн≥ засоби та шини до них);

   10) вив≥зне мито;

   11) плата за оренду ц≥л≥сних майнових комплекс≥в та ≥ншого
державного майна;

   12) державне мито в частин≥, що в≥дпов≥дно  до  закону
зараховуЇтьс¤ до державного бюджету;

   13) Їдиний зб≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ у пунктах пропуску через
державний кордон ”крањни;

   14) кошти, що передаютьс¤ до державного бюджету з обласних
бюджет≥в,  м≥ських бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤ ≥ районних бюджет≥в.

   ” раз≥ ¤кщо суми, перерахован≥  в≥дпов≥дним  управл≥нн¤м
ƒержавного казначейства ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим,
област¤х та м≥ст≥ —евастопол≥, не забезпечать отриманн¤ м≥с¤чноњ
суми  дотац≥њ  вир≥внюванн¤  зг≥дно  з  нормативами щоденних
в≥драхувань, визначених у додатку N 6 ( 489а-16 ) до цього «акону,
ƒержавне казначейство ”крањни зобов'¤зане перерахувати на рахунок
в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету недоотриману м≥с¤чну суму дотац≥њ
вир≥внюванн¤ ≥з загального фонду державного бюджету не п≥зн≥ше
10 числа наступного м≥с¤ц¤.

   ” випадку несвоЇчасних розрахунк≥в населенн¤, п≥дприЇмств
теплоенергетики та бюджетних установ, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок
кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в, за спожитий природний газ перерахуванн¤
на рахунок в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету недоотриманоњ м≥с¤чноњ
суми дотац≥њ ≥з загального фонду державного бюджету зд≥йснюЇтьс¤ в
пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 52. ”становити, що перерахуванн¤ кошт≥в до ƒержавного
бюджету ”крањни з м≥ських  бюджет≥в  м≥ст  республ≥канського
јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим та обласного значенн¤, районних
бюджет≥в зд≥йснюЇтьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни за
рахунок  фактичних  надходжень  доход≥в, що враховуютьс¤ при
визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в,
зг≥дно з нормативами щоденних в≥драхувань, визначених у додатку
N 6 ( 489а-16 ) до цього «акону. ѕерерахуванн¤ кошт≥в до районних
≥ м≥ських м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та
обласного значенн¤ бюджет≥в з бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст районного
значенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни за
рахунок фактичних надходжень доход≥в,  що  враховуютьс¤  при
визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в,
зг≥дно з нормативами щоденних в≥драхувань, визначених в≥дпов≥дними
районними  та  м≥ськими радами. ћ≥с¤чний обс¤г перерахуванн¤
зазначених кошт≥в за нормативами щоденних в≥драхувань не повинен
становити б≥льше одн≥Їњ дванадц¤тоњ р≥чноњ суми, визначеноњ у
додатку N 6 ( 489а-16 ) до цього «акону.

   ”становити, що перерахуванн¤ кошт≥в до державного бюджету з
обласних,  ињвського м≥ського бюджет≥в, визначених у додатку N 6
( 489а-16 )  до цього «акону, зд≥йснюЇтьс¤ щодекадно р≥вними
частками зг≥дно з пом≥с¤чними сумами таких платеж≥в, установленими
розписом ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к.

   —татт¤ 53. ¬ерховн≥й –ад≥  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,
обласним,  м≥ським,  районним, селищним, с≥льським радам при
затвердженн≥ в≥дпов≥дних бюджет≥в забезпечити в повному обс¤з≥
потребу в асигнуванн¤х на оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних
установ в≥дпов≥дно до встановлених чинним законодавством умов
оплати  прац≥  та  розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати; на
проведенн¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю, теплову енерг≥ю,
водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги зв'¤зку,
¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами, не допускаючи будь-¤коњ
простроченоњ заборгованост≥ ≥з зазначених видатк≥в. ”становити
л≥м≥ти споживанн¤ енергонос≥њв у ф≥зичних обс¤гах по кожн≥й
бюджетн≥й установ≥ виход¤чи з обс¤г≥в призначень, затверджених
розпор¤дникам бюджетних кошт≥в у р≥шенн¤х  про  затвердженн¤
в≥дпов≥дних бюджет≥в на 2007 р≥к.

   —татт¤ 54.  ”становити,  що  в  розрахунках м≥жбюджетних
трансферт≥в на 2007 р≥к коеф≥ц≥Їнт вир≥внюванн¤ застосовуЇтьс¤
лише до обчисленого за формулою обс¤гу кошт≥в, що передаютьс¤ до
державного бюджету з м≥сцевих бюджет≥в.

   —татт¤ 55. ”становити, що видатки бюджету м≥ста  иЇва на
виконанн¤ функц≥й столиц≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро
столицю ”крањни - м≥сто-герой  ињв"  ( 401-14 ) зд≥йснюютьс¤ за
в≥дпов≥дною програмою, затвердженою  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 56. ”становити, що у 2007 роц≥:

   р≥вень забезпеченн¤  прожиткового  м≥н≥муму  (гарантований
м≥н≥мум) дл¤ призначенн¤ допомоги в≥дпов≥дно до «акону ”крањни
"ѕро державну  соц≥альну  допомогу  малозабезпеченим  с≥м'¤м"
( 1768-14 ) та «акону ”крањни "ѕро державну соц≥альну допомогу
особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дам" ( 1727-15 )
встановлюЇтьс¤ дл¤ працездатних ос≥б  у  сум≥  121  гривн¤,
непрацездатних ос≥б - 170,5 гривн≥, ≥нвал≥д≥в - 181,5 гривн≥;

   розм≥р державноњ соц≥альноњ допомоги малозабезпеченим с≥м'¤м
не може бути б≥льшим н≥ж 75 в≥дсотк≥в в≥д р≥вн¤ забезпеченн¤
прожиткового м≥н≥муму дл¤ с≥м'њ.

   ƒопомога при народженн≥ дитини та по догл¤ду за дитиною до
дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро
державну допомогу с≥м'¤м з д≥тьми" ( 2811-12 ) та «акону ”крањни
"ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ у зв'¤зку
з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими
народженн¤м та похованн¤м" ( 2240-14 )  зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок
кошт≥в  в≥дпов≥дноњ  субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим
бюджетам у таких розм≥рах:

   допомога при народженн≥ дитини - у розм≥р≥ 8500 гривень.
¬иплата допомоги зд≥йснюЇтьс¤ одноразово при народженн≥ дитини в
сум≥ 3400 гривень, решта - прот¤гом наступних 12 м≥с¤ц≥в р≥вними
частинами у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

   допомога по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного
в≥ку - у розм≥р≥, що дор≥внюЇ р≥зниц≥ м≥ж  50  в≥дсотками
прожиткового м≥н≥муму, встановленого дл¤ працездатних ос≥б, та
середньом≥с¤чним сукупним доходом с≥м'њ в розрахунку на одну особу
за  попередн≥  ш≥сть м≥с¤ц≥в, але не менше 90 гривень дл¤
незастрахованих ос≥б та не менше 23 в≥дсотк≥в  прожиткового
м≥н≥муму, встановленого дл¤ працездатних ос≥б, дл¤ застрахованих
ос≥б, у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ѕри визначенн≥ права на отриманн¤ передбачених законодавством
окремих вид≥в державноњ допомоги, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ з
урахуванн¤м сукупного доходу с≥м'њ, враховуютьс¤ матер≥альний стан
с≥м'њ та грошовий екв≥валент наданих п≥льг, компенсац≥й ≥ гарант≥й
у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 57. ”становити, що обс¤ги тимчасових касових розрив≥в
м≥сцевих бюджет≥в, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м видатк≥в загального
фонду, у першу чергу на оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ
та нарахуванн¤ на зароб≥тну плату, придбанн¤ продукт≥в харчуванн¤
≥ медикамент≥в, оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, в
обов'¤зковому пор¤дку покриваютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни
в межах планового бюджетного пер≥оду, а тимчасов≥ касов≥ розриви
ѕенс≥йного фонду ”крањни, пов'¤зан≥ ≥з виплатою пенс≥й, - в межах
його фактичного деф≥циту кошт≥в на цю мету за рахунок кошт≥в
Їдиного  казначейського  рахунку  на  догов≥рних  умовах без
нарахуванн¤ в≥дсотк≥в за користуванн¤ цими коштами.

   ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни щом≥с¤чно  за  результатами
виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в надаЇ середньостроков≥ безв≥дсотков≥
позички на умовах поверненн¤ у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в  ”крањни, за рахунок кошт≥в Їдиного казначейського
рахунку в≥дпов≥дним м≥сцевим органам виконавчоњ влади та органам
м≥сцевого  самовр¤дуванн¤  в обс¤гах невиконанн¤ розрахунково
визначених ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни прогнозних надходжень
доход≥в м≥сцевих бюджет≥в на 2007 р≥к, що враховуютьс¤ при
визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в, визначених у додатку N 6
( 489а-16 )  до цього «акону. « ц≥Їю метою ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в
”крањни затверджуЇ на 2007 р≥к пом≥с¤чний розпис зазначених
доход≥в  та  доводить  його до в≥дпов≥дних м≥сцевих орган≥в
виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

   ѕогашенн¤ отриманих середньострокових позичок зд≥йснюЇтьс¤ за
результатами  р≥чного зв≥ту у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 58. ”становити, що за рахунок субвенц≥њ з ƒержавного
бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам на наданн¤ п≥льг та житлових
субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного
побутового палива ≥ скрапленого газу надаютьс¤ п≥льги виход¤чи ≥з
розрахунку вартост≥ одн≥Їњ тонни твердого палива та одного балону
скрапленого газу на домогосподарство в р≥к, а особам, ¤к≥ мають
таке право зг≥дно ≥з статтею 48  √≥рничого  закону  ”крањни
( 1127-14 ),  - ≥з розрахунку вартост≥ 3,1 тонни вуг≥лл¤ на
побутов≥ потреби на домогосподарство в р≥к. √раничн≥ показники
вартост≥  твердого  та р≥дкого п≥чного побутового палива та
скрапленого газу у розр≥з≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей,
м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ћ≥сцев≥ органи  виконавчоњ  влади  та  органи  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ мають право:

   встановлювати зб≥льшен≥ норми на придбанн¤  твердого  та
р≥дкого п≥чного побутового палива та скрапленого газу особам, ¤к≥
мають право на п≥льги та житлов≥  субсид≥њ  в≥дпов≥дно  до
законодавства, за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в;

   надавати п≥льги на тверде та р≥дке п≥чне побутове паливо та
скраплений балонний газ у натуральному вираз≥ або гот≥вкою.

   Ќатуральн≥ норми забезпеченн¤ населенн¤ твердим та р≥дким
п≥чним побутовим паливом та скрапленим газом, в≥дпов≥дно до ¤ких
населенню будуть надаватис¤ п≥льги ≥ житлов≥ субсид≥њ гот≥вкою дл¤
в≥дшкодуванн¤  витрат  на њх придбанн¤, затверджуютьс¤ –адою
м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласними,  ињвською ≥
—евастопольською  м≥ськими державними адм≥н≥страц≥¤ми в межах
м≥н≥мальних норм та граничних показник≥в њх вартост≥, встановлених
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, виход¤чи з обс¤гу кошт≥в, призначених
на зазначену мету.

   —татт¤ 59. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального
фонду м≥сцевих бюджет≥в у 2007 роц≥ Ї:

   1) надходженн¤ до бюджету розвитку м≥сцевих бюджет≥в, ¤к≥
включають:

   кошти в≥д  в≥дчуженн¤  майна,  ¤ке  належить  јвтономн≥й
–еспубл≥ц≥  рим, та майна, що перебуваЇ у комунальн≥й власност≥;

   90 в≥дсотк≥в  кошт≥в  в≥д  продажу  земельних  д≥л¤нок
нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й
власност≥ до розмежуванн¤ земель державноњ ≥ комунальноњ власност≥
(кр≥м земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що
перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти,
¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, 10 в≥дсотк≥в в≥д продажу  ¤ких
зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дних бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а
також земельних д≥л¤нок, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на територ≥њ јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, кошти в≥д продажу ¤ких зараховуютьс¤ у розм≥р≥
35 в≥дсотк≥в - до бюджету  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим  та
55 в≥дсотк≥в - до бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим); 100 в≥дсотк≥в кошт≥в в≥д продажу земельних
д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у
комунальн≥й власност≥ (п≥сл¤ розмежуванн¤ земель державноњ та
комунальноњ власност≥);

   надходженн¤ див≥денд≥в, нарахованих на акц≥њ (частки, пањ)
господарських  товариств,  що  Ї  у  власност≥  в≥дпов≥дноњ
територ≥альноњ громади;

   кошти в≥д поверненн¤ позик, ¤к≥ надавалис¤ з в≥дпов≥дного
бюджету до  набранн¤  чинност≥  Ѕюджетним  кодексом  ”крањни
( 2542-14 ), та в≥дсотки, сплачен≥ за користуванн¤ ними;

   кошти, ¤к≥ передаютьс¤ з ≥ншоњ частини м≥сцевого бюджету за
р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради;

   запозиченн¤, зд≥йснен≥ у пор¤дку, визначеному законодавством;

   субвенц≥њ з ≥нших бюджет≥в  на  виконанн¤  ≥нвестиц≥йних
проект≥в;

   2) податок  з  власник≥в  транспортних засоб≥в та ≥нших
самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в, що  зараховуЇтьс¤  у  розм≥р≥
30 в≥дсотк≥в до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласних
бюджет≥в та 70 в≥дсотк≥в - до бюджету м≥ста —≥мферопол¤ ≥ бюджет≥в
м≥ст - обласних центр≥в у раз≥ реЇстрац≥њ транспортних засоб≥в на
територ≥њ цих м≥ст; 50 в≥дсотк≥в - до  бюджету  јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим ≥ обласних бюджет≥в та 50 в≥дсотк≥в - до м≥ських,
селищних ≥ с≥льських бюджет≥в у раз≥ реЇстрац≥њ транспортних
засоб≥в на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ.

   ѕодаток з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних
машин ≥ механ≥зм≥в, зареЇстрованих у м≥ст≥  иЇв≥, зараховуЇтьс¤ у
розм≥р≥ 70 в≥дсотк≥в до доход≥в  ињвського м≥ського бюджету та
30 в≥дсотк≥в до доход≥в обласного бюджету  ињвськоњ област≥;

   3) плата за придбанн¤ торгових патент≥в пунктами продажу
нафтопродукт≥в (автозаправними станц≥¤ми, заправними пунктами);

   4) власн≥ надходженн¤ бюджетних установ, ¤к≥ утримуютьс¤ за
рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в;

   5) 35 в≥дсотк≥в збору за забрудненн¤ навколишнього природного
середовища та грошових ст¤гнень за шкоду, запод≥¤ну порушенн¤м
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внасл≥док господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, в тому числ≥: до
м≥сцевих (с≥льських, селищних, м≥ських) - 10 в≥дсотк≥в, обласних
та республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим - 25 в≥дсотк≥в,
 ињвського та —евастопольського м≥ських - 35 в≥дсотк≥в;

   6) в≥драхуванн¤ 10 в≥дсотк≥в вартост≥ питноњ води суб'Їктами
п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ зд≥йснюють реал≥зац≥ю питноњ води
через системи централ≥зованого водопостачанн¤ з в≥дхиленн¤м в≥д
в≥дпов≥дних стандарт≥в, що зараховуютьс¤ до бюджет≥в м≥ст, селищ
та с≥л;

   7) надходженн¤ до ц≥льових фонд≥в, утворених ¬ерховною –адою
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевими радами;

   8) надходженн¤   кошт≥в   в≥д   в≥дшкодуванн¤   втрат
с≥льськогосподарського ≥ л≥согосподарського виробництва;

   9) 30 в≥дсотк≥в  надходжень  в≥д  збору  за  проведенн¤
гастрольних заход≥в;

   10) поверненн¤  кредит≥в,  наданих  з  м≥сцевих бюджет≥в
≥ндив≥дуальним с≥льським забудовникам;

   11) поверненн¤ кредит≥в, наданих з м≥сцевих бюджет≥в молодим
с≥м'¤м  та  одиноким  молодим  громад¤нам  на  буд≥вництво
(реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, ≥ пен¤;

   12) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
заходи з енергозбереженн¤, у тому числ≥ оснащенн¤ ≥нженерних
ввод≥в багатоквартирних  житлових  будинк≥в  засобами  обл≥ку
споживанн¤  води ≥ тепловоњ енерг≥њ, ремонт ≥ реконструкц≥ю
теплових мереж та котелень, буд≥вництво газопровод≥в ≥ газиф≥кац≥ю
населених пункт≥в;

   13) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт автомоб≥льних дор≥г комунальноњ
власност≥;

   14) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥ському бюджету м≥ста
«апор≥жж¤ на буд≥вництво автотранспортноњ маг≥страл≥ через р≥чку
ƒн≥про у м≥ст≥ «апор≥жж¤;

   15) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
ф≥нансуванн¤ ремонту прим≥щень управл≥нь прац≥ та соц≥ального
захисту виконавчих орган≥в м≥ських, м≥ст республ≥канського в
јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим ≥ обласного значенн¤, районних у м≥стах
 иЇв≥ ≥ —евастопол≥ та районних у м≥стах рад дл¤ зд≥йсненн¤
заход≥в з виконанн¤ сп≥льного ≥з  —в≥товим  банком  проекту
"¬досконаленн¤ системи соц≥альноњ допомоги";

   16) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
придбанн¤ вагон≥в дл¤ комунального електротранспорту (тролейбус≥в
≥ трамвањв);

   17) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
буд≥вництво та розвиток мереж≥ метропол≥тен≥в;

   18) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
придбанн¤ шк≥льних автобус≥в дл¤ перевезенн¤ д≥тей, що проживають
у с≥льськ≥й м≥сцевост≥;

   19) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
розвиток соц≥ально-економ≥чноњ сфери м≥ста —евастопол¤ та ≥нших
населених пункт≥в, в ¤ких дислокуютьс¤ в≥йськов≥  формуванн¤
„орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни;

   20) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
оснащенн¤ с≥льських  амбулатор≥й  та  фельдшерсько-акушерських
пункт≥в, придбанн¤ автомоб≥л≥в швидкоњ медичноњ допомоги дл¤
с≥льських заклад≥в охорони здоров'¤;

   21) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на
зд≥йсненн¤  заход≥в по передач≥ житлового фонду та об'Їкт≥в
соц≥ально-культурноњ сфери  ћ≥н≥стерства  оборони  ”крањни  у
комунальну власн≥сть.

    ошти спец≥ального фонду м≥сцевих бюджет≥в витрачаютьс¤ на
заходи, передбачен≥ законодавством.

   ѕри цьому у раз≥ в≥дсутност≥ у населених пунктах вулиць, що
сум≥щаютьс¤ з автомоб≥льними дорогами загального користуванн¤
державного значенн¤, або в≥дсутност≥  потреби  у  проведенн≥
в≥дпов≥дних роб≥т кошти в≥д надходженн¤ податку з власник≥в
транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в
спр¤мовуютьс¤  за  р≥шенн¤м  в≥дпов≥дного  органу  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤ на ремонт ≥ утриманн¤ дор≥г у цих населених
пунктах.

   —татт¤ 60. «атвердити субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни
м≥сцевим бюджетам зг≥дно з додатком N 7  ( 489а-16 ) до цього
«акону на:

   заходи з енергозбереженн¤, у тому числ≥ оснащенн¤ ≥нженерних
ввод≥в багатоквартирних  житлових  будинк≥в  засобами  обл≥ку
споживанн¤ води ≥ тепловоњ енерг≥њ, ремонт та реконструкц≥ю
теплових мереж та котелень, буд≥вництво газопровод≥в ≥ газиф≥кац≥ю
населених пункт≥в.

   ѕри визначенн≥ перел≥ку цих об'Їкт≥в врахувати в першу чергу
ступ≥нь газиф≥кац≥њ населених пункт≥в, необх≥дн≥сть завершенн¤
пускових об'Їкт≥в, продовженн¤ розпочатого буд≥вництва у минулих
роках та буд≥вництва об'Їкт≥в з п≥дготовленою проектно-кошторисною
документац≥Їю;

   буд≥вництво, реконструкц≥ю,  ремонт  автомоб≥льних  дор≥г
комунальноњ власност≥ у сум≥ 500.000 тис. гривень;

   збереженн¤ ≥сторичноњ   забудови   м≥ст,    об'Їкт≥в
≥сторико-культурноњ спадщини, впор¤дкуванн¤ ≥сторичних населених
м≥сць ”крањни у сум≥ 70.000 тис. гривень.

    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни за  погодженн¤м  з   ом≥тетом
¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету затвердити пор¤дки наданн¤
та використанн¤ кошт≥в зазначених субвенц≥й.

   —татт¤ 61. «атвердити субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим
бюджетам на проведенн¤ вибор≥в депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ
–еспубл≥ки  рим, м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських
гол≥в у сум≥ 14.400 тис. гривень.

   ƒозволити ÷ентральн≥й  виборч≥й ком≥с≥њ за погодженн¤м з
ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснювати розпод≥л зазначеноњ
субвенц≥њ м≥ж м≥сцевими бюджетами, виход¤чи з прийн¤тих р≥шень
щодо проведенн¤ в≥дпов≥дних м≥сцевих вибор≥в та обс¤гу видатк≥в,
необх≥дних на проведенн¤ цих вибор≥в.
           VI. ќ—ќЅЋ»¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 62. «атвердити на 2007 р≥к прожитковий м≥н≥мум на одну
особу в розрахунку на м≥с¤ць у розм≥р≥ з 1 с≥чн¤ - 492 гривн≥, з
1 кв≥тн¤ - 501 гривн¤, з 1 жовтн¤ - 510 гривень та дл¤ тих, хто
в≥дноситьс¤ до основних соц≥альних ≥ демограф≥чних груп населенн¤:

   д≥тей в≥ком до 6 рок≥в: з 1 с≥чн¤ - 434 гривн≥, з 1 кв≥тн¤ -
442 гривн≥, з 1 жовтн¤ - 450 гривень;

   д≥тей в≥ком в≥д 6 до 18 рок≥в: з 1 с≥чн¤ - 558 гривень, з
1 кв≥тн¤ - 568 гривень, з 1 жовтн¤ - 579 гривень;

   працездатних ос≥б: з 1 с≥чн¤ - 525 гривень, з 1 кв≥тн¤ -
535 гривень, з 1 жовтн¤ - 548 гривень;

   ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть: з 1 с≥чн¤ - 380 гривень, з
1 кв≥тн¤ - 387 гривень, з 1 жовтн¤ - 395 гривень.

   –озм≥ри державних соц≥альних гарант≥й на 2007  р≥к,  що
визначаютьс¤ залежно в≥д прожиткового м≥н≥муму, встановлюютьс¤
в≥дпов≥дними законами, цим «аконом та нормативно-правовими актами
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 63. ”становити, що господарськ≥ орган≥зац≥њ сплачують
до ƒержавного бюджету ”крањни частину прибутку (доходу):

   державн≥ (кр≥м  ƒержавного  п≥дприЇмства  обслуговуванн¤
пов≥тр¤ного руху ”крањни "”краерорух" в≥дпов≥дно до «акону ”крањни
"ѕро приЇднанн¤ ”крањни до Ѕагатосторонньоњ угоди про сплату
маршрутних збор≥в" ( 1341-15 ), в тому числ≥ казенн≥ п≥дприЇмства
та њх об'Їднанн¤ ≥ доч≥рн≥ п≥дприЇмства, - у розм≥р≥ 15 в≥дсотк≥в;

   акц≥онерн≥, холдингов≥  компан≥њ  та  ≥нш≥   суб'Їкти
господарюванн¤, у статутному фонд≥ ¤ких держав≥ належать акц≥њ
(частки, пањ), та њх доч≥рн≥ п≥дприЇмства, - у розм≥р≥ базових
норматив≥в в≥драхуванн¤ частки прибутку, що спр¤мовуЇтьс¤ на
виплату див≥денд≥в.

   ”становити, що  господарськ≥  товариства,  б≥льш  н≥ж
50 в≥дсотк≥в акц≥й (часток, пањв) ¤ких знаходитьс¤ у статутних
фондах господарських товариств, акц≥онером ¤ких Ї держава ≥
волод≥Ї в них контрольним пакетом акц≥й, сплачують безпосередньо
до  ƒержавного  бюджету  ”крањни  див≥денди,  нарахован≥  за
результатами ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ за 2006 р≥к.

   ”становити, що господарськ≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ належать до
комунальноњ власност≥ або у статутних фондах ¤ких Ї частка
комунальноњ власност≥, сплачують до загального фонду м≥сцевих
бюджет≥в частину прибутку  (доходу)  в≥дпов≥дно  до  розм≥ру
комунальноњ частки (акц≥й, пањв) у њх статутних фондах.

   „астина прибутку (доходу) сплачуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету
”крањни   або   м≥сцевих   бюджет≥в   за   результатами
ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥  2006  року  (кр≥м  частини
прибутку (доходу), сплаченоњ в≥дпов≥дно до статт≥ 67 «акону
”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2006 р≥к" ( 3235-15 ) та
наростаючим  п≥дсумком  щоквартальноњ  ф≥нансово-господарськоњ
д≥¤льност≥ у 2007 роц≥ у строки, встановлен≥ дл¤ сплати податку на
прибуток п≥дприЇмств.

   ƒл¤ акц≥онерних, холдингових компан≥й та ≥нших суб'Їкт≥в
господарюванн¤, у статутному фонд≥ ¤ких держав≥ належать частки
(акц≥њ, пањ), та њх доч≥рн≥х п≥дприЇмств, зазначен≥ в≥драхуванн¤
провад¤тьс¤ з частини прибутку (доходу) в≥дпов≥дно до розм≥ру
державноњ частки (акц≥й, пањв) у њх статутних фондах.

   ѕор¤док в≥драхуванн¤ частини прибутку (доходу), визначеноњ
ц≥Їю статтею, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни (кр≥м
пор¤дку ≥ нормативу в≥драхуванн¤ частини  прибутку  (доходу)
господарських орган≥зац≥й, ¤к≥ належать до комунальноњ власност≥
або у статутних фондах ¤ких Ї частка комунальноњ власност≥, ¤к≥
встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними радами).

   ƒл¤ господарських орган≥зац≥й, визначених частиною п'¤тою
ц≥Їњ статт≥, за умови, що ц≥ господарськ≥ орган≥зац≥њ сплатили за
результатами  ф≥нансово-господарськоњ  д≥¤льност≥ у 2006 роц≥
частину прибутку в≥дпов≥дно до статт≥ 67 «акону ”крањни "ѕро
ƒержавний бюджет ”крањни на 2006 р≥к"  ( 3235-15 ), на суму
див≥денд≥в,  нарахованих  та  сплачених  за  результатами
ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ за 2006 р≥к, зменшуЇтьс¤ сума
частини прибутку (доходу), що п≥дл¤гаЇ сплат≥ у наступних за датою
сплати див≥денд≥в податкових пер≥одах.

   —татт¤ 64. ќргани ƒержавного казначейства ”крањни зд≥йснюють
обл≥к зобов'¤зань розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в у  пор¤дку,
визначеному ƒержавним казначейством ”крањни, та в≥дображають њх у
зв≥тност≥ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни ≥ м≥сцевих
бюджет≥в.

   –озпор¤дники бюджетних кошт≥в беруть бюджетн≥ зобов'¤занн¤ та
зд≥йснюють в≥дпов≥дн≥ видатки за загальним фондом бюджету т≥льки в
межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи
необх≥дн≥сть виконанн¤ бюджетних зобов'¤зань минулих рок≥в, уз¤тих
на обл≥к в органах ƒержавного казначейства ”крањни, та у раз≥ њх
в≥дпов≥дност≥ бюджетним паспортам.

   –озпор¤дники бюджетних  кошт≥в  беруть  зобов'¤занн¤  за
спец≥альним фондом бюджету виключно в межах в≥дпов≥дних фактичних
надходжень до спец≥ального фонду бюджету.

   ѕри цьому зобов'¤занн¤ щодо виплати субсид≥й, допомоги, п≥льг
по оплат≥ за спожит≥ житлово-комунальн≥ послуги та компенсац≥й
громад¤нам з бюджету, на що зг≥дно ≥з законами ”крањни мають право
в≥дпов≥дн≥ категор≥њ громад¤н, обл≥ковуютьс¤ органами ƒержавного
казначейства ”крањни незалежно в≥д визначених на цю мету бюджетних
призначень.

   «обов'¤занн¤, вз¤т≥  розпор¤дниками  бюджетних кошт≥в без
в≥дпов≥дних бюджетних асигнувань,  не  вважаютьс¤  бюджетними
зобов'¤занн¤ми ≥ не п≥дл¤гають оплат≥ за рахунок бюджетних кошт≥в.
¬з¤тт¤ таких зобов'¤зань Ї бюджетним правопорушенн¤м.

   Ѕудь-¤к≥ видатки, пов'¤зан≥ з утриманн¤м бюджетних установ,
можуть зд≥йснюватис¤ розпор¤дниками бюджетних кошт≥в у раз≥, коли
в≥дсутн¤ прострочена заборгован≥сть ≥з зароб≥тноњ плати (грошового
забезпеченн¤),  а  також  за  спожит≥ комунальн≥ послуги та
енергонос≥њ.

   —татт¤ 65. «аборонити у 2007 роц≥:

   реструктуризац≥ю заборгованост≥  суб'Їкт≥в  господарюванн¤
перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥
гарант≥њ, бюджетними позичками та ф≥нансовою допомогою, наданою на
поворотн≥й основ≥, кр≥м розстроченн¤ њњ сплати п≥д час санац≥њ
такого суб'Їкта господарюванн¤ за участю ≥нвестора, ¤кий бере на
себе сол≥дарн≥ зобов'¤занн¤ щодо погашенн¤ такоњ заборгованост≥ у
терм≥н не б≥льше н≥ж на три роки. ѕри цьому, сума пен≥, ¤ка
нарахована внасл≥док невиконанн¤ позичальником зобов'¤зань за
таким кредитом, бюджетною позичкою або ф≥нансовою допомогою на
реструктуровану суму заборгованост≥, списуЇтьс¤;

   списанн¤ заборгованост≥  суб'Їкт≥в  господарюванн¤  перед
державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥
гарант≥њ, бюджетними позичками та ф≥нансовою допомогою, наданою на
поворотн≥й основ≥, кр≥м заборгованост≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤,
визнаних у встановленому пор¤дку банкрутами, вимоги щодо погашенн¤
заборгованост≥ ¤ких не були задоволен≥ у зв'¤зку з недостатн≥стю
њх актив≥в.;

   наданн¤ в≥дстрочок  щодо  терм≥н≥в  сплати  податкових
зобов'¤зань суб'Їкт≥в господарюванн¤  за  податками,  зборами
(обов'¤зковими платежами).

   —татт¤ 66.  «упинити у 2007 роц≥ д≥ю положень ≥ норм,
передбачених пунктом "ж" частини  першоњ  статт≥  77  ќснов
законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96); статтею 28 ќснов
законодавства ”крањни  про  культуру   ( 2117-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11,
ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р. , N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96); абзацами дванадц¤тим
≥ тринадц¤тим  частини першоњ, абзацом другим частини другоњ
статт≥ 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту"  ( 1060-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96). ¬становити, що оплата прац≥
зазначених прац≥вник≥в зд≥йснюЇтьс¤ в межах бюджетних призначень
на оплату прац≥ та у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни.

   ”становити на  2007 р≥к р≥вень забезпеченн¤ прожиткового
м≥н≥муму (гарантований м≥н≥мум) дл¤ визначенн¤ права на зв≥льненн¤
в≥д плати за харчуванн¤ дитини у державних ≥ комунальних дит¤чих
дошк≥льних закладах в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро дошк≥льну
осв≥ту" ( 2628-14 ) у сум≥ 167 гривень у розрахунку на одну особу.

   —татт¤ 67. ”становити, що у 2007 роц≥ по населених пунктах,
грошову оц≥нку земель ¤ких не проведено, застосовуютьс¤ ставки
земельного податку, встановлен≥ частиною другою статт≥ 7 «акону
”крањни "ѕро плату за землю" ( 2535-12 ), зб≥льшен≥ в 3,1 раза.

   ѕо с≥льськогосподарських уг≥дд¤х та земл¤х населених пункт≥в,
грошову оц≥нку  ¤ких  проведено  ≥  уточнено  станом  на
1 с≥чн¤ 2007 року, застосовуютьс¤ ставки земельного податку,
встановлен≥ статтею 6 та частиною першою статт≥ 7 «акону ”крањни
"ѕро плату за землю" ( 2535-12 ).

   —татт¤ 68. ”становити, що у 2007 роц≥ сума податку на додану
варт≥сть, визначена в≥дпов≥дно до пункт≥в 11.21 та 11.29 статт≥ 11
«акону ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть"  ( 168/97-¬– ),
спр¤мовуЇтьс¤  ¤к  державна  дотац≥¤  с≥льськогосподарським
товаровиробникам на п≥дтримку виробництва тваринницькоњ продукц≥њ,
продукц≥њ  птах≥вництва та на придбанн¤ матер≥ально-техн≥чних
ресурс≥в виробничого призначенн¤ в обс¤з≥ 4.500.000 тис. гривень.

   —татт¤ 69. ”становити, що  кер≥вники  бюджетних  установ
утримують  чисельн≥сть  прац≥вник≥в, в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б
р¤дового ≥ начальницького складу (дал≥  -  прац≥вник≥в)  та
зд≥йснюють  фактичн≥  видатки  на  зароб≥тну  плату (грошове
забезпеченн¤), включаючи видатки на прем≥њ та ≥нш≥ види заохочень
чи винагород, матер≥альну допомогу, лише в межах фонду зароб≥тноњ
плати (грошового забезпеченн¤), затвердженого  дл¤  бюджетних
установ у кошторисах або планах використанн¤ бюджетних кошт≥в.

   ¬итрати на безоплатне або п≥льгове матер≥альне ≥ побутове
забезпеченн¤, на ¤ке зг≥дно ≥з законодавством ”крањни мають право
окрем≥  категор≥њ  прац≥вник≥в  (кр≥м категор≥й, п≥льги ¤ким
передбачаютьс¤ пунктом "њ" частини першоњ статт≥  77  ќснов
законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ), частиною
четвертою статт≥ 29 ќснов законодавства ”крањни про культуру
( 2117-12 ),  абзацом першим частини четвертоњ статт≥ 57 «акону
”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ),  а також у частин≥ медичноњ
допомоги  ≥ санаторно-курортного л≥куванн¤ та в≥дпочинку дл¤
оздоровленн¤ - члени с≥мей в≥йськовослужбовц≥в ≥ ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу, пенс≥онери з числа в≥йськовослужбовц≥в ≥
ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та члени  њх  с≥мей,
зд≥йснюютьс¤  за рахунок ≥ в межах бюджетних асигнувань на
утриманн¤ цих бюджетних установ. ƒо таких витрат  належать:
забезпеченн¤  форменим  од¤гом,  речовим  майном,  службовим
обмундируванн¤м; забезпеченн¤ безоплатною медичною  допомогою;
наданн¤  санаторно-курортного  л≥куванн¤  та  в≥дпочинку  дл¤
оздоровленн¤; наданн¤ жилого прим≥щенн¤ або виплата грошовоњ
компенсац≥њ за п≥днайом (найом) жилого прим≥щенн¤; знижка плати за
користуванн¤ житлом (квартирноњ плати), паливом, телефоном та
плати за комунальн≥ послуги (водопостачанн¤, газ, електрична та
теплова енерг≥¤); безоплатний проњзд ≥  перевезенн¤  багажу;
безоплатне  встановленн¤  квартирноњ охоронноњ сигнал≥зац≥њ ≥
користуванн¤ нею; безоплатна в≥дправка та  одержанн¤  лист≥в
в≥йськовослужбовц¤ми строковоњ служби.

   —татт¤ 70. ”становити, що до член≥в с≥м'њ п≥льговика при
наданн≥ п≥льг належать: дружина (чолов≥к), њхн≥ неповнол≥тн≥ д≥ти
(до 18 рок≥в); неодружен≥ повнол≥тн≥ д≥ти, ¤к≥ визнан≥ ≥нвал≥дами
з дитинства I та II групи або ≥нвал≥дами I групи; особа, ¤ка
проживаЇ разом з ≥нвал≥дом в≥йни I групи та догл¤даЇ за ним за
умови, що ≥нвал≥д в≥йни не перебуваЇ у шлюб≥; непрацездатн≥
батьки;  особа,  ¤ка знаходитьс¤ п≥д оп≥кою або п≥клуванн¤м
громад¤нина, що маЇ право на п≥льги, та проживаЇ разом з ним.

   —татт¤ 71. « метою приведенн¤ окремих норм  закон≥в  у
в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом зупинити на 2007 р≥к д≥ю:

   1) частин другоњ та шостоњ статт≥ 16 (щодо умов наданн¤
спец≥альних дозвол≥в на користуванн¤ надрами), частини першоњ
статт≥ 33 (щодо спр¤муванн¤ в≥драхувань за геологорозв≥дувальн≥
роботи, виконан≥ за рахунок державного бюджету, на розвиток
м≥нерально-сировинноњ бази) та частини першоњ статт≥ 34 (щодо
визначенн¤ розм≥ру збору за видачу спец≥альних дозвол≥в  на
користуванн¤ надрами)  одексу ”крањни про надра ( 132/94-¬– )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1994 р., N 36, ст. 340;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22,
ст. 184);

   2) статт≥ 3, статт≥ 22 «акону ”крањни "ѕро плату за землю"
( 2535-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 45,
ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267;
2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   3) частини четвертоњ статт≥ 21 «акону ”крањни "ѕро оренду
земл≥" ( 161-14 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р.,
N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19,  ст.  267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частин≥
централ≥зац≥њ орендноњ плати за земельн≥ д≥л¤нки, ¤к≥ перебувають
у державн≥й або комунальн≥й власност≥, на спец≥альних бюджетних
рахунках, а також щодо њњ розпод≥ленн¤ та використанн¤;

   4) абзацу третього частини першоњ статт≥ 1  в  частин≥
погашенн¤ заборгованост≥ за в≥дстроченими кредитами, одержаними
дл¤ ф≥нансуванн¤ деф≥циту ƒержавного бюджету ”крањни в ≥ноземн≥й
валют≥, починаючи з 2002 року, та статт≥ 3 «акону ”крањни "ѕро
реструктуризац≥ю боргових зобов'¤зань  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни
перед Ќац≥ональним  банком  ”крањни"   ( 1697-14 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   5) статей 14, 15, 16 та 17 «акону ”крањни "ѕро нафту ≥ газ"
( 2665-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 50,
ст. 262; 2004 р.,  N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в
частин≥ умов наданн¤ спец≥альних дозвол≥в на користуванн¤ надрами;

   6) абзац≥в восьмого та дес¤того частини другоњ статт≥ 6
«акону ”крањни  "ѕро  державну  геолог≥чну  службу  ”крањни"
( 1216-14 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 51,
ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 22, ст. 184) в
частин≥ наданн¤ повноважень та умов наданн¤ спец≥альних дозвол≥в
на користуванн¤ надрами;

   7) статей 41 та 43 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове
державне соц≥альне страхуванн¤ у зв'¤зку з тимчасовою втратою
працездатност≥  та  витратами,  зумовленими  народженн¤м  та
похованн¤м"  ( 2240-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ  –ади  ”крањни,
2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   8) п≥дпункту "б" пункту 7 частини першоњ статт≥ 87 в частин≥
ф≥нансуванн¤ профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в Ћьв≥вськоњ
та ’арк≥вськоњ областей, а також м≥ста  иЇва з державного бюджету
та п≥дпункту "в" пункту 2 частини першоњ статт≥ 89 в частин≥
ф≥нансуванн¤ дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу ≥ прийомних с≥мей
Ѕюджетного кодексу ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   9) частини другоњ статт≥ 43 «акону ”крањни "ѕро загальну
середню осв≥ту" ( 651-14 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267;
2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   10) статт≥ 6, частини другоњ статт≥ 7, статт≥ 8, статт≥ 14,
пункту 3 та п≥дпункту 2 пункту 4 розд≥лу IV "ѕрик≥нцев≥ положенн¤"
(в частин≥ функц≥онуванн¤ спец≥ального рахунку) «акону ”крањни
"ѕро впор¤дкуванн¤ питань, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ¤дерноњ
безпеки" ( 1868-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р.,
N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11,
ст. 96, N 40, ст. 347);

   11) статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро  страхов≥  тарифи  на
загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного
випадку на виробництв≥  та  профес≥йного  захворюванн¤,  ¤к≥
спричинили  втрату  працездатност≥"   ( 2272-14 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26,
ст. 192; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   12) статт≥ 6 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний захист д≥тей
в≥йни" ( 2195-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р.,
N 4, ст. 94; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 19-20, ст. 166), з
урахуванн¤м статт≥ 111 цього «акону;

   13) частини п'¤тоњ статей 12, 13, 14 та 15 «акону ”крањни
"ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту"
( 3551-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 45,
ст. 425;  1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р.,
N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18,
ст. 250; 2005 р.,  N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р.,
NN 9-11, ст. 96) та частини третьоњ статей 6-1, 6-2, 6-3, 6-4
«акону ”крањни "ѕро жертви нацистських пересл≥дувань" ( 1584-14 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 24, ст. 182; 2005
р., N 5, ст. 120) в частин≥ визначенн¤ розм≥ру виплат щор≥чноњ
разовоњ грошовоњ допомоги;

   14) статт≥ 12, частини першоњ статт≥ 15 та пункту 3 розд≥лу
VIII "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону ”крањни "ѕро державну допомогу
с≥м'¤м з д≥тьми"  ( 2811-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8,
ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   15) частини першоњ статт≥ 112  рим≥нально-виконавчого кодексу
”крањни  ( 1129-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р.,
N 3-4, ст. 21; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частин≥ одержанн¤
засудженими до позбавленн¤ вол≥ посилок (передач) ≥ бандеролей;

   16) абзацу п'¤того частини першоњ статт≥ 9 «акону ”крањни
"ѕро попереднЇ ув'¤зненн¤" ( 3352-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р.,
N 10, ст. 187; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в частин≥ обмеженн¤
к≥лькост≥ посилок ≥ передач, що одержуютьс¤ особами, вз¤тими п≥д
варту;

   17) пункту 5 статт≥ 1 та пункту 4 статт≥ 2 (в частин≥
операц≥й з куп≥вл≥-продажу гот≥вковоњ валюти), частини третьоњ
статт≥ 3 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне
страхуванн¤"  ( 400/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 49, ст. 303;
1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7,
ст. 65, N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 49, ст. 528;
2005 р., N 6, ст. 137, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р.,
NN 9-11, ст. 96);

   18) частини першоњ статт≥ 17 щодо встановленн¤ ц≥льовоњ
надбавки на ф≥нансуванн¤ буд≥вництва в≥трових  електростанц≥й
зг≥дно з  омплексною програмою буд≥вництва в≥трових електростанц≥й
та частини сьомоњ статт≥ 20 «акону ”крањни "ѕро електроенергетику"
( 575/97-¬– )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1998 р., N 1,
ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2003 р., N 52, ст. 378; 2005 р.,
N 20, ст. 278; 2006 р., NN 9-11, ст. 96; ≥з зм≥нами, внесеними
«аконом ”крањни в≥д 5 жовтн¤ 2006 року N 232-V ( 232-16 );

   19) статт≥ 14 «акону ”крањни "ѕро виноград та виноградне
вино"  ( 2662-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р.,
N 31, ст. 419; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 26, ст. 214);

   20) частин другоњ ≥ п'¤тоњ статт≥ 37 (щодо визначенн¤ розм≥ру
пенс≥њ без обмеженн¤ њњ граничного розм≥ру) «акону ”крањни "ѕро
державну службу" ( 3723-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2,
ст. 32; 2006 р., N 1, ст. 18, NN 9-11, ст. 96);

   21) пункт≥в 2 та 3 розд≥лу II "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону
”крањни "ѕро де¤к≥ питанн¤ ф≥нансуванн¤ соц≥альних виплат та
пов'¤заних з ними адм≥н≥стративних витрат" ( 2105-15 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162,
NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   22) абзацу четвертого статт≥ 1 (в частин≥ в≥дшкодуванн¤
моральноњ шкоди застрахованим ≥ членам њх с≥мей незалежно в≥д часу
настанн¤ страхового випадку), п≥дпункту "е" пункту 1 частини
першоњ статт≥ 21, частини третьоњ статт≥ 28; абзацу дес¤того
пункту 7 частини сьомоњ статт≥ 17 та пункту 7 частини першоњ
статт≥ 22 в частин≥ наданн¤ п≥дприЇмствам ф≥нансовоњ допомоги на
безповоротн≥й основ≥; частини третьоњ статт≥ 34; частини п'¤тоњ
статт≥ 47 (в частин≥ знижок та надбавок до розм≥ру страхового
внеску) «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне
страхуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного
захворюванн¤, ¤к≥ спричинили втрату працездатност≥"  ( 1105-14 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 46-47, ст. 403;
2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192; 2005 р., NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   23) частини п'¤тоњ статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро прожитковий
м≥н≥мум" ( 966-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р.,
N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) в
частин≥ зб≥льшенн¤ прожиткового м≥н≥муму, визначеного дл¤ ос≥б,
¤к≥  в≥дпов≥дно  до  законодавства  п≥дл¤гають  обов'¤зковому
державному соц≥альному страхуванню, на розм≥р ставки податку з
доход≥в ф≥зичних ос≥б;

   24) «акону ”крањни "ѕро забезпеченн¤ молод≥, ¤ка отримала
вищу або профес≥йно-техн≥чну осв≥ту, першим робочим м≥сцем з
наданн¤м дотац≥њ роботодавцю" ( 2150-15 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 2005 р., N 2, ст. 40; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   25) статт≥ 10, статей 14, 22, 37 та частини третьоњ статт≥
43, частини першоњ статт≥ 48, статт≥ 49, частини другоњ статт≥ 52
«акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з
в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24,
ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р.,
N 26, ст. 149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409; 2001 р., N 9,
ст. 38; 2002 р., N 17, ст. 125, N 35, ст. 262; 2003 р., N 27,
ст. 209; 2004 р., N 50, ст. 536; 2005 р., N 4, ст. 107; 2006 р.,
NN 9-11, ст. 96, N 14, ст. 116, N 30, ст. 258, N 37, ст. 318);

   26) частини четвертоњ статт≥ 19 (в частин≥ визначенн¤ розм≥ру
максимальноњ величини фактичних витрат на оплату прац≥ найманих
прац≥вник≥в,  оподатковуваного  доходу  (прибутку),  сукупного
оподатковуваного доходу (граничноњ суми зароб≥тноњ плати (доходу),
з ¤ких справл¤ютьс¤ страхов≥ внески (збори) до соц≥альних фонд≥в),
частини третьоњ статт≥ 27, частини четвертоњ статт≥ 42, п≥дпункту
2 пункту 2 розд≥лу XV "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" в частин≥ призначенн¤
пенс≥њ за рахунок  бюджетних  кошт≥в  «акону  ”крањни  "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"  ( 1058-15 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003 р., NN 49-51, ст. 376;
2005 р., N 6, ст. 141; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   27) частини четвертоњ статт≥ 46 «акону ”крањни "ѕро охорону
навколишнього природного середовища"   ( 1264-12 )  (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34,
ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250;
2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., NN 9-11,
ст. 96);

   28) частини четвертоњ статт≥  40  «акону  ”крањни  "ѕро
автомоб≥льн≥  дороги"  ( 2862-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 2005 р., N 51, ст. 556; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   29) статт≥ 27 «акону ”крањни "ѕро реаб≥л≥тац≥ю ≥нвал≥д≥в в
”крањн≥" ( 2961-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2006 р.,
N 2-3, ст. 36, NN 9-11, ст. 96);

   30) в частин≥ наданн¤ безпроцентних та п≥льгових позик -
пункт≥в 21 ≥ 29 частини першоњ статт≥ 20, пункт≥в 1 ≥ 7 частини
першоњ статт≥ 21, пункт≥в 5 ≥ 12 частини першоњ статт≥ 22, пункту
1 частини першоњ статт≥ 23, пункту 5 частини першоњ статт≥ 36; в
частин≥ виплати компенсац≥й ≥ допомог у розм≥рах в≥дпов≥дно до
м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати - пункт≥в 6 та 8 частини першоњ
статт≥ 30, пункту 1 частини першоњ статт≥ 36, абзац≥в другого,
третього та четвертого частини першоњ статт≥ 37, абзац≥в другого,
третього, четвертого частини першоњ та частини другоњ статт≥ 39,
статей 40, 41, 44, абзац≥в другого, третього, четвертого, п'¤того,
шостого та сьомого частини першоњ, частини третьоњ, абзац≥в
другого, третього, четвертого, п'¤того, шостого, сьомого частини
четвертоњ та частини сьомоњ статт≥ 48 «акону ”крањни "ѕро статус ≥
соц≥альний  захист  громад¤н,  ¤к≥  постраждали  внасл≥док
„орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26,
ст. 281; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р.,
N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2005 р., N 16,
ст. 259; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   31) «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до Ѕюджетного кодексу
”крањни" ( 2350-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р.,
N 10, ст. 189; 2006 р., NN 9-11, ст. 96);

   32) частини четвертоњ статт≥  19  «акону  ”крањни  "ѕро
рад≥очастотний ресурс"  ( 1770-14 ) (щодо оплати рад≥очастотного
мон≥торингу у смугах рад≥очастот загального користуванн¤  за
рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 2004 р., N 48, ст. 526; 2006 р., N 18, ст. 155);

   33) абзацу першого частини четвертоњ  статт≥  43  (щодо
визначенн¤ розм≥ру щом≥с¤чного дов≥чного грошового утриманн¤ без
обмеженн¤ його граничного розм≥ру) «акону ”крањни "ѕро статус
судд≥в"  ( 2862-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р.,
N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203);

   34) «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до статт≥ 20 «акону
”крањни "ѕро статус народного депутата ”крањни"  ( 3173-15 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2006 р., N 22, ст. 180);

   35) частини другоњ статт≥ 428 та частини четвертоњ статт≥ 429
ћитного кодексу ”крањни  ( 92-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 2002 р., N 38-39, ст. 288);

   36) статей 17, 18, 19 та розд≥лу IV-1 «акону ”крањни "ѕро
пол≥тичн≥ парт≥њ в ”крањн≥" ( 2365-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 2001 р., N 29, ст. 118; 2004 р., N 15, ст. 218, N 27-28,
ст. 366; 2005 р., N 38-39, ст. 449) щодо державного ф≥нансуванн¤
статутноњ д≥¤льност≥ пол≥тичних парт≥й;

   37) частини  другоњ  статт≥  50  «акону  ”крањни  "ѕро
профес≥йно-техн≥чну осв≥ту"  ( 103/98-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 1998 р., N 32, ст. 215) в частин≥ ф≥нансуванн¤
профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в Ћьв≥вськоњ та ’арк≥вськоњ
областей, а також м≥ста  иЇва з державного бюджету;

   38) п≥дпункту "г" пункту 1 статт≥ 26 «акону ”крањни "ѕро
зайн¤т≥сть населенн¤" ( 803-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–,
1991 р., N 14, ст. 170; ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2006 р.,
N 1, ст. 18);

   39) статт≥ 21 «акону ”крањни "ѕро основн≥ засади соц≥ального
захисту ветеран≥в прац≥ та ≥нших громад¤н похилого в≥ку в ”крањн≥"
( 3721-12 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1994 р., N 4,
ст. 18; 2006 р., N 1, ст. 18);

   40) статт≥ 4 «акону ”крањни "ѕро розм≥р внеск≥в на де¤к≥ види
загальнообов'¤зкового  державного  соц≥ального  страхуванн¤"
( 2213-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 11,
ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р.,
N 32, ст. 385);

   41) частини третьоњ (щодо обрахунку максимального розм≥ру
пенс≥њ) та двадц¤ть сьомоњ (щодо розм≥ру пенс≥њ, що п≥дл¤гаЇ до
виплати) статт≥ 24 «акону ”крањни "ѕро наукову та науково-техн≥чну
д≥¤льн≥сть"  ( 1977-12 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463);

   42) частини першоњ статт≥ 49 (щодо затвердженн¤ ѕрезидентом
”крањни розм≥р≥в посадових оклад≥в, надбавок за класн≥ чини та
вислугу рок≥в) «акону ”крањни "ѕро прокуратуру"  ( 1789-12 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1991 р., N 53, ст. 793;
2001 р., N 44, ст. 233);

   43) частини другоњ статт≥ 37 «акону ”крањни "ѕро ÷ентральну
виборчу ком≥с≥ю"  ( 1932-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
2004 р., N 36, ст. 448);

   44) частини  другоњ  статт≥  27  «акону  ”крањни  "ѕро
јнтимонопольний ком≥тет ”крањни" ( 3659-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343);

   45) статт≥ 30 «акону ”крањни "ѕро —лужбу безпеки ”крањни"
( 2229-12 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 27,
ст. 382, ≥з зм≥нами, внесеними «аконом ”крањни в≥д 3 листопада
2006 року N 328-V ( 328-16 );

   46) другого реченн¤ частини четвертоњ статт≥ 44, частини
четвертоњ статт≥ 47 «акону ”крањни  "ѕро  м≥сцев≥  державн≥
адм≥н≥страц≥њ" ( 586-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1999 р., N 20- 21, ст. 190);

   47) пункт≥в 3 та 5 частини першоњ статт≥ 26, пункт≥в 5 та 6
частини третьоњ статт≥ 42, пункту 4 частини першоњ статт≥ 43,
частини третьоњ  статт≥  58  «акону  ”крањни  "ѕро  м≥сцеве
самовр¤дуванн¤ в ”крањн≥" ( 280/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 1997 р., N 24, ст. 170) стосовно встановленн¤ чисельност≥
та штат≥в апарату та виконавчих орган≥в в≥дпов≥дноњ ради;

   48) статт≥ 44 «акону ”крањни "ѕро профес≥йн≥ сп≥лки, њх права
та гарант≥њ д≥¤льност≥"  ( 1045-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250) в
частин≥  проведенн¤  бюджетними  установами  та орган≥зац≥¤ми
в≥драхувань профсп≥лковим  орган≥зац≥¤м  на  культурно-масову,
ф≥зкультурну ≥ оздоровчу роботу;

   49) абзацу третього пункту 1 ѕостанови ¬ерховноњ –ади ”крањни
"ѕро пор¤док введенн¤ в д≥ю «акону ”крањни "ѕро статус судд≥в"
( 2863-12 )  (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 8,
ст. 57; 1994 р., N 26, ст. 214) щодо визначенн¤ орган≥в, ¤к≥
виплачують щом≥с¤чне дов≥чне грошове утриманн¤ судд¤м у в≥дставц≥;

   50) частини  третьоњ  статт≥  72 (щодо виплати народним
зас≥дател¤м ≥ прис¤жним розм≥ру винагороди, не меншого  н≥ж
посадовий оклад судд≥ в≥дпов≥дного суду), частини другоњ статт≥
123 (щодо розм≥ру зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в апарату суд≥в та
прац≥вник≥в  державноњ судовоњ адм≥н≥страц≥њ), частини другоњ
статт≥ 130 (щодо прир≥вн¤нн¤ за умовами оплати прац≥) «акону
”крањни "ѕро судоустр≥й ”крањни" ( 3018-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 2002 р., N 27-28, ст. 180);

   51) пункту 11.5 статт≥ 11 «акону ”крањни "ѕро податок на
додану варт≥сть" ( 168/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1997 р., N 21, ст. 156; 2005 р., N 34, ст. 441) в частин≥
застосуванн¤ цього пункту дл¤ операц≥й з ввезенн¤ на митну
територ≥ю ”крањни товар≥в за товарною позиц≥Їю  2711  зг≥дно
” “ «≈ƒ ( 2371а-14 );

   52) статей  20-24,  26  «акону ”крањни "ѕро особливост≥
приватизац≥њ об'Їкт≥в незавершеного буд≥вництва"   ( 1953-14 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 45, ст. 375);

   53) пункту 6 статт≥ 11, частини другоњ статт≥ 36 «акону
”крањни "ѕро в≥дновленн¤ платоспроможност≥ боржника або визнанн¤
його банкрутом"  ( 2343-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни,
1992 р., N 31, ст. 440);

   54) частини першоњ статт≥ 15 (щодо  ф≥нансуванн¤  через
Ќац≥ональний банк ”крањни), частин третьоњ та восьмоњ статт≥ 21
«акону ”крањни "ѕро розв≥дувальн≥ органи ”крањни"  ( 2331-14 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 19, ст. 94; ≥з
зм≥нами, внесеними «аконом ”крањни в≥д 3 листопада 2006 року
N 328-V ( 328-16 );

   55) частини першоњ ≥ другоњ статт≥ 26 «акону ”крањни "ѕро
ƒержавну прикордонну службу ”крањни"   ( 661-15 )  (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 27, ст. 208; ≥з зм≥нами,
внесеними «аконом ”крањни в≥д 3 листопада 2006 року N 328-V
( 328-16 );

   56) абзацу шостого частини другоњ статт≥ 32, частини третьоњ
та абзац≥в восьмого ≥ дев'¤того частини п'¤тоњ статт≥ 63 «акону
”крањни "ѕро вищу осв≥ту" ( 2984-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 2002 р., N 20, ст. 134) та абзацу сьомого частини
четвертоњ статт≥ 61 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту"  ( 1060-12 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 21, ст. 84) в
частин≥ в≥дкритт¤ рахунк≥в у банк≥вських установах, збереженн¤
кошт≥в на депозитних  рахунках  у  банках  та  користуванн¤
банк≥вськими кредитами;

   57) «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до де¤ких законодавчих
акт≥в ”крањни щодо м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ"  ( 1577-15 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8,
ст. 162, NN 17-19, ст. 267; 2006 р., N 9-11, ст. 96);

   58) частини третьоњ статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро державний
матер≥альний резерв" ( 51/97-¬– ) в частин≥ використанн¤ кошт≥в,
одержаних в≥д позичанн¤ матер≥альних ц≥нностей державного резерву,
а  також  кошт≥в,  одержаних  в≥д  реал≥зац≥њ розброньованих
матер≥альних  ц≥нностей  моб≥л≥зац≥йного  резерву  (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 13, ст. 112; 2004 р., N 33-34,
ст. 403);

   59) пункту 2 статт≥ 9-1 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний ≥
правовий захист  в≥йськовослужбовц≥в  та  член≥в  њх  с≥мей"
( 2011-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 15,
ст. 190; ≥з зм≥нами, внесеними «аконом ”крањни в≥д 3 листопада
2006 року N 328-V ( 328-16 );

   60) частини дванадц¤тоњ статт≥ 20 «акону ”крањни ""ѕро статус
народного депутата ”крањни" ( 2790-12 ) щодо визначенн¤ народним
депутатам ”крањни розм≥ру пенс≥њ без обмеженн¤ њњ граничного
розм≥ру (¬≥домост≥  ¬ерховноњ  –ади ”крањни, 2001 р., N 42,
ст. 212).

   —татт¤ 72. ”становити, що у 2007 роц≥ розд≥л XXI "ѕрик≥нцев≥
положенн¤" ћитного кодексу ”крањни ( 92-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ
–ади ”крањни, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51;
2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19,
ст. 267; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) застосовуЇтьс¤ з урахуванн¤м
таких зм≥н:

   1) пункт 1 викласти у так≥й редакц≥њ:

   "1.  ћитний кодекс ”крањни набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤
2004 року, кр≥м частини тринадц¤тоњ статт≥ 71, ¤ка набираЇ
чинност≥  з  моменту  набутт¤  ”крањною членства у —в≥тов≥й
орган≥зац≥њ торг≥вл≥";

   2) абзац четвертий пункту 4 викласти у так≥й редакц≥њ:

   "ћитний кодекс ”крањни ( 1970-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), кр≥м статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "ћитн≥ збори" розд≥лу V "ћито та митн≥
збори", ¤к≥ втрачають чинн≥сть з моменту набутт¤ ”крањною членства
у —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥".
   —татт¤ 73. якщо обс¤ги власних надходжень бюджетних установ
перевищують в≥дпов≥дн≥  витрати,  встановлен≥  додатком  N  3
( 489а-16 ) до цього «акону або р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет,
розпор¤дник бюджетних кошт≥в передбачаЇ спр¤муванн¤ таких сум у
першу чергу на погашенн¤ заборгованост≥ з оплати прац≥, нарахувань
на зароб≥тну плату, комунальних послуг та енергонос≥њв.

   ” раз≥,  ¤кщо  в≥дсутн¤ така заборгован≥сть, розпор¤дник
бюджетних кошт≥в спр¤мовуЇ:

   50 в≥дсотк≥в кошт≥в - на заходи, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ за рахунок
в≥дпов≥дних надходжень;

   50 в≥дсотк≥в кошт≥в - на заходи, ¤к≥ необх≥дн≥ дл¤ виконанн¤
основних функц≥й, але не забезпечен≥ коштами загального фонду
бюджету за в≥дпов≥дною бюджетною програмою (функц≥Їю).

   ѕри цьому розпор¤дник бюджетних кошт≥в зд≥йснюЇ коригуванн¤
обс¤г≥в вз¤тих бюджетних зобов'¤зань по загальному фонду бюджету
дл¤ проведенн¤ видатк≥в по цих зобов'¤занн¤х ≥з спец≥ального фонду
бюджету.

   —татт¤ 74.  ошти державних ц≥льових фонд≥в обслуговуютьс¤
органами ƒержавного казначейства ”крањни.

   ѕенс≥йному фонду ”крањни, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з
тимчасовоњ втрати працездатност≥, ‘онду  загальнообов'¤зкового
державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤,
‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥
та профес≥йних захворювань ”крањни подавати ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в
”крањни та ƒержавному казначейству ”крањни зв≥ти про виконанн¤
кошторис≥в в≥дпов≥дних фонд≥в у пор¤дку та терм≥ни, що встановлен≥
ƒержавним казначейством ”крањни.

   —татт¤ 75. ¬итрати  на  наданн¤  соц≥альних  послуг  та
матер≥альне забезпеченн¤ безроб≥тних з числа незастрахованих ос≥б,
у тому числ≥ на наданн¤ дотац≥њ роботодавцю дл¤ забезпеченн¤
молод≥, ¤ка отримала вищу або профес≥йно-техн≥чну осв≥ти, першим
робочим  м≥сцем,  провод¤тьс¤  за  рахунок  кошт≥в  ‘онду
загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни
на випадок безроб≥тт¤.

   —татт¤ 76. ”становити з 1 с≥чн¤ 2007 року розм≥р м≥н≥мальноњ
зароб≥тноњ плати 400 гривень на м≥с¤ць, з 1 липн¤ 2007 року -
420 гривень та з 1 грудн¤ 2007 року - 450 гривень.

   —татт¤ 77. ”становити, що допущенн¤ нец≥льового використанн¤
бюджетних кошт≥в у поточному чи минулих роках маЇ насл≥дком:

   дл¤ розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в - зменшенн¤ асигнувань цим
розпор¤дникам на суму кошт≥в, що витрачен≥ не за  ц≥льовим
призначенн¤м;

   дл¤ одержувач≥в бюджетних кошт≥в - поверненн¤ кошт≥в у сум≥,
що витрачена не за ц≥льовим призначенн¤м, у дох≥д в≥дпов≥дних
бюджет≥в.

   ѕор¤док зменшенн¤ асигнувань та поверненн¤ бюджетних кошт≥в
до в≥дпов≥дних бюджет≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 78.  ”становити,  що  контроль  за  справл¤нн¤м
(ст¤гненн¤м)  платеж≥в до бюджету зд≥йснюЇтьс¤ органами, ¤к≥
повинн≥ забезпечувати њх надходженн¤, зг≥дно з додатком N 8 до
цього «акону.

   —татт¤ 79. ”становити, що у 2007 роц≥ обс¤г збору у вигл¤д≥
ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на електричну та теплову
енерг≥ю,  що встановлюЇтьс¤ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю регулюванн¤
електроенергетики ”крањни, становить 2.800.000 тис.  гривень.
ѕом≥с¤чн≥ обс¤ги зазначеного збору затверджуютьс¤ Ќац≥ональною
ком≥с≥Їю регулюванн¤ електроенергетики ”крањни.

   —татт¤ 80.  ”становити,  що  надходженн¤   в   сум≥
750.000 тис. гривень в≥д реал≥зац≥њ в≥йськових м≥стечок та ≥ншого
нерухомого  майна  «бройних  —ил  ”крањни  зараховуютьс¤  до
спец≥ального  фонду  державного  бюджету та спр¤мовуютьс¤ на
модерн≥зац≥ю, розробку, закуп≥влю озброЇнн¤ та в≥йськовоњ техн≥ки,
п≥дготовку, реформуванн¤ ≥ розвиток «бройних —ил ”крањни та на
субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на зд≥йсненн¤
заход≥в   з   передач≥  житлового  фонду  та  об'Їкт≥в
соц≥ально-культурноњ сфери  ћ≥н≥стерства  оборони  ”крањни  у
комунальну власн≥сть.

   Ѕудь-¤к≥ зобов'¤занн¤ та платеж≥ за рахунок цих надходжень
зд≥йснюютьс¤ виключно в межах кошт≥в, що над≥йшли до спец≥ального
фонду бюджету.

   —татт¤ 81. ”становити, що з 1 с≥чн¤ 2007 року максимальна
величина фактичних витрат на оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в,
грошове  забезпеченн¤  в≥йськовослужбовц≥в,  ос≥б  р¤дового ≥
начальницького  складу,  оподатковуваного  доходу  (прибутку),
сукупного оподатковуваного доходу (граничноњ суми зароб≥тноњ плати
грошового забезпеченн¤ (доходу), з ¤ких в≥дпов≥дно до закон≥в
”крањни   справл¤ютьс¤   страхов≥   внески   до   ‘онду
загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни
на випадок безроб≥тт¤, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ
втрати працездатност≥, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних
випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань ”крањни та
ѕенс≥йного  фонду  ”крањни,  дор≥внюЇ  п'¤тнадц¤ти  розм≥рам
прожиткового м≥н≥муму, встановленого законом дл¤ працездатних
ос≥б.

   —татт¤ 82. ”становити, що у 2007 роц≥ окрем≥ положенн¤
«емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади
”крањни, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28,
ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48,
ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2,
ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103; 2006 р., NN 9-11, ст. 96, N 21,
ст. 170, N 26, ст. 209) застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

   1. ƒоповнити  одекс статтею 17-1 такого зм≥сту:

   "17-1. ѕовноваженн¤ державних орган≥в приватизац≥њ

   ƒо повноважень державних орган≥в приватизац≥њ  у  галуз≥
земельних в≥дносин належить:

   розпор¤дженн¤ земельними  д≥л¤нками,  на ¤ких розташован≥
об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

   2. ” статт≥ 84:

   1) частину  другу  п≥сл¤  сл≥в  "районних  державних
адм≥н≥страц≥й"  доповнити  словами  "та  державних  орган≥в
приватизац≥њ щодо земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти,
¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ";

   2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого зм≥сту:

   "ж) земельн≥ д≥л¤нки, на ¤ких розташован≥ державн≥, в тому
числ≥ казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥ товариства, у статутних
фондах ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ), об'Їкти
незавершеного буд≥вництва та законсервован≥ об'Їкти".

   3. „астину першу статт≥ 116 п≥сл¤ сл≥в "орган≥в м≥сцевого
самовр¤дуванн¤"  доповнити  словами  "та  державних  орган≥в
приватизац≥њ щодо земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти,
¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

   4. ” статт≥ 127:

   1) частину першу п≥сл¤ сл≥в "органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤"
доповнити словами "≥ державн≥ органи приватизац≥њ";

   2) частину другу доповнити словами "в ¤ких в≥дсутн≥ акц≥њ
(частки, пањ), що належать держав≥".

   5. ” статт≥ 128:

   1) у частин≥ перш≥й:

   а) п≥сл¤ сл≥в "земельних д≥л¤нок державноњ" доповнити словами
"кр≥м земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥  об'Їкти,  ¤к≥
п≥дл¤гають приватизац≥њ";

   б) доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

   "ѕродаж громад¤нам ≥ юридичним особам земельних д≥л¤нок, на
¤ких  розташован≥  об'Їкти,  ¤к≥  п≥дл¤гають  приватизац≥њ,
зд≥йснюЇтьс¤  державними органами приватизац≥њ у пор¤дку, що
затверджуЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни";

   2) перше реченн¤ абзацу першого частини другоњ доповнити
словами "або державного органу приватизац≥њ";

   3) частину третю п≥сл¤ сл≥в "м≥ська рада" доповнити словами
"державний орган приватизац≥њ";

   4) частину шосту п≥сл¤ сл≥в "м≥ськоњ ради" доповнити словами
"державного органу приватизац≥њ";

   5) доповнити частиною одинадц¤тою такого зм≥сту:

   "11.  ошти,  отриман≥  в≥д  продажу  земельних  д≥л¤нок
нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й
власност≥,  на  ¤ких  розташован≥  об'Їкти,  ¤к≥  п≥дл¤гають
приватизац≥њ, зараховуютьс¤ державними органами приватизац≥њ до
державного та м≥сцевих бюджет≥в у пор¤дку, визначеному законом про
ƒержавний бюджет ”крањни".

   6. ” статт≥ 129:

   1) у частин≥ перш≥й:

   а) п≥сл¤ сл≥в "у власност≥ держави" доповнити словами "кр≥м
земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають
приватизац≥њ";

   б) доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

   "ѕродаж земельних д≥л¤нок, що  перебувають  у  державн≥й
власност≥,  на  ¤ких  розташован≥  об'Їкти,  ¤к≥  п≥дл¤гають
приватизац≥њ, ≥ноземним державам та ≥ноземним юридичним особам
зд≥йснюЇтьс¤  державними  органами приватизац≥њ за дорученн¤м
 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни та за погодженн¤м з ¬ерховною –адою
”крањни";

   2) перше  реченн¤  частини  п'¤тоњ доповнити словами "≥
державного органу приватизац≥њ";

   3) частину шосту доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

   "–озгл¤д клопотанн¤ ≥ продаж земельних д≥л¤нок, на ¤ких
розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, зд≥йснюютьс¤
державними органами приватизац≥њ п≥сл¤  отриманн¤  погодженн¤
¬ерховноњ –ади ”крањни".

   7. ” статт≥ 136:

   1) у  частин≥  перш≥й  п≥сл¤  сл≥в  "органи  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤" доповнити словами "державн≥ органи приватизац≥њ",
а п≥сл¤ сл≥в "п≥д забудову" доповнити словами "та на ¤ких
розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ";

   2) абзац перший частини другоњ п≥сл¤ сл≥в "п≥д забудову"
доповнити словами "на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають
приватизац≥њ".

   8. ѕерше реченн¤ частини третьоњ статт≥ 137 доповнити словами
"державний орган приватизац≥њ при продажу земельних д≥л¤нок, на
¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

   9. ѕункт 12 розд≥лу X "ѕерех≥дн≥ положенн¤" п≥сл¤ сл≥в
"приватну  власн≥сть" доповнити словами "та земель, на ¤ких
розташован≥ державн≥, в тому  числ≥  казенн≥,  п≥дприЇмства,
господарськ≥ товариства, у статутних фондах ¤ких держав≥ належать
частки (акц≥њ, пањ), об'Їкти  незавершеного  буд≥вництва  та
законсервован≥ об'Їкти".

   —татт¤ 83. ”становити, що у 2007 роц≥ окрем≥ положенн¤ «акону
”крањни "ѕро приватизац≥ю державного майна" ( 2163-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 17, ст. 122; ≥з наступними
зм≥нами) застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

   1. ” частин≥ друг≥й статт≥ 3 слова "земельного та житлового
фонд≥в" зам≥нити словами "житлового фонду".

   2. „астину першу статт≥ 5 доповнити абзацом такого зм≥сту:

   "земельн≥ д≥л¤нки,  на  ¤ких  розташован≥  об'Їкти,  ¤к≥
п≥дл¤гають приватизац≥њ".

   3. „астину третю статт≥ 7 доповнити абзацом такого зм≥сту:

   "зд≥йснюють продаж земельних д≥л¤нок державноњ власност≥, на
¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

   4. „астину другу статт≥ 13 п≥сл¤ сл≥в "державного органу
приватизац≥њ" доповнити словами "центрального органу виконавчоњ
влади  з  питань земельних ресурс≥в або його територ≥альних
орган≥в".

   5. ” статт≥ 14:

   1) частину першу п≥сл¤ абзацу четвертого доповнити новим
абзацом такого зм≥сту:

   "центрального органу виконавчоњ влади з питань земельних
ресурс≥в або його територ≥альних орган≥в".

   ” зв'¤зку з цим абзаци п'¤тий ≥ шостий вважати в≥дпов≥дно
абзацами шостим ≥ сьомим;

   2) абзац четвертий частини другоњ доповнити словами "та
техн≥чний паспорт земельноњ д≥л¤нки державноњ власност≥, ¤ка
п≥дл¤гаЇ продажу державним органом приватизац≥њ".

   6. ƒоповнити статтею 18-1 такого зм≥сту:

   "—татт¤ 18-1. ¬≥дчуженн¤ земельних д≥л¤нок державноњ
          власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥
          п≥дл¤гають приватизац≥њ

   1. ƒержавн≥ органи приватизац≥њ у пор¤дку, що затверджуЇтьс¤
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, зд≥йснюють продаж земельних д≥л¤нок
державноњ власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають
приватизац≥њ.

   2. ѕродаж земельноњ д≥л¤нки державноњ власност≥ зд≥йснюЇтьс¤
п≥сл¤:

   а) визначенн¤ меж земельноњ д≥л¤нки в натур≥ (на м≥сцевост≥)
та закр≥пленн¤ њх межовими знаками;

   б) виготовленн¤ техн≥чноњ документац≥њ щодо продажу земельноњ
д≥л¤нки, ¤ка включаЇ њњ техн≥чний паспорт.

   3. ¬арт≥сть земельноњ д≥л¤нки визначаЇтьс¤ на п≥дстав≥ њњ
експертноњ грошовоњ оц≥нки, ¤ка  проводитьс¤  за  методикою,
затвердженою  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   4. ѕокупц≥ об'Їкт≥в, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, разом з
об'Їктами приватизац≥њ зд≥йснюють придбанн¤ земельних д≥л¤нок, ¤к≥
перебувають п≥д ними, на аукц≥онах. «емельн≥ д≥л¤нки, що не
п≥дл¤гають продажу в≥дпов≥дно до «емельного  кодексу  ”крањни
( 2768-14 ), надаютьс¤ в довгострокову оренду з умовою наступного
њх придбанн¤ орендарем, у раз≥ зн¤тт¤ заборони  на  продаж
зазначених д≥л¤нок.

   5. ¬≥дчуженн¤  земельних  д≥л¤нок  державноњ  власност≥
зд≥йснюЇтьс¤  за  договорами  куп≥вл≥-продажу,  укладеними  з
урахуванн¤м вимог «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 )".

   7. —таттю 23 доповнити частиною четвертою такого зм≥сту:

   "4.  ошти,  отриман≥  в≥д  продажу  земельних  д≥л¤нок
нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й
власност≥,  на  ¤ких  розташован≥  об'Їкти,  ¤к≥  п≥дл¤гають
приватизац≥њ, зараховуютьс¤ державними органами приватизац≥њ до
державного та м≥сцевих бюджет≥в у пор¤дку, визначеному законом про
ƒержавний бюджет ”крањни".

   8. ” статт≥ 27:

   1) частину другу п≥сл¤ абзацу дванадц¤того доповнити новим
абзацом такого зм≥сту:

   "подальшого використанн¤  земельноњ д≥л¤нки в≥дпов≥дно до
вимог «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 )".

   ” зв'¤зку з цим абзаци тринадц¤тий-дев'¤тнадц¤тий вважати
в≥дпов≥дно абзацами чотирнадц¤тим-двадц¤тим;

   2) абзац другий частини четвертоњ п≥сл¤ сл≥в "приватизований
об'Їкт" доповнити словами "та земельну д≥л¤нку" ≥ п≥сл¤ сл≥в
"об'Їкта приватизац≥њ" доповнити словами "та земельноњ д≥л¤нки";

   3) частину дев'¤ту доповнити словами "включаючи земельну
д≥л¤нку".

   9. ” частин≥ четверт≥й статт≥ 29:

   1) абзац перший п≥сл¤ сл≥в "об'Їкт приватизац≥њ" доповнити
словами "включаючи земельну д≥л¤нку";

   2) абзац другий п≥сл¤ сл≥в "викуп об'Їкта" доповнити словами
"включаючи земельну д≥л¤нку".

   —татт¤ 84. ”становити, що у 2007 роц≥ окрем≥ положенн¤ «акону
”крањни  "ѕро  розмежуванн¤  земель державноњ та комунальноњ
власност≥" ( 1457-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р.,
N 35, ст. 411; 2006 р., NN 9-11, ст. 96) застосовуютьс¤ з
урахуванн¤м таких зм≥н:

   1. —таттю 6 доповнити абзацом такого зм≥сту:

   "земельн≥ д≥л¤нки, на ¤ких розташован≥ державн≥, в тому числ≥
казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥ товариства, у статутних фондах
¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ), об'Їкти незавершеного
буд≥вництва та законсервован≥ об'Їкти".

   2. „астину першу статт≥ 8 п≥сл¤ сл≥в "установ та орган≥зац≥й"
доповнити словами "меж земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥
державн≥,  в  тому числ≥ казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥
товариства, у статутних фондах ¤ких держав≥ належать частки
(акц≥њ, пањ), об'Їкти незавершеного буд≥вництва та законсервован≥
об'Їкти".

   —татт¤ 85. ”становити, що у 2007 роц≥ окрем≥ положенн¤ статт≥
47  «акону  ”крањни  "ѕро  охорону  навколишнього природного
середовища"  ( 1264-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ  –ади  ”крањни,
1991 р., N 41, ст. 546; 1996 р., N 15, ст. 70; 1998 р., N 34,
ст. 230; 2000 р., N 4, ст. 26; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р.,
N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267)
застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

   частину четверту доповнити пунктом "г" такого зм≥сту:

   "г) частини грошових ст¤гнень за шкоду, запод≥¤ну порушенн¤м
законодавства про охорону навколишнього природного середовища в
результат≥ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, зг≥дно з чинним
законодавством".

   —татт¤ 86. ”становити, що у 2007 роц≥:

    аб≥нет ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  визначаЇ граничну чисельн≥сть
прац≥вник≥в м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, в тому числ≥ њх
апарат≥в, та витрати на њх утриманн¤;

   чисельн≥сть прац≥вник≥в  орган≥в  м≥сцевого самовр¤дуванн¤
встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дною радою у межах загальноњ чисельност≥,
визначеноњ типовими штатами, затвердженими  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни.

–екомендувати органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ не приймати
р≥шенн¤, що призвод¤ть до зб≥льшенн¤ чисельност≥ прац≥вник≥в
бюджетних установ.

   —татт¤ 87.   аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  за  п≥дсумками
функц≥онального  обстеженн¤  центральних  та м≥сцевих орган≥в
виконавчоњ влади вжити заход≥в щодо упор¤дкуванн¤ системи цих
орган≥в та оптим≥зац≥њ чисельност≥ прац≥вник≥в.

   ”становити, що економ≥¤ фонду оплати прац≥, дос¤гнута в
результат≥ скороченн¤ чисельност≥ прац≥вник≥в, залишаЇтьс¤  у
розпор¤дженн≥  органу виконавчоњ влади ≥ використовуЇтьс¤ на
стимулюванн¤ прац≥вник≥в.

   —татт¤ 88. ”становити, що в раз≥ недостатност≥ вид≥лених з
ƒержавного  бюджету  ”крањни  кошт≥в по бюджетних програмах,
пов'¤заних з розмежуванн¤м джерел виплати пенс≥й м≥ж ƒержавним
бюджетом ”крањни та ѕенс≥йним фондом ”крањни, пенс≥њ, визначен≥
законодавством дл¤ в≥дпов≥дних категор≥й громад¤н, виплачуютьс¤ у
повному обс¤з≥ за рахунок власних надходжень ѕенс≥йного фонду
”крањни.

   —татт¤ 89. ѕродовжити до 1 с≥чн¤ 2008 року д≥ю закон≥в
”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни "ѕро зб≥р на
обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" в≥д 22 жовтн¤ 1998 року
N 208-XIV  ( 208-14 ) та в≥д 15 липн¤ 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ).

   ”становити, що зб≥р з  куп≥вл≥-продажу  валюти  прот¤гом
2007 року справл¤Їтьс¤ з операц≥й куп≥вл≥-продажу безгот≥вковоњ
валюти в розм≥р≥ 1 в≥дсотка.

   ѕлатниками такого  збору  Ї  юридичн≥  особи-резиденти,
нерезиденти, пост≥йн≥ представництва юридичноњ особи-нерезидента,
власники корпоративних картрахунк≥в ≥ноземноњ валюти, банки-члени
м≥жнародних плат≥жних систем, банки (у тому числ≥ уповноважен≥
банки з операц≥й за власними зовн≥шньоеконом≥чними договорами) та
ф≥зичн≥ особи, в тому числ≥ нерезиденти, що зд≥йснюють операц≥њ з
куп≥вл≥-продажу безгот≥вкових ≥ноземних валют. Ѕанки  та  њх
установи зобов'¤зан≥ нараховувати, утримувати та одночасно ≥з
подачею за¤вки на куп≥влю ≥ноземноњ валюти, зд≥йснювану ними за
власними операц≥¤ми ≥ в≥д ≥мен≥ та за рахунок кл≥Їнт≥в таких
банк≥в, сплачувати до спец≥ального фонду державного  бюджету
додатковий зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ у
розм≥р≥ 1 в≥дсотка  в≥д  суми  операц≥њ  з  куп≥вл≥-продажу
безгот≥вковоњ валюти, зазначеноњ у так≥й за¤вц≥, вести податковий
обл≥к та подавати зв≥тн≥сть органам ѕенс≥йного фонду ”крањни.

   —уб'Їкти п≥дприЇмницькоњ  д≥¤льност≥,  ¤к≥  застосовують
спрощений режим оподаткуванн¤ (Їдиний податок, ф≥ксований податок
та ф≥ксований с≥льськогосподарський податок), та юридичн≥  ≥
ф≥зичн≥ особи, що розташован≥ (проживають) у зонах гарантованого
добров≥льного в≥дселенн¤ та посиленого рад≥оеколог≥чного контролю,
сплачують зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ при
зд≥йсненн≥ безгот≥вкових операц≥й  з  куп≥вл≥-продажу  валют,
торг≥вл≥ ювел≥рними виробами ≥з золота (кр≥м обручок), платини ≥
дорогоц≥нного кам≥нн¤, при в≥дчуженн≥ легкових автомоб≥л≥в, з
операц≥й  куп≥вл≥-продажу нерухомого майна, з наданн¤ послуг
ст≥льникового  рухомого  зв'¤зку,  встановлений  вищеназваними
законами, на загальних п≥дставах.

   ѕенс≥йний фонд  ”крањни  маЇ  право  на  отриманн¤  в≥д
Ќац≥онального банку ”крањни ≥нформац≥њ щодо обс¤г≥в  куп≥вл≥
уповноваженими банками безгот≥вковоњ ≥ноземноњ валюти за гривню на
м≥жбанк≥вському валютному ринку ”крањни в пор¤дку, обумовленому
двосторонн≥м  договором  м≥ж  Ќац≥ональним банком ”крањни та
ѕенс≥йним фондом ”крањни.

   —татт¤ 90. ”становити, що у 2007 роц≥ платники  збору,
визначен≥ пунктами 5-7, 9 ≥ 10 статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро зб≥р
на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 400/97-¬– ), зб≥р
на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ сплачують на рахунки
з обл≥ку кошт≥в спец≥ального фонду державного бюджету, в≥дкрит≥ в
управл≥нн¤х ƒержавного казначейства в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим,
област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥. ÷≥ кошти в установленому
пор¤дку зараховуютьс¤ до спец≥ального фонду державного бюджету ≥
використовуютьс¤ зг≥дно ≥з законом про ƒержавний бюджет ”крањни на
в≥дпов≥дний р≥к.

   —татт¤ 91. ”становити на 2007 р≥к в≥дпов≥дно до клас≥в
профес≥йного ризику  виробництва  так≥  страхов≥  тарифи  на
загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного
випадку на виробництв≥  та  профес≥йного  захворюванн¤,  ¤к≥
спричинили втрату працездатност≥:

------------------------------------------------------------------
|   лас  |—траховий |   лас  |—траховий |   лас  |—траховий|
|профес≥й- | тариф (у |профес≥й- | тариф (у |профес≥й- |тариф (у |
|  ного  |в≥дсотках |  ного  |в≥дсотках |  ного  |в≥дсотках|
| ризику |  до  | ризику |  до  | ризику |  до  |
| вироб- |фактичних | вироб- |фактичних | вироб- |фактичних|
| ництва |витрат на | ництва |витрат на | ництва |витрат на|
|     | оплату |     | оплату |     | оплату |
|     | прац≥  |     | прац≥  |     | прац≥ |
|     | найманих |     | найманих |     |найманих |
|     | прац≥в- |     | прац≥в- |     | прац≥в- |
|     | ник≥в) |     | ник≥в) |     | ник≥в) |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  1   |  0,66  |  24  |  1,20  |  47  | 2,14  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  2   |  0,67  |  25  |  1,23  |  48  | 2,16  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  3   |  0,68  |  26  |  1,29  |  49  | 2,18  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  4   |  0,69  |  27  |  1,35  |  50  | 2,35  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  5   |  0,70  |  28  |  1,41  |  51  | 2,37  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  6   |  0,72  |  29  |  1,48  |  52  | 2,42  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  7   |  0,73  |  30  |  1,50  |  53  | 2,44  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  8   |  0,75  |  31  |  1,51  |  54  | 2,47  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  9   |  0,76  |  32  |  1,55  |  55  | 2,56  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  10  |  0,78  |  33  |  1,56  |  56  | 2,64  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  11  |  0,80  |  34  |  1,67  |  57  | 2,91  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  12  |  0,82  |  35  |  1,68  |  58  | 2,92  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  13  |  0,83  |  36  |  1,76  |  59  | 3,00  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  14  |  0,85  |  37  |  1,77  |  60  | 3,38  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  15  |  0,90  |  38  |  1,86  |  61  | 3,66  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  16  |  0,94  |  39  |  1,87  |  62  | 3,80  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  17  |  0,96  |  40  |  1,89  |  63  | 4,09  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  18  |  1,03  |  41  |  1,90  |  64  | 4,30  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  19  |  1,06  |  42  |  1,93  |  65  | 6,51  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  20  |  1,07  |  43  |  1,95  |  66  | 6,62  |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  21  |  1,08  |  44  |  2,00  |  67  | 13,60 |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  22  |  1,09  |  45  |  2,01  |     |     |
|----------+----------+----------+----------+----------+---------|
|  23  |  1,16  |  46  |  2,09  |     |     |
------------------------------------------------------------------

   ƒозволити  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у 2007 роц≥ вир≥шувати
питанн¤ придбанн¤ техн≥чних та ≥нших  засоб≥в  реаб≥л≥тац≥њ,
виготовлених   за   ≥ндив≥дуальним   замовленн¤м  ≥нвал≥да
(протезно-ортопедичн≥ вироби,  ортопедичне  взутт¤,   засоби
пересуванн¤,  послуги  з  ремонту  таких  засоб≥в), головним
розпор¤дником кошт≥в у безпосередн≥х виконавц≥в без застосуванн¤
тендерноњ процедури дл¤ вс≥х категор≥й ≥нвал≥д≥в, що потребують
забезпеченн¤ засобами реаб≥л≥тац≥њ.

   —татт¤ 92. ”становити, що у 2007 роц≥ розм≥р збору на
обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤, визначений в абзацах
другому, четвертому стосовно об'Їкта оподаткуванн¤ дл¤ ≥нших
прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, ¤к≥ використовують
працю найманих прац≥вник≥в ≥з числа ос≥б  льотних  ек≥паж≥в
пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ ≥ бортоператор≥в, ¤к≥ виконують
спец≥альн≥ роботи в польотах, абзац≥ п'¤тому стосовно об'Їкта
оподаткуванн¤  дл¤  ≥нших прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ ≥
орган≥зац≥й, де працюють ≥нвал≥ди, пункту 1, пунктах 2 ≥ 3
статт≥ 4 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне
страхуванн¤" ( 400/97-¬– ), становить 33,2 в≥дсотка.

   —татт¤ 93. ”становити, що у 2007 роц≥ розм≥ри внеск≥в на
загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥дпов≥дно до
«акону  ”крањни  "ѕро  розм≥р  внеск≥в  на  де¤к≥  види
загальнообов'¤зкового  державного  соц≥ального  страхуванн¤"
( 2213-14 ) становл¤ть:

   1) у зв'¤зку з  тимчасовою  втратою  працездатност≥  та
витратами, зумовленими народженн¤м та похованн¤м:

   дл¤ роботодавц≥в - 1,5 в≥дсотка суми фактичних витрат на
оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в, що включають витрати на виплату
основноњ та додатковоњ зароб≥тноњ плати, ≥нш≥ заохочувальн≥ та
компенсац≥йн≥ виплати, у тому числ≥ в натуральн≥й форм≥, ¤к≥
визначаютьс¤ зг≥дно з нормативно-правовими актами, прийн¤тими
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оплату прац≥" ( 108/95-¬– ), та
п≥дл¤гають обкладанню податком з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

   дл¤ роботодавц≥в  -  на п≥дприЇмствах та в орган≥зац≥¤х
громадських орган≥зац≥й  ≥нвал≥д≥в,  де  к≥льк≥сть  ≥нвал≥д≥в
становить не менше 50 в≥дсотк≥в загальноњ чисельност≥ працюючих ≥
за умови, що фонд оплати прац≥ таких ≥нвал≥д≥в становить не менше
25 в≥дсотк≥в суми витрат на оплату прац≥, - окремо 0,7 в≥дсотка
суми  фактичних  витрат  на  оплату   прац≥   найманих
прац≥вник≥в-≥нвал≥д≥в та 1,5 в≥дсотка суми фактичних витрат на
оплату прац≥ ≥нших прац≥вник≥в, що включають витрати на виплату
основноњ та додатковоњ зароб≥тноњ плати, ≥нш≥ заохочувальн≥ та
компенсац≥йн≥ виплати, у тому числ≥ в натуральн≥й форм≥, ¤к≥
визначаютьс¤ зг≥дно з нормативно-правовими актами, прийн¤тими
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оплату прац≥" ( 108/95-¬– ), та
п≥дл¤гають обкладанню податком з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

   2) на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ на
випадок безроб≥тт¤:

  дл¤ роботодавц≥в - 1,3 в≥дсотка суми фактичних витрат на
оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в, що включають витрати на виплату
основноњ та додатковоњ зароб≥тноњ плати, ≥нш≥ заохочувальн≥ та
компенсац≥йн≥ виплати, у тому числ≥ в натуральн≥й форм≥, що
визначаютьс¤ зг≥дно з нормативно-правовими актами, прийн¤тими
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оплату прац≥" ( 108/95-¬– ), та
п≥дл¤гають обкладанню податком з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

   3) дл¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у  загальнообов'¤зковому
державному  соц≥альному  страхуванн≥ на добров≥льних засадах,
забезпечують себе роботою самост≥йно (члени творчих сп≥лок, творч≥
прац≥вники, ¤к≥ не Ї членами творчих сп≥лок), ф≥зичних ос≥б -
суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ос≥б, ¤к≥ виконують роботи
(послуги) зг≥дно з цив≥льно-правовими угодами, а також громад¤н
”крањни, ¤к≥ працюють за межами ”крањни та не застрахован≥ у
систем≥ обов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ крањни, в
¤к≥й вони перебувають, - 3,8 в≥дсотка суми оподатковуваного доходу
(прибутку), в тому числ≥:

   2,0 в≥дсотка - на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне
страхуванн¤ у зв'¤зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та
витратами, зумовленими народженн¤м та похованн¤м;

   1,8 в≥дсотка - на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне
страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤.

   —татт¤ 94. ”становити, що у 2007 роц≥ резерв кошт≥в ‘онду
соц≥ального  страхуванн¤  з тимчасовоњ втрати працездатност≥,
необх≥дний  дл¤  ф≥нансуванн¤  матер≥ального  забезпеченн¤
застрахованих ос≥б, та ‘онду загальнообов'¤зкового державного
соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤, необх≥дний
дл¤ виплати  допомоги  по  безроб≥ттю,  визначений пунктом 8
статт≥ 11, частиною третьою статт≥ 19, пунктом 3 частини першоњ
статт≥  20  «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
соц≥альне  страхуванн¤  у  зв'¤зку  з  тимчасовою  втратою
працездатност≥  та  витратами,  зумовленими  народженн¤м  та
похованн¤м" ( 2240-14 ) ≥ абзацом другим частини третьоњ статт≥ 16
«акону  ”крањни  "ѕро  загальнообов'¤зкове державне соц≥альне
страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤" ( 1533-14 ), встановлюЇтьс¤ у
розрахунку на 5 календарних дн≥в.

   —татт¤ 95.  ”становити, що м≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ по
≥нвал≥дност≥, передбачений статтею 22 «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне
забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших
ос≥б" ( 2262-12 ) встановлюЇтьс¤ в розм≥р≥:

   ≥нвал≥дам в≥йни з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби
I групи - у розм≥р≥ 120 в≥дсотк≥в, II групи - 110 в≥дсотк≥в,
III групи - 105 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥
втратили працездатн≥сть;

   ≥ншим ≥нвал≥дам з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби
I групи у розм≥р≥ - 110 в≥дсотк≥в, II групи - 105 в≥дсотк≥в,
III групи - 100 в≥дсотк≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥
втратили працездатн≥сть;

   ≥нвал≥дам з числа Їфрейтор≥в (старших солдат≥в) ≥ сержант≥в,
старших матрос≥в  ≥  старшин  строковоњ  служби - у розм≥р≥
110 в≥дсотк≥в, з числа прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б
молодшого начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ≥ державноњ пожежноњ охорони - 120 в≥дсотк≥в, а з числа ос≥б
оф≥церського складу та ос≥б начальницького складу (кр≥м молодшого)
орган≥в внутр≥шн≥х  справ  ≥  державноњ  пожежноњ  охорони -
130 в≥дсотк≥в в≥дпов≥дних в≥д  м≥н≥мальних  розм≥р≥в  пенс≥й,
передбачених дл¤ ≥нвал≥д≥в з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ
служби.

   ”становити, що пенс≥њ за вислугу рок≥в та пенс≥њ в раз≥
втрати годувальника, ¤к≥ призначаютьс¤ в≥йськовослужбовц¤м, особам
начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та
де¤ким ≥ншим особам, а також членам њх с≥мей в≥дпов≥дно до «акону
”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ
служби, та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ), не можуть бути нижче
розм≥ру  прожиткового  м≥н≥муму  дл¤  ос≥б,  ¤к≥  втратили
працездатн≥сть.

   —татт¤ 96. ”становити, що у 2007 роц≥ пенс≥¤ за особлив≥
заслуги перед ”крањною в≥дпов≥дно до пункту 2 статт≥ 1 «акону
”крањни  "ѕро  пенс≥њ  за  особлив≥ заслуги перед ”крањною"
( 1767-14 ) призначаЇтьс¤ ветеранам в≥йни, учасникам бойових д≥й
проти япон≥њ у 1938, 1939 ≥ 1945 роках (у тому числ≥ на територ≥њ
ћонгол≥њ), нагородженим за бойов≥ д≥њ орденом, медаллю  "«а
в≥двагу" або медаллю ”шакова, партизанам ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ
в≥йни, нагородженим медаллю "«а в≥двагу", незалежно в≥д часу
нагородженн¤.

   —татт¤ 97. ”становити, що з 1 с≥чн¤ 2007 року максимальний
розм≥р пенс≥њ або щом≥с¤чного дов≥чного грошового утриманн¤ (з
урахуванн¤м  надбавок, п≥двищень, додаткових пенс≥й, ц≥льовоњ
грошовоњ допомоги та пенс≥й за особлив≥ заслуги перед ”крањною та
≥нших доплат до пенс≥й, встановлених законодавством), призначених
(перерахованих) у 2006-2007 роках в≥дпов≥дно до ћитного кодексу
”крањни   ( 92-15 ),  закон≥в ”крањни "ѕро державну службу"
( 3723-12 ), "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни"  ( 679-14 ), "ѕро
дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "ѕро службу в органах м≥сцевого
самовр¤дуванн¤" ( 2493-14 ), "ѕро судову експертизу" ( 4038-12 ),
"ѕро  статус  ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали
внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи"  ( 796-12 ), "ѕро державну
п≥дтримку  засоб≥в  масовоњ  ≥нформац≥њ та соц≥альний захист
журнал≥ст≥в"  ( 540/97-¬– ), "ѕро наукову ≥  науково-техн≥чну
д≥¤льн≥сть"   ( 1977-12 ),  "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б,
зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ),
"ѕро загальнообов'¤зкове   державне   пенс≥йне  страхуванн¤"
( 1058-15 ), "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤" ( 1788-12 ), ѕостанови
¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 13 жовтн¤ 1995 року N 379/95-¬–
( 379/95-¬– )     "ѕро   затвердженн¤   ѕоложенн¤   про
пом≥чника-консультанта народного  депутата  ”крањни"  не  може
перевищувати 12 м≥н≥мальних розм≥р≥в пенс≥њ за в≥ком, встановленоњ
абзацом першим частини першоњ статт≥ 28 «акону ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ), а
по ≥нших категор≥¤х пенс≥онер≥в розм≥р пенс≥њ або щом≥с¤чного
дов≥чного грошового утриманн¤ (з урахуванн¤м надбавок, п≥двищень,
додаткових  пенс≥й, ц≥льовоњ грошовоњ допомоги та пенс≥й за
особлив≥ заслуги перед ”крањною та ≥нших доплат до пенс≥й,
встановлених законодавством),  призначених  (перерахованих)  у
2007 роц≥, не може перевищувати 10 тис¤ч гривень на м≥с¤ць.

   —татт¤ 98. ”становити, що у 2007 роц≥ працюючим пенс≥онерам,
на ¤ких поширюЇтьс¤ д≥¤ «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове
державне пенс≥йне страхуванн¤"  ( 1058-15 ), ћитного  кодексу
”крањни   ( 92-15 ),  закон≥в ”крањни "ѕро державну службу"
( 3723-12 ), "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни"  ( 679-14 ), "ѕро
дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "ѕро службу в органах м≥сцевого
самовр¤дуванн¤" ( 2493-14 ), "ѕро прокуратуру" ( 1789-12 ), "ѕро
статус судд≥в" ( 2862-12 ), "ѕро судову експертизу" ( 4038-12 ),
"ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н,  ¤к≥  постраждали
внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ), "ѕро державну
п≥дтримку засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ  та  соц≥альний  захист
журнал≥ст≥в"  ( 540/97-¬– ), "ѕро наукову ≥ науково-техн≥чну
д≥¤льн≥сть" ( 1977-12 ) та ѕостанови ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д
13 жовтн¤ 1995 року N 379/95-¬– ( 379/95-¬– ) "ѕро затвердженн¤
ѕоложенн¤ про пом≥чника-консультанта народного депутата ”крањни",
достроково призначена пенс≥¤ за в≥ком (з урахуванн¤м п≥дпункту "г"
пункту 1 статт≥ 26 «акону ”крањни "ѕро зайн¤т≥сть населенн¤"
( 803-12 ),  пункту "в" частини другоњ статт≥ 12 «акону ”крањни
"ѕро загальн≥ засади  подальшоњ  експлуатац≥њ  ≥  зн¤тт¤  з
експлуатац≥њ  „орнобильськоњ ј≈— та перетворенн¤ зруйнованого
четвертого енергоблока ц≥Їњ ј≈— на еколог≥чно безпечну систему"
( 309-14 )  та статт≥ 21 «акону ”крањни "ѕро основн≥ засади
соц≥ального захисту ветеран≥в прац≥ та ≥нших громад¤н похилого
в≥ку в ”крањн≥"  ( 3721-12 ) у пер≥од до дос¤гненн¤ пенс≥йного
в≥ку, передбаченого законодавством дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ ос≥б,
не виплачуЇтьс¤.

   ƒостроково призначена пенс≥¤ особам, зазначеним в абзац≥
п'¤тому частини дванадц¤тоњ статт≥ 20 «акону ”крањни "ѕро статус
народного депутата ”крањни" ( 2790-12 ), у раз≥, коли так≥ особи
продовжують працювати, у пер≥од до дос¤гненн¤ ними пенс≥йного в≥ку
не виплачуЇтьс¤.

   —татт¤ 99.  ¬≥йськовослужбовц¤м,  особам начальницького ≥
р¤дового складу, ¤к≥ мають право на пенс≥йне забезпеченн¤ на
умовах «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених
з в≥йськовоњ служби, та де¤ких ≥нших ос≥б"  ( 2262-12 ), пенс≥њ
призначаютьс¤ (перераховуютьс¤) органами ѕенс≥йного фонду ”крањни.

   ¬иплата пенс≥й, в тому числ≥ призначених до введенн¤ в д≥ю
цього «акону, зд≥йснюЇтьс¤ органами ѕенс≥йного  фонду  через
установи  ¬ј“  "ќщадний  банк ”крањни" за м≥сцем фактичного
проживанн¤ пенс≥онера або за його бажанн¤м через установи банк≥в,
з ¤кими ѕенс≥йним фондом ”крањни укладено в≥дпов≥дн≥ договори, на
п≥дстав≥ документ≥в та у пор¤дку, визначених «аконом ”крањни "ѕро
пенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б, зв≥льнених з в≥йськовоњ служби, та
де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ).

   —татт¤ 100. ”становити, що у 2007 роц≥ особи оф≥церського
складу, прапорщики ≥ м≥чмани, в≥йськовослужбовц≥ надстроковоњ
служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особи р¤дового ≥
начальницького складу п≥дл¤гають загальнообов'¤зковому державному
пенс≥йному страхуванню ≥ Ї застрахованими особами.

   —трахувальниками (платниками страхових внеск≥в до ѕенс≥йного
фонду  ”крањни) Ї в≥йськов≥ частини, п≥дприЇмства, установи,
орган≥зац≥њ та органи, ¤к≥ виплачують грошове забезпеченн¤ дл¤
зазначених ос≥б.

   ќбчисленн¤ страхових внеск≥в за вказаних ос≥б зд≥йснюЇтьс¤
страхувальниками на п≥дстав≥ бухгалтерських та ≥нших документ≥в,
в≥дпов≥дно до ¤ких провадитьс¤ обчисленн¤ грошового забезпеченн¤,
на ¤ке нараховуютьс¤ страхов≥ внески.

   ќб'Їктом оподаткуванн¤ дл¤ страхувальник≥в Ї фактичн≥ витрати
на грошове забезпеченн¤, а дл¤ застрахованих ос≥б - сукупний
оподатковуваний доход.

   –озм≥р збору на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ дл¤
страхувальник≥в установити у розм≥р≥, встановленому статтею 92
цього «акону.

   —тавки збору на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ дл¤
застрахованих ос≥б, зазначених в абзац≥ першому ц≥Їњ статт≥,
встановлюютьс¤ в розм≥рах, визначених пунктом 4 статт≥ 4 «акону
”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 400/97-¬– ).

   ќбчисленн¤ та сплата  страхових  внеск≥в  у  2007  роц≥
зд≥йснюЇтьс¤  у  пор¤дку,  визначеному законами ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ) та
"ѕро  зб≥р  на  обов'¤зкове  державне  пенс≥йне страхуванн¤"
( 400/97-¬– ).

   —татт¤ 101.  Ќадати  право  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у
2007 роц≥ встановлювати розм≥ри соц≥альних виплат, ¤к≥ в≥дпов≥дно
до законодавства визначаютьс¤ залежно в≥д розм≥ру м≥н≥мальноњ
зароб≥тноњ плати, в абсолютних сумах  у  межах  асигнувань,
передбачених за в≥дпов≥дними бюджетними програмами.

   —татт¤ 102. ”становити, що у 2007 роц≥ перерахунок пенс≥њ
в≥дпов≥дно до частини четвертоњ статт≥ 42 «акону ”крањни "ѕро
загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"  ( 1058-15 )
провадитьс¤ з урахуванн¤м не менше н≥ж 24 м≥с¤ц≥в страхового стажу
п≥сл¤ призначенн¤ (попереднього перерахунку) пенс≥њ.

   —татт¤ 103. ”становити, що у 2007 роц≥ пенс≥¤ за в≥ком
в≥дпов≥дно до ћитного кодексу ”крањни ( 92-15 ), закон≥в ”крањни
"ѕро державну службу" ( 3723-12 ), "ѕро службу в органах м≥сцевого
самовр¤дуванн¤"  ( 2493-14 ), "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни"
( 679-14 ), "ѕро дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "ѕро судову
експертизу" ( 4038-12 ), "ѕро державну п≥дтримку засоб≥в масовоњ
≥нформац≥њ та соц≥альний захист журнал≥ст≥в" ( 540/97-¬– ), "ѕро
наукову ≥ науково-техн≥чну д≥¤льн≥сть"  ( 1977-12 ), ѕостанови
¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 13 жовтн¤ 1995 року N 379/95-¬–
( 379/95-¬– )     "ѕро   затвердженн¤   ѕоложенн¤   про
пом≥чника-консультанта народного депутата ”крањни" призначаЇтьс¤
лише при дос¤гненн≥ пенс≥йного в≥ку, передбаченого статтею 26
«акону  ”крањни  "ѕро  загальнообов'¤зкове  державне пенс≥йне
страхуванн¤" ( 1058-15 ).

   —татт¤ 104. ”становити, що у 2007 роц≥ призначенн¤ ≥ виплата
щом≥с¤чного дов≥чного грошового утриманн¤ судд¤м у в≥дставц≥
зд≥йснюЇтьс¤ органами ѕенс≥йного фонду ”крањни.

   ѕор¤док призначенн¤  та  виплати  щом≥с¤чного  дов≥чного
грошового  утриманн¤ визначаЇтьс¤ правл≥нн¤м ѕенс≥йного фонду
”крањни за погодженн¤м ≥з спец≥ально уповноваженим центральним
органом виконавчоњ влади у сфер≥ прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики.

   —татт¤ 105. ”становити, що умови оплати прац≥ прац≥вник≥в
п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, що ф≥нансуютьс¤ чи дотуютьс¤
з  бюджету, кер≥вник≥в п≥дприЇмств, заснованих на державн≥й,
комунальн≥й власност≥, а також умови грошового  забезпеченн¤
в≥йськовослужбовц≥в  (ос≥б  р¤дового ≥ начальницького складу)
затверджуютьс¤ виключно  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 106. ”становити, що народним зас≥дател¤м ≥ прис¤жним
за час виконанн¤ ними обов'¤зк≥в у суд≥ виплачуЇтьс¤ винагорода
виход¤чи з розм≥ру њх середньом≥с¤чного зароб≥тку чи пенс≥њ, але
не меншого, н≥ж прожитковий м≥н≥мум дл¤ працездатних ос≥б.

   —татт¤ 107.  ”становити,  що  у  2007  роц≥ в пор¤дку,
встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за рахунок кошт≥в ‘онду
загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни
на випадок безроб≥тт¤ зд≥йснюЇтьс¤ ф≥нансуванн¤:  оплачуваних
громадських  роб≥т  дл¤  безроб≥тних; розсл≥дуванн¤ страхових
випадк≥в та обірунтованост≥ виплат матер≥ального забезпеченн¤
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне
соц≥альне страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤"    ( 1533-14 );
поверненн¤ кошт≥в, виплачених ¤к допомога по безроб≥ттю одноразово
дл¤ орган≥зац≥њ безроб≥тними п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, у раз≥
незд≥йсненн¤ такоњ д≥¤льност≥ прот¤гом шести календарних м≥с¤ц≥в з
дн¤ отриманн¤ допомоги.

   —татт¤ 108. ”становити, що у 2007 роц≥ в≥дпов≥дно до «акону
”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤
в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн¤,
¤к≥ спричинили  втрату  працездатност≥"   ( 1105-14 ) у раз≥
встановленн¤ ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн¤ нещасного випадку,  що
ушкодженн¤  здоров'¤  настало  внасл≥док порушенн¤ потерп≥лим
нормативних акт≥в про охорону прац≥, розм≥р одноразовоњ допомоги
п≥дл¤гаЇ зменшенню, але не б≥льш ¤к на 50 в≥дсотк≥в, у пор¤дку,
визначеному ѕравл≥нн¤м ‘онду.

   —татт¤ 109.  ‘онду   загальнообов'¤зкового   державного
соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤ спр¤мувати у
2007 роц≥ кошти у сум≥ 130.000 тис. гривень на створенн¤ нових
робочих м≥сць дл¤ працевлаштуванн¤ незайн¤того населенн¤, що
перебуваЇ на обл≥ку в державн≥й служб≥ зайн¤тост≥ вугледобувних
рег≥он≥в, де л≥кв≥довано шахти, у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   ”становити, що  ‘онд  загальнообов'¤зкового  державного
соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤ перераховуЇ
обласним державним адм≥н≥страц≥¤м зазначен≥ кошти п≥сл¤ погодженн¤
з ним програм створенн¤ нових робочих м≥сць дл¤ працевлаштуванн¤
незайн¤того населенн¤, що перебуваЇ на обл≥ку в державн≥й служб≥
зайн¤тост≥ вугледобувних рег≥он≥в, де л≥кв≥довано шахти.

   —татт¤ 110. ƒозволити  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у 2007 роц≥
спр¤мувати на зворотн≥й основ≥ 200.000 тис. гривень на створенн¤
недержавного пенс≥йного фонду прац≥вник≥в бюджетних установ у
пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 111. ”становити, що у 2007 роц≥ п≥двищенн¤ до пенс≥њ
або  щом≥с¤чного  дов≥чного грошового утриманн¤ чи державноњ
соц≥альноњ допомоги, ¤ка виплачуЇтьс¤ зам≥сть пенс≥њ, в≥дпов≥дно
до статт≥ 6 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний захист д≥тей в≥йни"
( 2195-15 ) виплачуЇтьс¤ особам, ¤к≥ Ї ≥нвал≥дами (кр≥м тих, на
¤ких поширюЇтьс¤ д≥¤ «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни,
гарант≥њ њх соц≥ального захисту"   ( 3551-12 ),  у  розм≥р≥
50 в≥дсотк≥в в≥д розм≥ру надбавки, встановленоњ дл¤ учасник≥в
в≥йни.

   —татт¤ 112. ”становити, що у 2007 роц≥ допомога по тимчасов≥й
непрацездатност≥ та по ваг≥тност≥ та пологах в≥дпов≥дно до «акону
”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ у
зв'¤зку  з  тимчасовою  втратою працездатност≥ та витратами,
зумовленими народженн¤м та похованн¤м" ( 2240-14 )  застрахованим
особам (кр≥м добров≥льно застрахованих), ¤к≥ сплачували страхов≥
внески менше шести м≥с¤ц≥в прот¤гом останн≥х дванадц¤ти м≥с¤ц≥в
перед  настанн¤м страхового випадку, виплачуЇтьс¤ виход¤чи з
фактичноњ зароб≥тноњ плати, з ¤коњ було сплачено страхов≥ внески,
але не вище розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, встановленоњ на
час настанн¤ страхового випадку.

   ќсоби, ¤к≥ застрахован≥ на добров≥льних засадах у ‘онд≥
соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥ та
ф≥зичн≥ особи-п≥дприЇмц≥, що сплачують Їдиний податок, мають право
на матер≥альне забезпеченн¤ та соц≥альн≥ послуги за цим «аконом,
за умови сплати страхових внеск≥в (встановленого розм≥ру Їдиного
податку) не менше шести м≥с¤ц≥в прот¤гом календарного року перед
настанн¤м страхового випадку.

   —татт¤ 113. ”становити, що у 2007 роц≥ ставка збору на
обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ дл¤ платник≥в - ф≥зичних
ос≥б, ¤к≥ працюють на умовах трудового договору та ф≥зичн≥ особи,
¤к≥  виконують  роботи (послуги) зг≥дно з цив≥льно-правовими
договорами, в тому числ≥ дл¤ член≥в творчих сп≥лок, творчих
прац≥вник≥в,  ¤к≥ Ї членами творчих сп≥лок (кр≥м платник≥в,
визначених абзацом четвертим пункту 4 та пункту 5 статт≥ 4 «акону
”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤"
( 400/97-¬– ), встановлюЇтьс¤ в таких розм≥рах:

   0,5 в≥дсотка в≥д об'Їкта оподаткуванн¤, визначеного пунктом 3
статт≥ 2 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне
страхуванн¤" ( 400/97-¬– ), ≥з зароб≥тноњ плати або з частини
зароб≥тноњ плати, що не перевищуЇ розм≥ру прожиткового м≥н≥муму
дл¤ працездатних ос≥б;

   2 в≥дсотки в≥д об'Їкта оподаткуванн¤, визначеного пунктом 3
статт≥ 2 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне
страхуванн¤" ( 400/97-¬– ), з частини зароб≥тноњ плати в розм≥р≥
понад прожитковий м≥н≥мум дл¤ працездатних ос≥б.

   —татт¤ 114.  ”становити,  що у 2007 роц≥ число посилок
(передач) ≥ бандеролей, що одержують особи, вз¤т≥ п≥д варту, та
засуджен≥ до позбавленн¤ вол≥, не обмежуЇтьс¤.

   —татт¤ 115.    Ќац≥ональн≥й    ком≥с≥њ   регулюванн¤
електроенергетики ”крањни п≥д час формуванн¤ ц≥ни та проведенн¤
розрахунк≥в   за  електричну  енерг≥ю,  що  реал≥зуЇтьс¤
енергогенеруючими компан≥¤ми, передбачити кошти у сум≥ не менше
50.000  тис.  гривень  на  витрати,  пов'¤зан≥ з погашенн¤м
заборгованост≥ перед ƒержавним ком≥тетом ”крањни з державного
матер≥ального резерву за отримане у 1997-2000 роках зг≥дно з
р≥шенн¤ми  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни орган≥чне паливо.

   ≈нергогенеруючим компан≥¤м забезпечувати перерахуванн¤  до
спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни кошт≥в у рахунок
погашенн¤ зазначеноњ заборгованост≥ у пор¤дку,  встановленому
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 116. ”становити, що у раз≥ розформуванн¤ у 2007 роц≥
в≥йськовоњ частини п≥льга ≥з плати за землю дл¤ в≥йськових
формувань д≥Ї до к≥нц¤ бюджетного року з моменту розформуванн¤
такоњ в≥йськовоњ частини. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ цього терм≥ну платником
податку ≥з плати за землю визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стерство оборони
”крањни.

   —татт¤ 117. ”становити, що у 2007 роц≥ продаж в≥йськових
м≥стечок та ≥ншого нерухомого майна «бройних —ил ”крањни, ≥нших
утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань ≥
правоохоронних орган≥в (кр≥м надлишкового озброЇнн¤, в≥йськовоњ та
спец≥альноњ техн≥ки) зд≥йснюЇтьс¤ виключно ‘ондом державного майна
”крањни.

   ѕор¤док продажу та перел≥к в≥йськових м≥стечок та ≥ншого
нерухомого майна встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 118. ”становити, що у 2007 роц≥ передача в оренду
державного  та  комунального  майна зд≥йснюЇтьс¤ виключно на
конкурсних засадах. ќрендна плата за державне та комунальне майно
визначаЇтьс¤  в≥дпов≥дно до њњ ринковоњ вартост≥ у пор¤дку,
встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   Ќадати право   аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в  ”крањни  затверджувати
≥ндикативн≥ ставки орендноњ плати дл¤ державного та комунального
майна, ¤ке передаЇтьс¤ в оренду в м≥стах обласного значенн¤,
м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥.

   ƒоговори оренди державного та комунального майна, укладен≥ до
1 с≥чн¤ 2007 року (кр≥м договор≥в на оренду державного та
комунального майна, укладених бюджетними установами, ѕенс≥йним
фондом ”крањни та його органами, а також щодо ц≥л≥сних майнових
комплекс≥в),  у шестим≥с¤чний терм≥н п≥дл¤гають обов'¤зковому
перегл¤ду в≥дпов≥дно до встановленоњ норми.

   ƒоговори про  сп≥льну  д≥¤льн≥сть,  укладен≥  державними
п≥дприЇмствами до 1 с≥чн¤ 2007 року, п≥дл¤гають обов'¤зковому
перегл¤ду у двом≥с¤чний терм≥н на в≥дпов≥дн≥сть оц≥нки вартост≥
переданого державного майна його ринков≥й вартост≥ та забезпеченню
в≥дпов≥дноњ прибутковост≥ такого майна.

   —татт¤ 119.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни затвердити перел≥к та
граничн≥ р≥вн≥ ц≥н на л≥карськ≥ засоби, медичне обладнанн¤ та ≥нш≥
вироби медичного призначенн¤, ¤к≥ закуповуютьс¤ за бюджетн≥ кошти.

   —татт¤ 120. ƒозволити Ќац≥ональн≥й академ≥њ наук ”крањни у
2007  роц≥  придбати  без  застосуванн¤ процедури тендера у
безпосередн≥х виробник≥в ≥мпортне наукове обладнанн¤ дл¤ виконанн¤
пр≥оритетних фундаментальних досл≥джень ≥ прикладних розробок на
суму 60.000 тис. гривень за перел≥ком, що затверджуЇтьс¤ ѕрезид≥Їю
Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни, зв≥льнивши в≥д сплати вв≥зного
мита та податку на додану варт≥сть операц≥њ ≥з закуп≥вл≥ цього
обладнанн¤.

   —татт¤ 121. ”становити, що у 2007 роц≥ продаж об'Їкт≥в
незавершеного буд≥вництва  зд≥йснюЇтьс¤  разом  ≥з  земельною
д≥л¤нкою, на ¤к≥й розташовано об'Їкт незавершеного буд≥вництва,
визначених «аконом ”крањни "ѕро особливост≥ приватизац≥њ об'Їкт≥в
незавершеного буд≥вництва"  ( 1953-14 ).  ошти в≥д продажу цих
об'Їкт≥в спр¤мовуютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни в повному
обс¤з≥. ” раз≥ ¤кщо земельна д≥л¤нка, на ¤к≥й розташований такий
об'Їкт, перебуваЇ в комунальн≥й власност≥, кошти в≥д њњ продажу
спр¤мовуютьс¤ до в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету.

   —татт¤ 122. ”становити, що у 2007 роц≥ зд≥йснюЇтьс¤ передача
об'Їкт≥в незавершеного буд≥вництва житлового призначенн¤,  що
знаход¤тьс¤  в управл≥нн≥ ‘онду державного майна ”крањни, в
управл≥нн¤  ћ≥н≥стерства   буд≥вництва,   арх≥тектури   та
житлово-комунального  господарства  ”крањни  дл¤  забезпеченн¤
завершенн¤ буд≥вництва на цих об'Їктах.

   ћ≥н≥стерству буд≥вництва, арх≥тектури та житлово-комунального
господарства  ”крањни  при  використанн≥  бюджетних кошт≥в в
пр≥оритетному пор¤дку спр¤мовувати кошти на завершенн¤ буд≥вництва
об'Їкт≥в, визначених у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥.

   —татт¤ 123. ƒозволити  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни зараховувати
суми розрахунк≥в, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ у 2007 роц≥ Ќац≥ональною
акц≥онерною компан≥Їю "Ќафтогаз ”крањни" за об'Їкти, добудован≥ на
територ≥њ ”крањни п≥сл¤ 1 с≥чн¤ 1992 року зг≥дно з ямбурзькими
угодами,  в  рахунок  погашенн¤  заборгованост≥  (недоњмки)
Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ "Ќафтогаз ”крањни" за платежами
до ƒержавного бюджету ”крањни станом на 1 вересн¤ 2006 року, в
раз≥  набранн¤ чинност≥ в≥дпов≥дними м≥жнародними угодами, з
в≥дпов≥дним зб≥льшенн¤м на ц≥ суми доход≥в ≥ видатк≥в державного
бюджету понад обс¤ги, визначен≥ у додатках N 1 ≥ N 3 ( 489а-16 )
до цього «акону.

   ѕор¤док проведенн¤ таких розрахунк≥в встановлюЇтьс¤  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади
”крањни з питань бюджету.

   —татт¤ 124. ”становити, що державне замовленн¤ на п≥дготовку
роб≥тничих кадр≥в формуЇтьс¤ ћ≥н≥стерством економ≥ки ”крањни разом
з  ћ≥н≥стерством  прац≥  та  соц≥альноњ  пол≥тики ”крањни ≥
ћ≥н≥стерством осв≥ти  ≥  науки  ”крањни,  ≥ншими  державними
замовниками виход¤чи з реальних потреб держави у роб≥тниках певних
профес≥й з урахуванн¤м стану рег≥ональних ринк≥в прац≥.

   —татт¤ 125. ”становити, що у 2007 роц≥ дл¤ вс≥х суб'Їкт≥в
п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ у раз≥ ввезенн¤ (пересиленн¤) ними на
територ≥њ спец≥альних (в≥льних) економ≥чних зон ≥  територ≥й
пр≥оритетного розвитку п≥дакцизних товар≥в та товар≥в 1-24 груп
зг≥дно з ” “ «≈ƒ ( 2371а-14 ) призупин¤Їтьс¤ застосуванн¤ п≥льг
по сплат≥ вв≥зного мита та податку на додану варт≥сть щодо таких
товар≥в незалежно в≥д мети њх ввезенн¤.

   ” раз≥ ¤кщо ≥ншими законами ”крањни незалежно в≥д дати њх
прийн¤тт¤, в тому числ≥ законами ”крањни, ¤кими надаютьс¤ гарант≥њ
незм≥нност≥ податкового законодавства, встановлено ≥нший пор¤док
та умови сплати такими суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥
податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), застосовуютьс¤ норми
цього «акону.

   ¬≥дпов≥дно до  вимог  статт≥  19   онституц≥њ  ”крањни
( 254к/96-¬– ) органам державноњ влади заборон¤Їтьс¤ прийн¤тт¤ та
виконанн¤ р≥шень, що встановлюють ≥нш≥ правила оподаткуванн¤
суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ реал≥зують ≥нвестиц≥йн≥
проекти у спец≥альних (в≥льних) економ≥чних зонах та на територ≥¤х
пр≥оритетного розвитку, н≥ж т≥ правила, ¤к≥ визначен≥ нормами
цього «акону.
          VII. ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2007 року.

   2. ƒодатки N 1-8  ( 489а-16 ) до цього «акону Ї його
нев≥д'Їмною частиною.

   3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

   прот¤гом I  кварталу  2007  року  провести  мон≥торинг
в≥дпов≥дност≥  затвердженого цим «аконом розм≥ру прожиткового
м≥н≥муму його реальному розм≥ру ≥ в раз≥ необх≥дност≥ внести на
розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ щодо зм≥н до
«акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к";

   у трим≥с¤чний  терм≥н  проанал≥зувати  стан  грошового
забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового
складу та прийн¤ти р≥шенн¤ щодо застосуванн¤ Їдиних засад у
формуванн≥  оплати  прац≥  державних службовц≥в та грошового
забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового
складу дл¤ поетапноњ л≥кв≥дац≥њ можливих диспропорц≥й у розм≥рах
грошового забезпеченн¤ та у раз≥ необх≥дност≥ подати ¬ерховн≥й
–ад≥ ”крањни в≥дпов≥дн≥ законодавч≥ пропозиц≥њ;

   спр¤мувати в  установленому  пор¤дку  надходженн¤  в≥д
приватизац≥њ державного майна понад обс¤ги, визначен≥ статтею 23
цього «акону, на зб≥льшенн¤ розм≥р≥в прожиткового м≥н≥муму та
м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, затверджених цим «аконом.


 ѕрезидент ”крањни                    ¬.ёў≈Ќ ќ

 м.  ињв, 19 грудн¤ 2006 року
     N 489-V


                    ƒодаток N 1
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

     ƒоходи ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 2
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

    ‘≥нансуванн¤ ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 3
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

               –ќ«ѕќƒ≤Ћ
     видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни на 2007 р≥к

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 4
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

    ѕоверненн¤ кредит≥в до ƒержавного бюджету ”крањни
    та розпод≥л наданн¤ кредит≥в з ƒержавного бюджету
            ”крањни в 2007 роц≥

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 5
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

        –озпод≥л видатк≥в на централ≥зован≥
         заходи ≥ програми на 2007 р≥к
     м≥ж адм≥н≥стративно-територ≥альними одиниц¤ми

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 6
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

              ѕоказники
     м≥жбюджетних трансферт≥в (дотац≥й вир≥внюванн¤
     та кошт≥в, що передаютьс¤ до державного бюджету)
     м≥ж державним та м≥сцевими бюджетами на 2007 р≥к

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 7
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

              ѕоказники
     м≥жбюджетних взаЇмов≥дносин державного бюджету з
         м≥сцевими бюджетами на 2007 р≥к

              ( 489а-16 )


                    ƒодаток N 8
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2007 р≥к"

     ѕерел≥к орган≥в, за ¤кими закр≥плено контроль
     за справл¤нн¤м (ст¤гненн¤м) платеж≥в до бюджету


------------------------------------------------------------------
| Ќазва органу |      оди бюджетноњ класиф≥кац≥њ      |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавна   |11010000; 11010100; 11010200; 11010300; 11010400;|
|податкова   |11010500; 11010600; 11010700, 11010800, 11010900,|
|адм≥н≥страц≥¤ |11011000; 11011100; 11020000; 11020100; 11020200;|
|”крањни    |11020300; 11020400; 11020500; 11020600; 11020700;|
|       |11020900; 11021000; 11021100; 11021200, 11021300;|
|       |11021400; 11021500; 11021600; 11021800; 12010000;|
|       |12010100; 12010200; 12020000; 12020100; 12020200;|
|       |12020300; 12020400; 13010000; 13010100; 13010200;|
|       |13010300; 13020000; 13020100, 13020200; 13020300;|
|       |13020400; 13020500; 13030000; 13030100; 13030200;|
|       |13030300; 13030400; 13030500; 13030600; 13040000;|
|       |13040100; 13040200; 13040300; 13050000; 13050100;|
|       |13050200; 13050300; 13050400; 13050500; 13050600;|
|       |13070000; 13070100; 13070200; 13070300; 14010000;|
|       |14010100; 14010200; 14010300 (за актами перев≥рок|
|       |та за вексел¤ми); 14010400; 14010500; 14010600; |
|       |14010800; 14020000; 14020100; 14020200; 14020300;|
|       |14020400; 14020600; 14020700; 14020800; 14020900;|
|       |14021600; 14021700; 14021800; 14022100; 14030100 |
|       |(за актами перев≥рок та за вексел¤ми по     |
|       |давальницьк≥й сировин≥); 14030200; 14030300;   |
|       |14030400 (за актами перев≥рок); 14030600;    |
|       |14030700; 14030800 (за актами перев≥рок);    |
|       |14030900 (за актами перев≥рок); 14031600     |
|       |(за актами перев≥рок та за вексел¤ми по     |
|       |давальницьк≥й сировин≥); 14031700 (за актами   |
|       |перев≥рок та за вексел¤ми по давальницьк≥й    |
|       |сировин≥); 14031800 (за актами перев≥рок та за  |
|       |вексел¤ми по давальницьк≥й сировин≥); 14060000; |
|       |14060100; 14060300 (за актами перев≥рок);    |
|       |14060500; 14060600; 14060900; 14061000; 14061100;|
|       |14070000; 14070100; 14070200; 14070300; 14070500;|
|       |14070600; 14070700; 14070800; 14070900; 14071000;|
|       |14071300; 14071400; 14071500; 14071600; 14071700;|
|       |14071800; 14080000; 15010100 (у раз≥ не погашенн¤|
|       |вексел¤ по давальницьк≥й сировин≥);       |
|       |15020100 (у раз≥ не погашенн¤ вексел¤ по     |
|       |давальницьк≥й сировин≥); 16010000; 16010100;   |
|       |16010200; 16010400; 16010500; 16010600; 16010700;|
|       |16010800; 16010900; 16011000; 16011100; 16011200;|
|       |16011300; 16011500; 16011600; 16011700; 16011800;|
|       |16011900; 16040000; 16040100; 16040200; 16040300;|
|       |16050000; 16050100; 16050200; 16050300; 16060000;|
|       |16060100; 16060200; 21010000; 21010100; 21010200;|
|       |21010300; 21010400; 21010500 (за актами     |
|       |перев≥рок); 21010600 (за актами перев≥рок);   |
|       |21010700 (за актами перев≥рок); 21010800 (за   |
|       |актами перев≥рок); 21030000; 21060000; 21060100; |
|       |21060200; 21060300; 21060400; 21060500; 21060600;|
|       |21060700; 21060800; 21080500 (за актами     |
|       |перев≥рок); 21080600 (за актами перев≥рок);   |
|       |21080900; 21081000; 21081100; 22080000 (за актами|
|       |перев≥рок); 22080100 (за актами перев≥рок);   |
|       |22080200 (за актами перев≥рок); 22080300 (за   |
|       |актами перев≥рок); 22080400 (за актами      |
|       |перев≥рок); 22090100 (за актами перев≥рок);   |
|       |22090200 (за актами перев≥рок); 22090300 (за   |
|       |актами перев≥рок); 22090400 (за актами      |
|       |перев≥рок); 22090500; 22110000 (за актами    |
|       |перев≥рок); 22120000 (за актами перев≥рок);   |
|       |22130000 (за актами перев≥рок); 24060100;    |
|       |24060300; 24060500; 24060800; 24061300; 24061400;|
|       |24061600 (за актами перев≥рок); 24062100 (за   |
|       |актами перев≥рок); 24080000; 24081000; 24090000 |
|       |(за актами перев≥рок); 24090100 (за актами    |
|       |перев≥рок); 24090200 (за актами перев≥рок);   |
|       |24110100; 24110200; 24120000 (за актами     |
|       |перев≥рок); 24150000; 31010000; 31020000 (за   |
|       |актами перев≥рок); 34000000; 50080000; 50080100; |
|       |50080200; 50080300; 50110000 (за актами     |
|       |перев≥рок).                   |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавна митна|14010300; 14030000, 14030100; 14030400; 14030800;|
|служба ”крањни|14030900; 14031600; 14031700; 14031800; 15010000;|
|       |15010100; 15010200; 15010300; 15010400; 15010500;|
|       |15020000; 15020100; 15020200; 15020300; 15040000;|
|       |22100000; 22110000; 22200000; 31010000.     |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Ќац≥ональний |14050000; 14060400; 21020000; 21040000; 24140100.|
|банк ”крањни |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавний   |14060200.                    |
|ком≥тет    |                         |
|”крањни з   |                         |
|питань    |                         |
|регул¤торноњ |                         |
|пол≥тики та  |                         |
|п≥дприЇмництва|                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавн≥   |14060300; 22080400; 24110600; 24110700; 50110000;|
|адм≥н≥страц≥њ |33010000.                    |
|та органи   |                         |
|м≥сцевого   |                         |
|самовр¤дуванн¤|                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавне   |«д≥йснюЇтьс¤ контроль операц≥й з коштами     |
|казначейство |державного бюджету при зарахуванн≥ надходжень,  |
|”крањни    |прийн¤тт≥ зобов'¤зань та проведенн≥ платеж≥в за |
|       |вс≥ма кодами бюджетноњ класиф≥кац≥њ.       |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |14060400; 14060700; 32010000; 32020000.     |
|економ≥ки   |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Ќац≥ональна  |14061200.                    |
|рада ”крањни з|                         |
|питань    |                         |
|телебаченн¤ ≥ |                         |
|рад≥омовленн¤ |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Ќац≥ональна  |14061500; 24120000; 24130000; 24150000.     |
|ком≥с≥¤    |                         |
|регулюванн¤  |                         |
|електроенерге-|                         |
|тики ”крањни |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |15030000; 21080100; 21080200; 24061700; 4201000. |
|закордонних  |                         |
|справ     |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |15050000, 24110800.               |
|аграрноњ   |                         |
|пол≥тики   |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавний   |22120000; 22130000.               |
|ком≥тет    |                         |
|”крањни по  |                         |
|водному    |                         |
|господарству |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |21080100; 21080200; 22060000, 22090400; 42010000.|
|внутр≥шн≥х  |                         |
|справ ”крањни |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|‘онд     |21010500; 21010600; 21010700; 21010800; 22080100;|
|державного  |22080200; 22080300; 22080500; 24050000; 31030000;|
|майна ”крањни |33010000.                    |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |21010700; 24110800; 24120000, 24130000; 24150000.|
|палива та   |                         |
|енергетики  |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавне   |24130000                     |
|п≥дприЇмство |                         |
|"≈нергоринок" |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |21080600; 21080800; 21081100; 22010000; 22070000;|
|юстиц≥њ    |22090100; 22090200 (за р≥шенн¤ми господарського |
|”крањни    |суду); 24010000; 24010100; 24010200; 24010300;  |
|       |24010400, 21080500.               |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |22020000; 22040000; 22090300; 24060200.     |
|осв≥ти ≥ науки|                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавний   |21080500; 21080700.               |
|ком≥тет    |                         |
|”крањни з   |                         |
|питань    |                         |
|техн≥чного  |                         |
|регулюванн¤ та|                         |
|споживчоњ   |                         |
|пол≥тики   |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |21080500; 21080800.               |
|”крањни    |                         |
|з питань   |                         |
|надзвичайних |                         |
|ситуац≥й та  |                         |
|у справах   |                         |
|захисту    |                         |
|населенн¤ в≥д |                         |
|насл≥дк≥в   |                         |
|„орнобильськоњ|                         |
|катастрофи  |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|√оловне    |21010500 (за результатами реал≥зац≥њ матер≥ал≥в |
|контрольно-  |рев≥з≥й та перев≥рок); 21080500 (за результатами |
|рев≥з≥йне   |реал≥зац≥њ матер≥ал≥в рев≥з≥й та перев≥рок);   |
|управл≥нн¤  |21080600 (за результатами реал≥зац≥њ матер≥ал≥в |
|       |рев≥з≥й та перев≥рок); 22080000 (за результатами |
|       |реал≥зац≥њ матер≥ал≥в рев≥з≥й та перев≥рок);   |
|       |24030000; 24061900 (за результатами реал≥зац≥њ  |
|       |матер≥ал≥в рев≥з≥й та перев≥рок); 24062000 (за  |
|       |результатами реал≥зац≥њ матер≥ал≥в рев≥з≥й та  |
|       |перев≥рок); 25000000 (за результатами реал≥зац≥њ |
|       |матер≥ал≥в рев≥з≥й та перев≥рок).        |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |24050000; 42010000.               |
|оборони    |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Ќац≥ональне  |24040000.                    |
|косм≥чне   |                         |
|агентство   |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Ќац≥ональна  |24060100, 24050000.               |
|акц≥онерна  |                         |
|компан≥¤   |                         |
|"Ќафтогаз   |                         |
|”крањни"   |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|÷ентральна  |24060600.                    |
|виборча    |                         |
|ком≥с≥¤    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство у|24110400.                    |
|справах с≥м'њ,|                         |
|молод≥ та   |                         |
|спорту    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |24090000; 24140600.               |
|транспорту та |                         |
|зв'¤зку    |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавна   |24061500; 24061800.               |
|служба ”крањни|                         |
|з нагл¤ду за |                         |
|забезпеченн¤м |                         |
|безпеки    |                         |
|ав≥ац≥њ    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |13000000; 24061600; 24060900; 24062100; 50080000.|
|охорони    |                         |
|навколишнього |                         |
|природного  |                         |
|середовища  |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|Ќац≥ональна  |14061400;14061700; 24061000; 24061400; 24140600. |
|ком≥с≥¤    |                         |
|з питань   |                         |
|регулюванн¤  |                         |
|зв'¤зку    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ѕенс≥йний   |24140000; 24140100; 24140200; 24140300; 24140400;|
|фонд ”крањни |24140500; 24140600; 50020100; 50020200; 50020300;|
|       |50020400; 50020500.               |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавний   |32010000; 32020000.               |
|ком≥тет    |                         |
|”крањни з   |                         |
|державного  |                         |
|матер≥ального |                         |
|резерву    |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавний   |21110000; 24110300; 33010000.          |
|ком≥тет    |                         |
|”крањни по  |                         |
|земельних   |                         |
|ресурсах   |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|‘онд     |50030000; 50030100; 50030200; 50030300; 50030400;|
|соц≥ального  |50030500.                    |
|страхуванн¤ з |                         |
|тимчасовоњ  |                         |
|втрати    |                         |
|працездатност≥|                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|‘онд загально-|50040000; 50040100; 50040200; 50040300; 50040400;|
|обов'¤зкового |50040500.                    |
|державного  |                         |
|соц≥ального  |                         |
|страхуванн¤  |                         |
|”крањни на  |                         |
|випадок    |                         |
|безроб≥тт¤  |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |24060400.                    |
|охорони    |                         |
|здоров'¤   |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |24060800.                    |
|культури ≥  |                         |
|туризму    |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ћ≥н≥стерство |24110800, 21082000, 50070000.          |
|прац≥ та   |                         |
|соц≥альноњ  |                         |
|пол≥тики   |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|¬ерховний —уд |22050000.                    |
|”крањни,   |                         |
|ƒержавна   |                         |
|судова    |                         |
|адм≥н≥страц≥¤ |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|ƒержавне   |31020000.                    |
|сховище    |                         |
|дорогоц≥нних |                         |
|метал≥в ≥   |                         |
|дорогоц≥нного |                         |
|кам≥нн¤    |                         |
|”крањни    |                         |
|--------------+-------------------------------------------------|
|‘онд     |50060000.                    |
|соц≥ального  |                         |
|страхуванн¤  |                         |
|в≥д нещасних |                         |
|випадк≥в на  |                         |
|виробництв≥  |                         |
|та профес≥йних|                         |
|захворювань  |                         |
|”крањни    |                         |
------------------------------------------------------------------

ѕублiкацiњ документа:
*”р¤довий кур'Їр вiд 23.12.2006 - є 243
*√олос ”крањни вiд 27.12.2006 - є 246

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 1996-2007 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz