ƒокумент 2747-15, чинний, останн¤ редакцi¤ вiд 01.11.2005 (7 сторiнок)
—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади [ 25.11.05 18:03 ]


              
√ерб ”крањни
       ќƒ≈ — јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ —”ƒќ„»Ќ—“¬ј ” –јѓЌ»

 ( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2005, N 35-36, N 37, ст.446 )

      ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
       N 2875-IV ( 2875-15 ) в≥д 08.09.2005
       N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д 06.10.2005 )


               –озд≥л I
            «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 1. ѕризначенн¤  одексу адм≥н≥стративного
        судочинства ”крањни

   1.  одекс адм≥н≥стративного судочинства ”крањни  визначаЇ
повноваженн¤  адм≥н≥стративних  суд≥в  щодо  розгл¤ду  справ
адм≥н≥стративноњ юрисдикц≥њ, пор¤док зверненн¤ до адм≥н≥стративних
суд≥в ≥ пор¤док зд≥йсненн¤ адм≥н≥стративного судочинства.

   —татт¤ 2. «авданн¤ адм≥н≥стративного судочинства

   1. «авданн¤м адм≥н≥стративного судочинства Ї захист прав,
свобод та ≥нтерес≥в ф≥зичних ос≥б, прав та ≥нтерес≥в юридичних
ос≥б у сфер≥ публ≥чно-правових в≥дносин в≥д порушень з боку
орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њхн≥х
посадових ≥ службових ос≥б, ≥нших суб'Їкт≥в при зд≥йсненн≥ ними
владних управл≥нських функц≥й на основ≥ законодавства, в тому
числ≥ на виконанн¤ делегованих повноважень.

   2. ƒо адм≥н≥стративних суд≥в можуть бути оскаржен≥ будь-¤к≥
р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть суб'Їкт≥в владних повноважень, кр≥м
випадк≥в,  коли  щодо  таких  р≥шень,  д≥й чи безд≥¤льност≥
 онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) чи законами ”крањни встановлено ≥нший
пор¤док судового провадженн¤.

   3. ” справах щодо оскарженн¤ р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥
суб'Їкт≥в владних повноважень адм≥н≥стративн≥ суди перев≥р¤ють, чи
прийн¤т≥ (вчинен≥) вони:

   1) на  п≥дстав≥,  у межах повноважень та у спос≥б, що
передбачен≥  онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) та законами ”крањни;

   2) з використанн¤м повноваженн¤ з  метою,  з  ¤кою  це
повноваженн¤ надано;

   3) обірунтовано, тобто з урахуванн¤м ус≥х обставин, що мають
значенн¤ дл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ (вчиненн¤ д≥њ);

   4) безсторонньо (неупереджено);

   5) добросов≥сно;

   6) розсудливо;

   7) з дотриманн¤м принципу р≥вност≥ перед законом, запоб≥гаючи
несправедлив≥й дискрим≥нац≥њ;

   8) пропорц≥йно, зокрема з дотриманн¤м необх≥дного балансу м≥ж
будь-¤кими неспри¤тливими насл≥дками дл¤ прав, свобод та ≥нтерес≥в
особи ≥ ц≥л¤ми, на дос¤гненн¤ ¤ких спр¤моване це р≥шенн¤ (д≥¤);

   9) з урахуванн¤м права особи на участь у процес≥ прийн¤тт¤
р≥шенн¤;

   10) своЇчасно, тобто прот¤гом розумного строку.

   —татт¤ 3. ¬изначенн¤ пон¤ть

   1. ” цьому  одекс≥ наведен≥ нижче терм≥ни вживаютьс¤ в такому
значенн≥:

   1)   справа  адм≥н≥стративноњ  юрисдикц≥њ  (дал≥  -
адм≥н≥стративна справа) - переданий на вир≥шенн¤ адм≥н≥стративного
суду публ≥чно-правовий сп≥р, у ¤кому хоча б одн≥Їю з≥ стор≥н Ї
орган виконавчоњ влади, орган м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њхн¤
посадова чи службова особа або ≥нший суб'Їкт, ¤кий зд≥йснюЇ владн≥
управл≥нськ≥ функц≥њ на основ≥ законодавства, в тому числ≥ на
виконанн¤ делегованих повноважень;

   2) адм≥н≥стративний  суд - суд загальноњ юрисдикц≥њ, до
компетенц≥њ ¤кого цим  одексом в≥днесено розгл¤д ≥ вир≥шенн¤
адм≥н≥стративних справ;

   3) суд - судд¤ адм≥н≥стративного суду, ¤кий розгл¤даЇ ≥
вир≥шуЇ адм≥н≥стративну справу  одноособово,  колег≥¤  судд≥в
адм≥н≥стративного суду;

   4) адм≥н≥стративне судочинство - д≥¤льн≥сть адм≥н≥стративних
суд≥в щодо розгл¤ду ≥ вир≥шенн¤ адм≥н≥стративних справ у пор¤дку,
встановленому цим  одексом;

   5) адм≥н≥стративний процес - правов≥дносини, що складаютьс¤
п≥д час зд≥йсненн¤ адм≥н≥стративного судочинства;

   6) адм≥н≥стративний позов - зверненн¤ до адм≥н≥стративного
суду про захист прав, свобод та ≥нтерес≥в у публ≥чно-правових
в≥дносинах;

   7) суб'Їкт владних повноважень - орган державноњ влади, орган
м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њхн¤ посадова чи службова особа, ≥нший
суб'Їкт при зд≥йсненн≥ ними владних управл≥нських функц≥й на
основ≥ законодавства, в тому числ≥ на виконанн¤ делегованих
повноважень;

   8) позивач - особа, на захист прав, свобод та ≥нтерес≥в ¤коњ
подано адм≥н≥стративний позов до адм≥н≥стративного суду, а також
суб'Їкт владних повноважень, на виконанн¤ повноважень ¤кого подана
позовна за¤ва до адм≥н≥стративного суду;

   9) в≥дпов≥дач - суб'Їкт владних повноважень, а у випадках,
передбачених законом, й ≥нш≥ особи, до ¤ких звернена вимога
позивача;

   10) письмове  провадженн¤  -  розгл¤д  ≥  вир≥шенн¤
адм≥н≥стративноњ справи в суд≥ першоњ, апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ
≥нстанц≥њ без виклику ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, та
проведенн¤ судового зас≥данн¤ на основ≥ на¤вних у суду матер≥ал≥в
у випадках, встановлених цим  одексом; ( ѕункт 10 частини першоњ
статт≥ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2953-IV
( 2953-15 ) в≥д 06.10.2005 )

   11) розумний строк - найкоротший строк розгл¤ду ≥ вир≥шенн¤
адм≥н≥стративноњ справи, достатн≥й дл¤ наданн¤ своЇчасного (без
невиправданих звол≥кань) судового захисту порушених прав, свобод
та ≥нтерес≥в у публ≥чно-правових в≥дносинах;

   12) постанова - письмове р≥шенн¤ суду будь-¤коњ ≥нстанц≥њ в
адм≥н≥стративн≥й  справ≥,  у  ¤кому  вир≥шуютьс¤  вимоги
адм≥н≥стративного позову;

   13) ухвала - письмове або усне р≥шенн¤ суду будь-¤коњ
≥нстанц≥њ в адм≥н≥стративн≥й справ≥, ¤ким вир≥шуютьс¤ питанн¤,
пов'¤зан≥ з процедурою розгл¤ду адм≥н≥стративноњ справи, та ≥нш≥
процесуальн≥ питанн¤. ”хвалами суд≥в апел¤ц≥йноњ та касац≥йноњ
≥нстанц≥й також вир≥шуютьс¤ вимоги апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ
скарги;

   14) адм≥н≥стративний догов≥р - дво- або багатосторонн¤ угода,
зм≥ст ¤коњ складають права та обов'¤зки стор≥н, що випливають ≥з
владних управл≥нських функц≥й суб'Їкта владних повноважень, ¤кий Ї
одн≥Їю ≥з стор≥н угоди;

   15) публ≥чна служба - д≥¤льн≥сть на державних пол≥тичних
посадах,  профес≥йна д≥¤льн≥сть судд≥в, прокурор≥в, в≥йськова
служба, альтернативна (нев≥йськова) служба, дипломатична служба,
≥нша державна служба, служба в органах влади јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим, органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

   —татт¤ 4. ѕравосудд¤ в адм≥н≥стративних справах

   1. ѕравосудд¤  в  адм≥н≥стративних  справах  зд≥йснюЇтьс¤
адм≥н≥стративними судами.

   2. ёрисдикц≥¤  адм≥н≥стративних суд≥в поширюЇтьс¤ на вс≥
публ≥чно-правов≥ спори, кр≥м спор≥в, дл¤ ¤ких законом встановлений
≥нший пор¤док судового вир≥шенн¤.

   —татт¤ 5. «аконодавство про адм≥н≥стративне судочинство

   1. јдм≥н≥стративне судочинство зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до
 онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ), цього  одексу та м≥жнародних
договор≥в, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою
”крањни.

   2. ѕровадженн¤ в  адм≥н≥стративних  справах  зд≥йснюЇтьс¤
в≥дпов≥дно  до  закону,  чинного  на  час  вчиненн¤ окремоњ
процесуальноњ д≥њ, розгл¤ду ≥ вир≥шенн¤ справи.

   —татт¤ 6. ѕраво на судовий захист

   1.  ожному гарантуЇтьс¤ право на захист його прав, свобод та
≥нтерес≥в незалежним ≥ неупередженим судом.

   2. Ќ≥хто не може бути позбавлений права на розгл¤д його
справи в адм≥н≥стративному суд≥, до п≥дсудност≥ ¤кого  вона
в≥днесена цим  одексом.

   3. Ќ≥хто не може бути позбавлений права на участь у розгл¤д≥
своЇњ справи в адм≥н≥стративному суд≥ будь-¤коњ ≥нстанц≥њ.

   4. ≤ноземц≥, особи без громад¤нства та ≥ноземн≥ юридичн≥
особи користуютьс¤ в ”крањн≥ таким самим правом на судовий захист,
що ≥ громад¤ни та юридичн≥ особи ”крањни.

   —татт¤ 7. ѕринципи адм≥н≥стративного судочинства

   1. ѕринципами зд≥йсненн¤ правосудд¤ в адм≥н≥стративних судах
Ї:
   1) верховенство права;

   2) законн≥сть;

   3) р≥вн≥сть ус≥х учасник≥в адм≥н≥стративного процесу перед
законом ≥ судом;

   4) змагальн≥сть  стор≥н,  диспозитивн≥сть  та  оф≥ц≥йне
з'¤суванн¤ вс≥х обставин у справ≥;

   5) гласн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть адм≥н≥стративного процесу;

   6) забезпеченн¤ апел¤ц≥йного та касац≥йного оскарженн¤ р≥шень
адм≥н≥стративного суду;

   7) обов'¤зков≥сть судових р≥шень.

   —татт¤ 8. ¬ерховенство права

   1. —уд при вир≥шенн≥ справи керуЇтьс¤ принципом верховенства
права, в≥дпов≥дно до ¤кого зокрема людина, њњ права та свободи
визнаютьс¤  найвищими  ц≥нност¤ми  та  визначають  зм≥ст  ≥
спр¤мован≥сть д≥¤льност≥ держави.

   2. —уд застосовуЇ принцип верховенства права з урахуванн¤м
судовоњ практики ™вропейського —уду з прав людини.

   3. «верненн¤ до адм≥н≥стративного суду дл¤ захисту прав ≥
свобод людини ≥ громад¤нина безпосередньо на п≥дстав≥  онституц≥њ
”крањни ( 254к/96-¬– ) гарантуЇтьс¤.

   4. «аборон¤Їтьс¤  в≥дмова  в  розгл¤д≥  та  вир≥шенн≥
адм≥н≥стративноњ  справи  з  мотив≥в  неповноти,  не¤сност≥,
суперечливост≥ чи в≥дсутност≥ законодавства, ¤ке регулюЇ сп≥рн≥
в≥дносини.

   —татт¤ 9. «аконн≥сть

   1. —уд при вир≥шенн≥ справи керуЇтьс¤ принципом законност≥,
в≥дпов≥дно до ¤кого органи державноњ влади, органи м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, њхн≥ посадов≥ ≥ службов≥ особи зобов'¤зан≥ д≥¤ти
лише на п≥дстав≥, в межах повноважень та у спос≥б, що передбачен≥
 онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) та законами ”крањни.

   2. —уд вир≥шуЇ справи на п≥дстав≥  онституц≥њ ( 254к/96-¬– )
та закон≥в ”крањни, а також м≥жнародних договор≥в, згода на
обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.

   3. —уд застосовуЇ ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти, прийн¤т≥
в≥дпов≥дним органом на п≥дстав≥, у межах повноважень та у спос≥б,
що передбачен≥  онституц≥Їю ( 254к/96-¬– ) та законами ”крањни.

   4. ”  раз≥  нев≥дпов≥дност≥  нормативно-правового  акта
 онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ), закону ”крањни, м≥жнародному
договору, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого надана ¬ерховною –адою
”крањни, або ≥ншому правовому акту суд застосовуЇ правовий акт,
¤кий маЇ вищу юридичну силу.

   5. ” раз≥ виникненн¤ в суду сумн≥ву п≥д час розгл¤ду справи
щодо в≥дпов≥дност≥ закону чи ≥ншого правового акта  онституц≥њ
”крањни ( 254к/96-¬– ), вир≥шенн¤ питанн¤ про конституц≥йн≥сть
¤кого належить до юрисдикц≥њ  онституц≥йного —уду ”крањни, суд
звертаЇтьс¤ до ¬ерховного —уду ”крањни дл¤ вир≥шенн¤ питанн¤
стосовно внесенн¤ до  онституц≥йного —уду ”крањни поданн¤ щодо
конституц≥йност≥ закону чи ≥ншого правового акта.

   6. якщо м≥жнародним договором, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого
надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлен≥ ≥нш≥ правила, н≥ж т≥,
що встановлен≥ законом, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного
договору.

   7. ”  раз≥  в≥дсутност≥  закону,  що регулюЇ в≥дпов≥дн≥
правов≥дносини, суд застосовуЇ  закон,  що  регулюЇ  под≥бн≥
правов≥дносини (аналог≥¤ закону), а за в≥дсутност≥ такого закону
суд виходить ≥з конституц≥йних принцип≥в ≥ загальних засад права
(аналог≥¤ права).

   —татт¤ 10. –≥вн≥сть ус≥х учасник≥в адм≥н≥стративного
        процесу перед законом ≥ судом

   1. ”с≥ учасники адм≥н≥стративного процесу Ї р≥вними перед
законом ≥ судом.

   2. Ќе  може  бути прив≥лењв чи обмежень прав учасник≥в
адм≥н≥стративного процесу за ознаками раси,  кольору  шк≥ри,
пол≥тичних, рел≥г≥йних та ≥нших переконань, стат≥, етн≥чного та
соц≥ального походженн¤, майнового стану, м≥сц¤ проживанн¤, за
мовними або ≥ншими ознаками.

   —татт¤ 11. «магальн≥сть стор≥н, диспозитивн≥сть та
        оф≥ц≥йне з'¤суванн¤ вс≥х обставин у справ≥

   1. –озгл¤д ≥ вир≥шенн¤ справ в  адм≥н≥стративних  судах
зд≥йснюютьс¤ на засадах змагальност≥ стор≥н та свободи в наданн≥
ними суду своњх доказ≥в ≥  у  доведенн≥  перед  судом  њх
переконливост≥.

   2. —уд розгл¤даЇ адм≥н≥стративн≥ справи не ≥накше ¤к за
позовною за¤вою, поданою в≥дпов≥дно до цього  одексу, ≥ не може
виходити за меж≥ позовних вимог. —уд може вийти за меж≥ позовних
вимог т≥льки в раз≥, ¤кщо це необх≥дно дл¤ повного захисту прав,
свобод та ≥нтерес≥в стор≥н чи трет≥х ос≥б, про захист ¤ких вони
прос¤ть.

   3.  ожна особа, ¤ка  звернулас¤  за  судовим  захистом,
розпор¤джаЇтьс¤ своњми вимогами на св≥й розсуд, кр≥м випадк≥в,
встановлених цим  одексом. “аким правом користуютьс¤ й особи, в
≥нтересах ¤ких подано адм≥н≥стративний позов, за вин¤тком тих, ¤к≥
не мають адм≥н≥стративноњ процесуальноњ д≥Їздатност≥.

   4. —уд вживаЇ передбачен≥ законом заходи, необх≥дн≥ дл¤
з'¤суванн¤ вс≥х обставин у справ≥, у тому числ≥ щодо ви¤вленн¤ та
витребуванн¤ доказ≥в з власноњ ≥н≥ц≥ативи.

   5. —уд повинен запропонувати особам, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, подати докази або з власноњ ≥н≥ц≥ативи витребувати докази,
¤ких, на думку суду, не вистачаЇ.

   —татт¤ 12. √ласн≥сть ≥ в≥дкрит≥сть адм≥н≥стративного процесу

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також особи, ¤к≥ не
брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про њхн≥ права,
свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, не можуть бути обмежен≥ у прав≥ на
отриманн¤ в адм≥н≥стративному суд≥ ¤к усноњ, так ≥ письмовоњ
≥нформац≥њ щодо результат≥в розгл¤ду справи. Ќ≥хто не може бути
обмежений у прав≥ на отриманн¤ в адм≥н≥стративному суд≥ ≥нформац≥њ
про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду своЇњ справи та ухвален≥ в н≥й
судов≥ р≥шенн¤.

   2.  ожен маЇ право знайомитис¤ в установленому законодавством
пор¤дку ≥з судовими р≥шенн¤ми у будь-¤к≥й розгл¤нут≥й у в≥дкритому
судовому зас≥данн≥ справ≥, ¤к≥ набрали законноњ сили. ÷е право
може бути обмежено в≥дпов≥дно до закону в ≥нтересах нерозголошенн¤
конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ про особу, державноњ чи ≥ншоњ таЇмниц≥,
що охорон¤Їтьс¤ законом.

   3. –озгл¤д справ в  адм≥н≥стративних  судах  проводитьс¤
в≥дкрито. —уд ухвалою може оголосити судове зас≥данн¤ або його
частину закритими з метою нерозголошенн¤ державноњ чи ≥ншоњ
таЇмниц≥, що охорон¤Їтьс¤ законом, захисту особистого та с≥мейного
житт¤ людини, в ≥нтересах малол≥тньоњ чи неповнол≥тньоњ особи, а
також в ≥нших випадках, установлених законом.

   4. –озгл¤д справи в закритому судовому зас≥данн≥ проводитьс¤
з додержанн¤м ус≥х правил адм≥н≥стративного судочинства. ѕ≥д час
розгл¤ду  справи в закритому судовому зас≥данн≥ можуть бути
присутн≥ лише особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а в раз≥
необх≥дност≥ - експерти, спец≥ал≥сти, перекладач≥ та св≥дки.

   5. якщо  п≥д  час  закритого  судового  зас≥данн¤  буде
встановлено, що ≥нформац≥¤ з обмеженим доступом Ї сусп≥льно
значимою або доступ до ≥нформац≥њ обмежено з порушенн¤м закону,
суд постановл¤Ї ухвалу про њњ досл≥дженн¤ у в≥дкритому судовому
зас≥данн≥.

   6. ѕ≥д час судового розгл¤ду справи в судовому зас≥данн≥
забезпечуЇтьс¤ повне ф≥ксуванн¤ судового зас≥данн¤ за допомогою
звукозаписувального техн≥чного засобу.

   7. ќф≥ц≥йним записом судового зас≥данн¤ Ї лише техн≥чний
запис, зд≥йснений судом у пор¤дку, встановленому цим  одексом.

   8. ќсоби, присутн≥ в зал≥  судового  зас≥данн¤,  можуть
використовувати портативн≥ ауд≥отехн≥чн≥ засоби. ѕроведенн¤ в зал≥
судового зас≥данн¤ фото- ≥ к≥нозйомки, в≥део-, звукозапису ≥з
застосуванн¤м  стац≥онарноњ  апаратури,  а також транслюванн¤
судового зас≥данн¤ по рад≥о ≥ телебаченню допускаютьс¤ на п≥дстав≥
ухвали суду за на¤вност≥ згоди на це ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, кр≥м тих, ¤к≥ Ї суб'Їктами владних повноважень.

   9. —удове р≥шенн¤, ухвалене у в≥дкритому судовому зас≥данн≥,
проголошуЇтьс¤  прилюдно.  якщо судовий розгл¤д в≥дбувавс¤ у
закритому судовому зас≥данн≥,  прилюдно  проголошуЇтьс¤  лише
резолютивна частина р≥шенн¤.

   —татт¤ 13. «абезпеченн¤ апел¤ц≥йного та касац≥йного
        оскарженн¤ р≥шень адм≥н≥стративного суду

   1. ќсобам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також особам, ¤к≥ не
брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про њхн≥ права,
свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, забезпечуЇтьс¤ право на апел¤ц≥йне
та касац≥йне оскарженн¤ р≥шень адм≥н≥стративного суду у випадках
та пор¤дку, встановлених цим  одексом.

   —татт¤ 14. ќбов'¤зков≥сть судових р≥шень

   1. —удове р≥шенн¤, ¤ким зак≥нчуЇтьс¤ розгл¤д  справи  в
адм≥н≥стративному суд≥, ухвалюЇтьс¤ ≥менем ”крањни.

   2. ѕостанови та ухвали суду в адм≥н≥стративних справах, що
набрали законноњ сили, Ї обов'¤зковими до виконанн¤ на вс≥й
територ≥њ ”крањни.

   3. Ќевиконанн¤   судових   р≥шень  т¤гне  за  собою
в≥дпов≥дальн≥сть, встановлену законом.

   —татт¤ 15. ћова, ¤кою зд≥йснюЇтьс¤ адм≥н≥стративне
        судочинство

   1. јдм≥н≥стративне судочинство зд≥йснюЇтьс¤ державною мовою.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥ та не волод≥ють або
недостатньо волод≥ють державною мовою, мають право користуватис¤
р≥дною мовою або мовою, ¤кою вони волод≥ють, а також послугами
перекладача в пор¤дку, встановленому цим  одексом.

   3. —удов≥ документи складаютьс¤ державною мовою.

   —татт¤ 16. ѕравова допомога при вир≥шенн≥ справ в
        адм≥н≥стративному суд≥

   1.  ожен маЇ право користуватис¤ правовою допомогою при
вир≥шенн≥ справ в адм≥н≥стративному суд≥, ¤ка надаЇтьс¤ в пор¤дку,
встановленому законом.

   2. ƒл¤ наданн¤ правовоњ допомоги при вир≥шенн≥ справ у судах
в ”крањн≥ д≥Ї адвокатура. ” випадках, встановлених законом,
правова допомога може надаватис¤ й ≥ншими фах≥вц¤ми в галуз≥
права. ѕор¤док ≥ умови наданн¤ правовоњ допомоги, права  й
обов'¤зки адвокат≥в та ≥нших фах≥вц≥в у галуз≥ права, ¤к≥ беруть
участь в адм≥н≥стративному процес≥ ≥ надають правову допомогу,
визначаютьс¤ цим  одексом та ≥ншими законами.

   3. —уд повн≥стю або частково зв≥льн¤Ї особу в≥д оплати
правовоњ допомоги ≥ забезпечуЇ наданн¤ правовоњ допомоги  у
випадках та пор¤дку, встановлених законом, ¤кщо в≥дпов≥дний орган
в≥дмовив особ≥ у забезпеченн≥ правовоњ допомоги.

              –озд≥л II
      ќ–√јЌ≤«ј÷≤я јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ —”ƒќ„»Ќ—“¬ј

               √лава 1
       јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќј ё–»—ƒ» ÷≤я ≤ ѕ≤ƒ—”ƒЌ≤—“№
           јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќ»’ —ѕ–ј¬

   —татт¤ 17.  омпетенц≥¤ адм≥н≥стративних суд≥в щодо
        вир≥шенн¤ адм≥н≥стративних справ

   1.  омпетенц≥¤ адм≥н≥стративних суд≥в поширюЇтьс¤ на:

   1) спори ф≥зичних чи юридичних ос≥б ≥з суб'Їктом владних
повноважень щодо оскарженн¤ його р≥шень (нормативно-правових акт≥в
чи правових акт≥в ≥ндив≥дуальноњ д≥њ), д≥й чи безд≥¤льност≥;

   2) спори з приводу прийн¤тт¤ громад¤н на публ≥чну службу, њњ
проходженн¤, зв≥льненн¤ з публ≥чноњ служби;

   3) спори  м≥ж  суб'Їктами владних повноважень з приводу
реал≥зац≥њ њхньоњ компетенц≥њ у сфер≥ управл≥нн¤, у тому числ≥
делегованих повноважень, а також спори, ¤к≥ виникають з приводу
укладанн¤ та виконанн¤ адм≥н≥стративних договор≥в;

   4) спори за зверненн¤м суб'Їкта владних  повноважень  у
випадках, встановлених законом;

   5) спори щодо правов≥дносин, пов'¤заних з виборчим процесом
чи процесом референдуму.

   2.  омпетенц≥¤ адм≥н≥стративних суд≥в не поширюЇтьс¤  на
публ≥чно-правов≥ справи:

   1) що в≥днесен≥ до юрисдикц≥њ  онституц≥йного —уду ”крањни;

   2) що  належить  вир≥шувати  в  пор¤дку  крим≥нального
судочинства;

   3) про накладенн¤ адм≥н≥стративних ст¤гнень;

   4) щодо в≥дносин, ¤к≥  в≥дпов≥дно  до  закону,  статуту
(положенн¤) об'Їднанн¤ громад¤н в≥днесен≥ до його внутр≥шньоњ
д≥¤льност≥ або виключноњ компетенц≥њ.

   —татт¤ 18. ѕредметна п≥дсудн≥сть адм≥н≥стративних справ

   1. ћ≥сцевим загальним судам  ¤к  адм≥н≥стративним  судам
п≥дсудн≥:

   1) адм≥н≥стративн≥ справи, у ¤ких одн≥Їю з≥ стор≥н Ї орган чи
посадова особа м≥сцевого самовр¤дуванн¤, посадова чи службова
особа органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, кр≥м тих, ¤к≥ п≥дсудн≥
окружним адм≥н≥стративним судам;

   2) ус≥ адм≥н≥стративн≥ справи з приводу р≥шень, д≥й чи
безд≥¤льност≥  суб'Їкт≥в  владних  повноважень у справах про
прит¤гненн¤ до адм≥н≥стративноњ в≥дпов≥дальност≥.

   2. ќкружним адм≥н≥стративним судам п≥дсудн≥ адм≥н≥стративн≥
справи, у ¤ких одн≥Їю з≥ стор≥н Ї орган державноњ влади, ≥нший
державний орган, орган влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, њх
посадова чи службова особа, кр≥м справ з приводу њхн≥х р≥шень, д≥й
чи безд≥¤льност≥ у справах про адм≥н≥стративн≥ проступки.

   3. —прави щодо оскарженн¤ д≥й або безд≥¤льност≥ посадових чи
службових ос≥б м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади розгл¤даютьс¤ ≥
вир≥шуютьс¤ м≥сцевим загальним судом ¤к адм≥н≥стративним судом або
окружним адм≥н≥стративним судом за вибором позивача.

   4. ¬ищому адм≥н≥стративному суду ”крањни ¤к суду першоњ ≥
останньоњ ≥нстанц≥њ п≥дсудн≥ справи:

   1) щодо  встановленн¤  ÷ентральною  виборчою  ком≥с≥Їю
результат≥в вибор≥в або всеукрањнського референдуму;

   2) щодо скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента
”крањни.

   5. ” раз≥ невизначеност≥ цим  одексом предметноњ п≥дсудност≥
адм≥н≥стративноњ  справи  така  справа розгл¤даЇтьс¤ м≥сцевим
адм≥н≥стративним судом за вибором позивача.

   —татт¤ 19. “еритор≥альна п≥дсудн≥сть адм≥н≥стративних справ

   1. јдм≥н≥стративн≥ справи вир≥шуютьс¤ адм≥н≥стративним судом
за м≥сцезнаходженн¤м в≥дпов≥дача.

   2. јдм≥н≥стративн≥ справи з приводу оскарженн¤ правових акт≥в
≥ндив≥дуальноњ д≥њ, а також д≥й чи безд≥¤льност≥ суб'Їкт≥в владних
повноважень,  ¤к≥  стосуютьс¤  ≥нтерес≥в  конкретноњ  особи,
вир≥шуютьс¤ адм≥н≥стративними  судами  за  м≥сцем  проживанн¤
(перебуванн¤, знаходженн¤) позивача.

   3. јдм≥н≥стративн≥   справи   з   приводу  оскарженн¤
нормативно-правових акт≥в ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в
”крањни, м≥н≥стерства чи ≥ншого центрального органу виконавчоњ
влади, Ќац≥онального банку ”крањни чи ≥ншого суб'Їкта владних
повноважень, повноваженн¤ ¤кого поширюютьс¤ на всю територ≥ю
”крањни; адм≥н≥стративн≥ справи, в≥дпов≥дачем у ¤ких Ї закордонне
дипломатичне чи консульське представництво ”крањни, њхн¤ посадова
чи службова особа; а також адм≥н≥стративн≥ справи про анулюванн¤
реЇстрац≥йного  св≥доцтва  пол≥тичноњ  парт≥њ,  про  заборону
(примусовий розпуск, л≥кв≥дац≥ю) пол≥тичноњ парт≥њ вир≥шуютьс¤
окружним адм≥н≥стративним судом, територ≥альна юрисдикц≥¤ ¤кого
поширюЇтьс¤ на м≥сто  ињв.

   4. ” раз≥  невизначеност≥  цим   одексом  територ≥альноњ
п≥дсудност≥ адм≥н≥стративноњ справи така справа розгл¤даЇтьс¤
м≥сцевим адм≥н≥стративним судом за вибором позивача.

   —татт¤ 20. ≤нстанц≥йна п≥дсудн≥сть адм≥н≥стративних справ

   1. ћ≥сцев≥ адм≥н≥стративн≥ суди (м≥сцев≥ загальн≥ суди ¤к
адм≥н≥стративн≥ суди та окружн≥ адм≥н≥стративн≥ суди), а також
¬ищий адм≥н≥стративний суд ”крањни у випадках, встановлених цим
 одексом,  вир≥шують  адм≥н≥стративн≥  справи ¤к суди першоњ
≥нстанц≥њ.

   2. јпел¤ц≥йн≥ адм≥н≥стративн≥  суди  перегл¤дають  судов≥
р≥шенн¤ м≥сцевих адм≥н≥стративних суд≥в (м≥сцевих загальних суд≥в
¤к адм≥н≥стративних суд≥в та окружних адм≥н≥стративних суд≥в), ¤к≥
знаход¤тьс¤  у  межах  њхньоњ  територ≥альноњ  юрисдикц≥њ, в
апел¤ц≥йному пор¤дку ¤к суди апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   3. ¬ищий адм≥н≥стративний суд ”крањни перегл¤даЇ  судов≥
р≥шенн¤  м≥сцевих  та  апел¤ц≥йних  адм≥н≥стративних суд≥в у
касац≥йному пор¤дку ¤к суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ. ” випадку,
визначеному частиною шостою статт≥ 177 цього  одексу, ¬ищий
адм≥н≥стративний суд ”крањни перегл¤даЇ в апел¤ц≥йному пор¤дку ¤к
суд   апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ  судов≥  р≥шенн¤  окружного
адм≥н≥стративного суду, територ≥альна юрисдикц≥¤ ¤кого поширюЇтьс¤
на м≥сто  ињв.

   4. ¬ерховний  —уд  ”крањни  перегл¤даЇ  судов≥  р≥шенн¤
адм≥н≥стративних суд≥в за вин¤тковими обставинами.

   —татт¤ 21. ѕ≥дсудн≥сть к≥лькох пов'¤заних м≥ж собою вимог

   1. ѕозивач може за¤вити к≥лька вимог в одн≥й позовн≥й за¤в≥,
¤кщо вони пов'¤зан≥ м≥ж собою ≥ п≥дсудн≥ одному адм≥н≥стративному
суду.

   2. ¬имоги про в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ протиправними
р≥шенн¤ми, д≥¤ми чи безд≥¤льн≥стю суб'Їкта владних повноважень або
≥ншим  порушенн¤м  прав,  свобод  та  ≥нтерес≥в  суб'Їкт≥в
публ≥чно-правових в≥дносин, розгл¤даютьс¤ адм≥н≥стративним судом,
¤кщо вони за¤влен≥ в одному провадженн≥ з вимогою вир≥шити
публ≥чно-правовий сп≥р. ≤накше вимоги про в≥дшкодуванн¤ шкоди
вир≥шуютьс¤ судами в пор¤дку цив≥льного  або  господарського
судочинства.

   3. Ќе допускаЇтьс¤ об'Їднанн¤ в одне провадженн¤ к≥лькох
вимог, ¤к≥ належить розгл¤дати в пор¤дку р≥зного судочинства, ¤кщо
≥нше не встановлено законом.

   —татт¤ 22. ѕередача адм≥н≥стративноњ справи з
        одного адм≥н≥стративного суду до ≥ншого

   1. —уд передаЇ адм≥н≥стративну справу на розгл¤д ≥ншого
адм≥н≥стративного суду, ¤кщо:

   1) задоволено  клопотанн¤  в≥дпов≥дача,  м≥сце проживанн¤
(перебуванн¤) ¤кого ран≥ше не було в≥доме, про передачу справи за
м≥сцем його проживанн¤ (перебуванн¤);

   2) п≥сл¤  в≥дкритт¤  провадженн¤ у справ≥ ви¤вилос¤, що
провадженн¤ у справ≥ в≥дкрито без дотриманн¤ правил предметноњ
п≥дсудност≥;

   3) п≥сл¤  в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥ та до початку
судового розгл¤ду ви¤вилос¤, що провадженн¤ у справ≥ в≥дкрито без
дотриманн¤ правил територ≥альноњ п≥дсудност≥;

   4) п≥сл¤ задоволенн¤ в≥двод≥в (самов≥двод≥в) чи в ≥нших
випадках неможливо утворити новий склад суду дл¤ розгл¤ду справи;

   5) л≥кв≥довано адм≥н≥стративний суд, ¤кий розгл¤дав справу.

   2. ѕитанн¤ про передачу адм≥н≥стративноњ справи розгл¤даЇтьс¤
судом у судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь
у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤ду цього питанн¤.

   3. ѕитанн¤ про передачу адм≥н≥стративноњ справи суд вир≥шуЇ
ухвалою, ¤ку може бути оскаржено.

   4. ѕередача адм≥н≥стративноњ справи з одного суду до ≥ншого
зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку на оскарженн¤ ухвали суду, а
в раз≥ поданн¤ апел¤ц≥йноњ скарги - п≥сл¤ залишенн¤ њњ без
задоволенн¤.

   5. јдм≥н≥стративна   справа,   передана   з   одного
адм≥н≥стративного суду до ≥ншого в пор¤дку, встановленому ц≥Їю
статтею, розгл¤даЇтьс¤ адм≥н≥стративним судом, до ¤кого вона
над≥слана.

   6. —пори м≥ж адм≥н≥стративними судами щодо п≥дсудност≥ не
допускаютьс¤.

               √лава 2
            — Ћјƒ —”ƒ”. ¬≤ƒ¬ќƒ»

   —татт¤ 23. «д≥йсненн¤ адм≥н≥стративного судочинства
        суддею одноособово

   1. ”с≥ адм≥н≥стративн≥ справи в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ, кр≥м
випадк≥в, встановлених цим  одексом, розгл¤даютьс¤ ≥ вир≥шуютьс¤
суддею одноособово.

   —татт¤ 24. «д≥йсненн¤ адм≥н≥стративного судочинства
        колег≥Їю судд≥в

   1. јдм≥н≥стративн≥ справи, предметом оскарженн¤ в ¤ких Ї
р≥шенн¤,  д≥њ  чи безд≥¤льн≥сть ѕрезидента ”крањни,  аб≥нету
ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥н≥стерства чи ≥ншого центрального органу
виконавчоњ влади, Ќац≥онального банку ”крањни, њхньоњ посадовоњ чи
службовоњ особи, виборчоњ ком≥с≥њ (ком≥с≥њ з референдуму), члена
ц≥Їњ  ком≥с≥њ  розгл¤даютьс¤  ≥  вир≥шуютьс¤  в  окружному
адм≥н≥стративному суд≥ колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в.

   2. јдм≥н≥стративн≥ справи розгл¤даютьс¤ ≥ вир≥шуютьс¤  в
окружному адм≥н≥стративному суд≥ колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в
також за клопотанн¤м одн≥Їњ з≥ стор≥н про колег≥альний розгл¤д
справи або з ≥н≥ц≥ативи судд≥ в раз≥ њх особливоњ складност≥.

   3. ѕерегл¤д судових р≥шень в адм≥н≥стративних справах в
апел¤ц≥йному пор¤дку зд≥йснюЇтьс¤ колег≥Їю у склад≥ трьох судд≥в.

   4. ѕерегл¤д судових р≥шень в адм≥н≥стративних справах у
касац≥йному пор¤дку зд≥йснюЇтьс¤ колег≥Їю у склад≥ не менше п'¤ти
судд≥в.

   5. јдм≥н≥стративн≥ справи, п≥дсудн≥ ¬ищому адм≥н≥стративному
суду ”крањни ¤к суду першоњ ≥нстанц≥њ, розгл¤даютьс¤ ≥ вир≥шуютьс¤
колег≥Їю у склад≥ не менше п'¤ти судд≥в.

   6. ѕерегл¤д судових р≥шень в адм≥н≥стративних справах у
¬ерховному —уд≥ ”крањни за вин¤тковими обставинами зд≥йснюЇтьс¤
колег≥Їю у склад≥ судд≥в —удовоњ палати в адм≥н≥стративних справах
¬ерховного —уду ”крањни за участ≥ не менше двох третин њњ
чисельност≥ (але не менше п'¤ти судд≥в) або колег≥Їю у склад≥
судд≥в в≥дпов≥дних судових палат ¬ерховного —уду ”крањни за
правилами, передбаченими частиною другою статт≥ 241 цього  одексу.
( „астина шоста статт≥ 24 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д 06.10.2005 )

   —татт¤ 25. ѕор¤док вир≥шенн¤ питань колег≥Їю судд≥в

   1. ”с≥ питанн¤,  що  виникають  при  судовому  розгл¤д≥
адм≥н≥стративноњ справи колег≥Їю судд≥в, вир≥шуютьс¤ б≥льш≥стю
голос≥в судд≥в.

   2. ѕри прийн¤тт≥ р≥шенн¤ з кожного питанн¤ жоден ≥з судд≥в не
маЇ права утримуватис¤ в≥д голосуванн¤ та п≥дписанн¤ судового
р≥шенн¤. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ голосуЇ останн≥м.

   3. —удд¤, не зг≥дний ≥з судовим р≥шенн¤м за насл≥дками
розгл¤ду адм≥н≥стративноњ справи, може письмово викласти свою
окрему думку. ÷ей документ не оголошуЇтьс¤ в судовому зас≥данн≥,
приЇднуЇтьс¤ до справи ≥ Ї в≥дкритим дл¤ ознайомленн¤.

   —татт¤ 26. Ќезм≥нн≥сть складу суду

   1. —клад суду п≥д час розгл¤ду ≥ вир≥шенн¤ адм≥н≥стративноњ
справи в суд≥ одн≥Їњ ≥нстанц≥њ незм≥нний.

   2. ” раз≥ неможливост≥ продовженн¤ розгл¤ду адм≥н≥стративноњ
справи одним ≥з судд≥в до розгл¤ду залучаЇтьс¤ ≥нший судд¤. якщо
нового суддю залучено п≥д час судового розгл¤ду, судовий розгл¤д
адм≥н≥стративноњ справи починаЇтьс¤ спочатку.

   —татт¤ 27. ѕ≥дстави дл¤ в≥дводу (самов≥дводу) судд≥

   1. —удд¤ не може брати участ≥ в розгл¤д≥ адм≥н≥стративноњ
справи ≥ в≥дводитьс¤:

   1) ¤кщо в≥н брав участь у розгл¤д≥ ц≥Їњ справи або пов'¤заноњ
з нею справи ¤к представник, секретар судового зас≥данн¤, св≥док,
експерт, спец≥ал≥ст, перекладач;

   2) ¤кщо в≥н пр¤мо чи опосередковано  за≥нтересований  в
результат≥ розгл¤ду справи;

   3) ¤кщо в≥н Ї членом с≥м'њ або близьким родичем (чолов≥к,
дружина, батько, мати, в≥тчим, мачуха, син, дочка, пасинок,
падчерка, брат, сестра, д≥д, баба, внук, внучка, усиновлювач чи
усиновлений, оп≥кун чи п≥клувальник, член с≥м'њ або близький родич
цих ос≥б) сторони або ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   4) за на¤вност≥ ≥нших обставин, ¤к≥ викликають сумн≥в у
неупередженост≥ судд≥.

   2. —удд¤  в≥дводитьс¤  також  за  на¤вност≥  обставин,
встановлених статтею 28 цього  одексу.

   3. ƒо складу суду не можуть входити особи, ¤к≥ Ї членами
с≥м'њ, родичами м≥ж собою чи родичами подружж¤.

   —татт¤ 28. Ќедопустим≥сть повторноњ участ≥ судд≥ в
        розгл¤д≥ адм≥н≥стративноњ справи

   1. —удд¤, ¤кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ
справи в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ, не може брати участ≥ у вир≥шенн≥
ц≥Їњ ж справи в судах апел¤ц≥йноњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й, у
перегл¤д≥ справи за вин¤тковими обставинами, а також у новому њњ
розгл¤д≥ у перш≥й ≥нстанц≥њ п≥сл¤ скасуванн¤ попередньоњ постанови
або ухвали про закритт¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥.

   2. —удд¤, ¤кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ
справи в суд≥ апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, не може брати участ≥ у
вир≥шенн≥ ц≥Їњ ж справи в судах першоњ ≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥й, у
перегл¤д≥ справи за вин¤тковими обставинами, а також у новому њњ
розгл¤д≥ п≥сл¤ скасуванн¤ постанови або ухвали суду апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥њ.

   3. —удд¤, ¤кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ
справи в суд≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, не може брати участ≥ у
вир≥шенн≥ ц≥Їњ ж справи в судах першоњ ≥ апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й, у
перегл¤д≥ справи за вин¤тковими обставинами, а також у новому њњ
розгл¤д≥ п≥сл¤ скасуванн¤ постанови або ухвали суду касац≥йноњ
≥нстанц≥њ.

   4. —удд¤, ¤кий брав участь у вир≥шенн≥ адм≥н≥стративноњ
справи  за вин¤тковими обставинами, не може брати участ≥ у
вир≥шенн≥ ц≥Їњ самоњ справи в судах першоњ, апел¤ц≥йноњ  ≥
касац≥йноњ ≥нстанц≥й.

   —татт¤ 29. ѕ≥дстави дл¤ в≥дводу (самов≥дводу)
        секретар¤ судового зас≥данн¤, експерта,
        спец≥ал≥ста, перекладача

   1. —екретар  судового  зас≥данн¤,  експерт,  спец≥ал≥ст,
перекладач не можуть брати участ≥ в адм≥н≥стративному процес≥ та
в≥двод¤тьс¤ за  п≥дставами,  встановленими  у  частин≥ перш≥й
статт≥ 27 цього  одексу.

   2. ≈ксперт або спец≥ал≥ст, кр≥м того, не може брати участ≥ в
адм≥н≥стративному процес≥, ¤кщо:

   1) в≥н перебував або перебуваЇ в службов≥й або в ≥нш≥й
залежност≥ в≥д ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   2) проводив  рев≥з≥ю,  перев≥рку  тощо,  матер≥али  ¤ких
використовуютьс¤ при розгл¤д≥ даноњ справи;

   3) з'¤суванн¤  обставин, ¤к≥ мають значенн¤ дл¤ справи,
виходить за меж≥ сфери його спец≥альних знань.

   3. ”часть  секретар¤  судового  зас≥данн¤,  експерта,
спец≥ал≥ста, перекладача в судовому зас≥данн≥ при попередньому
розгл¤д≥ даноњ справи в≥дпов≥дно ¤к секретар¤ судового зас≥данн¤,
експерта, спец≥ал≥ста, перекладача не Ї п≥дставою дл¤ њхнього
в≥дводу (самов≥дводу).

   —татт¤ 30. «а¤ва про в≥дв≥д (самов≥дв≥д)

   1. «а на¤вност≥ п≥дстав, зазначених у статт¤х 27-29 цього
 одексу, судд¤, секретар судового зас≥данн¤, експерт, спец≥ал≥ст,
перекладач зобов'¤зан≥ за¤вити самов≥дв≥д.

   2. «а цими ж п≥дставами њм може бути за¤влено в≥дв≥д особами,
¤к≥ беруть участь у справ≥.

   3. ¬≥дв≥д (самов≥дв≥д) повинен бути вмотивований ≥ за¤влений
до початку судового розгл¤ду. «а¤вл¤ти в≥дв≥д (самов≥дв≥д) п≥сл¤
цього можна лише в раз≥, ¤кщо про п≥дставу в≥дводу (самов≥дводу)
стало в≥домо п≥сл¤ початку судового розгл¤ду.

   —татт¤ 31. ѕор¤док вир≥шенн¤ питанн¤ про в≥дв≥д (самов≥дв≥д)

   1. ” раз≥ за¤вленн¤ в≥дводу (самов≥дводу)  суд  повинен
вислухати особу, ¤к≥й за¤влено в≥дв≥д, ¤кщо вона бажаЇ дати
по¤сненн¤, а також думку ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥.

   2. ѕитанн¤ про в≥дв≥д вир≥шуЇтьс¤ в нарадч≥й к≥мнат≥ ухвалою
суду, що розгл¤даЇ справу. «а¤ва про в≥дв≥д к≥льком судд¤м або
всьому складу суду вир≥шуЇтьс¤ простою б≥льш≥стю голос≥в.

   3. ”хвала за насл≥дками  розгл¤ду  питанн¤  про  в≥дв≥д
(самов≥дв≥д) окремо не оскаржуЇтьс¤. «апереченн¤ проти нењ може
бути включене до апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ скарги на постанову чи
ухвалу суду, прийн¤ту за насл≥дками розгл¤ду справи.

   —татт¤ 32. Ќасл≥дки в≥дводу (самов≥дводу) судд≥

   1. ” раз≥ задоволенн¤ в≥дводу (самов≥дводу) судд≥, ¤кий
розгл¤даЇ справу одноособово, адм≥н≥стративна справа розгл¤даЇтьс¤
в тому самому адм≥н≥стративному суд≥ ≥ншим суддею.

   2. ” раз≥ задоволенн¤ в≥дводу (самов≥дводу) комусь ≥з судд≥в
або всьому складу суду, ¤кщо справа розгл¤даЇтьс¤ колег≥Їю судд≥в,
адм≥н≥стративна   справа  розгл¤даЇтьс¤  в  тому  самому
адм≥н≥стративному суд≥ тим самим к≥льк≥сним складом колег≥њ судд≥в
без участ≥ в≥дведеного судд≥ або ≥ншим складом судд≥в.

   3. якщо п≥сл¤ задоволенн¤ в≥двод≥в (самов≥двод≥в) неможливо
утворити новий склад суду, суд вир≥шуЇ питанн¤ про передачу справи
до ≥ншого  адм≥н≥стративного  суду  в  пор¤дку, встановленому
статтею 22 цього  одексу.

               √лава 3
         —”ƒќ¬≤ ¬» Ћ» » ≤ ѕќ¬≤ƒќћЋ≈ЌЌя

   —татт¤ 33. ѕов≥стки

   1. —удов≥ виклики ≥ пов≥домленн¤ зд≥йснюютьс¤ пов≥стками про
виклик ≥ пов≥стками-пов≥домленн¤ми.

   2. ѕов≥стки про виклик у суд надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, св≥дкам, експертам, спец≥ал≥стам, перекладачам, а
пов≥стки-пов≥домленн¤ - особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, з
приводу вчиненн¤ процесуальних д≥й, у ¤ких участь цих ос≥б не Ї
обов'¤зковою.

   3. ѕов≥стки надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
св≥дкам,  експертам, спец≥ал≥стам, перекладачам рекомендованою
кореспонденц≥Їю (листом, телеграмою) або кур'Їром ≥з зворотною
розпискою за адресами, вказаними цими особами.

   4. якщо ф≥зична особа, ¤ка бере участь у справ≥, д≥Ї через
представника ≥ суд не вважаЇ њњ особисту участь обов'¤зковою, в≥н
може направити пов≥стку лише представников≥.

   —татт¤ 34. «м≥ст пов≥стки

   1. ” пов≥стц≥ про виклик зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ та адреса адм≥н≥стративного суду;

   2) ≥м'¤  ф≥зичноњ  особи,  ¤ку викликають до суду, або
найменуванн¤  органу,  п≥дприЇмства,  установи,  орган≥зац≥њ,
представник ¤ких викликаЇтьс¤;

   3) дата, час ≥ м≥сце судового зас≥данн¤;

   4) назва ≥ номер адм≥н≥стративноњ справи;

   5) в ¤кому процесуальному статус≥ викликаЇтьс¤ ц¤ особа (¤к
позивач, в≥дпов≥дач, св≥док тощо);

   6) у раз≥ необх≥дност≥ - пропозиц≥¤ особ≥, ¤ка бере участь у
справ≥, подати вс≥ ран≥ше не подан≥ докази;

   7) обов'¤зок  адресата пов≥домити про на¤вн≥сть поважних
причин неможливост≥ прибути до суду;

   8) роз'¤сненн¤ насл≥дк≥в неприбутт¤ до суду;

   9) обов'¤зок особи, ¤ка одержала пов≥стку у зв'¤зку  з
в≥дсутн≥стю адресата, за першоњ можливост≥ вручити њњ адресату.

   2. ” пов≥стц≥-пов≥домленн≥ зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ та адреса адм≥н≥стративного суду;

   2) ≥м'¤  особи  або  найменуванн¤  органу, п≥дприЇмства,
установи, орган≥зац≥њ, ¤ким адресуЇтьс¤ пов≥стка;

   3) дата, час ≥ м≥сце судового зас≥данн¤ або проведенн¤
окремоњ процесуальноњ д≥њ;

   4) назва ≥ номер адм≥н≥стративноњ справи;

   5) в ¤кому процесуальному статус≥ маЇ право вз¤ти участь ц¤
особа (¤к позивач, в≥дпов≥дач, св≥док тощо) в адм≥н≥стративному
процес≥;

   6) обов'¤зок  особи, ¤ка одержала пов≥стку у зв'¤зку з
в≥дсутн≥стю адресата, негайно пов≥домити про нењ адресата.

   3. якщо разом з пов≥сткою надсилаютьс¤ коп≥њ документ≥в, у
пов≥стц≥ вказуЇтьс¤ њх перел≥к ≥ роз'¤снюЇтьс¤ право подати
запереченн¤ та докази на њх п≥дтвердженн¤.

   —татт¤ 35. ¬рученн¤ пов≥стки

   1. ѕов≥стка вручаЇтьс¤ п≥д розписку. ѕов≥стка може бути
вручена безпосередньо в суд≥. —уд може за згодою особи, ¤ка бере
участь у справ≥, видати њй пов≥стку дл¤ врученн¤ ≥нш≥й особ≥, ¤ка
викликаЇтьс¤ до суду.

   2. ќсоба, ¤ка вручаЇ пов≥стку, зобов'¤зана повернути до
адм≥н≥стративного суду розписку адресата про одержанн¤ пов≥стки,
¤ка приЇднуЇтьс¤ до справи.

   3. ѕов≥стка повинна бути вручена не п≥зн≥ше н≥ж за с≥м дн≥в
до судового зас≥данн¤, кр≥м випадку, коли пов≥стка вручаЇтьс¤
безпосередньо в суд≥. ѕов≥стка у справах, дл¤ ¤ких встановлено
скорочен≥ строки розгл¤ду, маЇ бути вручена у строк, достатн≥й дл¤
прибутт¤ до суду.

   4. ¬важаЇтьс¤, що пов≥стку вручено також у раз≥ одержанн¤ њњ
п≥д розписку будь-¤ким повнол≥тн≥м членом с≥м'њ адресата, ¤кий
проживаЇ разом з ним. ќсоба, ¤ка одержала пов≥стку, зобов'¤зана
негайно пов≥домити про нењ адресата.

   5. ” раз≥ тимчасовоњ в≥дсутност≥ адресата особа, ¤ка повинна
вручити пов≥стку, в≥дм≥чаЇ у пов≥стц≥ в≥домост≥ про те, куди вибув
адресат та коли передбачаЇтьс¤ його поверненн¤ за на¤вност≥ таких
даних.

   6. якщо особа, ¤ка бере участь у справ≥, перебуваЇ п≥д вартою
або в≥дбуваЇ покаранн¤ у вид≥ дов≥чного  позбавленн¤  вол≥,
позбавленн¤ вол≥ на певний строк, триманн¤ у дисципл≥нарному
батальйон≥ в≥йськовослужбовц≥в, обмеженн¤ вол≥, арешту, пов≥стка
та ≥нш≥ судов≥ документи вручаютьс¤ њй п≥д розписку адм≥н≥страц≥Їю
м≥сц¤ утриманн¤ особи, ¤ка негайно надсилаЇ розписку ц≥Їњ особи до
суду.

   7. ќсобам,  ¤к≥  проживають за межами ”крањни, пов≥стки
вручаютьс¤ в пор¤дку, встановленому  м≥жнародними  договорами
”крањни, згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою
”крањни, у раз≥  в≥дсутност≥  таких  -  через  дипломатичн≥
представництва  та  консульськ≥  установи  ”крањни за м≥сцем
проживанн¤ цих ос≥б.

   8. ¬важаЇтьс¤, що пов≥стку вручено юридичн≥й особ≥, ¤кщо вона
доставлена  за  адресою, внесеною до в≥дпов≥дного державного
реЇстру, або за адресою, ¤ка зазначена њњ представником, ≥ це
п≥дтверджуЇтьс¤ п≥дписом в≥дпов≥дноњ службовоњ особи.

   9. ¬важаЇтьс¤, що пов≥стку вручено посадов≥й чи службов≥й
особ≥, ¤ка Ї учасником адм≥н≥стративного процесу,  ¤кщо  њњ
доставлено  за  адресою м≥сц¤ служби ц≥Їњ особи в пор¤дку,
встановленому частиною восьмою ц≥Їњ статт≥.

   10. ¬рученн¤ пов≥стки представников≥ особи, ¤ка бере участь у
справ≥, вважаЇтьс¤ також врученн¤м пов≥стки ≥ ц≥й особ≥.

   11. –озписку  про  одержанн¤  пов≥стки (пов≥стку у раз≥
неможливост≥ вручити њњ адресату чи в≥дмови адресата њњ одержати)
належить негайно повернути до адм≥н≥стративного суду.

   —татт¤ 36. „ас врученн¤ пов≥стки

   1. „асом  врученн¤  пов≥стки  вважаЇтьс¤ день заповненн¤
розписки адресатом, його представником, повнол≥тн≥м членом с≥м'њ
адресата, ¤кий проживаЇ разом з ним, службовою особою органу,
п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ.

   —татт¤ 37. Ќасл≥дки в≥дмови в≥д одержанн¤ пов≥стки

   1. ” раз≥ в≥дмови адресата в≥д одержанн¤ пов≥стки особа, ¤ка
њњ доставл¤Ї, робить в≥дпов≥дну в≥дм≥тку на пов≥стц≥, засв≥дчуЇ њњ
власним п≥дписом ≥ негайно повертаЇ до адм≥н≥стративного суду.
ќсоба, ¤ка в≥дмовилас¤ одержати пов≥стку, вважаЇтьс¤ такою, що њњ
пов≥домлено про дату, час ≥ м≥сце судового зас≥данн¤.

   —татт¤ 38. ¬ин¤тков≥ засоби судових виклик≥в ≥ пов≥домлень

   1. якщо цим  одексом передбачено скорочен≥ строки розгл¤ду
адм≥н≥стративноњ справи, допускаЇтьс¤ судовий виклик або судове
пов≥домленн¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, св≥дк≥в, експерт≥в,
спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в телеграмою, факсим≥льним пов≥домленн¤м
(факсом, телефаксом), електронною  поштою,  телефоном,  через
друкований зас≥б масовоњ ≥нформац≥њ.

   2. —удовий  виклик  чи пов≥домленн¤, зд≥йснен≥ засобами,
передбаченими ц≥Їю статтею, повинн≥ м≥стити в≥домост≥, зазначен≥ у
статт≥ 34 цього  одексу.

   —татт¤ 39. ¬иклик в≥дпов≥дача, трет≥х ос≥б, св≥дк≥в,
        м≥сце фактичного проживанн¤ (перебуванн¤) ¤ких
        нев≥доме

   1. якщо  м≥сце  фактичного  проживанн¤  (перебуванн¤)
в≥дпов≥дача, трет≥х ос≥б, св≥дк≥в нев≥доме, суд може зд≥йснити њх
виклик через засоби масовоњ ≥нформац≥њ за останн≥м в≥домим м≥сцем
њхнього проживанн¤ (перебуванн¤) на територ≥њ ”крањни.

   2. ¬иклик  публ≥куЇтьс¤  в  друкованому  засоб≥  масовоњ
≥нформац≥њ не п≥зн≥ше н≥ж за с≥м дн≥в до дати призначеного
судового розгл¤ду справи.

   3. ƒрукований зас≥б масовоњ ≥нформац≥њ, у ¤кому розм≥щуютьс¤
оголошенн¤ про виклик прот¤гом наступного року, визначаЇтьс¤ не
п≥зн≥ше 1 грудн¤ поточного року в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом
ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 40. ќбов'¤зок пов≥домити про зм≥ну адреси
        та причини неприбутт¤ в судове зас≥данн¤

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, зобов'¤зан≥ п≥д час
провадженн¤ у справ≥ пов≥домл¤ти суд про зм≥ну м≥сц¤ проживанн¤
(перебуванн¤, знаходженн¤), роботи, служби. ” раз≥ непов≥домленн¤
про зм≥ну адреси пов≥стка надсилаЇтьс¤ њм за останньою адресою ≥
вважаЇтьс¤ врученою.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, св≥дки, експерти,
спец≥ал≥сти, перекладач≥, ¤к≥ не можуть з поважних причин прибути
до суду, зобов'¤зан≥ завчасно пов≥домити про це суд.

               √лава 4
        ‘≤ —”¬јЌЌя јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈—”

   —татт¤ 41. ‘≥ксуванн¤ судового зас≥данн¤ техн≥чними засобами

   1. —уд п≥д час судового розгл¤ду адм≥н≥стративноњ справи
зд≥йснюЇ повне ф≥ксуванн¤ судового  зас≥данн¤  за  допомогою
звукозаписувального техн≥чного засобу.

   2. ‘≥ксуванн¤ судового зас≥данн¤ техн≥чним засобом зд≥йснюЇ
секретар судового зас≥данн¤ або за розпор¤дженн¤м головуючого
≥нший прац≥вник апарату суду.

   3. Ќос≥й ≥нформац≥њ, на ¤кий зд≥йснювавс¤ техн≥чний запис
судового зас≥данн¤ (касета, дискета, компакт-диск  тощо),  Ї
додатком до журналу судового зас≥данн¤ ≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ судового
зас≥данн¤ приЇднуЇтьс¤ до матер≥ал≥в справи.

   —татт¤ 42. ¬еденн¤ журналу судового зас≥данн¤

   1. ќдночасно ≥з  техн≥чним  записом  судового  зас≥данн¤
секретарем судового зас≥данн¤ ведетьс¤ журнал судового зас≥данн¤.

   2. ” журнал≥ судового зас≥данн¤ зазначаютьс¤ так≥ в≥домост≥:

   1) р≥к, м≥с¤ць, число ≥ м≥сце судового зас≥данн¤;

   2) найменуванн¤  адм≥н≥стративного  суду,  ¤кий розгл¤даЇ
справу, пр≥звище та ≥н≥ц≥али судд≥ (судд≥в), секретар¤ судового
зас≥данн¤;

   3) справа, що розгл¤даЇтьс¤, ≥м'¤ (найменуванн¤) стор≥н та
≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   4) номер нос≥¤ ≥нформац≥њ;

   5) пор¤дковий номер вчиненн¤ процесуальноњ д≥њ;

   6) назва процесуальноњ д≥њ;

   7) час вчиненн¤ процесуальноњ д≥њ;

   8) ≥нш≥ в≥домост≥, встановлен≥ цим  одексом.

   3. ∆урнал судового зас≥данн¤ ведетьс¤ секретарем судового
зас≥данн¤ та п≥дписуЇтьс¤ ним нев≥дкладно п≥сл¤ судового зас≥данн¤
≥ приЇднуЇтьс¤ до справи.

   —татт¤ 43. «ауваженн¤ щодо техн≥чного запису ≥
        журналу судового зас≥данн¤

   1. ќсоби,  ¤к≥  беруть  участь  у  справ≥, мають право
ознайомитис¤ ≥з техн≥чним записом ≥ журналом судового зас≥данн¤ та
прот¤гом семи дн≥в з дн¤ проголошенн¤ р≥шенн¤ у справ≥ подати до
суду письмов≥ зауваженн¤ щодо њхньоњ неповноти або неправильност≥.

   2. √оловуючий розгл¤даЇ зауваженн¤ щодо техн≥чного запису ≥
журналу судового зас≥данн¤, про що постановл¤Ї в≥дпов≥дну ухвалу.

   3. ” раз≥ пропущенн¤ строку поданн¤ зауважень ≥ в≥дсутност≥
п≥дстав дл¤ його поновленн¤ головуючий залишаЇ њх без розгл¤ду.

   4. «ауваженн¤ щодо техн≥чного запису ≥ журналу судового
зас≥данн¤ повинн≥ бути розгл¤нут≥ не п≥зн≥ше п'¤ти дн≥в з дн¤ њх
поданн¤.

   —татт¤ 44. ¬≥дтворенн¤ та роздрукуванн¤ техн≥чного
        запису судового зас≥данн¤

   1. ѕовне чи часткове в≥дтворенн¤ техн≥чного запису судового
зас≥данн¤ зд≥йснюЇтьс¤ на вимогу особи, ¤ка бере участь у справ≥,
або за ≥н≥ц≥ативою суду.

   2. Ќа  клопотанн¤ особи, ¤ка бере участь у справ≥, за
розпор¤дженн¤м головуючого може бути зд≥йснено повне або часткове
роздрукуванн¤ техн≥чного запису судового зас≥данн¤. ќсоба, ¤ка
бере участь у справ≥, маЇ право отримати коп≥ю ≥нформац≥њ з нос≥¤,
на ¤кий зд≥йснювавс¤ техн≥чний запис судового зас≥данн¤.

   3. –оздрукуванн¤  техн≥чного  запису  судового  зас≥данн¤
зд≥йснюЇтьс¤ на платн≥й основ≥. –озм≥р плати за роздрукуванн¤
встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 45. —кладенн¤ протоколу

   1. ѕро вчиненн¤ окремоњ процесуальноњ д≥њ поза залою судового
зас≥данн¤ або п≥д час виконанн¤ судового дорученн¤ секретарем
судового зас≥данн¤ складаЇтьс¤ протокол.

   2. ѕ≥д час вчиненн¤ окремоњ процесуальноњ д≥њ поза залою
судового зас≥данн¤ або п≥д час виконанн¤ судового дорученн¤ та при
складенн≥ протоколу можуть застосовуватис¤ техн≥чн≥ засоби.

   3. ѕротокол п≥сл¤ його складенн¤ та ознайомленн¤ з ним ус≥х
присутн≥х ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, св≥дк≥в, експерт≥в,
спец≥ал≥ст≥в,  перекладач≥в  п≥дписуЇтьс¤  секретарем судового
зас≥данн¤ ≥ суддею. ѕрисутн≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
св≥дки, експерти, спец≥ал≥сти, перекладач≥ можуть подати своњ
зауваженн¤, ¤к≥ додаютьс¤ до протоколу.

   4. ѕротокол, складений при виконанн≥ судового дорученн¤,
разом ≥з необх≥дними додатками нев≥дкладно надсилаЇтьс¤ до суду,
¤кий розгл¤даЇ справу.

   5. ѕротокол приЇднуЇтьс¤ до адм≥н≥стративноњ справи.

   —татт¤ 46. «м≥ст протоколу

   1. ѕротокол про вчиненн¤ окремоњ процесуальноњ д≥њ поза залою
судових зас≥дань або п≥д час виконанн¤ судового дорученн¤ повинен
м≥стити:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, ¤кий вчин¤Ї окрему
процесуальну д≥ю, пр≥звище та ≥н≥ц≥али судд≥, секретар¤ судового
зас≥данн¤;

   2) номер адм≥н≥стративноњ справи;

   3) р≥к, м≥с¤ць, число ≥ м≥сце вчиненн¤ процесуальноњ д≥њ;

   4) час початку процесуальноњ д≥њ;

   5) в≥домост≥ про прибутт¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в, св≥дк≥в;

   6) в≥домост≥ про роз'¤сненн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, св≥дкам, експертам, спец≥ал≥стам, перекладачам  њхн≥х
процесуальних прав та обов'¤зк≥в;

   7) опис ходу проведенн¤ окремоњ процесуальноњ д≥њ, у тому
числ≥ в≥домост≥ про за¤влен≥ клопотанн¤ та ухвали суду; основний
зм≥ст по¤снень стор≥н, трет≥х ос≥б, њхн≥х представник≥в, показань
св≥дк≥в, усн≥ роз'¤сненн¤ експертами своњх висновк≥в ≥ в≥дпов≥дей
на поставлен≥ њм додатков≥ питанн¤; консультац≥њ спец≥ал≥ст≥в;

   8) в≥домост≥ про докази, ¤к≥ додаютьс¤ до справи, а ¤кщо
докази не додаютьс¤ до справи - номер, дату та зм≥ст письмових
доказ≥в, опис ≥нших доказ≥в;

   9) час зак≥нченн¤ процесуальноњ д≥њ;

   10) ≥нш≥ в≥домост≥, встановлен≥ цим  одексом.

               √лава 5
        ”„ј—Ќ» » јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ ѕ–ќ÷≈—”

     ѕараграф 1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥

   —татт¤ 47. —клад ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥

   1. ќсобами, ¤к≥ беруть участь у справ≥, Ї сторони, трет≥
особи, представники стор≥н та трет≥х ос≥б.

   —татт¤ 48. јдм≥н≥стративна процесуальна правосуб'Їктн≥сть

   1. «датн≥сть  мати  процесуальн≥  права  та обов'¤зки в
адм≥н≥стративному  судочинств≥  (адм≥н≥стративна  процесуальна
правоздатн≥сть) визнаЇтьс¤ за громад¤нами ”крањни, ≥ноземц¤ми,
особами без громад¤нства, органами державноњ  влади,  ≥ншими
державними органами, органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,
органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њхн≥ми посадовими ≥ службовими
особами, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми (юридичними
особами).

   2. «датн≥сть особисто  зд≥йснювати  своњ  адм≥н≥стративн≥
процесуальн≥ права та обов'¤зки, у тому числ≥ доручати веденн¤
справи представников≥ (адм≥н≥стративна процесуальна д≥Їздатн≥сть),
належить ф≥зичним особам, ¤к≥ дос¤гли повнол≥тт¤ ≥ не визнан≥
судом нед≥Їздатними, а також ф≥зичним особам до дос¤гненн¤ цього
в≥ку у спорах з приводу публ≥чно-правових в≥дносин, у ¤ких вони
в≥дпов≥дно до законодавства можуть самост≥йно брати участь.

   3. «датн≥сть особисто  зд≥йснювати  своњ  адм≥н≥стративн≥
процесуальн≥ права та обов'¤зки, у тому числ≥ доручати веденн¤
справи представников≥ (адм≥н≥стративна процесуальна д≥Їздатн≥сть),
належить органам державноњ влади, ≥ншим державним органам, органам
влади  јвтономноњ  –еспубл≥ки   рим,  органам  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, њхн≥м посадовим ≥ службовим особам, п≥дприЇмствам,
установам, орган≥зац≥¤м (юридичним особам).

   —татт¤ 49. ѕрава та обов'¤зки ос≥б, ¤к≥ беруть участь
        у справ≥

   1. ќсоби,  ¤к≥  беруть  участь  у  справ≥, мають р≥вн≥
процесуальн≥ права ≥ обов'¤зки.

   2. ќсоби,  ¤к≥  беруть  участь  у  справ≥,  зобов'¤зан≥
добросов≥сно користуватис¤ належними њм процесуальними правами ≥
неухильно виконувати процесуальн≥ обов'¤зки.

   3. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, мають право:

   1) знати про дату, час ≥ м≥сце судового розгл¤ду справи, про
вс≥ судов≥ р≥шенн¤, ¤к≥ ухвалюютьс¤ у справ≥ та стосуютьс¤ њхн≥х
≥нтерес≥в;

   2) знайомитис¤ з матер≥алами справи;

   3) за¤вл¤ти клопотанн¤ ≥ в≥дводи;

   4) давати усн≥ та письмов≥ по¤сненн¤, доводи та запереченн¤;

   5) подавати докази, брати участь у досл≥дженн≥ доказ≥в;

   6) висловлювати свою думку з питань, ¤к≥ виникають п≥д час
розгл¤ду справи, задавати питанн¤ ≥ншим особам, ¤к≥ беруть участь
у справ≥, св≥дкам, експертам, спец≥ал≥стам, перекладачам;

   7) подавати запереченн¤ проти клопотань, довод≥в ≥ м≥ркувань
≥нших ос≥б;

   8) знайомитис¤ з техн≥чним записом та журналом судового
зас≥данн¤ ≥ подавати письмов≥ зауваженн¤ до них;

   9) робити ≥з матер≥ал≥в справи виписки, зн≥мати коп≥њ з
матер≥ал≥в справи, одержувати коп≥њ судових р≥шень;

   10) оскаржувати судов≥ р≥шенн¤ у частин≥, що стосуЇтьс¤ њхн≥х
≥нтерес≥в;

   11) користуватис¤ ≥ншими процесуальними правами, наданими њм
цим  одексом.

   4. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, можуть за власний
рахунок додатково замовити та отримати в суд≥ засв≥дчен≥ коп≥њ
документ≥в ≥ вит¤ги з них.

   —татт¤ 50. —торони

   1. —торонами  в  адм≥н≥стративному процес≥ Ї позивач та
в≥дпов≥дач.

   2. ѕозивачем в адм≥н≥стративн≥й справ≥ можуть бути громад¤ни
”крањни,  ≥ноземц≥  чи особи без громад¤нства, п≥дприЇмства,
установи,  орган≥зац≥њ  (юридичн≥  особи),  суб'Їкти  владних
повноважень.

   3. ¬≥дпов≥дачем в адм≥н≥стративн≥й справ≥ Ї суб'Їкт владних
повноважень, ¤кщо ≥нше не встановлено цим  одексом.

   4. √ромад¤ни ”крањни, ≥ноземц≥ чи особи без громад¤нства, њх
об'Їднанн¤,  юридичн≥  особи,  ¤к≥  не Ї суб'Їктами владних
повноважень, можуть бути в≥дпов≥дачами лише за адм≥н≥стративним
позовом суб'Їкта владних повноважень:

   1) про тимчасову заборону (зупиненн¤) окремих вид≥в або вс≥Їњ
д≥¤льност≥ об'Їднанн¤ громад¤н;

   2) про примусовий розпуск (л≥кв≥дац≥ю) об'Їднанн¤ громад¤н;

   3) про  примусове  видворенн¤  ≥ноземц¤  чи  особи  без
громад¤нства з ”крањни;

   4) про обмеженн¤ щодо реал≥зац≥њ права на мирн≥ з≥бранн¤
(збори, м≥тинги, походи, демонстрац≥њ тощо);

   5) в ≥нших випадках, встановлених законом.

   —татт¤ 51. ѕрава та обов'¤зки стор≥н

   1.  р≥м прав та обов'¤зк≥в, визначених у статт≥ 49 цього
 одексу,  позивач  маЇ  право  зм≥нити п≥дставу або предмет
адм≥н≥стративного позову, зб≥льшити або зменшити розм≥р позовних
вимог або в≥дмовитис¤ в≥д адм≥н≥стративного позову в будь-¤кий час
до зак≥нченн¤ судового розгл¤ду. ѕозивач маЇ право в≥дмовитис¤ в≥д
адм≥н≥стративного позову й у суд≥ апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ
≥нстанц≥њ до зак≥нченн¤ в≥дпов≥дно апел¤ц≥йного чи касац≥йного
розгл¤ду.

   2.  р≥м прав та обов'¤зк≥в, визначених у статт≥ 49 цього
 одексу, в≥дпов≥дач маЇ право визнати адм≥н≥стративний позов
повн≥стю або частково, подати запереченн¤ проти адм≥н≥стративного
позову.

   3. —торони можуть дос¤гнути примиренн¤ на будь-¤к≥й стад≥њ
адм≥н≥стративного процесу, що Ї п≥дставою дл¤ закритт¤ провадженн¤
в адм≥н≥стративн≥й справ≥.

   4. —уд не приймаЇ в≥дмови позивача в≥д адм≥н≥стративного
позову, визнанн¤ адм≥н≥стративного позову в≥дпов≥дачем ≥ не визнаЇ
умов примиренн¤ стор≥н, ¤кщо ц≥ д≥њ суперечать закону  або
порушують чињ-небудь права, свободи чи ≥нтереси.

   —татт¤ 52. «ам≥на неналежноњ сторони

   1. —уд першоњ ≥нстанц≥њ, встановивши, що з адм≥н≥стративним
позовом звернулас¤ не та особа, ¤к≥й належить право вимоги, або не
до  т≥Їњ особи, ¤ка повинна в≥дпов≥дати за адм≥н≥стративним
позовом, може за згодою позивача допустити зам≥ну первинного
позивача або в≥дпов≥дача належним позивачем або в≥дпов≥дачем, ¤кщо
це не пот¤гне за собою зм≥ни п≥дсудност≥ адм≥н≥стративноњ справи.

   2. якщо позивач не згоден на його зам≥ну ≥ншою особою, то ц¤
особа  може вступити у справу ¤к трет¤ особа, ¤ка за¤вл¤Ї
самост≥йн≥ вимоги на предмет спору, про що суд пов≥домл¤Ї третю
особу.

   3. якщо позивач не згоден на зам≥ну в≥дпов≥дача ≥ншою особою,
суд може залучити цю особу ¤к другого в≥дпов≥дача. ” раз≥ в≥дмови
у задоволенн≥ адм≥н≥стративного позову до такого в≥дпов≥дача
понесен≥ позивачем витрати в≥днос¤тьс¤ на рахунок держави.

   4. ѕ≥сл¤ зам≥ни сторони, вступу третьоњ особи, що за¤вл¤Ї
самост≥йн≥ вимоги на предмет спору, залученн¤ другого в≥дпов≥дача
розгл¤д адм≥н≥стративноњ справи починаЇтьс¤ спочатку.

   —татт¤ 53. “рет≥ особи

   1. “рет≥ особи, ¤к≥ за¤вл¤ють самост≥йн≥ вимоги на предмет
спору, можуть вступити у справу у будь-¤кий час до зак≥нченн¤
судового розгл¤ду, пред'¤вивши адм≥н≥стративний позов до стор≥н.
«адоволенн¤ адм≥н≥стративного позову таких ос≥б маЇ повн≥стю або
частково виключати задоволенн¤ вимог позивача до в≥дпов≥дача. ”
раз≥ вступу трет≥х ос≥б, ¤к≥ за¤вл¤ють самост≥йн≥ вимоги на
предмет спору, розгл¤д  адм≥н≥стративноњ  справи  починаЇтьс¤
спочатку.

   2. “рет≥ особи, ¤к≥ не за¤вл¤ють самост≥йних вимог на предмет
спору, можуть вступити у справу на  сторон≥  позивача  або
в≥дпов≥дача у будь-¤кий час до зак≥нченн¤ судового розгл¤ду, ¤кщо
р≥шенн¤ у справ≥ може вплинути на њхн≥ права, свободи, ≥нтереси
або обов'¤зки. ¬они можуть бути залучен≥ до участ≥ у справ≥ також
за клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, або з ≥н≥ц≥ативи
суду. ¬ступ трет≥х ос≥б, ¤к≥ не за¤вл¤ють самост≥йних вимог на
предмет спору, не маЇ насл≥дком розгл¤д адм≥н≥стративноњ справи
спочатку.

   —татт¤ 54. ѕрава та обов'¤зки трет≥х ос≥б

   1.  р≥м прав та обов'¤зк≥в, визначених у статт≥ 49 цього
 одексу, трет≥ особи, ¤к≥ за¤вл¤ють самост≥йн≥ вимоги на предмет
спору, мають права позивача.

   2. “рет≥ особи, ¤к≥ не за¤вл¤ють самост≥йних вимог на предмет
спору, мають права та обов'¤зки, визначен≥ у статт≥ 49 цього
 одексу.

   —татт¤ 55. ѕроцесуальне правонаступництво

   1. ” раз≥ вибутт¤ або зам≥ни сторони чи третьоњ особи у
в≥дносинах, щодо ¤ких виник сп≥р, суд допускаЇ на будь-¤к≥й стад≥њ
адм≥н≥стративного процесу зам≥ну в≥дпов≥дноњ сторони чи третьоњ
особи њњ правонаступником. ”с≥ д≥њ, вчинен≥ в адм≥н≥стративному
процес≥ до вступу правонаступника, обов'¤зков≥ дл¤ нього в так≥й
сам≥й м≥р≥, у ¤к≥й вони були б обов'¤зков≥ дл¤ особи, ¤ку в≥н
зам≥нив.

   —татт¤ 56. ѕредставники

   1. —торона, а також трет¤ особа в адм≥н≥стративн≥й справ≥
можуть брати участь в адм≥н≥стративному процес≥ особисто ≥ (або)
через представника.

   2. ѕредставником може бути ф≥зична особа, ¤ка в≥дпов≥дно до
частини другоњ статт≥ 48 цього  одексу маЇ  адм≥н≥стративну
процесуальну д≥Їздатн≥сть.

   3. ѕредставники беруть участь в адм≥н≥стративному процес≥ на
основ≥ договору або закону.

   4. ѕрава, свободи та ≥нтереси малол≥тн≥х та неповнол≥тн≥х
ос≥б,  ¤к≥ не дос¤гли в≥ку, з ¤кого настаЇ адм≥н≥стративна
процесуальна д≥Їздатн≥сть, а також нед≥Їздатних ф≥зичних ос≥б
захищають у суд≥ њхн≥ законн≥ представники - батьки, усиновлювач≥,
оп≥куни, п≥клувальники чи ≥нш≥ особи, визначен≥ законом.

   5. ѕрава, свободи та ≥нтереси неповнол≥тн≥х ос≥б, ¤к≥ дос¤гли
в≥ку, з ¤кого настаЇ адм≥н≥стративна процесуальна д≥Їздатн≥сть,
непрацездатних  ф≥зичних  ос≥б  ≥  ф≥зичних  ос≥б,  цив≥льна
д≥Їздатн≥сть ¤ких обмежена, можуть захищати в суд≥ њхн≥ законн≥
представники - батьки, усиновлювач≥, оп≥куни, п≥клувальники чи
≥нш≥ особи, визначен≥ законом. —уд може залучити до участ≥ у таких
справах в≥дпов≥дно неповнол≥тн≥х ос≥б, непрацездатних ф≥зичних
ос≥б ≥ ф≥зичних ос≥б, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤ких обмежена.

   6. —уд  з  метою  захисту  прав,  свобод  та ≥нтерес≥в
неповнол≥тн≥х  ос≥б,  ¤к≥  дос¤гли  в≥ку,  з  ¤кого  настаЇ
адм≥н≥стративна процесуальна д≥Їздатн≥сть, непрацездатних ф≥зичних
ос≥б ≥ ф≥зичних ос≥б, цив≥льна д≥Їздатн≥сть ¤ких обмежена, та ¤к≥
беруть участь у справ≥, може залучити до участ≥ у справ≥ њхн≥х
законних представник≥в.

   7. «аконним представником органу, п≥дприЇмства, установи,
орган≥зац≥њ в суд≥ Ї його кер≥вник чи ≥нша особа, уповноважена
законом, положенн¤м, статутом.

   8. як законн≥ представники д≥ють також органи та ≥нш≥ особи,
¤ким законом надано право захищати права, свободи та ≥нтереси
≥нших ос≥б.

   9. ” раз≥ в≥дсутност≥ представника у сторони чи третьоњ
особи, ¤ка не маЇ адм≥н≥стративноњ процесуальноњ д≥Їздатност≥, а
також у раз≥, ¤кщо законний представник цих ос≥б не маЇ права
вести справу в суд≥ з п≥дстав, встановлених законом, суд зупин¤Ї
провадженн¤ в справ≥ та ≥н≥ц≥юЇ перед органами оп≥ки ≥ п≥клуванн¤
чи ≥ншими органами, визначеними законом, питанн¤ про призначенн¤
чи зам≥ну законного представника.

   —татт¤ 57. ќсоби, ¤к≥ не можуть бути представниками

   1. Ќе можуть бути представниками в суд≥ особи, ¤к≥ беруть
участь  у  справ≥  ¤к секретар судового зас≥данн¤, експерт,
спец≥ал≥ст, перекладач та св≥док.

   2. —удд≥, прокурори, сл≥дч≥ не можуть бути представниками в
суд≥, кр≥м випадк≥в, коли вони д≥ють ¤к представники в≥дпов≥дних
орган≥в, що Ї стороною або третьою особою у справ≥, чи ¤к законн≥
представники сторони чи третьоњ особи.

   —татт¤ 58. ƒокументи, що п≥дтверджують
        повноваженн¤ представник≥в

   1. ѕовноваженн¤  представник≥в,  ¤к≥  беруть  участь  в
адм≥н≥стративному  процес≥ на основ≥ договору, на зд≥йсненн¤
представництва в суд≥ повинн≥ бути п≥дтверджен≥ дов≥рен≥стю чи
усною за¤вою дов≥рител¤ ≥з занесенн¤м њњ до журналу судового
зас≥данн¤. ќриг≥нали дов≥реностей або засв≥дчен≥ п≥дписом судд≥
коп≥њ з них приЇднуютьс¤ судом до справи.

   2. ѕовноваженн¤  законних  представник≥в  п≥дтверджуютьс¤
документами, ¤к≥ стверджують займану ними посаду чи факт родинних,
оп≥кунських  тощо  в≥дносин  з  особою,  ≥нтереси ¤коњ вони
представл¤ють. «асв≥дчен≥ п≥дписом судд≥ коп≥њ цих документ≥в
приЇднуютьс¤ до справи.

   3. ƒов≥реност≥ в≥д ≥мен≥ органу, п≥дприЇмства, установи,
орган≥зац≥њ  видаютьс¤  за  п≥дписом  кер≥вника  або  ≥ншоњ
уповноваженоњ  на  те законом, положенн¤м, статутом особи ≥
засв≥дчуютьс¤ печаткою цього органу, п≥дприЇмства,  установи,
орган≥зац≥њ.

   4. ƒов≥рен≥сть  ф≥зичноњ  особи  на  веденн¤  справи  в
адм≥н≥стративному суд≥ посв≥дчуЇтьс¤ нотар≥ально або посадовою
особою п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, в ¤к≥й дов≥ритель
працюЇ, навчаЇтьс¤, перебуваЇ на служб≥, стац≥онарному л≥куванн≥,
чи за р≥шенн¤м суду або за м≥сцем його проживанн¤ (перебуванн¤).

   5. ѕовноваженн¤  адвоката  ¤к  представника можуть також
посв≥дчуватис¤ ордером, ¤кий виданий в≥дпов≥дним адвокатським
об'Їднанн¤м, або договором про наданн¤ правовоњ допомоги.

   6. ƒов≥реност≥  або  ≥нш≥  документи,  ¤к≥ п≥дтверджують
повноваженн¤ представника ≥ були посв≥дчен≥ в ≥нших державах,
повинн≥ бути легал≥зован≥ в установленому законодавством пор¤дку,
¤кщо ≥нше не встановлено м≥жнародними договорами, згода  на
обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.

   —татт¤ 59. ѕовноваженн¤ представника в суд≥

   1. ѕовноваженн¤ на веденн¤ справи в суд≥ даЇ представников≥
право на вчиненн¤ в≥д ≥мен≥ особи, ¤ку в≥н представл¤Ї, ус≥х
процесуальних д≥й, ¤к≥ може вчинити ц¤ особа. –озпор¤дженн¤
дов≥рител¤ представников≥, ¤кий бере участь в адм≥н≥стративному
процес≥ на основ≥ договору, щодо веденн¤ справи Ї обов'¤зковими
дл¤ нього.

   2. ѕредставник, ¤кий бере участь в адм≥н≥стративному процес≥
на основ≥ договору, маЇ право повн≥стю або частково в≥дмовитис¤
в≥д адм≥н≥стративного позову, визнати адм≥н≥стративний позов,
зм≥нити адм≥н≥стративний позов, дос¤гнути примиренн¤, передати
повноваженн¤ представника ≥нш≥й особ≥ (передорученн¤), оскаржити
судове  р≥шенн¤, ¤кщо право на вчиненн¤ кожноњ ≥з цих д≥й
спец≥ально обумовлене у видан≥й йому дов≥реност≥.

   3. ѕовноваженн¤ представника чинн≥ прот¤гом часу провадженн¤
у справ≥, ¤кщо ≥нший строк не зазначено у дов≥реност≥.

   4. ѕредставник може в≥дмовитис¤ в≥д наданих йому повноважень,
про що пов≥домл¤Ї особу, ¤ка його ними над≥лила, та суд. ѕри цьому
в≥н не може брати участь у ц≥й справ≥ ¤к представник ≥ншоњ
сторони.

   5. ѕ≥дстави  ≥  пор¤док  припиненн¤  представництва  за
дов≥рен≥стю, скасуванн¤ дов≥реност≥ та в≥дмови представника в≥д
наданих йому повноважень визначаютьс¤ статт¤ми 248-250 ÷ив≥льного
кодексу ”крањни ( 435-15 ).

   6. «аконний  представник самост≥йно зд≥йснюЇ процесуальн≥
права та обов'¤зки сторони чи третьоњ особи, ¤ку в≥н представл¤Ї,
д≥ючи в њњ ≥нтересах.

   7. якщо  д≥њ законного представника суперечать ≥нтересам
особи, ¤ку в≥н представл¤Ї, суд може залучити до участ≥ у справ≥
в≥дпов≥дний орган чи особу, ¤ким законом надано право захищати
права, свободи та ≥нтереси ≥нших ос≥б.

   —татт¤ 60. ”часть у справ≥ орган≥в та ос≥б, ¤ким
        законом надано право захищати права, свободи
        та ≥нтереси ≥нших ос≥б

   1. ” випадках, встановлених законом, ”повноважений ¬ерховноњ
–ади ”крањни з прав людини, прокурор, органи державноњ влади,
органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ф≥зичн≥ та юридичн≥ особи можуть
звертатис¤ до адм≥н≥стративного суду ≥з адм≥н≥стративними позовами
про захист прав, свобод та ≥нтерес≥в ≥нших ос≥б ≥ брати участь у
цих справах.

   2. ѕрокурор  зд≥йснюЇ  в  суд≥  представництво ≥нтерес≥в
громад¤нина або держави в пор¤дку, встановленому цим  одексом та
≥ншими законами, ≥ може зд≥йснювати представництво на будь-¤к≥й
стад≥њ адм≥н≥стративного процесу.

   3. ќргани державноњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤
можуть  бути залучен≥ судом до участ≥ у справ≥ ¤к законн≥
представники або вступити у справу за своЇю ≥н≥ц≥ативою з метою
виконанн¤ покладених на них повноважень.

   —татт¤ 61. ќсобливост≥ повноважень орган≥в та ос≥б,
        ¤ким законом надано право захищати права,
        свободи та ≥нтереси ≥нших ос≥б у суд≥

   1. ќргани та особи, ¤к≥ визначен≥ у статт≥ 60 цього  одексу ≥
звертаютьс¤ до адм≥н≥стративного суду за захистом прав, свобод та
≥нтерес≥в ≥нших ос≥б, не можуть зак≥нчувати справу примиренн¤м.

   2. ¬≥дмова орган≥в та ос≥б, визначених у статт≥ 60 цього
 одексу, в≥д адм≥н≥стративного позову або зм≥на позовних вимог не
позбавл¤Ї особу, на захист прав, свобод та ≥нтерес≥в ¤коњ подано
адм≥н≥стративний позов, права вимагати в≥д суду розгл¤ду справи,
вир≥шенн¤ адм≥н≥стративного позову в попередньому обс¤з≥.

   3. якщо ф≥зична особа, ¤ка маЇ адм≥н≥стративну процесуальну
д≥Їздатн≥сть ≥ на захист прав, свобод та ≥нтерес≥в ¤коњ подано
адм≥н≥стративний позов, не п≥дтримуЇ позовн≥ вимоги, суд залишаЇ
позовну за¤ву без розгл¤ду.

   4. ѕрокурор, ¤кий не брав участ≥ у справ≥, з метою вир≥шенн¤
питанн¤  про  на¤вн≥сть  п≥дстав дл¤ поданн¤ апел¤ц≥йноњ чи
касац≥йноњ скарги, скарги за вин¤тковими обставинами, за¤ви про
перегл¤д  р≥шенн¤  за  новови¤вленими  обставинами маЇ право
знайомитис¤ з матер≥алами справи в адм≥н≥стративному суд≥.

          ѕараграф 2. ≤нш≥ учасники
          адм≥н≥стративного процесу

   —татт¤ 62. ќсоби, ¤к≥ Ї ≥ншими учасниками
        адм≥н≥стративного процесу

   1. ”часниками  адм≥н≥стративного процесу, кр≥м ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥, Ї секретар судового зас≥данн¤, судовий
розпор¤дник, св≥док, експерт, спец≥ал≥ст, перекладач.

   —татт¤ 63. —екретар судового зас≥данн¤

   1. —екретар судового зас≥данн¤:

   1) зд≥йснюЇ судов≥ виклики ≥ пов≥домленн¤;

   2) перев≥р¤Ї на¤вн≥сть та з'¤совуЇ причини в≥дсутност≥ ос≥б,
¤ких було викликано до суду, ≥ допов≥даЇ про це головуючому;

   3) забезпечуЇ контроль за  повним  ф≥ксуванн¤м  судового
зас≥данн¤ техн≥чними засобами;

   4) веде журнал судового зас≥данн¤;

   5) оформл¤Ї матер≥али адм≥н≥стративноњ справи;

   6) виконуЇ ≥нш≥ дорученн¤ головуючого у справ≥.

   —татт¤ 64. —удовий розпор¤дник

   1. ƒо  участ≥  в адм≥н≥стративному процес≥ головуючим у
судовому зас≥данн≥ може залучатис¤ судовий розпор¤дник.

   2. —удовий розпор¤дник:

   1) забезпечуЇ належний стан зали судового  зас≥данн¤  ≥
запрошуЇ до нењ учасник≥в адм≥н≥стративного процесу;

   2) оголошуЇ про вх≥д суду до зали судового зас≥данн¤ ≥ вих≥д
суду ≥з нењ;

   3) сл≥дкуЇ за дотриманн¤м пор¤дку особами, присутн≥ми у зал≥
судового зас≥данн¤;

   4) приймаЇ в≥д учасник≥в адм≥н≥стративного процесу та передаЇ
документи ≥ матер≥али суду п≥д час судового зас≥данн¤;

   5)  виконуЇ розпор¤дженн¤ головуючого про приведенн¤ до
прис¤ги перекладача, експерта;

   6) запрошуЇ до зали судового зас≥данн¤ св≥дк≥в та виконуЇ
розпор¤дженн¤ головуючого про приведенн¤ њх до прис¤ги;

   7) виконуЇ ≥нш≥ розпор¤дженн¤ головуючого, пов'¤зан≥  ≥з
забезпеченн¤м  умов, необх≥дних дл¤ розгл¤ду адм≥н≥стративноњ
справи.

   3. ¬имоги судового розпор¤дника, пов'¤зан≥ ≥з виконанн¤м
обов'¤зк≥в, встановлених ц≥Їю статтею, Ї обов'¤зковими дл¤ ос≥б,
¤к≥ беруть участь у справ≥, св≥дк≥в, експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в,
перекладач≥в та ≥нших ос≥б, присутн≥х у зал≥ судового зас≥данн¤.

   4. ” раз≥ в≥дсутност≥ в судовому зас≥данн≥ розпор¤дника його
функц≥њ виконуЇ секретар судового зас≥данн¤.

   —татт¤ 65. —в≥док

   1. як св≥док в адм≥н≥стративн≥й справ≥ може бути викликана
судом кожна особа, ¤к≥й можуть бути в≥дом≥ обставини, що належить
з'¤сувати у справ≥.

   2. Ќе можуть бути допитан≥ ¤к св≥дки:

   1) нед≥Їздатн≥ ф≥зичн≥ особи, а також особи, ¤к≥ перебувають
на обл≥ку чи на л≥куванн≥ у псих≥атричному л≥кувальному заклад≥ та
не здатн≥ через своњ ф≥зичн≥ або псих≥чн≥ вади правильно сприймати
обставини, що мають значенн¤ дл¤ справи, або давати з цього
приводу показанн¤;

   2) представники в судовому процес≥, захисники у крим≥нальних
справах - про обставини, ¤к≥ стали њм в≥дом≥ у зв'¤зку з
виконанн¤м функц≥й представника чи захисника;

   3) св¤щеннослужител≥ - про в≥домост≥, одержан≥ ними  на
спов≥д≥ в≥руючих;

   4) профес≥йн≥ судд≥, народн≥ зас≥дател≥ та прис¤жн≥ - про
обставини обговоренн¤ в нарадч≥й к≥мнат≥ питань, що виникли п≥д
час ухваленн¤ судового р≥шенн¤;

   5) ≥нш≥ особи, ¤к≥ не можуть бути допитан≥ ¤к св≥дки зг≥дно
≥з законом чи м≥жнародним договором, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого
надана ¬ерховною –адою ”крањни, без њхньоњ згоди.

   3. ‘≥зична особа маЇ право в≥дмовитис¤ в≥д даванн¤ показань
щодо себе, член≥в с≥м'њ чи близьких родич≥в (чолов≥к, дружина,
батько, мати, в≥тчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, брат,
сестра, д≥д, баба, внук, внучка, усиновлювач чи усиновлений,
оп≥кун чи п≥клувальник, особа, над ¤кою встановлено оп≥ку чи
п≥клуванн¤, член с≥м'њ або близький родич цих ос≥б).

   4. —в≥док викликаЇтьс¤ в судове зас≥данн¤ з ≥н≥ц≥ативи суду
або ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥. ќсоба, ¤ка бере участь у
справ≥, за¤вл¤ючи клопотанн¤ про виклик св≥дка, повинна зазначити
його ≥м'¤, м≥сце проживанн¤ (перебуванн¤), роботи чи служби та
обставини, щодо ¤ких в≥н може дати показанн¤.

   5. —в≥док зобов'¤заний прибути до суду у визначений час ≥
дати правдив≥ показанн¤ про в≥дом≥ йому обставини.

   6. ” раз≥ неможливост≥ прибутт¤ за викликом суду св≥док
зобов'¤заний завчасно пов≥домити про це суд.

   7. —в≥док маЇ право давати показанн¤ р≥дною мовою або мовою,
¤кою в≥н волод≥Ї, користуватис¤ письмовими записами, в≥дмовитис¤
в≥д даванн¤ показань у випадках, встановлених законом, а також на
компенсац≥ю витрат, пов'¤заних з викликом до суду.

   8. «а зав≥домо неправдив≥ показанн¤ або за в≥дмову в≥д
даванн¤ показань з непередбачених законом п≥дстав св≥док несе
крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть.

   —татт¤ 66. ≈ксперт

   1. ≈кспертом Ї особа, ¤ка маЇ необх≥дн≥ знанн¤ та ¤к≥й в
пор¤дку, встановленому цим  одексом, доручаЇтьс¤ дати висновок з
питань,  що виникають п≥д час розгл¤ду справи ≥ стосуютьс¤
спец≥альних знань ц≥Їњ особи, шл¤хом досл≥дженн¤ матер≥альних
об'Їкт≥в, ¤вищ ≥ процес≥в, що м≥ст¤ть ≥нформац≥ю про обставини у
справ≥.

   2. як експерт може залучатис¤ особа, ¤ка в≥дпов≥даЇ вимогам,
встановленим «аконом ”крањни "ѕро судову експертизу" ( 4038-12 ).

   3. ≈ксперт зобов'¤заний провести повне досл≥дженн¤ ≥ дати
обірунтований та об'Їктивний письмовий висновок щодо поставлених
йому питань, у раз≥ необх≥дност≥ - прибути за викликом суду, дати
висновок або роз'¤снити його в судовому зас≥данн≥.

   4. ѕ≥д час проведенн¤ досл≥дженн¤ експерт повинен забезпечити
збереженн¤ об'Їкта експертизи. якщо досл≥дженн¤ пов'¤зане з повним
або частковим знищенн¤м об'Їкта експертизи або зм≥ною  його
властивостей, експерт маЇ одержати на це в≥дпов≥дний дозв≥л суду,
¤кий оформлюЇтьс¤ ухвалою.

   5. ≈ксперт не маЇ права за власною ≥н≥ц≥ативою збирати
матер≥али дл¤ проведенн¤ експертизи; сп≥лкуватис¤ з особами, ¤к≥
беруть участь  у  справ≥,  а  також  з  ≥ншими  учасниками
адм≥н≥стративного  процесу,  за  вин¤тком  д≥й, пов'¤заних з
проведенн¤м експертизи; розголошувати в≥домост≥, що стали йому
в≥дом≥  у зв'¤зку з проведенн¤м експертизи, або пов≥домл¤ти
будь-кому, кр≥м суду, про результати експертизи.

   6. ≈ксперт  нев≥дкладно  повинен  пов≥домити  суд  про
неможлив≥сть проведенн¤ ним експертизи через в≥дсутн≥сть у нього
необх≥дних знань або без залученн¤ ≥нших експерт≥в.

   7. ” раз≥ виникненн¤ сумн≥ву щодо зм≥сту та обс¤гу дорученн¤
експерт нев≥дкладно за¤вл¤Ї суду клопотанн¤ щодо його уточненн¤
або пов≥домл¤Ї суд про неможлив≥сть проведенн¤ ним експертизи за
заданими питанн¤ми.

   8. ≈ксперт не маЇ права передоручати проведенн¤ експертизи
≥нш≥й особ≥.

   9. ” раз≥ постановленн¤ ухвали суду про припиненн¤ проведенн¤
експертизи експерт зобов'¤заний негайно подати матер≥али справи та
≥нш≥ документи, що використовувалис¤ дл¤ проведенн¤ експертизи.

   10. ≈ксперт маЇ право:

   1) знайомитис¤ з матер≥алами справи, що стосуютьс¤ предмета
досл≥дженн¤;

   2) за¤вл¤ти клопотанн¤ про поданн¤ йому додаткових матер≥ал≥в
≥ зразк≥в;

   3) викладати у висновку судовоњ експертизи ви¤влен≥ в ход≥ њњ
проведенн¤ факти, ¤к≥ мають значенн¤ дл¤ справи ≥ з приводу ¤ких
йому не були задан≥ питанн¤;

   4) бути присутн≥м п≥д час вчиненн¤ процесуальних д≥й, що
стосуютьс¤ предмета ≥ об'Їкт≥в досл≥дженн¤;

   5) задавати питанн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, та
св≥дкам;

   6) користуватис¤  ≥ншими  правами,  встановленими «аконом
”крањни "ѕро судову експертизу" ( 4038-12 ).

   11. ≈ксперт маЇ право на оплату виконаноњ роботи та на
компенсац≥ю витрат, пов'¤заних з проведенн¤м експертизи ≥ викликом
до суду.

   12. ≈ксперт може в≥дмовитис¤ в≥д даванн¤ висновку, ¤кщо
подан≥ йому матер≥али недостатн≥ дл¤ виконанн¤ покладених на нього
обов'¤зк≥в. «а¤ва про в≥дмову повинна бути вмотивованою.

   13. «а зав≥домо неправдивий висновок, в≥дмову без поважних
причин в≥д виконанн¤ покладених на нього обов'¤зк≥в у суд≥ експерт
несе крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть.

   —татт¤ 67. —пец≥ал≥ст

   1. —пец≥ал≥стом Ї особа, ¤ка волод≥Ї спец≥альними знанн¤ми та
навичками застосуванн¤ техн≥чних  засоб≥в  ≥  може  надавати
консультац≥њ п≥д час вчиненн¤ процесуальних д≥й з питань, що
потребують в≥дпов≥дних спец≥альних знань ≥ навичок.

   2. —пец≥ал≥ст  може  бути  залучений  до  участ≥  в
адм≥н≥стративному  процес≥  за  ухвалою  суду  дл¤  наданн¤
безпосередньоњ техн≥чноњ допомоги (фотографуванн¤, складенн¤ схем,
план≥в, креслень, в≥дб≥р зразк≥в дл¤ проведенн¤ експертизи тощо)
п≥д час вчиненн¤  процесуальних  д≥й.  ƒопомога  спец≥ал≥ста
техн≥чного характеру п≥д час вчиненн¤ процесуальних д≥й не зам≥нюЇ
висновку експерта.

   3. —пец≥ал≥ст зобов'¤заний  прибути  за  викликом  суду,
в≥дпов≥дати на задан≥ судом питанн¤, давати усн≥ консультац≥њ та
письмов≥ роз'¤сненн¤, звертати увагу суду на характерн≥ обставини
чи особливост≥ доказ≥в, у раз≥ потреби - надавати суду техн≥чну
допомогу.

   4. ƒопомога спец≥ал≥ста не може стосуватис¤ правових питань.

   5. —пец≥ал≥ст маЇ право знати мету свого виклику до суду,
в≥дмовитис¤ в≥д участ≥ в адм≥н≥стративному процес≥, ¤кщо в≥н не
волод≥Ї в≥дпов≥дними знанн¤ми та навичками, з дозволу  суду
задавати питанн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, та св≥дкам,
звертати увагу суду на характерн≥ обставини чи  особливост≥
доказ≥в, на оплату виконаноњ роботи та на компенсац≥ю витрат,
пов'¤заних з викликом до суду.

   —татт¤ 68. ѕерекладач

   1. ѕерекладачем Ї особа, ¤ка в≥льно волод≥Ї мовою, ¤кою
зд≥йснюЇтьс¤ адм≥н≥стративне судочинство, та ≥ншою мовою, знанн¤
¤коњ необх≥дне дл¤ усного або письмового перекладу з одн≥Їњ мови
на ≥ншу, а також особа, ¤ка волод≥Ї техн≥кою сп≥лкуванн¤ з
глухими, н≥мими чи глухон≥мими.

   2. ѕерекладач допускаЇтьс¤ ухвалою суду за клопотанн¤м особи,
¤ка бере участь у справ≥, або призначаЇтьс¤ з ≥н≥ц≥ативи суду. —уд
забезпечуЇ особ≥ перекладача, ¤кщо д≥йде висновку, що особа
внасл≥док  неспроможност≥  оплатити  послуги перекладача буде
позбавлена судового захисту.

   3. ѕерекладач  маЇ  право  в≥дмовитис¤  в≥д  участ≥  в
адм≥н≥стративному судочинств≥, ¤кщо в≥н не волод≥Ї мовою в обс¤з≥,
необх≥дному дл¤ перекладу, право задавати питанн¤  з  метою
уточненн¤ перекладу, а також право на оплату виконаноњ роботи та
на компенсац≥ю витрат, пов'¤заних з викликом до суду.

   4. ѕерекладач зобов'¤заний з'¤вл¤тис¤ за викликом до суду,
зд≥йснювати  повний  ≥  правильний  переклад, своњм п≥дписом
посв≥дчувати правильн≥сть перекладу в процесуальних документах, що
вручаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, в переклад≥ мовою,
¤кою вони волод≥ють.

   5. «а зав≥домо неправильний переклад або за в≥дмову без
поважних причин в≥д виконанн¤ покладених на нього обов'¤зк≥в
перекладач несе крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть.

               √лава 6
               ƒќ ј«»

   —татт¤ 69. ѕон¤тт¤ доказ≥в

   1. ƒоказами  в  адм≥н≥стративному судочинств≥ Ї будь-¤к≥
фактичн≥ дан≥, на п≥дстав≥ ¤ких суд встановлюЇ на¤вн≥сть або
в≥дсутн≥сть обставин, що обірунтовують вимоги ≥ запереченн¤ ос≥б,
¤к≥ беруть участь у справ≥, та ≥нш≥ обставини, що мають значенн¤
дл¤ правильного вир≥шенн¤ справи. ÷≥ дан≥ встановлюютьс¤ судом на
п≥дстав≥ по¤снень стор≥н, трет≥х ос≥б та њхн≥х представник≥в,
показань  св≥дк≥в,  письмових  ≥  речових доказ≥в, висновк≥в
експерт≥в.

   2. ƒокази суду надають особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥. —уд
може  запропонувати  надати додатков≥ докази або витребувати
додатков≥ докази за клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
або з власноњ ≥н≥ц≥ативи.

   —татт¤ 70. Ќалежн≥сть та допустим≥сть доказ≥в

   1. Ќалежними Ї докази, ¤к≥ м≥ст¤ть ≥нформац≥ю щодо предмету
доказуванн¤. —уд не бере до розгл¤ду докази, ¤к≥ не стосуютьс¤
предмету доказуванн¤.

   2. —торони мають право обірунтовувати належн≥сть конкретного
доказу дл¤ п≥дтвердженн¤ њхн≥х вимог або заперечень.

   3. ƒокази, одержан≥ з порушенн¤м закону, судом при вир≥шенн≥
справи не берутьс¤ до уваги.

   4. ќбставини,  ¤к≥ за законом повинн≥ бути п≥дтверджен≥
певними засобами доказуванн¤, не можуть п≥дтверджуватис¤ н≥¤кими
≥ншими засобами доказуванн¤, кр≥м випадк≥в, коли щодо таких
обставин не виникаЇ спору.

   —татт¤ 71. ќбов'¤зок доказуванн¤

   1.  ожна сторона повинна довести т≥ обставини, на ¤ких
ірунтуютьс¤ њњ вимоги та запереченн¤, кр≥м випадк≥в, встановлених
статтею 72 цього  одексу.

   2. ¬ адм≥н≥стративних справах про протиправн≥сть р≥шень, д≥й
чи безд≥¤льност≥ суб'Їкта владних повноважень обов'¤зок щодо
доказуванн¤ правом≥рност≥ свого р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льност≥
покладаЇтьс¤  на  в≥дпов≥дача,  ¤кщо  в≥н  заперечуЇ  проти
адм≥н≥стративного позову.

   3. якщо особа, ¤ка бере участь у справ≥, не може самост≥йно
надати докази, то вона повинна зазначити причини, через ¤к≥ ц≥
докази не можуть бути надан≥, та пов≥домити, де вони знаход¤тьс¤
чи можуть знаходитис¤. —уд спри¤Ї в реал≥зац≥њ цього обов'¤зку ≥
витребовуЇ необх≥дн≥ докази.

   4. —уб'Їкт владних повноважень повинен подати суду вс≥ на¤вн≥
у нього документи та матер≥али, ¤к≥ можуть бути використан≥ ¤к
докази у справ≥. ” раз≥ невиконанн¤ цього обов'¤зку суд витребовуЇ
назван≥ документи та матер≥али.

   5. —уд може збирати докази з власноњ ≥н≥ц≥ативи.

   6. якщо особа, ¤ка бере участь у справ≥, без поважних причин
не надасть докази на пропозиц≥ю суду дл¤ п≥дтвердженн¤ обставин,
на ¤к≥ вона посилаЇтьс¤, суд вир≥шуЇ справу на основ≥ на¤вних
доказ≥в.

   —татт¤ 72. ѕ≥дстави дл¤ зв≥льненн¤ в≥д доказуванн¤

   1. ќбставини,   встановлен≥   судовим   р≥шенн¤м   в
адм≥н≥стративн≥й, цив≥льн≥й або господарськ≥й справ≥, що набрало
законноњ сили, не доказуютьс¤ при розгл¤д≥ ≥нших справ, у ¤ких
беруть участь т≥ сам≥ особи або особа, щодо ¤коњ встановлено ц≥
обставини.

   2. ќбставини, визнан≥ судом загальнов≥домими, не потр≥бно
доказувати.

   3. ќбставини,  ¤к≥  визнаютьс¤  сторонами,  можуть  не
доказуватис¤ перед судом, ¤кщо проти цього не заперечують сторони
≥ в суду не виникаЇ сумн≥ву щодо достов≥рност≥ цих обставин та
добров≥льност≥ њх визнанн¤.

   4. ¬ирок суду в крим≥нальн≥й справ≥ або постанова суду у
справ≥ про адм≥н≥стративний проступок, ¤к≥ набрали законноњ сили,
Ї обов'¤зковими дл¤ адм≥н≥стративного суду, що розгл¤даЇ справу
про правов≥ насл≥дки д≥й чи безд≥¤льност≥ особи, щодо ¤коњ
ухвалений вирок або постанова суду, лише в питанн¤х, чи мало м≥сце
д≥¤нн¤ та чи вчинене воно ц≥Їю особою.

   —татт¤ 73. «абезпеченн¤ доказ≥в

   1. ќсоби,  ¤к≥  беруть участь у справ≥ та обірунтовано
вважають, що наданн¤ потр≥бних доказ≥в стане згодом неможливим або
ускладненим, мають право просити суд забезпечити ц≥ докази.

   2. «абезпеченн¤ доказ≥в може зд≥йснюватис¤ також за за¤вою
за≥нтересованоњ особи до в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥.

   —татт¤ 74. —пособи забезпеченн¤ доказ≥в

   —уд забезпечуЇ  докази  допитом  св≥дк≥в,  призначенн¤м
експертизи,  витребуванн¤м  та огл¤дом письмових або речових
доказ≥в, у тому числ≥ за м≥сцем њх знаходженн¤.

   —татт¤ 75. «а¤ва про забезпеченн¤ доказ≥в та
        пор¤док њњ розгл¤ду

   1. ” за¤в≥ про забезпеченн¤ доказ≥в повинн≥ бути зазначен≥
докази, ¤к≥ необх≥дно забезпечити; обставини, що можуть бути
п≥дтверджен≥ цими доказами; обставини, ¤к≥ св≥дчать про те, що
наданн¤ потр≥бних доказ≥в може стати неможливим або ускладненим, а
також справа, дл¤ ¤коњ потр≥бн≥ ц≥ докази, або з ¤кою метою
потр≥бно њх забезпечити.

   2. «а¤ва про забезпеченн¤ доказ≥в подаЇтьс¤ до суду, ¤кий
розгл¤даЇ справу, а ¤кщо провадженн¤ у справ≥ ще не в≥дкрито - до
м≥сцевого адм≥н≥стративного суду, на територ≥њ ¤кого можуть бути
вчинен≥ процесуальн≥ д≥њ щодо забезпеченн¤ доказ≥в.

   3. «а¤ва про забезпеченн¤ доказ≥в розгл¤даЇтьс¤ прот¤гом
п'¤ти дн≥в п≥сл¤ њњ надходженн¤ з пов≥домленн¤м стор≥н та ≥нших
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤
ос≥б, ¤к≥ були належним чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤ду
за¤ви.

   4. ” раз≥ обірунтованоњ вимоги особи, ¤ка подала за¤ву про
забезпеченн¤ доказ≥в, а також ¤кщо не можна встановити, до кого
може бути згодом висунуто вимоги, за¤ва про забезпеченн¤ доказ≥в
розгл¤даЇтьс¤ судом нев≥дкладно лише за участю особи, ¤ка подала
за¤ву.

   5. ѕитанн¤ про забезпеченн¤ доказ≥в вир≥шуЇтьс¤ ухвалою, ¤ку
може бути оскаржено. ќскарженн¤ ухвали про забезпеченн¤ доказ≥в не
зупин¤Ї њњ виконанн¤, а також не перешкоджаЇ розгл¤ду справи.

   6. ѕро забезпеченн¤ доказ≥в або про в≥дмову в забезпеченн≥
доказ≥в суд постановл¤Ї ухвалу. ¬ ухвал≥ про забезпеченн¤ доказ≥в
визначаютьс¤ пор¤док ≥ спос≥б њњ виконанн¤.

   7. ”хвала про в≥дмову в забезпеченн≥ доказ≥в може бути
оскаржена особою, ¤ка звернулас¤ ≥з за¤вою про забезпеченн¤
доказ≥в.

   8. «абезпеченн¤ доказ≥в зд≥йснюЇтьс¤ за загальними правилами
вчиненн¤ в≥дпов≥дних процесуальних д≥й.

   —татт¤ 76. ѕо¤сненн¤ стор≥н, трет≥х ос≥б та њхн≥х
        представник≥в

   1. ѕо¤сненн¤ стор≥н, трет≥х ос≥б, њхн≥х представник≥в про
в≥дом≥ њм обставини, що мають значенн¤ дл¤ справи, оц≥нюютьс¤
пор¤д з ≥ншими доказами у справ≥. —торони, трет≥ особи або њхн≥
представники, ¤к≥ дають по¤сненн¤ про в≥дом≥ њм обставини, що
мають значенн¤ дл¤ справи, можуть бути за њхньою згодою допитан≥
¤к св≥дки.

   2. ¬изнанн¤ стороною в суд≥ обставин, ¤кими друга сторона
обірунтовуЇ  своњ  вимоги  або  запереченн¤, не Ї дл¤ суду
обов'¤зковим.

   —татт¤ 77. ѕоказанн¤ св≥дка

   1. ѕоказанн¤ми св≥дка Ї пов≥домленн¤  про  в≥дом≥  йому
обставини, ¤к≥ мають значенн¤ дл¤ справи.

   2. Ќе Ї доказом показанн¤ св≥дка, ¤кий не може назвати
джерела своЇњ об≥знаност≥ щодо певноњ обставини.

   3. якщо показанн¤ св≥дка ірунтуютьс¤ на пов≥домленн¤х ≥нших
ос≥б, то ц≥ особи повинн≥ бути також допитан≥.

   —татт¤ 78. ƒопит св≥дка за м≥сцем або у м≥сц≥ його
        проживанн¤ (перебуванн¤)

   1. —уд може допитати св≥дка за м≥сцем або у м≥сц≥ його
проживанн¤ (перебуванн¤) з ≥н≥ц≥ативи суду, ¤кий розгл¤даЇ справу,
за клопотанн¤м сторони або ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
чи самого св≥дка.

   2. «а дорученн¤м суду, що розгл¤даЇ справу, св≥док, ¤кий не
може з поважних причин прибути в судове зас≥данн¤ ≥ проживаЇ
(перебуваЇ) за межами територ≥альноњ п≥дсудност≥ адм≥н≥стративного
суду, що розгл¤даЇ справу, допитуЇтьс¤ суддею адм≥н≥стративного
суду, ¤кий знаходитьс¤ за м≥сцем проживанн¤ (перебуванн¤) св≥дка.

   3. —в≥док, ¤кий не може прибути у судове зас≥данн¤ внасл≥док
хвороби, старост≥, ≥нвал≥дност≥ або з ≥нших поважних причин,
допитуЇтьс¤ судом у м≥сц≥ його проживанн¤ (перебуванн¤).

   —татт¤ 79. ѕисьмов≥ докази

   1. ѕисьмовими доказами Ї документи (у тому числ≥ електронн≥
документи), акти, листи, телеграми, будь-¤к≥ ≥нш≥ письмов≥ записи,
що м≥ст¤ть в соб≥ в≥домост≥ про обставини, ¤к≥ мають значенн¤ дл¤
справи.

   2. ќсоба, ¤ка за¤вл¤Ї клопотанн¤ перед судом про витребуванн¤
в≥д  ≥нших  ос≥б письмових доказ≥в, повинна зазначити: ¤кий
письмовий доказ вимагаЇтьс¤, орган чи особу,  у  ¤ких  в≥н
знаходитьс¤, та обставини, ¤к≥ може п≥дтвердити цей доказ.

   3. ѕисьмов≥  докази,  ¤к≥  витребовуЇ  суд, надсилаютьс¤
безпосередньо до  адм≥н≥стративного  суду.  —уд  може  також
уповноважити за≥нтересовану сторону або ≥ншу особу, ¤ка бере
участь у справ≥, одержати письмовий доказ дл¤ наданн¤ його суду.

   4. ќриг≥нали письмових доказ≥в, що Ї у справ≥, повертаютьс¤
судом п≥сл¤ њх досл≥дженн¤, ¤кщо це можливо без шкоди дл¤ розгл¤ду
справи, або п≥сл¤ набранн¤ законноњ сили судовим р≥шенн¤м у справ≥
за  клопотанн¤м  ос≥б, ¤к≥ њх надали. ” справ≥ залишаЇтьс¤
засв≥дчена суддею коп≥¤ письмового доказу.

   —татт¤ 80. –ечов≥ докази

   1. –ечовими доказами Ї предмети матер≥ального св≥ту, що
м≥ст¤ть ≥нформац≥ю про обставини, ¤к≥ мають значенн¤ дл¤ справи.
–ечовими доказами Ї також магн≥тн≥, електронн≥ та ≥нш≥ нос≥њ
≥нформац≥њ, що м≥ст¤ть ауд≥ов≥зуальну ≥нформац≥ю про обставини, що
мають значенн¤ дл¤ справи.

   2. ¬итребуванн¤ речових доказ≥в проводитьс¤  в  пор¤дку,
встановленому дл¤ витребуванн¤ письмових доказ≥в.

   3. –ечов≥ докази повертаютьс¤ судом п≥сл¤ њх досл≥дженн¤ за
клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥ њх надали, ¤кщо це можливо без шкоди дл¤
розгл¤ду справи. ¬ ≥нших випадках речов≥ докази повертаютьс¤ п≥сл¤
набранн¤ р≥шенн¤м суду законноњ сили за клопотанн¤м ос≥б, ¤ким
належать ц≥ докази.

   4. –ечов≥ докази, ¤к≥ Ї об'Їктами, що вилучен≥ з цив≥льного
обороту або обмежено оборотоздатн≥,  передаютьс¤  в≥дпов≥дним
п≥дприЇмствам, установам або орган≥зац≥¤м у пор¤дку, встановленому
 аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «а клопотанн¤м державних експертних
установ  так≥  речов≥  докази  можуть бути передан≥ њм дл¤
використанн¤ в експертн≥й та науков≥й робот≥.

   —татт¤ 81. ѕризначенн¤ судовоњ експертизи

   1. ƒл¤ з'¤суванн¤ обставин, що мають значенн¤ дл¤ справи ≥
потребують спец≥альних знань у галуз≥ науки, мистецтва, техн≥ки,
ремесла тощо, суд може призначити експертизу.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, мають право подати суду
питанн¤, на ¤к≥ потр≥бна в≥дпов≥дь експерта.  ≥льк≥сть ≥ зм≥ст
питань, за ¤кими маЇ бути проведена експертиза, визначаютьс¤
судом. —уд повинен вмотивувати в≥дхиленн¤ питань ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥.

   3. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, мають право просити суд
призначити  експертизу  ≥ доручити њњ проведенн¤ в≥дпов≥дн≥й
експертн≥й установ≥ або конкретному експерту.  якщо  сторони
домовилис¤ про залученн¤ експертами певних ос≥б, суд повинен
призначити њх в≥дпов≥дно до ц≥Їњ домовленост≥.

   4. якщо проведенн¤ експертизи доручено експертн≥й установ≥,
њњ кер≥вник маЇ право доручити проведенн¤ експертизи одному або
к≥льком експертам, ¤кщо судом не визначено конкретних експерт≥в, у
раз≥ потреби - зам≥нити виконавц≥в експертизи, за¤вити клопотанн¤
щодо орган≥зац≥њ проведенн¤ досл≥джень поза межами експертноњ
установи.

   5. ¬  ухвал≥  про призначенн¤ експертизи суд попереджаЇ
експерта про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за зав≥домо неправдивий
висновок  та  за в≥дмову без поважних причин в≥д виконанн¤
покладених на нього обов'¤зк≥в.

   —татт¤ 82. ¬исновок експерта

   1. ” висновку експерта зазначаютьс¤: коли, де, ким (≥м'¤,
осв≥та,  спец≥альн≥сть, св≥доцтво про присвоЇнн¤ квал≥ф≥кац≥њ
судового експерта, стаж експертноњ роботи, науковий ступ≥нь, вчене
званн¤,  посада  експерта), на ¤к≥й п≥дстав≥ була проведена
експертиза, хто був присутн≥й при проведенн≥ експертизи, питанн¤,
що були поставлен≥ експертов≥, ¤к≥ матер≥али експерт використав,
докладний опис проведених досл≥джень, зроблен≥ в результат≥ њх
висновки та обірунтован≥ в≥дпов≥д≥ на поставлен≥ судом питанн¤.

   2. ”  висновку експерта також зазначаЇтьс¤, що експерта
попереджено  про  крим≥нальну  в≥дпов≥дальн≥сть  за  зав≥домо
неправдивий висновок та за в≥дмову без поважних причин в≥д
виконанн¤ покладених на нього обов'¤зк≥в.

   3. якщо експерт п≥д час проведенн¤ експертизи ви¤вить факти,
що мають значенн¤ дл¤ справи ≥ з приводу ¤ких йому не були
поставлен≥ питанн¤, в≥н може включити до висновку своњ м≥ркуванн¤
про ц≥ обставини.

   4. ≈ксперт даЇ св≥й висновок у письмов≥й форм≥. ¬исновок
експерта приЇднуЇтьс¤ до справи. —уд маЇ право в  судовому
зас≥данн≥ запропонувати експерту дати усне по¤сненн¤ до свого
висновку. якщо експертиза проводитьс¤ в судовому  зас≥данн≥,
експерт може дати усний висновок.

   5. ¬исновок експерта дл¤ суду не Ї обов'¤зковим, однак
незгода суду з ним повинна бути вмотивована в постанов≥ або
ухвал≥.

   —татт¤ 83.  ом≥с≥йна експертиза

   1.  ом≥с≥йна  експертиза  проводитьс¤  не менш ¤к двома
експертами одного напр¤му знань.

   2. якщо за результатами проведених досл≥джень думки експерт≥в
зб≥гаютьс¤, вони п≥дписують Їдиний висновок. ≈ксперт, не згодний з
висновком ≥ншого експерта (експерт≥в), даЇ окремий висновок з ус≥х
питань або з питань, ¤к≥ викликали розб≥жност≥.

   —татт¤ 84.  омплексна експертиза

   1.  омплексна  експертиза  проводитьс¤ не менш ¤к двома
експертами р≥зних галузей знань або р≥зних напр¤м≥в у межах одн≥Їњ
галуз≥ знань.

   2. ” висновку експерт≥в зазначаЇтьс¤, ¤к≥ досл≥дженн¤ ≥ в
¤кому обс¤з≥ пров≥в кожний експерт, ¤к≥ факти в≥н встановив ≥ ¤ких
висновк≥в д≥йшов.  ожен експерт п≥дписуЇ ту частину висновку, ¤ка
м≥стить опис зд≥йснених ним  досл≥джень,  ≥  несе  за  нењ
в≥дпов≥дальн≥сть.

   3. «агальний висновок робл¤ть експерти, компетентн≥ в оц≥нц≥
отриманих результат≥в ≥ формулюванн≥ Їдиного висновку. ” раз≥
виникненн¤  розб≥жностей м≥ж експертами висновки оформлюютьс¤
в≥дпов≥дно до частини другоњ статт≥ 83 цього  одексу.

   —татт¤ 85. ƒодаткова ≥ повторна експертизи

   1. якщо висновок експерта буде визнано неповним або не¤сним,
судом може бути призначена додаткова експертиза, ¤ка доручаЇтьс¤
тому самому або ≥ншому експерту (експертам).

   2. якщо висновок експерта буде визнано необірунтованим або
таким, що суперечить ≥ншим матер≥алам справи або викликаЇ сумн≥ви
в його правильност≥, судом може  бути  призначена  повторна
експертиза, ¤ка доручаЇтьс¤ ≥ншому експертов≥ (експертам).

   —татт¤ 86. ќц≥нка доказ≥в

   1. —уд оц≥нюЇ докази, ¤к≥ Ї у справ≥, за своњм внутр≥шн≥м
переконанн¤м, що ірунтуЇтьс¤ на њх безпосередньому, всеб≥чному,
повному та об'Їктивному досл≥дженн≥.

   2. Ќ≥¤к≥ докази не мають дл¤ суду наперед встановленоњ сили.

   3. —уд оц≥нюЇ належн≥сть, допустим≥сть, достов≥рн≥сть кожного
доказу окремо, а також достатн≥сть ≥ взаЇмний зв'¤зок доказ≥в у њх
сукупност≥.

               √лава 7
             —”ƒќ¬≤ ¬»“–ј“»

   —татт¤ 87. ¬иди судових витрат

   1. —удов≥ витрати складаютьс¤ ≥з судового збору та витрат,
пов'¤заних з розгл¤дом справи.

   2. –озм≥р судового збору, пор¤док його сплати ≥ зв≥льненн¤
в≥д сплати встановлюютьс¤ законом.

   3. ƒо витрат, пов'¤заних з розгл¤дом справи, належать:

   1) витрати на правову допомогу;

   2) витрати стор≥н та њхн≥х представник≥в, що пов'¤зан≥ ≥з
прибутт¤м до суду;

   3) витрати, пов'¤зан≥ ≥з залученн¤м св≥дк≥в, спец≥ал≥ст≥в,
перекладач≥в та проведенн¤м судових експертиз;

   4) витрати, пов'¤зан≥ з проведенн¤м огл¤ду доказ≥в на м≥сц≥
та вчиненн¤м ≥нших д≥й, необх≥дних дл¤ розгл¤ду справи.

   —татт¤ 88. «меншенн¤ розм≥ру судових витрат або
        зв≥льненн¤ в≥д њх оплати, в≥дстроченн¤ та
        розстроченн¤ судових витрат

   1. —уд, враховуючи майновий стан сторони, може своЇю ухвалою
зменшити розм≥р належних до оплати судових витрат чи зв≥льнити в≥д
њх оплати повн≥стю або частково, чи в≥дстрочити або розстрочити
сплату судових витрат на визначений строк.

   2. якщо у строк, встановлений судом, судов≥ витрати не будуть
оплачен≥, позовна за¤ва залишаЇтьс¤ без розгл¤ду або витрати
розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж сторонами в≥дпов≥дно до судового р≥шенн¤ у
справ≥, ¤кщо оплату судових витрат розстрочено або в≥дстрочено до
ухваленн¤ судового р≥шенн¤ у справ≥.

   —татт¤ 89. —плата ≥ поверненн¤ судового збору

   1. ќсоба, ¤ка звертаЇтьс¤ до адм≥н≥стративного суду  ≥з
позовною за¤вою, апел¤ц≥йною чи касац≥йною скаргою, скаргою за
вин¤тковими  обставинами,  за¤вою  про  перегл¤д  справи  за
новови¤вленими обставинами, повинна сплатити судовий зб≥р.

   2. —удовий  зб≥р,  сплачений  у  б≥льшому  розм≥р≥, н≥ж
встановлено законом, повертаЇтьс¤ ухвалою суду за клопотанн¤м
особи, ¤ка його сплатила.

   3. —удовий зб≥р повертаЇтьс¤ за клопотанн¤м особи, ¤ка його
сплатила, ухвалою суду в раз≥ поверненн¤ позовноњ за¤ви, за¤ви за
новови¤вленими  обставинами  або скарги, в≥дмови у в≥дкритт≥
провадженн¤ у справ≥, а також у раз≥ залишенн¤ позовноњ за¤ви,
за¤ви за новови¤вленими обставинами або скарги без розгл¤ду (кр≥м
випадку, ¤кщо так≥ за¤ви залишено  без  розгл¤ду  внасл≥док
повторного неприбутт¤ позивача або за його клопотанн¤м).

   —татт¤ 90. ¬итрати на правову допомогу

   1. ¬итрати, пов'¤зан≥ з оплатою допомоги адвоката або ≥ншого
фах≥вц¤ в галуз≥ права, ¤к≥ надають правову допомогу за договором,
несуть  сторони,  кр≥м випадк≥в наданн¤ безоплатноњ правовоњ
допомоги, передбачених законом.

   2. ” раз≥ зв≥льненн¤ сторони в≥д оплати наданн¤ њй правовоњ
допомоги витрати на правову допомогу зд≥йснюютьс¤ за рахунок
ƒержавного бюджету ”крањни.

   3. √раничний розм≥р компенсац≥њ витрат на правову допомогу
встановлюЇтьс¤ законом.

   —татт¤ 91. ¬итрати стор≥н та њхн≥х представник≥в,
        що пов'¤зан≥ ≥з прибутт¤м до суду

   1. ¬итрати, пов'¤зан≥ з перењздом до ≥ншого населеного пункту
стор≥н та њхн≥х представник≥в, а також найманн¤м житла, несуть
сторони.

   2. —торон≥, на користь ¤коњ ухвалено судове р≥шенн¤ ≥ ¤ка не
Ї суб'Їктом владних повноважень, та њњ представнику сплачуютьс¤
≥ншою стороною добов≥ (у раз≥ перењзду до ≥ншого населеного
пункту), а також компенсац≥¤ за втрачений зароб≥ток чи в≥дрив в≥д
звичайних зан¤ть.  омпенсац≥¤ за втрачений зароб≥ток обчислюЇтьс¤
пропорц≥йно в≥д розм≥ру середньом≥с¤чного зароб≥тку, а компенсац≥¤
за в≥дрив в≥д звичайних зан¤ть - пропорц≥йно  в≥д  розм≥ру
м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати.

   3. √раничний розм≥р компенсац≥њ за судовим р≥шенн¤м витрат
стор≥н та њхн≥х представник≥в, що пов'¤зан≥ ≥з прибутт¤м до суду,
встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 92. ¬итрати, пов'¤зан≥ ≥з залученн¤м св≥дк≥в,
        спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в та проведенн¤м
        судових експертиз

   1. ¬итрати, пов'¤зан≥ ≥з залученн¤м св≥дк≥в, спец≥ал≥ст≥в,
перекладач≥в та проведенн¤м судових експертиз, несе сторона, ¤ка
за¤вила клопотанн¤ про виклик св≥дк≥в, залученн¤ спец≥ал≥ста,
перекладача та проведенн¤ судовоњ експертизи.

   2. —в≥дкам, експертам, спец≥ал≥стам, перекладачам оплачуютьс¤
проњзд, а також добов≥ в раз≥ перењзду до ≥ншого населеного
пункту. ≈кспертам, спец≥ал≥стам ≥ перекладачам повинна  бути
сплачена винагорода за виконану роботу.

   3. ” раз≥ неоплати судовоњ експертизи у строк, встановлений
судом, суд може скасувати ухвалу  про  призначенн¤  судовоњ
експертизи.

   4. якщо виклик св≥дк≥в, призначенн¤ експертизи, залученн¤
перекладач≥в, спец≥ал≥ст≥в зд≥йснюютьс¤ за ≥н≥ц≥ативою суду, а
також у раз≥ зв≥льненн¤ в≥д сплати судових витрат або зменшенн¤ њх
розм≥ру в≥дпов≥дн≥ витрати компенсуютьс¤ за рахунок ƒержавного
бюджету ”крањни в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни.

   5. √раничний розм≥р компенсац≥њ  витрат,  пов'¤заних  ≥з
залученн¤м св≥дк≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в та проведенн¤м
судових експертиз, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 93. ¬итрати, пов'¤зан≥ з проведенн¤м огл¤ду
        доказ≥в на м≥сц≥ та вчиненн¤м ≥нших д≥й,
        необх≥дних дл¤ розгл¤ду справи

   1. ¬итрати, пов'¤зан≥ з проведенн¤м огл¤ду доказ≥в на м≥сц≥
та вчиненн¤м ≥нших д≥й, необх≥дних дл¤ розгл¤ду справи, несе
сторона, ¤ка за¤вила клопотанн¤ про вчиненн¤ цих д≥й. якщо
клопотанн¤ про вчиненн¤ в≥дпов≥дних д≥й за¤влено обома сторонами,
витрати на них несуть обидв≥ сторони пор≥вну.

   2. √раничний розм≥р  компенсац≥њ  витрат,  пов'¤заних  з
проведенн¤м огл¤ду доказ≥в на м≥сц≥ та вчиненн¤м ≥нших д≥й,
необх≥дних дл¤ розгл¤ду справи, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в
”крањни.

   —татт¤ 94. –озпод≥л судових витрат

   1. якщо судове р≥шенн¤ ухвалене на користь сторони, ¤ка не Ї
суб'Їктом владних повноважень, суд присуджуЇ вс≥ зд≥йснен≥ нею
документально п≥дтверджен≥ судов≥ витрати з ƒержавного бюджету
”крањни (або в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету, ¤кщо ≥ншою стороною
був орган м≥сцевого самовр¤дуванн¤, його посадова чи службова
особа).

   2. якщо судове р≥шенн¤ ухвалене на користь сторони - суб'Їкта
владних повноважень, суд присуджуЇ з ≥ншоњ сторони вс≥ зд≥йснен≥
нею документально п≥дтверджен≥ судов≥ витрати, пов'¤зан≥  ≥з
залученн¤м св≥дк≥в та проведенн¤м судових експертиз.

   3. якщо адм≥н≥стративний позов задоволено частково, судов≥
витрати, зд≥йснен≥ позивачем, присуджуютьс¤ йому в≥дпов≥дно до
задоволених вимог, а в≥дпов≥дачу - в≥дпов≥дно до т≥Їњ частини
вимог, у задоволенн≥ ¤ких позивачев≥ в≥дмовлено.

   4. ” справах, в ¤ких позивачем Ї суб'Їкт владних повноважень,
а в≥дпов≥дачем - ф≥зична чи юридична особа, судов≥ витрати,
зд≥йснен≥ позивачем, з в≥дпов≥дача не ст¤гуютьс¤.

   5. ” раз≥ в≥дмови у задоволенн≥ позовних вимог позивача,
зв≥льненого  в≥д  сплати  судових витрат, а також залишенн¤
адм≥н≥стративного позову без розгл¤ду судов≥ витрати, понесен≥
в≥дпов≥дачем, компенсуютьс¤ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни.

   6. якщо  суд  апел¤ц≥йноњ  чи  касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, не
повертаючи адм≥н≥стративноњ справи на новий розгл¤д, зм≥нить
судове р≥шенн¤ або ухвалить нове, в≥н в≥дпов≥дно зм≥нюЇ розпод≥л
судових витрат.

   —татт¤ 95. –озпод≥л витрат у раз≥ в≥дмови позивача
        в≥д адм≥н≥стративного позову

   1. ” раз≥ в≥дмови позивача в≥д адм≥н≥стративного позову
понесен≥ ним витрати в≥дпов≥дачем не в≥дшкодовуютьс¤, а витрати
в≥дпов≥дача за його за¤вою ст¤гуютьс¤ ≥з позивача, кр≥м випадк≥в,
коли позивач зв≥льнений в≥д сплати судових витрат. ќднак ¤кщо
позивач  в≥дмовивс¤  в≥д  адм≥н≥стративного  позову внасл≥док
задоволенн¤ його в≥дпов≥дачем п≥сл¤ поданн¤ адм≥н≥стративного
позову, то суд за за¤вою позивача присуджуЇ вс≥ понесен≥ ним у
справ≥ витрати ≥з в≥дпов≥дача.

   —татт¤ 96. —удов≥ витрати, пов'¤зан≥ з примиренн¤м стор≥н

   1. якщо сп≥р вир≥шуЇтьс¤ шл¤хом примиренн¤ ≥ сторони не
д≥йшли згоди щодо розпод≥лу судових витрат, то кожна сторона у
справ≥ несе половину судових витрат.

   —татт¤ 97. ¬изначенн¤ розм≥ру судових витрат

   1. —уд за клопотанн¤м одн≥Їњ з≥ стор≥н визначаЇ грошовий
розм≥р судових витрат, ¤к≥ повинн≥ бути њй компенсован≥.

   —татт¤ 98. –≥шенн¤ щодо судових витрат

   1. —уд вир≥шуЇ питанн¤ щодо судових витрат у постанов≥ суду
або ухвалою.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, св≥дки, експерти,
спец≥ал≥сти, перекладач≥ можуть оскаржити судове р≥шенн¤ щодо
судових витрат, ¤кщо це стосуЇтьс¤ њхн≥х ≥нтерес≥в.

               √лава 8
               —“–ќ »

   —татт¤ 99. —трок зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду

   1. јдм≥н≥стративний позов може бути подано в межах строку
зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду, встановленого цим  одексом
або ≥ншими законами.

   2. ƒл¤ зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду за захистом прав,
свобод та ≥нтерес≥в особи встановлюЇтьс¤ р≥чний строк, ¤кий, ¤кщо
не встановлено ≥нше, обчислюЇтьс¤ з дн¤, коли особа д≥зналас¤ або
повинна була д≥знатис¤ про порушенн¤ своњх прав, свобод чи
≥нтерес≥в.

   3. ƒл¤ захисту прав, свобод та ≥нтерес≥в особи цим  одексом
та ≥ншими законами можуть встановлюватис¤ ≥нш≥  строки  дл¤
зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду, ¤к≥, ¤кщо не встановлено
≥нше, обчислюютьс¤ з дн¤, коли особа д≥зналас¤ або повинна була
д≥знатис¤ про порушенн¤ своњх прав, свобод чи ≥нтерес≥в.

   4. якщо законом встановлена можлив≥сть досудового пор¤дку
вир≥шенн¤ спору ≥ позивач скориставс¤ цим пор¤дком, то обчисленн¤
строку зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду починаЇтьс¤ з дн¤, коли
позивач д≥знавс¤ про р≥шенн¤ суб'Їкта владних повноважень за
результатами  розгл¤ду  його  скарги  на  р≥шенн¤,  д≥њ або
безд≥¤льн≥сть суб'Їкта владних повноважень.

   —татт¤ 100. Ќасл≥дки пропущенн¤ строк≥в зверненн¤
         до адм≥н≥стративного суду

   1. ѕропущенн¤ строку зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду Ї
п≥дставою дл¤ в≥дмови у задоволенн≥ адм≥н≥стративного позову за
умови, ¤кщо на цьому напол¤гаЇ одна ≥з стор≥н.

   2. якщо суд визнаЇ причину пропущенн¤ строку зверненн¤ до
суду поважною, адм≥н≥стративна справа розгл¤даЇтьс¤ ≥ вир≥шуЇтьс¤
в пор¤дку, встановленому цим  одексом.

   3. ѕозовн≥ за¤ви приймаютьс¤ до розгл¤ду адм≥н≥стративним
судом  незалежно  в≥д  зак≥нченн¤  строку  зверненн¤  до
адм≥н≥стративного суду.

   —татт¤ 101. ѕроцесуальн≥ строки

   1. ѕроцесуальн≥ строки - це встановлен≥ законом або судом
строки, у межах ¤ких вчин¤ютьс¤ процесуальн≥ д≥њ.

   2. ѕроцесуальн≥ строки визначаютьс¤ дн¤ми, м≥с¤ц¤ми ≥ роками,
а також можуть визначатис¤ вказ≥вкою на под≥ю, ¤ка повинна
неминуче настати.

   —татт¤ 102. ѕоновленн¤ та продовженн¤ процесуальних строк≥в

   1. ѕропущений з  поважних  причин  процесуальний  строк,
встановлений законом, може бути поновлений, а процесуальний строк,
встановлений судом, - продовжений судом за клопотанн¤м особи, ¤ка
бере участь у справ≥.

   2. ѕитанн¤ про поновленн¤ чи продовженн¤ пропущеного строку
суд вир≥шуЇ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥.
Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним чином
пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤ду клопотанн¤.

   3. ”хвала суду про в≥дмову в поновленн≥ чи продовженн≥
пропущеного процесуального строку може бути оскаржена особами, ¤к≥
беруть участь у справ≥.

   —татт¤ 103. ќбчисленн¤ процесуального строку

   1. ѕереб≥г процесуального строку починаЇтьс¤ з наступного дн¤
п≥сл¤ в≥дпов≥дноњ календарноњ дати або настанн¤ под≥њ, з ¤кою
пов'¤зано його початок.

   2. —трок, що визначаЇтьс¤ роками, зак≥нчуЇтьс¤ у в≥дпов≥дн≥
м≥с¤ць ≥ число останнього року цього строку.

   3. —трок, що визначаЇтьс¤ м≥с¤ц¤ми, зак≥нчуЇтьс¤ у в≥дпов≥дне
число останнього м≥с¤ц¤ цього строку.

   4. якщо зак≥нченн¤ строку, що визначаЇтьс¤ м≥с¤ц¤ми, припадаЇ
на  такий  м≥с¤ць, що в≥дпов≥дного числа не маЇ, то строк
зак≥нчуЇтьс¤ в останн≥й день цього м≥с¤ц¤.

   5. ќстанн≥м днем строку, ¤кий зак≥нчуЇтьс¤ вказ≥вкою на
певний день, вважаЇтьс¤ цей день.

   6. якщо зак≥нченн¤ строку припадаЇ на вих≥дний, св¤тковий чи
≥нший неробочий день, останн≥м днем строку Ї перший п≥сл¤ нього
робочий день.

   7. ѕереб≥г строку, зак≥нченн¤ ¤кого пов'¤зане з под≥Їю, ¤ка
повинна неминуче настати, зак≥нчуЇтьс¤ наступного дн¤  п≥сл¤
настанн¤ под≥њ.

   8. ќстанн≥й день строку триваЇ до двадц¤ть четвертоњ години,
але ¤кщо в цей строк сл≥д було вчинити процесуальну д≥ю в суд≥, де
робочий час зак≥нчуЇтьс¤ ран≥ше, строк зак≥нчуЇтьс¤ в момент
зак≥нченн¤ цього часу.

   9. —трок не вважаЇтьс¤ пропущеним, ¤кщо до його зак≥нченн¤
позовна за¤ва, скарга, ≥нш≥ документи чи матер≥али або грошов≥
кошти здано на пошту чи передан≥ ≥ншими в≥дпов≥дними засобами
зв'¤зку.

   10. «упиненн¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥ зупин¤Ї
переб≥г ус≥х процесуальних строк≥в у ц≥й адм≥н≥стративн≥й справ≥.
ѕереб≥г процесуальних строк≥в продовжуЇтьс¤ з дн¤ поновленн¤
провадженн¤.

              –озд≥л III
        ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя ¬ —”ƒ≤ ѕ≈–Ўќѓ ≤Ќ—“јЌ÷≤ѓ

               √лава 1
     «¬≈–Ќ≈ЌЌя ƒќ јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќќ√ќ —”ƒ” “ј ¬≤ƒ –»““я
       ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя ¬ јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќ≤… —ѕ–ј¬≤

   —татт¤ 104. ѕраво на зверненн¤ до адм≥н≥стративного суду

   1. ƒо  адм≥н≥стративного  суду  маЇ  право звернутис¤ з
адм≥н≥стративним позовом особа, ¤ка вважаЇ, що порушено њњ права,
свободи чи ≥нтереси у сфер≥ публ≥чно-правових в≥дносин. —уб'Їкт
владних повноважень маЇ право звернутис¤ до адм≥н≥стративного суду
у випадках, встановлених законом.

   —татт¤ 105. ‘орма ≥ зм≥ст адм≥н≥стративного позову

   1. јдм≥н≥стративний позов подаЇтьс¤ до адм≥н≥стративного суду
у форм≥ письмовоњ позовноњ за¤ви особисто позивачем або його
представником.  ѕозовна  за¤ва  може  бути  над≥слана  до
адм≥н≥стративного суду поштою.

   2. Ќа проханн¤ позивача службовцем апарату адм≥н≥стративного
суду може бути надана допомога в оформленн≥ позовноњ за¤ви.

   3. јдм≥н≥стративний позов може м≥стити вимоги про:

   1) скасуванн¤ або визнанн¤ нечинним р≥шенн¤ в≥дпов≥дача -
суб'Їкта владних повноважень повн≥стю чи окремих його положень;

   2) зобов'¤занн¤ в≥дпов≥дача - суб'Їкта владних повноважень
прийн¤ти р≥шенн¤ або вчинити певн≥ д≥њ;

   3) зобов'¤занн¤ в≥дпов≥дача - суб'Їкта владних повноважень
утриматис¤ в≥д вчиненн¤ певних д≥й;

   4) ст¤гненн¤ з в≥дпов≥дача - суб'Їкта владних повноважень
кошт≥в на в≥дшкодуванн¤ шкоди, завданоњ його незаконним р≥шенн¤м,
д≥Їю або безд≥¤льн≥стю;

   5) виконанн¤ зупиненоњ чи невчиненоњ д≥њ;

   6) встановленн¤  на¤вност≥  чи  в≥дсутност≥  компетенц≥њ
(повноважень) суб'Їкта владних повноважень.

   4. ѕозовна за¤ва може м≥стити, кр≥м визначених частиною
третьою ц≥Їњ статт≥, ≥нш≥ вимоги на захист прав, свобод чи
≥нтерес≥в у сфер≥ публ≥чно-правових в≥дносин.

   —татт¤ 106. ¬имоги до позовноњ за¤ви

   1. ” позовн≥й за¤в≥ зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, до ¤кого подаЇтьс¤
позовна за¤ва;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤) позивача, поштова адреса, а також
номер засобу зв'¤зку, адреса електронноњ пошти, ¤кщо так≥ Ї;

   3) ≥м'¤ (найменуванн¤) в≥дпов≥дача, посада ≥ м≥сце служби
посадовоњ чи службовоњ особи, поштова адреса, а також номер засобу
зв'¤зку, адреса електронноњ пошти, ¤кщо так≥ в≥дом≥;

   4) зм≥ст позовних вимог ≥ виклад обставин, ¤кими позивач
обірунтовуЇ своњ вимоги;

   5) у раз≥ необх≥дност≥ - клопотанн¤ про зв≥льненн¤ в≥д сплати
судового збору; про зв≥льненн¤ в≥д оплати правовоњ допомоги ≥
забезпеченн¤ наданн¤ правовоњ допомоги, ¤кщо в≥дпов≥дний орган
в≥дмовив особ≥ у забезпеченн≥ правовоњ допомоги; про призначенн¤
судовоњ експертизи; про витребуванн¤ доказ≥в; про виклик св≥дк≥в
тощо;

   6) перел≥к документ≥в та ≥нших матер≥ал≥в, що додаютьс¤.

   2. Ќа п≥дтвердженн¤ обставин, ¤кими обірунтовуютьс¤ позовн≥
вимоги, позивач зазначаЇ докази, про ¤к≥ йому в≥домо ≥ ¤к≥ можуть
бути використан≥ судом.

   3. ƒо позовноњ за¤ви додаютьс¤ њњ коп≥њ та коп≥њ вс≥х
документ≥в, що приЇднуютьс¤ до нењ, в≥дпов≥дно до к≥лькост≥
в≥дпов≥дач≥в, документ про сплату судового збору, кр≥м випадк≥в,
коли його не належить сплачувати.

   4. ѕозовна  за¤ва  п≥дписуЇтьс¤  позивачем  або  його
представником ≥з зазначенн¤м дати њњ п≥дписанн¤.

   5. якщо позовна за¤ва подаЇтьс¤ представником, то у н≥й
зазначаютьс¤ ≥м'¤ представника, його поштова адреса, а також номер
засобу зв'¤зку, адреса електронноњ пошти, ¤кщо так≥ Ї. ќдночасно з
позовною за¤вою подаЇтьс¤ дов≥рен≥сть чи ≥нший документ, що
п≥дтверджуЇ повноваженн¤ представника.

   —татт¤ 107. ¬≥дкритт¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥

   1. —удд¤ п≥сл¤ одержанн¤ позовноњ за¤ви з'¤совуЇ, чи:

   1) подана позовна за¤ва особою, ¤ка маЇ адм≥н≥стративну
процесуальну д≥Їздатн≥сть;

   2) маЇ представник належн≥ повноваженн¤ (¤кщо позовну за¤ву
подано представником);

   3) в≥дпов≥даЇ позовна за¤ва вимогам, встановленим статтею 106
цього  одексу;

   4) належить  позовну  за¤ву  розгл¤дати  в  пор¤дку
адм≥н≥стративного судочинства ≥ чи п≥дсудна позовна за¤ва даному
адм≥н≥стративному суду;

   5) немаЇ ≥нших п≥дстав дл¤ поверненн¤ позовноњ за¤ви або
в≥дмови  у  в≥дкритт≥ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥,
встановлених цим  одексом.

   2. —удд¤ в≥дкриваЇ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥ на
п≥дстав≥ позовноњ за¤ви, ¤кщо в≥дсутн≥ п≥дстави дл¤ поверненн¤
позовноњ за¤ви чи в≥дмови у в≥дкритт≥ провадженн¤ у справ≥.

   3. ѕитанн¤ про в≥дкритт¤ провадженн¤ в  адм≥н≥стративн≥й
справ≥ судд¤ вир≥шуЇ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ надходженн¤
позовноњ за¤ви до адм≥н≥стративного суду або зак≥нченн¤ строку,
встановленого дл¤ усуненн¤ недол≥к≥в позовноњ за¤ви, у раз≥
залишенн¤ позовноњ за¤ви без руху.

   4. ѕро в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥ чи в≥дмову у в≥дкритт≥
провадженн¤ у справ≥ судд¤ постановл¤Ї ухвалу. ¬ ухвал≥ про
в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥ зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, пр≥звище та ≥н≥ц≥али
судд≥, ¤кий в≥дкрив провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥, номер
справи;

   2) ким ≥ до кого пред'¤влено адм≥н≥стративний позов;

   3) зм≥ст позовних вимог;

   4) дата, час ≥ м≥сце попереднього судового зас≥данн¤, ¤кщо
суд вважаЇ його проведенн¤ необх≥дним;

   5) пропозиц≥¤ в≥дпов≥дачу подати в зазначений строк письмов≥
запереченн¤ проти позову та докази, ¤к≥ у нього Ї;

   6) ¤ким складом суду розгл¤датиметьс¤ справа.

   5.  оп≥¤ ухвали про в≥дкритт¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й
справ≥ нев≥дкладно п≥сл¤ постановленн¤ надсилаЇтьс¤ особам, ¤к≥
беруть участь у справ≥, разом з ≥нформац≥Їю про њхн≥ процесуальн≥
права ≥ обов'¤зки. ¬≥дпов≥дачам надсилаютьс¤ також коп≥њ позовноњ
за¤ви та доданих до нењ документ≥в.

   —татт¤ 108. «алишенн¤ позовноњ за¤ви без руху,
         поверненн¤ позовноњ за¤ви

   1. —удд¤, встановивши, що позовну за¤ву подано без додержанн¤
вимог, встановлених статтею 106 цього  одексу, постановл¤Ї ухвалу
про залишенн¤ позовноњ за¤ви без руху, у ¤к≥й зазначаютьс¤
недол≥ки позовноњ за¤ви, спос≥б њх усуненн¤ ≥ встановлюЇтьс¤
строк,  достатн≥й  дл¤ усуненн¤ недол≥к≥в.  оп≥¤ ухвали про
залишенн¤ позовноњ за¤ви без руху нев≥дкладно надсилаЇтьс¤ особ≥,
що звернулас¤ ≥з позовною за¤вою.

   2. якщо позивач усунув недол≥ки позовноњ за¤ви у строк,
встановлений судом, вона вважаЇтьс¤ поданою у день первинного њњ
поданн¤ до адм≥н≥стративного суду.

   3. ѕозовна за¤ва повертаЇтьс¤ позивачев≥, ¤кщо:

   1) позивач не усунув недол≥ки позовноњ за¤ви, ¤ку залишено
без руху;

   2) позивач до в≥дкритт¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥
подав за¤ву про њњ в≥дкликанн¤;

   3) позовну за¤ву подано особою, ¤ка не маЇ адм≥н≥стративноњ
процесуальноњ д≥Їздатност≥;

   4) позовну за¤ву в≥д ≥мен≥ позивача подано особою, ¤ка не маЇ
повноважень на веденн¤ справи;

   5) у провадженн≥ цього або ≥ншого адм≥н≥стративного суду Ї
справа про сп≥р м≥ж тими самими сторонами, про той самий предмет ≥
з тих самих п≥дстав;

   6) справа не п≥дсудна цьому адм≥н≥стративному суду.

   4.  оп≥¤ ухвали про поверненн¤ позовноњ за¤ви нев≥дкладно
надсилаЇтьс¤ особ≥, ¤ка њњ подала, разом ≥з позовною за¤вою й
ус≥ма доданими до нењ матер≥алами.

   5. ”хвали про залишенн¤ позовноњ за¤ви без руху або про
поверненн¤ позовноњ за¤ви можуть бути оскаржен≥ особою, ¤ка подала
позовну за¤ву.

   6. «алишенн¤ позовноњ за¤ви без руху або поверненн¤ позовноњ
за¤ви  не  позбавл¤ють  права  повторного  зверненн¤  до
адм≥н≥стративного суду в пор¤дку, встановленому законом.

   —татт¤ 109. ¬≥дмова у в≥дкритт≥ провадженн¤ в
         адм≥н≥стративн≥й справ≥

   1. —удд¤ в≥дмовл¤Ї у в≥дкритт≥ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й
справ≥ лише, ¤кщо:

   1) за¤ву не належить розгл¤дати в пор¤дку адм≥н≥стративного
судочинства;

   2) у спор≥ м≥ж тими самими сторонами, про той самий предмет ≥
з тих самих п≥дстав Ї так≥, що набрали законноњ сили: постанова
суду чи ухвала суду про в≥дмову у в≥дкритт≥ провадженн¤ в
адм≥н≥стративн≥й справ≥, про закритт¤ провадженн¤ в так≥й справ≥ у
зв'¤зку з в≥дмовою позивача в≥д адм≥н≥стративного позову або
примиренн¤м стор≥н;

   3) настала смерть ф≥зичноњ особи чи припинено юридичну особу,
¤к≥ звернулис¤ ≥з позовною за¤вою або до ¤ких  пред'¤влено
адм≥н≥стративний позов, ¤кщо сп≥рн≥ правов≥дносини не допускають
правонаступництва.

   2. ѕро в≥дмову у в≥дкритт≥ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й
справ≥ судд¤ постановл¤Ї ухвалу.

   3.  оп≥¤  ухвали про в≥дмову у в≥дкритт≥ провадженн¤ в
адм≥н≥стративн≥й справ≥ нев≥дкладно надсилаЇтьс¤ особ≥, ¤ка подала
позовну за¤ву, разом ≥з позовною за¤вою та ус≥ма доданими до нењ
матер≥алами.

   4. ”хвала  про  в≥дмову  у  в≥дкритт≥  провадженн¤  в
адм≥н≥стративн≥й справ≥ може бути оскаржена особою, ¤ка подала
позовну за¤ву.

   5. ѕовторне зверненн¤ т≥Їњ ж особи до адм≥н≥стративного суду
з таким самим адм≥н≥стративним позовом, щодо ¤кого постановлено
ухвалу про в≥дмову у в≥дкритт≥ провадженн¤, не допускаЇтьс¤.

               √лава 2
           ѕ≤ƒ√ќ“ќ¬„≈ ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 110. ѕ≥дготовка справи до судового розгл¤ду

   1. ѕ≥дготовку справи до судового розгл¤ду зд≥йснюЇ судд¤
адм≥н≥стративного  суду,  ¤кий  в≥дкрив  провадженн¤   в
адм≥н≥стративн≥й справ≥.

   2. —уд до судового розгл¤ду адм≥н≥стративноњ справи вживаЇ
заходи дл¤ всеб≥чного та об'Їктивного розгл¤ду ≥ вир≥шенн¤ справи
в одному судовому зас≥данн≥ прот¤гом розумного строку. « ц≥Їю
метою суд може:

   1) прийн¤ти р≥шенн¤ про витребуванн¤ документ≥в та ≥нших
матер≥ал≥в; навести необх≥дн≥ дов≥дки; провести огл¤д письмових та
речових доказ≥в на м≥сц≥, ¤кщо њх не можна доставити до суду;
призначити експертизу, вир≥шити питанн¤ про необх≥дн≥сть залученн¤
св≥дк≥в, спец≥ал≥ста, перекладача;

   2) прийн¤ти р≥шенн¤ про обов'¤зков≥сть особистоњ участ≥ ос≥б,
¤к≥ беруть участь у справ≥, у судовому зас≥данн≥, про залученн¤
трет≥х ос≥б до справи;

   3) викликати на судовий розгл¤д адм≥н≥стративноњ  справи
св≥дк≥в, експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в;

   4) прийн¤ти р≥шенн¤ про проведенн¤ попереднього судового
зас≥данн¤.

   3. «а обірунтованим клопотанн¤м позивача судд¤ вживаЇ заходи
щодо нев≥дкладного розгл¤ду ≥ вир≥шенн¤ справи. ” такому раз≥
виклик ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, чи пов≥домленн¤ про
постановлен≥ судом ухвали зд≥йснюютьс¤ за допомогою кур'Їра,
телефону, факсу, електронноњ пошти чи ≥ншого техн≥чного засобу.

   —татт¤ 111. ѕопереднЇ судове зас≥данн¤

   1. ѕопереднЇ судове зас≥данн¤ проводитьс¤ з метою з'¤суванн¤
можливост≥ врегулюванн¤ спору до судового розгл¤ду справи або
забезпеченн¤ всеб≥чного та об'Їктивного вир≥шенн¤ справи прот¤гом
розумного строку.

   2. ѕопереднЇ  судове  зас≥данн¤ проводитьс¤ суддею, ¤кий
зд≥йснюЇ п≥дготовку справи до судового розгл¤ду, за участю стор≥н
та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥.

   3. ƒл¤ врегулюванн¤ спору суд з'¤совуЇ, чи не в≥дмовл¤Їтьс¤
позивач в≥д адм≥н≥стративного позову, чи не визнаЇ в≥дпов≥дач
адм≥н≥стративний позов, ≥ роз'¤снюЇ сторонам можливост≥ щодо
примиренн¤.

   4. якщо сп≥р не врегульовано у пор¤дку, визначеному частиною
третьою ц≥Їњ статт≥, суд:

   1) уточнюЇ позовн≥ вимоги та запереченн¤ в≥дпов≥дача проти
адм≥н≥стративного позову;

   2) з'¤совуЇ питанн¤ про склад ос≥б, ¤к≥ братимуть участь у
справ≥;

   3) визначаЇ факти, ¤к≥ необх≥дно встановити дл¤ вир≥шенн¤
спору ≥ ¤к≥ з них визнаютьс¤ сторонами, а ¤к≥ належить доказувати;

   4) з'¤совуЇ, ¤кими доказами сторони можуть обірунтовувати
своњ доводи чи запереченн¤, та встановлюЇ строки дл¤ њх наданн¤;

   5) вчин¤Ї ≥нш≥ д≥њ, необх≥дн≥ дл¤ п≥дготовки справи до
судового розгл¤ду.

   5. «а за¤вою одн≥Їњ з≥ стор≥н про неможлив≥сть прибутт¤ до
суду попереднЇ судове зас≥данн¤ може бути в≥дкладено, ¤кщо причини
неприбутт¤ будуть визнан≥ судом поважними.

   —татт¤ 112. ¬≥дмова в≥д адм≥н≥стративного позову та визнанн¤
         адм≥н≥стративного позову п≥д час п≥дготовчого
         провадженн¤

   1. ѕозивач може в≥дмовитис¤ в≥д адм≥н≥стративного позову
повн≥стю або частково, а в≥дпов≥дач - визнати адм≥н≥стративний
позов повн≥стю або частково. ¬≥дмова в≥д адм≥н≥стративного позову
чи  визнанн¤  адм≥н≥стративного  позову п≥д час п≥дготовчого
провадженн¤ мають бути викладен≥ в адресован≥й суду письмов≥й
за¤в≥, ¤ка приЇднуЇтьс¤ до справи.

   2. ѕро прийн¤тт¤ в≥дмови в≥д адм≥н≥стративного позову суд
постановл¤Ї ухвалу, ¤кою закриваЇ провадженн¤ у справ≥. ” раз≥
частковоњ  в≥дмови позивача в≥д адм≥н≥стративного позову суд
постановл¤Ї ухвалу, ¤кою закриваЇ провадженн¤ у справ≥ щодо
частини позовних вимог.

   3. ”  раз≥  часткового визнанн¤ адм≥н≥стративного позову
в≥дпов≥дачем ≥ прийн¤тт¤ його судом може бути прийн¤та постанова
суду  про  задоволенн¤  визнаних в≥дпов≥дачем позовних вимог
в≥дпов≥дно до статт≥ 164 цього  одексу. ” раз≥ повного визнанн¤
в≥дпов≥дачем адм≥н≥стративного позову ≥ прийн¤тт¤ його судом
приймаЇтьс¤ постанова суду про задоволенн¤  адм≥н≥стративного
позову.

   4. —уд не приймаЇ в≥дмови в≥д адм≥н≥стративного позову,
визнанн¤  адм≥н≥стративного  позову  ≥  продовжуЇ  розгл¤д
адм≥н≥стративноњ справи, ¤кщо ц≥ д≥њ позивача або в≥дпов≥дача
суперечать закону чи порушують чињ-небудь права, свободи або
≥нтереси.

   —татт¤ 113. ѕримиренн¤ стор≥н п≥д час п≥дготовчого
         провадженн¤

   1. —торони можуть повн≥стю або частково врегулювати сп≥р на
основ≥ взаЇмних поступок. ѕримиренн¤ стор≥н може стосуватис¤ лише
прав та обов'¤зк≥в стор≥н ≥ предмета адм≥н≥стративного позову.

   2. «а клопотанн¤м стор≥н суд зупин¤Ї провадженн¤ у справ≥ на
час, необх≥дний њм дл¤ примиренн¤.

   3. ” раз≥ примиренн¤ стор≥н суд постановл¤Ї ухвалу про
закритт¤ провадженн¤ у справ≥, у ¤к≥й ф≥ксуютьс¤ умови примиренн¤.
”мови примиренн¤ не повинн≥ суперечити закону або порушувати
чињ-небудь права, свободи або ≥нтереси.

   4. ” раз≥ невиконанн¤ умов примиренн¤ одн≥Їю ≥з стор≥н суд за
клопотанн¤м ≥ншоњ сторони поновлюЇ провадженн¤ у справ≥.

   —татт¤ 114. ѕропозиц≥¤ суду про наданн¤ додаткових
         доказ≥в та по¤снень

   1. —уд може запропонувати особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
доповнити чи по¤снити певн≥ обставини, а також надати суду
додатков≥ докази у строк, встановлений судом.

   2. ѕитанн¤ про прийн¤тт¤ доказ≥в, наданих з  порушенн¤м
строку, встановленого судом, вир≥шуЇтьс¤ судом з урахуванн¤м
поважност≥ причин несвоЇчасного наданн¤ доказ≥в.

   —татт¤ 115. —удове дорученн¤

   1. —уд, ¤кий розгл¤даЇ справу, у раз≥ потреби збиранн¤
доказ≥в  за  межами своЇњ територ≥альноњ п≥дсудност≥ доручаЇ
в≥дпов≥дному адм≥н≥стративному суду провести певн≥ процесуальн≥
д≥њ.

   2. ¬ ухвал≥ про судове дорученн¤ коротко зазначаЇтьс¤ зм≥ст
справи, що розгл¤даЇтьс¤, вказуютьс¤ обставини, що  належить
з'¤сувати, та докази, ¤к≥ сл≥д з≥брати суду, що виконуЇ дорученн¤.
”хвала про  судове  дорученн¤  нев≥дкладно  надсилаЇтьс¤  до
адм≥н≥стративного суду, ¤кий буде њњ виконувати, та Ї обов'¤зковою
дл¤ нього.

   3. —удове дорученн¤  нев≥дкладно  виконуЇтьс¤  судом  за
правилами  цього   одексу, ¤к≥ встановлюють пор¤док вчиненн¤
в≥дпов≥дних процесуальних д≥й.

   4. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, пов≥домл¤ютьс¤ про
дату,  час ≥ м≥сце судового зас≥данн¤. Ќеприбутт¤ у судове
зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були  належним  чином  пов≥домлен≥,  не
перешкоджаЇ виконанню судового дорученн¤.

   5. якщо особа, ¤ка бере участь у справ≥, чи св≥док, що дали
по¤сненн¤ або показанн¤ суду, ¤кий виконував окреме дорученн¤,
з'¤вл¤тьс¤ до суду, що розгл¤даЇ справу, то вони дають по¤сненн¤ ≥
показанн¤ у загальному пор¤дку.

   6. јдм≥н≥стративн≥  суди  ”крањни  можуть  звертатис¤  з
дорученн¤м про проведенн¤ певних процесуальних д≥й до ≥ноземних
суд≥в, а також виконувати дорученн¤ ≥ноземних суд≥в на п≥дстав≥
м≥жнародних  договор≥в,  згода на обов'¤зков≥сть ¤ких надана
¬ерховною –адою ”крањни.

   —татт¤ 116. ќб'Їднанн¤ ≥ роз'Їднанн¤ справ

   1. —уд може своЇю ухвалою об'Їднати дл¤ сп≥льного розгл¤ду ≥
вир≥шенн¤ к≥лька адм≥н≥стративних справ за однор≥дними позовними
за¤вами одного й того ж позивача до того ж в≥дпов≥дача чи до
р≥зних в≥дпов≥дач≥в або за позовними за¤вами р≥зних позивач≥в до
одного й того самого в≥дпов≥дача, а також роз'Їднати одну чи
дек≥лька поЇднан≥ в одне провадженн¤ позовн≥ вимоги у самост≥йн≥
провадженн¤, ¤кщо њхн≥й сп≥льний розгл¤д ускладнюЇ чи спов≥льнюЇ
вир≥шенн¤ справи.

   —татт¤ 117. «абезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову

   1. —уд за клопотанн¤м позивача або з власноњ ≥н≥ц≥ативи може
постановити  ухвалу  про  вжитт¤  заход≥в   забезпеченн¤
адм≥н≥стративного позову, ¤кщо ≥снуЇ очевидна небезпека запод≥¤нн¤
шкоди правам, свободам та ≥нтересам позивача до ухваленн¤ р≥шенн¤
в  адм≥н≥стративн≥й справ≥, або захист цих прав, свобод та
≥нтерес≥в стане неможливим без вжитт¤ таких заход≥в, або дл¤ њх
в≥дновленн¤ необх≥дно буде докласти значних зусиль та витрат, а
також ¤кщо очевидними Ї ознаки протиправност≥ р≥шенн¤, д≥њ чи
безд≥¤льност≥ суб'Їкта владних повноважень.

   2. ”хвалу про вжитт¤ заход≥в забезпеченн¤ адм≥н≥стративного
позову постановл¤Ї суд першоњ ≥нстанц≥њ, а  ¤кщо  розпочато
апел¤ц≥йне провадженн¤, то таку ухвалу може постановити суд
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   3. ѕоданн¤ адм≥н≥стративного позову, а  також  в≥дкритт¤
провадженн¤  в  адм≥н≥стративн≥й  справ≥  не  зупин¤ють  д≥ю
оскаржуваного р≥шенн¤ суб'Їкта владних повноважень, але суд у
пор¤дку забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову може в≥дпов≥дною
ухвалою зупинити д≥ю р≥шенн¤ суб'Їкта владних повноважень чи його
окремих положень, що оскаржуютьс¤. ”хвала негайно надсилаЇтьс¤ до
суб'Їкта владних повноважень,  що  прийн¤в  р≥шенн¤,  та  Ї
обов'¤зковою дл¤ виконанн¤.

   4. јдм≥н≥стративний  позов,  кр≥м  способу, встановленого
частиною третьою ц≥Їњ статт≥, може бути забезпечено забороною
вчин¤ти певн≥ д≥њ.

   5. Ќе  допускаЇтьс¤ забезпеченн¤ позову шл¤хом зупиненн¤
р≥шень Ќац≥онального банку ”крањни щодо призначенн¤ та зд≥йсненн¤
тимчасовоњ адм≥н≥страц≥њ або л≥кв≥дац≥њ банку, заборони проводити
певн≥ д≥њ тимчасовому адм≥н≥стратору, л≥кв≥датору банку  або
Ќац≥ональному  банку  ”крањни  при  зд≥йсненн≥  тимчасовоњ
адм≥н≥страц≥њ або л≥кв≥дац≥њ банку.

   —татт¤ 118. ѕор¤док забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову

   1.  лопотанн¤ про забезпеченн¤  адм≥н≥стративного  позову
розгл¤даЇтьс¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його одержанн¤ й у
раз≥ обірунтованост≥ та терм≥новост≥ вир≥шуЇтьс¤ ухвалою негайно
без пов≥домленн¤ в≥дпов≥дача та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥.

   2. ¬≥дпов≥дач або ≥нша особа, ¤ка бере участь у справ≥, у
будь-¤кий час маЇ право за¤вити клопотанн¤ про зам≥ну одного
способу забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову ≥ншим або скасуванн¤
заход≥в забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову. “аке клопотанн¤
розгл¤даЇтьс¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ його одержанн¤ й у
раз≥ обірунтованост≥ та терм≥новост≥ вир≥шуЇтьс¤ ухвалою негайно
без пов≥домленн¤ позивача та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥.

   3. ѕитанн¤ про забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову, про
зам≥ну одного способу забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову ≥ншим
або про скасуванн¤ заход≥в забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову,
кр≥м випадк≥в, встановлених частинами першою ≥ другою ц≥Їњ статт≥,
вир≥шуЇтьс¤ в судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були
належним  чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤дов≥ таких
питань.

   4. якщо у задоволенн≥ вимог позивачев≥ буде в≥дмовлено, вжит≥
заходи  забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову збер≥гаютьс¤ до
набранн¤ постановою суду законноњ сили. ѕроте суд може одночасно з
прийн¤тт¤м постанови або п≥сл¤ цього постановити ухвалу про
скасуванн¤ заход≥в забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову  або
зам≥ну одного способу забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову ≥ншим.

   5. ¬иконанн¤ ухвал з питань забезпеченн¤ адм≥н≥стративного
позову зд≥йснюЇтьс¤ негайно в пор¤дку, встановленому законом дл¤
виконанн¤ судових р≥шень.

   6. ”хвала з питань забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову може
бути оскаржена. ќскарженн¤ ухвали не зупин¤Ї њњ виконанн¤, а також
не перешкоджаЇ подальшому розгл¤ду справи.

   —татт¤ 119. ќзнайомленн¤ з≥ справою

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, п≥д час п≥дготовчого
провадженн¤ можуть знайомитис¤ з матер≥алами адм≥н≥стративноњ
справи, робити з них виписки та коп≥њ.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, п≥д час п≥дготовчого
провадженн¤ можуть за власний рахунок замовити та отримати в суд≥
засв≥дчен≥ коп≥њ документ≥в ≥ вит¤ги з них.

   —татт¤ 120. ќбов'¤зков≥сть особистоњ участ≥

   1. —уд може постановити ухвалу про обов'¤зков≥сть особистоњ
участ≥ стор≥н чи трет≥х ос≥б у судовому зас≥данн≥. ¬икликати
сторону чи третю особу дл¤ особистих по¤снень можна ≥ тод≥, коли у
судовому розгл¤д≥ беруть участь њхн≥ представники.

   —татт¤ 121. —удов≥ р≥шенн¤ за насл≥дками
         п≥дготовчого провадженн¤

   1. «а насл≥дками п≥дготовчого провадженн¤ суд постановл¤Ї
ухвалу про:

   1) залишенн¤ позовноњ за¤ви без розгл¤ду;

   2) зупиненн¤ провадженн¤ у справ≥;

   3) закритт¤ провадженн¤ у справ≥;

   4) зак≥нченн¤ п≥дготовчого провадженн¤ ≥ призначенн¤ справи
до судового розгл¤ду.

   2. ¬  ухвал≥  про зак≥нченн¤ п≥дготовчого провадженн¤ ≥
призначенн¤ справи до судового  розгл¤ду  зазначаЇтьс¤,  ¤к≥
п≥дготовч≥ д≥њ проведен≥, ≥ встановлюютьс¤ дата, час та м≥сце
розгл¤ду справи.

   3. якщо п≥д час попереднього судового зас≥данн¤, на ¤ке
прибули вс≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, вир≥шен≥ необх≥дн≥
дл¤ њњ розгл¤ду питанн¤, то за письмовою згодою цих ос≥б судовий
розгл¤д може бути розпочатий у той же день.

   4. якщо п≥д час попереднього провадженн¤ в≥дпов≥дач визнав
позов,  суд  може  прийн¤ти  постанову  про  задоволенн¤
адм≥н≥стративного позову.

   5.  оп≥њ  судового  р≥шенн¤  за  насл≥дками п≥дготовчого
провадженн¤ надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, кр≥м
випадку, передбаченого частиною третьою ц≥Їњ статт≥.

               √лава 3
           —”ƒќ¬»… –ќ«√Ћяƒ —ѕ–ј¬»

   —татт¤ 122. –озгл¤д адм≥н≥стративноњ справи у
         судовому зас≥данн≥

   1. јдм≥н≥стративна справа маЇ бути розгл¤нута ≥ вир≥шена
прот¤гом розумного строку, але не б≥льше двох м≥с¤ц≥в з дн¤
в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥, ¤кщо ≥нше не встановлено цим
 одексом.

   2. —удовий розгл¤д адм≥н≥стративноњ справи зд≥йснюЇтьс¤ в
судовому зас≥данн≥ з викликом ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
п≥сл¤ зак≥нченн¤ п≥дготовчого провадженн¤.

   3. ќсоба, ¤ка бере участь у справ≥, маЇ право за¤вити
клопотанн¤ про розгл¤д справи за њњ в≥дсутност≥. якщо таке
клопотанн¤ за¤вили вс≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, судовий
розгл¤д справи зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку письмового провадженн¤.

   4. —удове зас≥данн¤ проводитьс¤ у спец≥ально обладнаному
прим≥щенн≥ - зал≥ судових зас≥дань. ќкрем≥ процесуальн≥ д≥њ в раз≥
необх≥дност≥ можуть вчин¤тис¤ за межами прим≥щенн¤ суду.

   —татт¤ 123. √оловуючий у судовому зас≥данн≥

   1. ѕри розгл¤д≥ справи судом першоњ ≥нстанц≥њ головуючим у
судовому  зас≥данн≥  Ї  судд¤,  ¤кий  зд≥йснював  п≥дготовче
провадженн¤.

   2. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ керуЇ ходом судового
зас≥данн¤, забезпечуЇ додержанн¤ посл≥довност≥ та пор¤дку вчиненн¤
процесуальних д≥й, зд≥йсненн¤ учасниками адм≥н≥стративного процесу
њхн≥х процесуальних прав ≥ виконанн¤ ними обов'¤зк≥в, спр¤мовуЇ
судовий  розгл¤д  на  забезпеченн¤  повного,  всеб≥чного  та
об'Їктивного з'¤суванн¤ обставин у справ≥, усуваючи ≥з судового
розгл¤ду все, що не маЇ значенн¤ дл¤ вир≥шенн¤ справи.

   3. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ вживаЇ необх≥дних заход≥в
щодо забезпеченн¤ в судовому зас≥данн≥ належного пор¤дку.

   —татт¤ 124. ¬≥дкритт¤ судового зас≥данн¤

   1. ” призначений дл¤ розгл¤ду справи час головуючий в≥дкриваЇ
судове зас≥данн¤ та оголошуЇ, ¤ка справа розгл¤даЇтьс¤.

   2. —екретар  судового зас≥данн¤ допов≥даЇ судов≥, хто з
викликаних та пов≥домлених ос≥б прибув у судове зас≥данн¤, чи
вручено судов≥ пов≥стки та пов≥домленн¤ тим, хто не прибув, ≥
пов≥домл¤Ї причини њх неприбутт¤, ¤кщо вони в≥дом≥.

   3. —уд встановлюЇ особи тих, хто прибув у судове зас≥данн¤, а
також  перев≥р¤Ї  повноваженн¤  посадових  ≥ службових ос≥б,
представник≥в.

   —татт¤ 125. –оз'¤сненн¤ перекладачев≥ його прав та
         обов'¤зк≥в, прис¤га перекладача

   1. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ роз'¤снюЇ перекладачев≥
його права та обов'¤зки, встановлен≥ статтею 68 цього  одексу, ≥
попереджаЇ його п≥д розписку про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за
зав≥домо неправильний переклад ≥ за в≥дмову без поважних причин
в≥д виконанн¤ покладених на нього обов'¤зк≥в.

   2. √оловуючий приводить перекладача до такоњ прис¤ги:

   "я,  (пр≥звище,  ≥м'¤,  по батьков≥), прис¤гаю сумл≥нно
виконувати  обов'¤зки  перекладача,  використовуючи  ус≥ своњ
профес≥йн≥ можливост≥".

   3. ѕрис¤га проголошуЇтьс¤ перекладачем усно, п≥сл¤ чого в≥н
п≥дписуЇ текст прис¤ги. ѕ≥дписаний перекладачем текст прис¤ги та
розписка приЇднуютьс¤ до справи.

   —татт¤ 126. ѕов≥домленн¤ про повне ф≥ксуванн¤
         судового процесу техн≥чними засобами

   1. —екретар судового зас≥данн¤ пов≥домл¤Ї про зд≥йсненн¤
повного  ф≥ксуванн¤  судового  зас≥данн¤, а також про умови
ф≥ксуванн¤ судового  зас≥данн¤  (розташуванн¤  м≥крофон≥в  та
необх≥дн≥сть  промовц¤  говорити  в  м≥крофон, недопустим≥сть
одночасних  виступ≥в  учасник≥в  адм≥н≥стративного  процесу,
дотриманн¤ тиш≥ в зал≥ судового зас≥данн¤).

   —татт¤ 127. ќголошенн¤ складу суду ≥ роз'¤сненн¤
         права в≥дводу

   1. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ оголошуЇ склад суду, а
також ≥мена експерта, перекладача, спец≥ал≥ста, секретар¤ судового
зас≥данн¤ ≥ роз'¤снюЇ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥ та
прибули в судове зас≥данн¤, њхнЇ право за¤вл¤ти в≥дводи.

   —татт¤ 128. Ќасл≥дки неприбутт¤ в судове зас≥данн¤
         особи, ¤ка бере участь у справ≥

   1. —уд в≥дкладаЇ розгл¤д справи в раз≥:

   1) неприбутт¤ у судове зас≥данн¤ сторони  (стор≥н)  або
будь-кого з ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, про ¤ких немаЇ
в≥домостей, що њм вручен≥ пов≥стки;

   2) неприбутт¤ в судове зас≥данн¤ позивача, належним чином
пов≥домленого про дату, час ≥ м≥сце судового розгл¤ду, ¤кщо в≥д
нього не над≥йшло за¤ви про розгл¤д справи за його в≥дсутност≥;

   3) неприбутт¤ в судове зас≥данн¤ в≥дпов≥дача, ¤кий не Ї
суб'Їктом владних повноважень, належним чином пов≥домленого про
дату, час ≥ м≥сце судового розгл¤ду, ¤кщо в≥д нього не над≥йшло
за¤ви про розгл¤д справи за його в≥дсутност≥;

   4) ¤кщо суд визнав обов'¤зковою особисту участь особи, ¤ка
бере участь у справ≥, у судовому розгл¤д≥, а вона не прибула.

   2. Ќеприбутт¤ в судове зас≥данн¤  без  поважних  причин
представника сторони або третьоњ особи, ¤к≥ прибули в судове
зас≥данн¤, або непов≥домленн¤ ним про причини неприбутт¤ не Ї
перешкодою дл¤ розгл¤ду справи. ѕроте за клопотанн¤м сторони та з
урахуванн¤м обставин у справ≥ суд може в≥дкласти њњ розгл¤д.

   3. ” раз≥ повторного неприбутт¤ позивача, належним чином
пов≥домленого про дату, час ≥ м≥сце судового розгл¤ду, без
поважних причин або без пов≥домленн¤ ним про причини неприбутт¤,
¤кщо в≥д нього не над≥йшло за¤ви про розгл¤д справи за його
в≥дсутност≥, суд залишаЇ позовну за¤ву без розгл¤ду.

   4. ” раз≥ неприбутт¤  в≥дпов≥дача  -  суб'Їкта  владних
повноважень, належним чином пов≥домленого про дату, час ≥ м≥сце
судового розгл¤ду, без поважних причин або без пов≥домленн¤ ним
про причини неприбутт¤ розгл¤д справи не в≥дкладаЇтьс¤ ≥ справу
може бути вир≥шено на п≥дстав≥ на¤вних у н≥й доказ≥в.

   5. Ќасл≥дки, визначен≥ частинами другою - четвертою ц≥Їњ
статт≥, застосовуютьс¤ й у раз≥, ¤кщо сторона без поважних причин
залишить залу судового зас≥данн¤.

   —татт¤ 129. Ќасл≥дки неприбутт¤ в судове зас≥данн¤
         св≥дка, експерта, спец≥ал≥ста

   1. якщо в судове зас≥данн¤ не прибули св≥док, експерт,
спец≥ал≥ст, суд заслуховуЇ думку ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
про можлив≥сть продовженн¤ судового розгл¤ду справи за в≥дсутност≥
св≥дка, експерта, спец≥ал≥ста, ¤к≥ не прибули, та постановл¤Ї
ухвалу про продовженн¤ судового розгл¤ду або про оголошенн¤
перерви. ќдночасно суд може вир≥шити питанн¤ про прив≥д св≥дка,
експерта, спец≥ал≥ста, ¤к≥ не прибули.

   —татт¤ 130. –оз'¤сненн¤ особам, ¤к≥ беруть участь
         у справ≥, њхн≥х прав та обов'¤зк≥в

   1. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ роз'¤снюЇ сторонам та
≥ншим особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, њхн≥ права та обов'¤зки,
встановлен≥ цим  одексом. ќдночасно особам, ¤к≥ беруть участь у
справ≥,  видаЇтьс¤  пам'¤тка  про  њхн≥ права та обов'¤зки,
встановлен≥ цим  одексом.

   —татт¤ 131. –оз'¤сненн¤ прав ≥ обов'¤зк≥в
         експерта, прис¤га експерта

   1. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ роз'¤снюЇ експерту його
права та обов'¤зки, встановлен≥ статтею 66 цього  одексу, ≥
попереджаЇ його п≥д розписку про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за
зав≥домо неправдивий висновок та за в≥дмову без поважних причин
в≥д виконанн¤ покладених на нього обов'¤зк≥в.

   2. √оловуючий приводить експерта до такоњ прис¤ги:

   "я,  (пр≥звище,  ≥м'¤,  по батьков≥), прис¤гаю сумл≥нно
виконувати обов'¤зки експерта, використовуючи вс≥ своњ профес≥йн≥
можливост≥".

   3. ѕрис¤га проголошуЇтьс¤ експертом усно, п≥сл¤ чого в≥н
п≥дписуЇ текст прис¤ги. ƒ≥¤ прис¤ги поширюЇтьс¤ ≥ на т≥ випадки,
коли  висновок був складений до њњ проголошенн¤. ѕ≥дписаний
експертом текст прис¤ги та розписка приЇднуютьс¤ до справи.

   4. якщо експертиза призначаЇтьс¤ п≥д час судового розгл¤ду,
права, обов'¤зки експерта та його в≥дпов≥дальн≥сть роз'¤снюютьс¤
головуючим  одразу  п≥сл¤  залученн¤  його  до  участ≥  в
адм≥н≥стративному процес≥.

   5. ≈кспертам, ¤к≥ працюють у державних експертних установах,
роз'¤сненн¤ прав ≥ обов'¤зк≥в експерта та приведенн¤ його до
прис¤ги  зд≥йснюютьс¤ кер≥вником експертноњ установи п≥д час
призначенн¤ особи на посаду та присвоЇнн¤ квал≥ф≥кац≥њ судового
експерта. «асв≥дчен≥ печаткою експертноњ установи коп≥њ тексту
прис¤ги ≥ розписки про ознайомленн¤ з правами та обов'¤зками
експерта  ≥  про  крим≥нальну  в≥дпов≥дальн≥сть  за зав≥домо
неправдивий висновок, за в≥дмову без поважних причин в≥д виконанн¤
покладених на нього обов'¤зк≥в подаютьс¤ на вимогу суду.

   —татт¤ 132. –оз'¤сненн¤ спец≥ал≥сту його прав ≥ обов'¤зк≥в

   1. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ роз'¤снюЇ спец≥ал≥сту його
права та обов'¤зки, встановлен≥ статтею 67 цього  одексу.

   —татт¤ 133. ¬ир≥шенн¤ судом клопотань ос≥б, ¤к≥
         беруть участь у справ≥

   1.  лопотанн¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, вир≥шуютьс¤
судом негайно п≥сл¤ того, ¤к буде заслухана думка ≥нших присутн≥х
у судовому зас≥данн≥ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, про що
постановл¤Їтьс¤ ухвала. ”хвала суду про в≥дмову в задоволенн≥
клопотанн¤ не перешкоджаЇ повторному його за¤вленню прот¤гом
судового розгл¤ду справи.

   —татт¤ 134. ќбов'¤зки присутн≥х у зал≥ судового зас≥данн¤

   1. ќсоби, присутн≥ у зал≥ судового зас≥данн¤, при вход≥ до
нього суду та при виход≥ суду повинн≥ встати. ќсоби, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, св≥дки, експерти, спец≥ал≥сти дають по¤сненн¤,
показанн¤, в≥дпов≥дають на питанн¤ та задають питанн¤ сто¤чи ≥
лише п≥сл¤ наданн¤ њм слова головуючим у судовому зас≥данн≥.
ѕостанову суду особи, присутн≥ в зал≥, заслуховують сто¤чи.
¬≥дступ в≥д цих правил допускаЇтьс¤ з дозволу головуючого в
судовому зас≥данн≥.

   2. ”часники адм≥н≥стративного процесу, а також ≥нш≥ особи,
присутн≥ в зал≥ судового зас≥данн¤, зобов'¤зан≥ додержуватис¤ в
судовому зас≥данн≥ пор¤дку ≥ беззаперечно п≥дкор¤тис¤ в≥дпов≥дним
розпор¤дженн¤м головуючого у судовому зас≥данн≥.

   3. ”часники адм≥н≥стративного процесу звертаютьс¤ до судд≥
"¬аша честь".

   4. ƒокументи та ≥нш≥ матер≥али передаютьс¤ головуючому в
судовому зас≥данн≥ через судового розпор¤дника.

   —татт¤ 135. ѕочаток судового розгл¤ду справи по сут≥

   1. —удовий розгл¤д справи по сут≥ починаЇтьс¤ допов≥ддю
головуючого в судовому зас≥данн≥ чи судд≥-допов≥дача про зм≥ст
позовних вимог, про визнанн¤ сторонами певних обставин п≥д час
п≥дготовчого провадженн¤, п≥сл¤ чого в≥н з'¤совуЇ: чи п≥дтримуЇ
позивач адм≥н≥стративний позов, чи визнаЇ його в≥дпов≥дач та чи не
бажають сторони примиритис¤.

   2. ѕри розгл¤д≥ справи за в≥дсутност≥ особи, ¤ка бере участь
у справ≥, головуючий у судовому зас≥данн≥ допов≥даЇ про њњ позиц≥ю
щодо позовних вимог, ¤кщо вона викладена в письмових по¤сненн¤х.

   —татт¤ 136. ¬≥дмова в≥д адм≥н≥стративного позову,
         визнанн¤ адм≥н≥стративного позову, примиренн¤
         стор≥н п≥д час судового розгл¤ду

   1. ѕозивач може в≥дмовитис¤ в≥д адм≥н≥стративного позову, а
в≥дпов≥дач - визнати адм≥н≥стративний позов прот¤гом всього часу
судового розгл¤ду, зробивши усну за¤ву.  якщо  в≥дмову  в≥д
адм≥н≥стративного позову чи визнанн¤ адм≥н≥стративного позову
викладено в адресован≥й  суду  письмов≥й  за¤в≥,  ц¤  за¤ва
приЇднуЇтьс¤ до справи.

   2. —торони можуть примиритис¤ прот¤гом всього часу судового
розгл¤ду або за¤вити клопотанн¤ про наданн¤  њм  часу  дл¤
примиренн¤.

   3. —удове р≥шенн¤ у зв'¤зку з в≥дмовою в≥д адм≥н≥стративного
позову, визнанн¤м адм≥н≥стративного позову чи примиренн¤м стор≥н
ухвалюЇтьс¤ за правилами, встановленими статт¤ми 112, 113 цього
 одексу.

   —татт¤ 137. «м≥на позовних вимог

   1. ѕозивач може зм≥нити позовн≥ вимоги прот¤гом всього часу
судового розгл¤ду, подавши письмову за¤ву, ¤ка приЇднуЇтьс¤ до
справи.

   2. —уд за клопотанн¤м в≥дпов≥дача оголошуЇ перерву в судовому
зас≥данн≥  та  надаЇ  в≥дпов≥дачу строк, достатн≥й дл¤ його
п≥дготовки до справи у зв'¤зку з≥ зм≥ною позивачем позовних вимог.

   —татт¤ 138. ƒосл≥дженн¤ доказ≥в

   1. ѕредметом доказуванн¤ Ї обставини, ¤кими обірунтовуютьс¤
позовн≥ вимоги чи запереченн¤ або ¤к≥ мають ≥нше значенн¤ дл¤
вир≥шенн¤ справи (причини пропущенн¤ строку дл¤ зверненн¤ до суду
тощо) та ¤к≥ належить встановити при ухваленн≥ судового р≥шенн¤ у
справ≥.

   2. ƒл¤ встановленн¤ обставин, зазначених у частин≥ перш≥й
ц≥Їњ статт≥, у судовому зас≥данн≥ заслуховуютьс¤ по¤сненн¤ ос≥б,
¤к≥ беруть участь у справ≥, показанн¤ св≥дк≥в, досл≥джуютьс¤
письмов≥ та речов≥ докази, у тому числ≥ нос≥њ ≥нформац≥њ ≥з
записаною на них ≥нформац≥Їю, висновки експерт≥в.

   —татт¤ 139. ѕо¤сненн¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥

   1. ѕ≥сл¤ допов≥д≥ у справ≥ суд заслуховуЇ по¤сненн¤ позивача
та третьоњ особи, ¤ка не за¤вл¤Ї самост≥йн≥ вимоги на предмет
спору ≥ бере участь на сторон≥ позивача, по¤сненн¤ в≥дпов≥дача та
третьоњ особи, ¤ка не за¤вл¤Ї самост≥йн≥ вимоги на предмет спору ≥
бере участь на сторон≥ в≥дпов≥дача, а також по¤сненн¤ трет≥х ос≥б,
¤к≥ за¤вл¤ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору.

   2. якщо пор¤д з≥ стороною, третьою особою у справ≥ беруть
участь њхн≥ представники, суд п≥сл¤ по¤снень сторони, третьоњ
особи  заслуховуЇ по¤сненн¤ њхн≥х представник≥в, а за њхн≥м
клопотанн¤м по¤сненн¤ може давати т≥льки представник.

   3. якщо в справ≥ за¤влено к≥лька позовних вимог, суд може
зобов'¤зати сторони та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
дати окремо по¤сненн¤ щодо кожноњ з них.

   4. якщо сторони та ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
висловлюютьс¤ неч≥тко або з њхн≥х сл≥в не можна д≥йти висновку про
те, чи визнають вони обставини, чи заперечують проти них, суд може
зажадати в≥д цих ос≥б конкретноњ в≥дпов≥д≥ - "так" чи "н≥".

   5. —торони та ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, задають
питанн¤ один одному у пор¤дку, встановленому головуючим.

   6. якщо у справ≥ Ї письмов≥ по¤сненн¤ стор≥н та ≥нших ос≥б,
¤к≥  беруть участь у справ≥, головуючий оголошуЇ зм≥ст цих
по¤снень.

   —татт¤ 140. ¬становленн¤ пор¤дку досл≥дженн¤ ≥нших доказ≥в

   1. —уд, заслухавши по¤сненн¤ стор≥н та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, встановлюЇ пор¤док досл≥дженн¤ доказ≥в, ¤кими
вони обірунтовують своњ вимоги ≥ запереченн¤.

   2. ѕор¤док досл≥дженн¤ доказ≥в визначаЇтьс¤ судом залежно в≥д
характеру сп≥рних правов≥дносин ≥ в раз≥ необх≥дност≥ може бути
зм≥нений.

   —татт¤ 141. ѕор¤док допиту св≥дк≥в

   1.  ожний св≥док допитуЇтьс¤ окремо.

   2. —в≥дки, ¤к≥ ще не дали показань, не можуть перебувати у
зал≥  судового зас≥данн¤ п≥д час судового розгл¤ду. —удовий
розпор¤дник вживаЇ заход≥в, щоб св≥дки, ¤ких  допитали,  не
сп≥лкувалис¤ з тими, ¤ких суд не допитав.

   3. ѕеред допитом св≥дка головуючий у судовому зас≥данн≥
встановлюЇ його особу, в≥к, р≥д зан¤ть,  м≥сце  проживанн¤,
в≥дношенн¤ до справи ≥ стосунки з≥ сторонами та ≥ншими особами,
¤к≥ беруть участь у справ≥, роз'¤снюЇ його права та обов'¤зки,
встановлен≥  статтею  65  цього   одексу,  з'¤совуЇ,  чи не
в≥дмовл¤Їтьс¤ в≥н з п≥дстав, встановлених законом, в≥д даванн¤
показань,  ≥  п≥д  розписку попереджаЇ його про крим≥нальну
в≥дпов≥дальн≥сть за зав≥домо неправдив≥ показанн¤ ≥ в≥дмову в≥д
даванн¤ показань.

   4. якщо перешкод дл¤ допиту св≥дка не встановлено, головуючий
у судовому зас≥данн≥ приводить його до такоњ прис¤ги:

   "я, (пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥), прис¤гаю говорити правду,
н≥чого не приховуючи ≥ не спотворюючи".

   5. ѕрис¤га  проголошуЇтьс¤ св≥дком усно, п≥сл¤ чого в≥н
п≥дписуЇ текст прис¤ги. ѕ≥дписаний св≥дком текст прис¤ги та
розписка приЇднуютьс¤ до справи.

   6. ƒопит  св≥дка починаЇтьс¤ з пропозиц≥њ головуючого в
судовому зас≥данн≥ розпов≥сти все, що йому в≥домо у ц≥й справ≥,
п≥сл¤ чого першою йому задаЇ питанн¤ особа, за клопотанн¤м ¤коњ
викликано св≥дка, а пот≥м ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥.

   7. —в≥док, даючи показанн¤, може користуватис¤ записами, ¤кщо
його показанн¤ пов'¤зан≥ з будь-¤кими обчисленн¤ми та ≥ншими
даними, ¤к≥ важко зберегти в пам'¤т≥. ѕ≥сл¤ допиту ц≥ записи
показуютьс¤ суду та особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, ≥ можуть
бути приЇднан≥ до справи за ухвалою суду.

   8. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ та ≥нш≥ судд≥ можуть
задавати св≥дков≥ питанн¤ в будь-¤кий час його допиту.

   9. ƒопитаний св≥док залишаЇтьс¤ у зал≥ судового зас≥данн¤ до
зак≥нченн¤ розгл¤ду справи. —уд може дозволити такому св≥дку
залишити залу судового зас≥данн¤ до зак≥нченн¤ розгл¤ду справи.

   10. —в≥док може бути допитаний повторно в тому самому або
наступному судовому зас≥данн≥ за його клопотанн¤м, за клопотанн¤м
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, або з ≥н≥ц≥ативи суду. ѕ≥д час
досл≥дженн¤ ≥нших доказ≥в св≥дкам можуть задавати питанн¤ сторони,
≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також суд.

   11. —уд може призначити одночасний допит двох чи б≥льше
св≥дк≥в дл¤ з'¤суванн¤ причин розб≥жност≥ в њхн≥х показанн¤х.

   —татт¤ 142. ѕор¤док допиту малол≥тн≥х ≥ неповнол≥тн≥х св≥дк≥в

   1. ƒопит  малол≥тн≥х  св≥дк≥в  ≥,  за  розсудом  суду,
неповнол≥тн≥х св≥дк≥в проводитьс¤ в присутност≥ педагога або
батьк≥в, усиновлювач≥в, оп≥кун≥в, п≥клувальник≥в, ¤кщо вони не
за≥нтересован≥ у справ≥.

   2. —в≥дкам,  ¤к≥  не  дос¤гли  ш≥стнадц¤тир≥чного  в≥ку,
головуючий роз'¤снюЇ обов'¤зок про необх≥дн≥сть дати правдив≥
показанн¤, не попереджуючи про в≥дпов≥дальн≥сть за в≥дмову в≥д
даванн¤ показань ≥ за зав≥домо неправдив≥ показанн¤, ≥  не
приводить њх до прис¤ги.

   3. ќсоби, зазначен≥ в частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, можуть з
дозволу суду задавати св≥дков≥ питанн¤, а також висловлювати свою
думку стосовно особи св≥дка, зм≥сту його показань.

   4. ” вин¤ткових випадках, коли це необх≥дно дл¤ об'Їктивного
з'¤суванн¤ обставин справи, на час допиту ос≥б, ¤к≥ не дос¤гли
в≥с≥мнадц¤тир≥чного в≥ку, ≥з зали судового зас≥данн¤ за ухвалою
суду може бути видалена та чи ≥нша особа, ¤ка бере участь у
справ≥. ѕ≥сл¤ поверненн¤ ц≥Їњ особи до зали судового зас≥данн¤
головуючий пов≥домл¤Ї њњ про показанн¤ цього св≥дка ≥ надаЇ
можлив≥сть задати йому питанн¤.

   —татт¤ 143. ƒосл≥дженн¤ письмових доказ≥в

   1. ѕисьмов≥  докази, у тому числ≥ протоколи њх огл¤ду,
складен≥ за судовим дорученн¤м або в пор¤дку забезпеченн¤ доказ≥в,
оголошуютьс¤  в  судовому  зас≥данн≥  та  пред'¤вл¤ютьс¤ дл¤
ознайомленн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а в раз≥
необх≥дност≥  -  також  св≥дкам,  експертам, спец≥ал≥стам чи
перекладачам.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, можуть задавати питанн¤
св≥дкам, експертам, спец≥ал≥стам з приводу письмових доказ≥в.

   3. якщо доданий до справи або наданий суду особою, ¤ка бере
участь у справ≥, дл¤ ознайомленн¤ документ викликаЇ сумн≥в у його
достов≥рност≥ або Ї фальшивим, особа, ¤ка бере участь у справ≥,
може просити суд виключити його з числа доказ≥в ≥ вир≥шувати
справу  на  п≥дстав≥  ≥нших доказ≥в або вимагати проведенн¤
експертизи.

   —татт¤ 144. ƒосл≥дженн¤ зм≥сту особистих папер≥в, лист≥в,
         запис≥в телефонних розмов, телеграм та ≥нших
         вид≥в кореспонденц≥њ

   1. «м≥ст особистих папер≥в, лист≥в,  запис≥в  телефонних
розмов, телеграм та ≥нших вид≥в кореспонденц≥њ ф≥зичних ос≥б може
бути оголошений ≥ досл≥джений у в≥дкритому судовому зас≥данн≥
т≥льки за згодою ос≥б, визначених ÷ив≥льним кодексом ”крањни
( 435-15 ).

   —татт¤ 145. ƒосл≥дженн¤ речових доказ≥в

   1. –ечов≥ докази огл¤даютьс¤ судом, а також подаютьс¤ дл¤
ознайомленн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а в раз≥
необх≥дност≥ - також експертам, спец≥ал≥стам ≥ св≥дкам. ќсоби,
¤ким подан≥ дл¤ ознайомленн¤ речов≥ докази, можуть звернути увагу
суду на т≥ чи ≥нш≥ обставини, пов'¤зан≥ з доказом та його огл¤дом.

   2. ѕротоколи огл¤ду речових доказ≥в, складен≥ в пор¤дку
забезпеченн¤  доказ≥в,  виконанн¤  судового дорученн¤ або за
результатами огл¤ду доказ≥в на м≥сц≥, оголошуютьс¤ в судовому
зас≥данн≥. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, можуть дати своњ
по¤сненн¤ з приводу цих протокол≥в.

   3. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, можуть задавати питанн¤
з приводу речових доказ≥в експертам, спец≥ал≥стам, св≥дкам, ¤к≥ њх
огл¤дали.

   —татт¤ 146. ƒосл≥дженн¤ звуко- ≥ в≥деозапис≥в

   1. ¬≥дтворенн¤  звукозапису  ≥  демонстрац≥¤  в≥деозапису
провод¤тьс¤ в зал≥ судового зас≥данн¤ або в ≥ншому спец≥ально
обладнаному дл¤ цього прим≥щенн≥ з в≥дображенн¤м у  журнал≥
судового зас≥данн¤ основних техн≥чних характеристик обладнанн¤ та
нос≥њв ≥нформац≥њ ≥ зазначенн¤м часу в≥дтворенн¤ (демонстрац≥њ).
ѕ≥сл¤ цього суд заслуховуЇ по¤сненн¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥.

   2. ” раз≥ необх≥дност≥ в≥дтворенн¤ звукозапису ≥ демонстрац≥¤
в≥деозапису можуть бути повторен≥ повн≥стю або у певн≥й частин≥.

   3. « метою з'¤суванн¤ в≥домостей, що м≥ст¤тьс¤ у звуко- ≥
в≥деозаписах, судом може бути залучено спец≥ал≥ста або призначено
експертизу.

   4. «а¤ву про фальшив≥сть звуко- ≥ в≥деозапис≥в суд розгл¤даЇ
в пор¤дку, встановленому дл¤ розгл¤ду за¤в про  фальшив≥сть
письмових доказ≥в.

   5. ѕ≥д час досл≥дженн¤ звуко- чи в≥деозапису особистого
характеру застосовуютьс¤ правила цього  одексу щодо досл≥дженн¤
зм≥сту особистих папер≥в, лист≥в, запис≥в телефонних розмов,
телеграм та ≥нших вид≥в кореспонденц≥њ.

   —татт¤ 147. ќгл¤д доказ≥в на м≥сц≥

   1. ѕисьмов≥ та речов≥ докази, ¤к≥ не можна доставити до суду,
огл¤даютьс¤ за њхн≥м м≥сцезнаходженн¤м. ѕро проведенн¤ огл¤ду
доказ≥в на м≥сц≥ суд постановл¤Ї ухвалу.

   2. ќгл¤д доказ≥в на м≥сц≥ проводитьс¤ судом з пов≥домленн¤м
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а в раз≥ необх≥дност≥ - з
викликом експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в ≥ св≥дк≥в.

   3. ѕри огл¤д≥ доказ≥в на м≥сц≥ складаЇтьс¤ протокол  у
пор¤дку, встановленому статт¤ми 45, 46 цього  одексу.

   —татт¤ 148. ƒосл≥дженн¤ висновку експерта

   1. ¬исновок експерта оголошуЇтьс¤ в судовому зас≥данн≥.

   2. ƒл¤ роз'¤сненн¤ ≥ доповненн¤ висновку експерта особи, ¤к≥
беруть участь у справ≥, а також суд можуть задати експерту
питанн¤. ѕершими задають питанн¤ експертов≥ особа, за за¤вою ¤коњ
призначено експертизу, та њњ представник, а пот≥м ≥нш≥ особи, ¤к≥
беруть участь у справ≥. якщо експертизу призначено за клопотанн¤м
обох стор≥н, першими задають питанн¤ експертов≥ позивач ≥ його
представник. √оловуючий у судовому зас≥данн≥ та ≥нш≥ судд≥ можуть
задавати експертов≥ питанн¤ в будь-¤кий час досл≥дженн¤ висновку
експерта.

   3. ¬икладен≥  письмово  ≥  п≥дписан≥  по¤сненн¤ експерта
приЇднуютьс¤ до справи.

   —татт¤ 149.  онсультац≥њ та роз'¤сненн¤ спец≥ал≥ста

   1. ѕ≥д час досл≥дженн¤ доказ≥в суд може скористатис¤ усними
консультац≥¤ми або письмовими роз'¤сненн¤ми спец≥ал≥ста.

   2. —пец≥ал≥сту можуть бути задан≥ питанн¤ щодо сут≥ наданих
усних консультац≥й чи письмових роз'¤снень. ѕершими  задають
питанн¤ особа, за клопотанн¤м ¤коњ залучено спец≥ал≥ста, та њњ
представник, а пот≥м ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥. якщо
спец≥ал≥ста залучено за клопотанн¤м обох стор≥н, першими задають
питанн¤ спец≥ал≥сту позивач ≥ його представник. √оловуючий у
судовому зас≥данн≥ та ≥нш≥ судд≥ можуть задавати спец≥ал≥стов≥
питанн¤ в будь-¤кий час досл≥дженн¤ доказ≥в.

   3. ¬икладен≥ письмово ≥ п≥дписан≥ спец≥ал≥стом роз'¤сненн¤
приЇднуютьс¤ до справи.

   —татт¤ 150. ¬≥дкладенн¤ розгл¤ду справи або
         оголошенн¤ перерви в њњ розгл¤д≥

   1. —уд в≥дкладаЇ розгл¤д справи у випадках, встановлених цим
 одексом, а також у раз≥ неможливост≥ розгл¤ду справи у зв'¤зку з
необх≥дн≥стю зам≥ни судд≥ (в результат≥ задоволенн¤ за¤ви про
в≥дв≥д чи з ≥нших причин) або залученн¤ до участ≥ у справ≥ ≥нших
ос≥б.

   2. —уд оголошуЇ перерву у зв'¤зку з необх≥дн≥стю одержанн¤
нових доказ≥в або в ≥нших необх≥дних випадках. “ривал≥сть перерви
встановлюЇтьс¤ судом залежно в≥д обставин розгл¤ду справи.

   3. —уд, в≥дкладаючи розгл¤д справи або оголошуючи перерву в
њњ розгл¤д≥, встановлюЇ дату ≥ час нового судового зас≥данн¤, про
що пов≥домл¤Ї п≥д розписку ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
св≥дк≥в,  експерт≥в,  спец≥ал≥ст≥в,  перекладач≥в,  ¤к≥  були
присутн≥ми в судовому зас≥данн≥. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, св≥дки, експерти, спец≥ал≥сти, перекладач≥, ¤к≥ не прибули
або ¤ких суд вперше залучаЇ до участ≥ в адм≥н≥стративному процес≥,
викликаютьс¤ в судове зас≥данн¤ пов≥стками.

   4. ” раз≥ в≥дкладенн¤ розгл¤ду справи суд повинен допитати
св≥дк≥в, ¤к≥ прибули. “≥льки у вин¤ткових випадках за ухвалою суду
св≥дки не допитуютьс¤ ≥ викликаютьс¤ знову.

   5. якщо розгл¤д справи було в≥дкладено, новий њњ розгл¤д
починаЇтьс¤ спочатку. якщо сторони не напол¤гають на повторенн≥
наданих ран≥ше по¤снень ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, ¤кщо
склад суду не зм≥нивс¤ ≥ до участ≥ в справ≥ не було залучено
трет≥х ос≥б, ¤к≥ за¤вл¤ють самост≥йн≥ вимоги на предмет спору, суд
продовжуЇ провадженн¤ у справ≥ з≥ стад≥њ, на ¤к≥й розгл¤д справи
було в≥дкладено.

   6. якщо в розгл¤д≥ справи було оголошено перерву, провадженн¤
у справ≥ п≥сл¤ њњ зак≥нченн¤ продовжуЇтьс¤ з≥ стад≥њ, на ¤к≥й воно
було перервано.

   —татт¤ 151. «ак≥нченн¤ з'¤суванн¤ обставин та
         перев≥рки њх доказами

   1. ѕ≥сл¤ з'¤суванн¤ вс≥х обставин у справ≥ та перев≥рки њх
доказами головуючий у судовому зас≥данн≥ надаЇ сторонам та ≥ншим
особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, можлив≥сть дати додатков≥
по¤сненн¤ чи надати додатков≥ докази.

   2. ” зв'¤зку з додатковими по¤сненн¤ми ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, суд може задавати питанн¤ ≥ншим особам, ¤к≥
беруть участь у справ≥, св≥дкам, експертам, спец≥ал≥стам.

   3. ¬ислухавши додатков≥ по¤сненн¤ ≥ досл≥дивши додатков≥
докази, суд постановл¤Ї ухвалу про зак≥нченн¤ з'¤суванн¤ обставин
у справ≥ та перев≥рки њх доказами ≥ переходить до судових дебат≥в.

   —татт¤ 152. —удов≥ дебати

   1. —удов≥ дебати складаютьс¤ з промов ос≥б, ¤к≥ беруть участь
у справ≥. ” цих промовах можна посилатис¤ лише на обставини ≥
докази, ¤к≥ досл≥джен≥ в судовому зас≥данн≥.

   2. ”  дебатах  першим  надаЇтьс¤ слово позивачев≥, його
представнику, а пот≥м - в≥дпов≥дачев≥, його представнику.

   3. “рет¤ особа, ¤ка за¤вила самост≥йн≥ вимоги на предмет
спору, њњ представник виступають п≥сл¤ стор≥н у справ≥.

   4. “рет≥ особи, ¤к≥ не за¤вл¤ють самост≥йних вимог на предмет
спору, њхн≥ представники виступають у дебатах п≥сл¤ особи, на
сторон≥ ¤коњ вони беруть участь.

   5. «а клопотанн¤м стор≥н чи трет≥х ос≥б у дебатах можуть
виступати лише њхн≥ представники.

   6. —уд не може обмежувати тривал≥сть дебат≥в певним часом.
√оловуючий у судовому зас≥данн≥ може зупинити промовц¤ лише тод≥,
коли в≥н виходить за меж≥ справи, що розгл¤даЇтьс¤. « дозволу суду
п≥сл¤  зак≥нченн¤ судових дебат≥в промовц≥ можуть обм≥н¤тис¤
репл≥ками.

   7. якщо п≥д час судових  дебат≥в  виникаЇ  необх≥дн≥сть
з'¤суванн¤ нових обставин, що мають значенн¤ дл¤ справи, або
досл≥дженн¤ нових доказ≥в, суд постановл¤Ї ухвалу про поверненн¤
до з'¤суванн¤ обставин у справ≥. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ з'¤суванн¤
обставин у справ≥ та перев≥рки њх доказами  судов≥  дебати
провод¤тьс¤ у загальному пор¤дку.

   —татт¤ 153. ¬их≥д суду дл¤ ухваленн¤ р≥шенн¤

   1. ѕ≥сл¤ судових дебат≥в суд виходить до нарадчоњ к≥мнати
(прим≥щенн¤, спец≥ально призначеного дл¤ ухваленн¤ судових р≥шень)
дл¤ ухваленн¤ р≥шенн¤ у справ≥, оголосивши ор≥Їнтовний час його
проголошенн¤.

   2. якщо п≥д час ухваленн¤ р≥шенн¤ ви¤витьс¤ потреба з'¤сувати
будь-¤ку обставину через повторний допит св≥дк≥в або через ≥ншу
процесуальну д≥ю, суд постановл¤Ї ухвалу про поновленн¤ судового
розгл¤ду. –озгл¤д справи у цьому раз≥ проводитьс¤ в межах,
необх≥дних дл¤ з'¤суванн¤ обставин, що потребують додатковоњ
перев≥рки.

   3. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ поновленого розгл¤ду справи суд в≥дкриваЇ
судов≥ дебати з приводу додатково досл≥джених обставин ≥ виходить
до нарадчоњ к≥мнати дл¤ ухваленн¤ р≥шенн¤ або, ¤кщо проведенн¤
необх≥дних процесуальних д≥й у цьому судовому зас≥данн≥ ви¤вилос¤
неможливим, постановл¤Ї ухвалу про в≥дкладенн¤ розгл¤ду справи чи
оголошенн¤ перерви.

   —татт¤ 154. “аЇмниц¤ нарадчоњ к≥мнати

   1. ѕ≥д час ухваленн¤ судового р≥шенн¤ н≥хто не маЇ права
перебувати в нарадч≥й к≥мнат≥, кр≥м складу суду, ¤кий розгл¤даЇ
справу.

   2. ѕ≥д час перебуванн¤ в нарадч≥й к≥мнат≥ судд¤ не маЇ права
розгл¤дати ≥нш≥ судов≥ справи.

   3. —удд≥ не мають права розголошувати х≥д обговоренн¤ та
ухваленн¤ р≥шенн¤ в нарадч≥й к≥мнат≥.

               √лава 4
       «јЋ»Ў≈ЌЌя ѕќ«ќ¬Ќќѓ «јя¬» Ѕ≈« –ќ«√Ћяƒ”.
       «”ѕ»Ќ≈ЌЌя, «ј –»““я ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя ” —ѕ–ј¬≤

   —татт¤ 155. «алишенн¤ позовноњ за¤ви без розгл¤ду

   1. —уд своЇю ухвалою залишаЇ позовну за¤ву без розгл¤ду,
¤кщо:

   1) позовну за¤ву подано особою, ¤ка не маЇ адм≥н≥стративноњ
процесуальноњ д≥Їздатност≥;

   2) позовну за¤ву в≥д ≥мен≥ позивача подано особою, ¤ка не маЇ
повноважень на веденн¤ справи;

   3) у провадженн≥ цього або ≥ншого адм≥н≥стративного суду Ї
адм≥н≥стративна справа про сп≥р м≥ж тими самими сторонами, про той
самий предмет ≥ з тих самих п≥дстав;

   4) позивач повторно не прибув у судове зас≥данн¤ без поважних
причин або без пов≥домленн¤ ним про причини неприбутт¤, ¤кщо в≥д
нього не над≥йшло за¤ви про розгл¤д справи за його в≥дсутност≥;

   5) над≥йшло клопотанн¤ позивача про в≥дкликанн¤ позовноњ
за¤ви;

   6) особа, ¤ка маЇ адм≥н≥стративну процесуальну д≥Їздатн≥сть ≥
за  захистом  прав,  свобод  чи ≥нтерес≥в ¤коњ у випадках,
встановлених законом, звернувс¤ орган або ≥нша особа, заперечуЇ
проти адм≥н≥стративного позову ≥ в≥д нењ над≥йшла в≥дпов≥дна
за¤ва;

   7) провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥ було в≥дкрито за
позовною за¤вою, ¤ка не в≥дпов≥даЇ вимогам статт≥ 106 цього
 одексу, ≥ позивач не усунув цих недол≥к≥в у строк, встановлений
судом;

   8) позивач до зак≥нченн¤ судового розгл¤ду залишив судове
зас≥данн¤ без поважних причин ≥ не звернувс¤ до суду ≥з за¤вою про
судовий розгл¤д за його в≥дсутност≥.

   2. ѕро залишенн¤ позовноњ за¤ви без розгл¤ду суд постановл¤Ї
ухвалу. ”хвала суду про залишенн¤ позовноњ за¤ви без розгл¤ду може
бути оскаржена.

   3. ќсоба, позовна за¤ва ¤коњ залишена без розгл¤ду, п≥сл¤
усуненн¤ п≥дстав, з ¤ких за¤ва була залишена без розгл¤ду, маЇ
право звернутис¤ до адм≥н≥стративного суду в загальному пор¤дку.

   —татт¤ 156. «упиненн¤ та поновленн¤ провадженн¤ у справ≥

   1. —уд зупин¤Ї провадженн¤ у справ≥ в раз≥:

   1) смерт≥ або оголошенн¤ в установленому законом пор¤дку
померлою особи, ¤ка була стороною у  справ≥,  ¤кщо  сп≥рн≥
правов≥дносини допускають правонаступництво, а також л≥кв≥дац≥њ
органу, злитт¤, приЇднанн¤, под≥лу, перетворенн¤ юридичноњ особи,
¤к≥ були стороною у справ≥, - до встановленн¤ правонаступника;

   2) необх≥дност≥ призначенн¤ або зам≥ни законного представника
сторони чи третьоњ особи - до вступу у  справу  законного
представника;

   3) неможливост≥ розгл¤ду ц≥Їњ справи до вир≥шенн¤ ≥ншоњ
справи,  що  розгл¤даЇтьс¤  в  пор¤дку  конституц≥йного,
адм≥н≥стративного, цив≥льного, господарського чи крим≥нального
судочинства, - до набранн¤ законноњ сили судовим р≥шенн¤м в ≥нш≥й
справ≥;

   4) зверненн¤ обох стор≥н з клопотанн¤м про наданн¤ њм часу
дл¤ примиренн¤ - до зак≥нченн¤ строку, про ¤кий сторони за¤вили у
клопотанн≥.

   2. —уд маЇ право зупинити провадженн¤ у справ≥ в раз≥:

   1) захворюванн¤  особи,  ¤ка  бере  участь  у  справ≥,
п≥дтвердженого медичною дов≥дкою, що перешкоджаЇ прибуттю до суду,
¤кщо њњ особиста участь буде визнана судом обов'¤зковою, - до њњ
одужанн¤;

   2) знаходженн¤ особи, ¤ка  бере  участь  у  справ≥,  у
в≥др¤дженн≥,  ¤кщо  њњ  особиста  участь буде визнана судом
обов'¤зковою, - до поверненн¤ з в≥др¤дженн¤;

   3) призначенн¤  судом  експертизи  -  до  одержанн¤  њњ
результат≥в;

   4) на¤вност≥  ≥нших  причин за обірунтованим клопотанн¤м
сторони або третьоњ особи, ¤ка за¤вл¤Ї самост≥йн≥ вимоги на
предмет спору, - до терм≥ну, встановленого судом.

   3. —уд  не  зупин¤Ї  провадженн¤  у справ≥ у випадках,
встановлених пунктами 1, 2 частини другоњ ц≥Їњ статт≥, ¤кщо
в≥дсутн¤  сторона  чи  трет¤ особа веде справу через свого
представника.

   4. ѕро зупиненн¤ провадженн¤ у справ≥ суд постановл¤Ї ухвалу.
”хвала  суду  про зупиненн¤ провадженн¤ у справ≥ може бути
оскаржена.

   5. ѕровадженн¤ у справ≥ поновлюЇтьс¤ за клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥, або за ≥н≥ц≥ативою суду, ¤кщо в≥дпадуть
обставини, ¤к≥ були п≥дставою дл¤ зупиненн¤ провадженн¤. ѕро
поновленн¤ провадженн¤ у справ≥ суд постановл¤Ї ухвалу. « дн¤
поновленн¤ провадженн¤ у справ≥ переб≥г процесуальних строк≥в
продовжуЇтьс¤. ѕровадженн¤ у справ≥ продовжуЇтьс¤ з≥ стад≥њ, на
¤к≥й воно було зупинено.

   —татт¤ 157. «акритт¤ провадженн¤ у справ≥

   1. —уд закриваЇ провадженн¤ у справ≥:

   1) ¤кщо  справу  не  належить  розгл¤дати  в  пор¤дку
адм≥н≥стративного судочинства;

   2) ¤кщо позивач в≥дмовивс¤ в≥д адм≥н≥стративного позову ≥
в≥дмову прийн¤то судом;

   3) ¤кщо сторони дос¤гли примиренн¤;

   4) ¤кщо Ї так≥, що набрали законноњ сили, постанова чи ухвала
суду з того самого спору ≥ м≥ж тими самими сторонами;

   5) у раз≥ смерт≥ або оголошенн¤ в установленому законом
пор¤дку померлою особи, ¤ка була стороною у справ≥, ¤кщо сп≥рн≥
правов≥дносини не допускають правонаступництва, або л≥кв≥дац≥њ
п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, ¤к≥ були стороною у справ≥.

   2. якщо провадженн¤ у справ≥ закриваЇтьс¤  з  п≥дстави,
встановленоњ пунктом 1 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, суд повинен
роз'¤снити позивачев≥, до юрисдикц≥њ ¤кого суду в≥днесено розгл¤д
таких справ.

   3. ѕро закритт¤ провадженн¤ у справ≥ суд постановл¤Ї ухвалу.
”хвала суду про закритт¤ провадженн¤ у справ≥ може бути оскаржена.
ѕовторне зверненн¤ з т≥Їю самою позовною за¤вою не допускаЇтьс¤.

               √лава 5
             —”ƒќ¬≤ –≤Ў≈ЌЌя

   —татт¤ 158. ¬иди судових р≥шень

   1. —удове р≥шенн¤, ¤ким  суд  вир≥шуЇ  сп≥р  по  сут≥,
викладаЇтьс¤ у форм≥ постанови.

   2. —удове р≥шенн¤, ¤ким суд зупин¤Ї чи закриваЇ провадженн¤ у
справ≥, залишаЇ позовну за¤ву без розгл¤ду або приймаЇ р≥шенн¤
щодо ≥нших процесуальних д≥й, клопотань, викладаЇтьс¤ у форм≥
ухвали.

   —татт¤ 159. «аконн≥сть ≥ обірунтован≥сть судового р≥шенн¤

   1. —удове р≥шенн¤ повинно бути законним ≥ обірунтованим.

   2. «аконним Ї р≥шенн¤, ухвалене судом в≥дпов≥дно до норм
матер≥ального права при дотриманн≥ норм процесуального права.

   3. ќбірунтованим Ї р≥шенн¤, ухвалене судом на п≥дстав≥ повно
≥ всеб≥чно з'¤сованих обставин  в  адм≥н≥стративн≥й  справ≥,
п≥дтверджених тими доказами, ¤к≥ були досл≥джен≥ в судовому
зас≥данн≥.

   —татт¤ 160. ѕор¤док ухваленн¤ судових р≥шень, њх форма

   1. —уд приймаЇ постанову ≥менем ”крањни  негайно  п≥сл¤
зак≥нченн¤ судового розгл¤ду.

   2. ѕостанова  приймаЇтьс¤,  складаЇтьс¤ ≥ п≥дписуЇтьс¤ в
нарадч≥й к≥мнат≥ складом суду, ¤кий розгл¤нув справу.

   3. ” вин¤ткових випадках залежно в≥д складност≥  справи
складенн¤ постанови у повному обс¤з≥ може бути в≥дкладено на строк
не б≥льше н≥ж п'¤ть дн≥в з дн¤ зак≥нченн¤ розгл¤ду справи. ѕри
цьому вступна та резолютивна частини постанови п≥дписуютьс¤ вс≥м
складом суду, проголошуютьс¤ в тому самому зас≥данн≥, в ¤кому
зак≥нчивс¤ розгл¤д справи, ≥ приЇднуютьс¤ до справи.

   4. ќкремим документом викладаютьс¤ ухвали з питань:

   1) залишенн¤ позовноњ за¤ви без руху;

   2) поверненн¤ позовноњ за¤ви;

   3) в≥дкритт¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥;

   4) об'Їднанн¤ та роз'Їднанн¤ справ;

   5) забезпеченн¤ доказ≥в;

   6) визначенн¤ розм≥ру судових витрат;

   7) продовженн¤ та поновленн¤ процесуальних строк≥в;

   8) передач≥   адм≥н≥стративноњ   справи   до   ≥ншого
адм≥н≥стративного суду;

   9) забезпеченн¤ адм≥н≥стративного позову;

   10) призначенн¤ експертизи;

   11) виправленн¤ описок ≥ очевидних арифметичних помилок;

   12) в≥дмови в ухваленн≥ додаткового судового р≥шенн¤;

   13) роз'¤сненн¤ постанови;

   14) зупиненн¤ провадженн¤ у справ≥;

   15) закритт¤ провадженн¤ у справ≥;

   16) залишенн¤ позовноњ за¤ви без розгл¤ду;

   17) ≥нших питань, ¤к≥ вир≥шуютьс¤ поза судовим розгл¤дом.

   ќкремим документом можуть викладатис¤ також ухвали з ≥нших
питань, ¤к≥ вир≥шуютьс¤ п≥д час судового розгл¤ду.

   5. ”хвали,   ¤к≥   викладаютьс¤  окремим  документом,
постановл¤ютьс¤ в нарадч≥й к≥мнат≥ та п≥дписуютьс¤ складом суду,
¤кий розгл¤даЇ справу.

   6. ”хвали, постановлен≥ без виходу до нарадчоњ к≥мнати,
занос¤тьс¤ секретарем судового зас≥данн¤ у  журнал  судового
зас≥данн¤.

   7. ”хвали, постановлен≥ в судовому зас≥данн≥, проголошуютьс¤
негайно п≥сл¤ њх постановленн¤.

   8. ¬иправленн¤ в судовому р≥шенн≥ мають бути застережен≥
складом суду, ¤кий його ухвалив.

   —татт¤ 161. ѕитанн¤, ¤к≥ вир≥шуЇ суд
         при прийн¤тт≥ постанови

   1. ѕ≥д час прийн¤тт¤ постанови суд вир≥шуЇ:

   1) чи мали м≥сце обставини, ¤кими обірунтовувалис¤ вимоги та
запереченн¤, та ¤кими доказами вони п≥дтверджуютьс¤;

   2) чи Ї ≥нш≥ фактичн≥ дан≥ (пропущенн¤ строку зверненн¤ до
суду тощо), ¤к≥ мають значенн¤ дл¤ вир≥шенн¤ справи, та докази на
њх п≥дтвердженн¤;

   3) ¤ку  правову  норму  належить  застосувати  до  цих
правов≥дносин;

   4) чи належить задовольнити позовн≥ вимоги або в≥дмовити в њх
задоволенн≥;

   5) ¤к розпод≥лити м≥ж сторонами судов≥ витрати;

   6) чи Ї п≥дстави допустити негайне виконанн¤ постанови;

   7) чи  Ї  п≥дстави  дл¤ скасуванн¤ заход≥в забезпеченн¤
адм≥н≥стративного позову.

   —татт¤ 162. ѕовноваженн¤ суду при вир≥шенн≥ справи

   1. ѕри вир≥шенн≥ справи по сут≥ суд може  задовольнити
адм≥н≥стративний позов повн≥стю або частково чи в≥дмовити в його
задоволенн≥ повн≥стю або частково.

   2. ” раз≥ задоволенн¤ адм≥н≥стративного позову суд може
прийн¤ти постанову про:

   1) визнанн¤  протиправними  р≥шенн¤  суб'Їкта  владних
повноважень чи окремих його положень, д≥й чи безд≥¤льност≥ ≥ про
скасуванн¤ або визнанн¤ нечинним р≥шенн¤ чи окремих його положень,
про поворот виконанн¤ цього р≥шенн¤ чи окремих його положень ≥з
зазначенн¤м способу його зд≥йсненн¤;

   2) зобов'¤занн¤ в≥дпов≥дача вчинити певн≥ д≥њ;

   3) зобов'¤занн¤ в≥дпов≥дача утриматис¤ в≥д вчиненн¤ певних
д≥й;

   4) ст¤гненн¤ з в≥дпов≥дача кошт≥в;

   5) тимчасову заборону (зупиненн¤) окремих вид≥в або вс≥Їњ
д≥¤льност≥ об'Їднанн¤ громад¤н;

   6) примусовий розпуск (л≥кв≥дац≥ю) об'Їднанн¤ громад¤н;

   7) примусове видворенн¤ ≥ноземц¤ чи особи без громад¤нства за
меж≥ ”крањни;

   8) визнанн¤  на¤вност≥  чи  в≥дсутност≥   компетенц≥њ
(повноважень) суб'Їкта владних повноважень.

   —уд може  прийн¤ти  ≥ншу  постанову,  ¤ка б гарантувала
дотриманн¤ ≥ захист прав, свобод, ≥нтерес≥в людини ≥ громад¤нина,
≥нших суб'Їкт≥в у сфер≥ публ≥чно-правових в≥дносин в≥д порушень з
боку суб'Їкт≥в владних повноважень.

   —татт¤ 163. «м≥ст постанови

   1. ѕостанова складаЇтьс¤ з:

   1) вступноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   дати, часу та м≥сц¤ њњ прийн¤тт¤;

   найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, пр≥звищ та ≥н≥ц≥ал≥в
судд≥ (судд≥в) ≥ секретар¤ судового зас≥данн¤;

   ≥мен (найменувань) стор≥н та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥;

   предмета адм≥н≥стративного позову;

   2) описовоњ частини ≥з зазначенн¤м:

   короткого зм≥сту позовних вимог ≥ позиц≥њ в≥дпов≥дача;

   по¤снень ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   ≥нших доказ≥в, досл≥джених судом;

   3) мотивувальноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   встановлених судом обставин ≥з посиланн¤м на докази, а також
мотив≥в неврахуванн¤ окремих доказ≥в;

   мотив≥в, з ¤ких суд виходив при прийн¤тт≥ постанови, ≥
положенн¤ закону, ¤ким в≥н керувавс¤;

   4) резолютивноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   висновку суду про задоволенн¤ адм≥н≥стративного позову або
про в≥дмову в його задоволенн≥ повн≥стю чи частково;

   висновку суду по сут≥ вимог;

   розпод≥лу судових витрат;

   ≥нших правових насл≥дк≥в ухваленого р≥шенн¤;

   строку ≥ пор¤дку набранн¤ постановою законноњ сили та њњ
оскарженн¤.

   —татт¤ 164. ѕостанова щодо частини позовних вимог

   1. —уд до зак≥нченн¤ судового розгл¤ду справи може прийн¤ти
постанову щодо частини позовних вимог за клопотанн¤м особи, ¤ка
бере участь у справ≥, ¤кщо з'¤сован≥ судом обставини дають
можлив≥сть без шкоди дл¤ справи вир≥шити частину позовних вимог.
   2. ѕостанова щодо частини позовних вимог може бути оскаржена
у загальному пор¤дку.

   —татт¤ 165. «м≥ст ухвали

   1. ”хвала, що викладаЇтьс¤ окремим документом, складаЇтьс¤ з:

   1) вступноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   дати ≥ м≥сц¤ њњ постановленн¤;

   найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, пр≥звища та ≥н≥ц≥ал≥в
судд≥ (судд≥в);

   ≥мен (найменувань) стор≥н та ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥;

   2) описовоњ частини ≥з зазначенн¤м сут≥ клопотанн¤ та ≥мен≥
(найменуванн¤) особи, що його за¤вила, чи ≥ншого питанн¤, що
вир≥шуЇтьс¤ ухвалою;

   3) мотивувальноњ частини ≥з зазначенн¤м мотив≥в, з ¤ких суд
д≥йшов до висновк≥в, ≥ закону, ¤ким керувавс¤ суд, постановл¤ючи
ухвалу;

   4) резолютивноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   висновк≥в суду;

   строку ≥ пор¤дку набранн¤ ухвалою законноњ сили та  њњ
оскарженн¤.

   2. ¬ ухвал≥, ¤ку суд постановл¤Ї без виходу до нарадчоњ
к≥мнати, оголошуютьс¤ висновок суду та мотиви, з ¤ких суд д≥йшов
такого висновку.

   —татт¤ 166. ќкрем≥ ухвали суду

   1. —уд, ви¤вивши п≥д час розгл¤ду справи порушенн¤ закону,
може постановити окрему ухвалу ≥ направити  њњ  в≥дпов≥дним
суб'Їктам владних повноважень дл¤ вжитт¤ заход≥в щодо усуненн¤
причин та умов, що спри¤ли порушенню закону. ѕро вжит≥ заходи суд
пов≥домл¤Їтьс¤ не п≥зн≥ше одного м≥с¤ц¤ п≥сл¤ надходженн¤ окремоњ
ухвали.

   2. ” раз≥ необх≥дност≥ суд може постановити окрему ухвалу про
на¤вн≥сть  п≥дстав дл¤ розгл¤ду питанн¤ щодо прит¤гненн¤ до
в≥дпов≥дальност≥ ос≥б, р≥шенн¤, д≥њ  чи  безд≥¤льн≥сть  ¤ких
визнаютьс¤ протиправними.

   3. ќкрема ухвала може бути оскаржена особами, ≥нтерес≥в ¤ких
вона стосуЇтьс¤.

   —татт¤ 167. ѕроголошенн¤ судового р≥шенн¤, видача
         або направленн¤ судового р≥шенн¤ особам, ¤к≥
         беруть участь у справ≥

   1. —удове р≥шенн¤ проголошуЇтьс¤ прилюдно негайно  п≥сл¤
виходу суду з нарадчоњ к≥мнати. √оловуючий у судовому зас≥данн≥
роз'¤снюЇ зм≥ст р≥шенн¤, пор¤док ≥ строк його оскарженн¤.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, можуть отримати в суд≥
коп≥ю постанови чи ухвали суду.

   3.  оп≥¤ судового р≥шенн¤ не п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤
ухваленн¤ надсилаЇтьс¤ особ≥, ¤ка бере участь у справ≥, але не
була присутн¤ в судовому зас≥данн≥. якщо коп≥¤ р≥шенн¤ над≥слана
представников≥, то вважаЇтьс¤, що вона над≥слана й особ≥, ¤ку вона
представл¤Ї.

   4. ” раз≥ проголошенн¤ в судовому зас≥данн≥ т≥льки вступноњ
та резолютивноњ частин постанови суд пов≥домл¤Ї час виготовленн¤
постанови суду в повному обс¤з≥.

   —татт¤ 168. ƒодаткове судове р≥шенн¤

   1. —уд, що ухвалив судове р≥шенн¤, може за за¤вою особи, ¤ка
брала участь у справ≥, чи з власноњ ≥н≥ц≥ативи прийн¤ти додаткову
постанову чи постановити додаткову ухвалу у випадках, ¤кщо:

   1) щодо  одн≥Їњ  ≥з  позовних  вимог,  з  приводу ¤коњ
досл≥джувалис¤ докази, чи одного з клопотань не ухвалено р≥шенн¤;

   2) суд, вир≥шивши питанн¤ про право, не визначив способу
виконанн¤ судового р≥шенн¤;

   3) судом не вир≥шено питанн¤ про судов≥ витрати.

   2. ѕитанн¤ про ухваленн¤ додаткового судового р≥шенн¤ може
бути за¤влено до зак≥нченн¤ строку на виконанн¤ судового р≥шенн¤.

   3. —уд ухвалюЇ додаткове судове р≥шенн¤ п≥сл¤  розгл¤ду
питанн¤ в судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були
належним чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤ду питанн¤.

   4. ѕро  в≥дмову  в  ухваленн≥  додаткового  р≥шенн¤ суд
постановл¤Ї ухвалу.

   5. ƒодаткове судове р≥шенн¤ або ухвала суду про в≥дмову в
ухваленн≥ додаткового судового р≥шенн¤ можуть бути оскаржен≥.

   —татт¤ 169. ¬иправленн¤ описок ≥ очевидних
         арифметичних помилок у судовому р≥шенн≥

   1. —уд може з власноњ ≥н≥ц≥ативи або за за¤вою особи, що
брала участь у справ≥, чи ≥ншоњ за≥нтересованоњ особи виправити
допущен≥ в судовому р≥шенн≥  цього  суду  описки,  очевидн≥
арифметичн≥ помилки незалежно в≥д того, набрало судове р≥шенн¤
законноњ сили чи н≥.

   2. ѕитанн¤ про внесенн¤ виправлень суд вир≥шуЇ в судовому
зас≥данн≥. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, пов≥домл¤ютьс¤ про
дату, час ≥ м≥сце зас≥данн¤. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б,
¤к≥ були належним чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤ду
питанн¤ про внесенн¤ виправлень.

   3. ”хвалу суду про внесенн¤ виправлень у судове р≥шенн¤ чи
в≥дмову у внесенн≥ виправлень може бути оскаржено.

   —татт¤ 170. –оз'¤сненн¤ судового р≥шенн¤

   1. якщо  судове р≥шенн¤ Ї незрозум≥лим, суд, ¤кий його
ухвалив, за за¤вою ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,  або
державного виконавц¤ ухвалою роз'¤снюЇ своЇ р≥шенн¤, не зм≥нюючи
при цьому його зм≥сту.

   2. ѕоданн¤  за¤ви  про  роз'¤сненн¤  судового  р≥шенн¤
допускаЇтьс¤, ¤кщо воно ще не виконано або не зак≥нчивс¤ строк,
прот¤гом ¤кого судове р≥шенн¤ може бути подане дл¤ примусового
виконанн¤.

   3. —уд розгл¤даЇ за¤ву про роз'¤сненн¤ судового р≥шенн¤
прот¤гом дес¤ти дн≥в ≥з пов≥домленн¤м за¤вника (особи, ¤ка бере
участь у справ≥, державного виконавц¤, ¤к≥ звернулис¤ ≥з за¤вою
про роз'¤сненн¤ судового р≥шенн¤) та ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤дов≥ за¤ви про роз'¤сненн¤
р≥шенн¤.

   4. ѕоданн¤ за¤ви про роз'¤сненн¤ судового р≥шенн¤ зупин¤Ї
переб≥г строку, прот¤гом ¤кого судове р≥шенн¤ може бути подане дл¤
примусового виконанн¤.

   5.  оп≥¤ ухвали про роз'¤сненн¤ судового р≥шенн¤ не п≥зн≥ше
наступного дн¤ п≥сл¤ њњ постановленн¤ надсилаЇтьс¤ особам, ¤к≥
беруть участь у справ≥, а також за¤внику, ¤к≥ не були присутн≥ у
судовому зас≥данн≥.

   6. ”хвалу про роз'¤сненн¤ судового р≥шенн¤ або в≥дмову у його
роз'¤сненн≥ може бути оскаржено.

               √лава 6
      ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя ¬ ќ –≈ћ»’  ј“≈√ќ–≤я’
           јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќ»’ —ѕ–ј¬

   —татт¤ 171. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах щодо
         оскарженн¤ нормативно-правових акт≥в

   1. ѕравила  ц≥Їњ  статт≥  поширюютьс¤  на   розгл¤д
адм≥н≥стративних справ щодо:

   1) законност≥ (кр≥м конституц≥йност≥) постанов ¬ерховноњ –ади
”крањни, указ≥в та розпор¤джень ѕрезидента ”крањни, постанов та
розпор¤джень  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, постанов ¬ерховноњ –ади
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

   2) законност≥ та в≥дпов≥дност≥ правовим актам вищоњ юридичноњ
сили нормативно-правових акт≥в м≥н≥стерств, ≥нших центральних
орган≥в виконавчоњ влади, –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки
 рим,  м≥сцевих  державних  адм≥н≥страц≥й,  орган≥в м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, ≥нших суб'Їкт≥в владних повноважень.

   2. ѕраво оскаржити нормативно-правовий акт мають особи, щодо
¤ких  його  застосовано,  а  також  особи, ¤к≥ Ї суб'Їктом
правов≥дносин, у ¤ких буде застосовано цей акт.

   3. ” раз≥ в≥дкритт¤ провадженн¤ в адм≥н≥стративн≥й справ≥
щодо  оскарженн¤  нормативно-правового  акта  суд  зобов'¤зуЇ
в≥дпов≥дача опубл≥кувати оголошенн¤ про це у виданн≥, у ¤кому цей
акт був або мав бути оф≥ц≥йно оприлюднений.

   4. ќголошенн¤  повинно  м≥стити  вимоги  позивача  щодо
оскаржуваного акта, рекв≥зити нормативно-правового акта, дату, час
≥ м≥сце судового розгл¤ду адм≥н≥стративноњ справи.

   5. ќголошенн¤ повинно бути опубл≥ковано не п≥зн≥ш ¤к за с≥м
дн≥в до судового розгл¤ду.

   6. якщо оголошенн¤ опубл≥ковано своЇчасно, вважаЇтьс¤, що вс≥
за≥нтересован≥  особи належним чином пов≥домлен≥ про судовий
розгл¤д справи. —карги на судов≥ р≥шенн¤ в ц≥й справ≥ таких ос≥б,
¤кщо вони не брали участ≥ у справ≥, залишаютьс¤ без розгл¤ду.

   7. јдм≥н≥стративна справа щодо оскарженн¤ нормативно-правових
акт≥в вир≥шуЇтьс¤ прот¤гом розумного строку, але не п≥зн≥ше одного
м≥с¤ц¤ п≥сл¤ в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥. ” вин¤ткових випадках
з урахуванн¤м особливостей розгл¤ду справи суд ухвалою може
продовжити розгл¤д справи, але не б≥льш ¤к на один м≥с¤ць.

   8. —уд може визнати нормативно-правовий акт незаконним чи
таким, що не в≥дпов≥даЇ правовому акту вищоњ юридичноњ сили,
повн≥стю або в окрем≥й його частин≥.

   9. якщо у процес≥ розгл¤ду справи щодо нормативно-правового
акта ви¤влено незаконн≥сть або нев≥дпов≥дн≥сть правовому акту
вищоњ юридичноњ сили ≥нших правових акт≥в чи њхн≥х окремих
положень,  кр≥м  тих,  щодо  ¤ких  в≥дкрито  провадженн¤  в
адм≥н≥стративн≥й справ≥ та ¤к≥ впливають на прийн¤тт¤ постанови у
справ≥, суд визнаЇ так≥ акти чи њхн≥ окрем≥ положенн¤ незаконними
або такими, що не в≥дпов≥дають правовому акту вищоњ юридичноњ
сили.

   10. ѕостанова  суду  у  справах   щодо   оскарженн¤
нормативно-правових акт≥в оскаржуЇтьс¤ у загальному пор¤дку.

   11. –езолютивна  частина  постанови  суду  про  визнанн¤
нормативно-правового акта незаконним або таким, що не в≥дпов≥даЇ
правовому акту вищоњ юридичноњ сили, ≥ про визнанн¤ його нечинним
нев≥дкладно публ≥куЇтьс¤ в≥дпов≥дачем у виданн≥, в ¤кому його було
оф≥ц≥йно оприлюднено, п≥сл¤ набранн¤ постановою законноњ сили.

   12. ѕравила ц≥Їњ статт≥ застосовуютьс¤ також у випадках, коли
питанн¤ про законн≥сть нормативно-правового акта чи в≥дпов≥дн≥сть
його правовим актам вищоњ юридичноњ сили виникло п≥д час розгл¤ду
≥ншоњ адм≥н≥стративноњ справи.

   —татт¤ 172. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах щодо
         оскарженн¤ р≥шень, д≥й або безд≥¤льност≥
         виборчих ком≥с≥й, ком≥с≥й з референдуму,
         член≥в цих ком≥с≥й

   1. ѕраво оскаржувати р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть виборчих
ком≥с≥й, ком≥с≥й з референдуму, член≥в цих ком≥с≥й мають суб'Їкти
в≥дпов≥дного виборчого процесу (кр≥м виборчоњ ком≥с≥њ), а також
≥н≥ц≥ативна  група  референдуму,  ≥нш≥  суб'Їкти  ≥н≥ц≥юванн¤
референдуму.

   2. ¬иборець (громад¤нин, ¤кий маЇ право голосу у в≥дпов≥дних
виборах або референдум≥) може  оскаржити  р≥шенн¤,  д≥ю  чи
безд≥¤льн≥сть виборчоњ ком≥с≥њ, ком≥с≥њ з референдуму, член≥в цих
ком≥с≥й, ¤кщо таке р≥шенн¤, д≥¤ чи безд≥¤льн≥сть порушуЇ виборч≥
права або ≥нтереси щодо участ≥ у виборчому процес≥ чи процес≥
референдуму його особисто.

   3. –≥шенн¤, д≥њ або безд≥¤льн≥сть  ÷ентральноњ  виборчоњ
ком≥с≥њ  щодо  встановленн¤  нею  результат≥в  вибор≥в  чи
всеукрањнського   референдуму   оскаржуютьс¤   до   ¬ищого
адм≥н≥стративного  суду  ”крањни. ”с≥ ≥нш≥ р≥шенн¤, д≥њ або
безд≥¤льн≥сть ÷ентральноњ виборчоњ ком≥с≥њ, члена ц≥Їњ ком≥с≥њ
оскаржуютьс¤ до окружного адм≥н≥стративного суду, територ≥альна
юрисдикц≥¤ ¤кого поширюЇтьс¤ на м≥сто  ињв.

   4. –≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть виборчоњ ком≥с≥њ јвтономноњ
–еспубл≥ки   рим,  обласноњ  виборчоњ  ком≥с≥њ,  ињвськоњ чи
—евастопольськоњ виборчих ком≥с≥й щодо п≥дготовки та проведенн¤
м≥сцевих вибор≥в; територ≥альноњ (окружноњ) виборчоњ ком≥с≥њ щодо
п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в  ињвського чи —евастопольського
м≥ського голови; територ≥альних (окружних) виборчих ком≥с≥й щодо
п≥дготовки та проведенн¤ вибор≥в ѕрезидента ”крањни, народних
депутат≥в ”крањни; обласних ком≥с≥й з референдуму ≥ ком≥с≥њ
јвтономноњ –еспубл≥ки  рим з всеукрањнського референдуму, а також
член≥в  зазначених  ком≥с≥й  оскаржуютьс¤  до  окружного
адм≥н≥стративного суду за м≥сцезнаходженн¤м в≥дпов≥дноњ ком≥с≥њ.

   5. –≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть виборчих ком≥с≥й, ком≥с≥й з
референдуму, член≥в цих ком≥с≥й, за вин¤тком р≥шень, д≥й чи
безд≥¤льност≥, що визначен≥ частинами третьою - четвертою ц≥Їњ
статт≥,  оскаржуютьс¤  до  м≥сцевого  загального  суду  ¤к
адм≥н≥стративного суду за м≥сцезнаходженн¤м в≥дпов≥дноњ ком≥с≥њ.

   6. ѕозовн≥ за¤ви щодо р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ виборчоњ
ком≥с≥њ, ком≥с≥њ з референдуму, член≥в цих ком≥с≥й може бути
подано до адм≥н≥стративного суду у п'¤тиденний строк з дн¤
прийн¤тт¤ р≥шенн¤, вчиненн¤ д≥њ або допущенн¤ безд≥¤льност≥.

   7. ѕозовн≥ за¤ви щодо р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ виборчоњ
ком≥с≥њ, ком≥с≥њ з референдуму, член≥в цих ком≥с≥й, що мали м≥сце
до дн¤ голосуванн¤, може бути подано до адм≥н≥стративного суду у
строк, встановлений частиною шостою ц≥Їњ статт≥, але не п≥зн≥ше
двадц¤ть четвертоњ години дн¤, що передуЇ дню голосуванн¤.

   8. ѕозовн≥ за¤ви щодо р≥шень, д≥й чи безд≥¤льност≥ д≥льничноњ
виборчоњ ком≥с≥њ, д≥льничноњ ком≥с≥њ з референдуму, член≥в цих
ком≥с≥й, що мали м≥сце у день голосуванн¤, п≥д час п≥драхунку
голос≥в та встановленн¤ результат≥в голосуванн¤ на д≥льниц≥, може
бути подано до адм≥н≥стративного суду у дводенний строк з дн¤
прийн¤тт¤ р≥шенн¤, вчиненн¤ д≥њ або допущенн¤ безд≥¤льност≥.

   9. —уд приймаЇ позовну  за¤ву  щодо  р≥шенн¤,  д≥њ  чи
безд≥¤льност≥ виборчоњ ком≥с≥њ, ком≥с≥њ з референдуму або члена
в≥дпов≥дноњ ком≥с≥њ до розгл¤ду незалежно в≥д сплати судового
збору. ” раз≥ несплати судового збору на момент вир≥шенн¤ справи
суд одночасно вир≥шуЇ питанн¤ про ст¤гненн¤ судового  збору
в≥дпов≥дно до правил розпод≥лу судових витрат, встановлених цим
 одексом.

   10. —уд нев≥дкладно пов≥домл¤Ї в≥дпов≥дну виборчу ком≥с≥ю або
ком≥с≥ю з референдуму та ком≥с≥ю вищого р≥вн¤ про надходженн¤
позовноњ за¤ви та про ухвалене судом р≥шенн¤.

   11. —уд вир≥шуЇ адм≥н≥стративн≥ справи,  визначен≥  ц≥Їю
статтею, у п'¤тиденний строк п≥сл¤ надходженн¤ позовноњ за¤ви.
јдм≥н≥стративн≥ справи за позовними за¤вами, що над≥йшли до дн¤
голосуванн¤, вир≥шуютьс¤ судом у п'¤тиденний строк, але не п≥зн≥ше
н≥ж за дв≥ години до початку голосуванн¤.

   12. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   —татт¤ 173. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах щодо
         уточненн¤ списку виборц≥в

   1. ѕраво звернутис¤ з адм≥н≥стративним позовом про уточненн¤
списку виборц≥в, у тому числ≥ про включенн¤ або виключенн¤ з≥
списку себе особисто або ≥нших ос≥б, маЇ кожен, хто маЇ право
голосу на в≥дпов≥дних виборах або референдум≥.

   2. јдм≥н≥стративн≥ справи щодо уточненн¤ списку виборц≥в
розгл¤даЇ м≥сцевий загальний суд ¤к адм≥н≥стративний суд за
м≥сцезнаходженн¤м в≥дпов≥дноњ ком≥с≥њ.

   3. ѕозовна за¤ва про уточненн¤ списку виборц≥в подаЇтьс¤ до
адм≥н≥стративного суду без сплати судового збору. ѕозовну за¤ву
може бути подано не п≥зн≥ш ¤к за одну годину до зак≥нченн¤ часу
голосуванн¤.

   4. —уд вир≥шуЇ адм≥н≥стративн≥ справи щодо уточненн¤ списку
виборц≥в у триденний строк п≥сл¤ надходженн¤ позовноњ за¤ви, але
не п≥зн≥ше дн¤, що передуЇ дню голосуванн¤, а ¤кщо позовна за¤ва
над≥йшла напередодн≥ дн¤ голосуванн¤ або в день голосуванн¤, -
нев≥дкладно, але не п≥зн≥ш ¤к за п≥вгодини до зак≥нченн¤ часу
голосуванн¤.

   5. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не
перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   6. ѕостанови адм≥н≥стративного суду щодо внесенн¤ зм≥н у
списки виборц≥в виконуютьс¤ негайно.

   —татт¤ 174. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах щодо
         оскарженн¤ р≥шень, д≥й або безд≥¤льност≥
         орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого
         самовр¤дуванн¤, засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ,
         п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, њхн≥х
         посадових та службових ос≥б, творчих прац≥вник≥в
         засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, ¤к≥ порушують
         законодавство про вибори та референдум

   1. ѕраво оскаржувати р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть орган≥в
виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого  самовр¤дуванн¤,  засоб≥в
масовоњ  ≥нформац≥њ, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, њхн≥х
посадових та службових ос≥б, творчих прац≥вник≥в засоб≥в масовоњ
≥нформац≥њ, що порушують законодавство про вибори та референдум,
мають виборча  ком≥с≥¤,  кандидат,  парт≥¤  (блок),  м≥сцева
орган≥зац≥¤ парт≥њ (блок м≥сцевих орган≥зац≥й парт≥й), ¤к≥ Ї
суб'Їктами в≥дпов≥дного виборчого процесу, ком≥с≥¤ з референдуму,
≥н≥ц≥ативна  група  референдуму,  ≥нш≥  суб'Їкти  ≥н≥ц≥юванн¤
референдуму.

   2. ¬иборець (громад¤нин, ¤кий маЇ право голосу у в≥дпов≥дних
виборах  або  референдум≥)  може  оскаржити р≥шенн¤, д≥њ чи
безд≥¤льн≥сть орган≥в  виконавчоњ  влади,  орган≥в  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, њхн≥х посадових
та службових ос≥б, ¤кщо так≥ р≥шенн¤, д≥њ чи безд≥¤льн≥сть
порушують виборч≥ права або ≥нтереси щодо участ≥ у виборчому
процес≥ чи процес≥ референдуму його особисто.

   3. ѕозовна за¤ва подаЇтьс¤ до м≥сцевого адм≥н≥стративного
суду в≥дпов≥дно до статей 18, 19 цього  одексу. ѕозовна за¤ва щодо
д≥й чи безд≥¤льност≥ засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, п≥дприЇмств,
установ, орган≥зац≥й, њхн≥х посадових та службових ос≥б, творчих
прац≥вник≥в засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ, що порушують законодавство
про вибори та референдум, подаЇтьс¤ до м≥сцевого загального суду
¤к адм≥н≥стративного суду за њхн≥м м≥сцезнаходженн¤м.

   4. ѕозовну за¤ву може бути подано до адм≥н≥стративного суду у
строк, встановлений частинами шостою - сьомою статт≥ 172 цього
 одексу.

   5. —уд вир≥шуЇ адм≥н≥стративн≥  справи,  визначен≥  ц≥Їю
статтею, у строк, встановлений частиною одинадц¤тою статт≥ 172
цього  одексу.

   6. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не
перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   —татт¤ 175. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах щодо
         оскарженн¤ д≥й або безд≥¤льност≥ кандидат≥в,
         њхн≥х дов≥рених ос≥б, парт≥њ (блоку), м≥сцевоњ
         орган≥зац≥њ парт≥њ (блоку м≥сцевих орган≥зац≥й
         парт≥й), њхн≥х посадових ос≥б та уповноважених
         ос≥б, ≥н≥ц≥ативних груп референдуму, ≥нших
         суб'Їкт≥в ≥н≥ц≥юванн¤ референдуму, оф≥ц≥йних
         спостер≥гач≥в в≥д суб'Їкт≥в виборчого процесу

   1. ѕраво оскаржувати д≥њ чи безд≥¤льн≥сть кандидат≥в, њхн≥х
дов≥рених ос≥б, парт≥њ (блоку), м≥сцевоњ орган≥зац≥њ парт≥њ (блоку
м≥сцевих  орган≥зац≥й  парт≥й),  њхн≥х  посадових  ос≥б  та
уповноважених ос≥б, ≥н≥ц≥ативних груп референдуму, ≥нших суб'Їкт≥в
≥н≥ц≥юванн¤ референдуму, оф≥ц≥йних спостер≥гач≥в в≥д суб'Їкт≥в
виборчого процесу, що порушують законодавство про вибори чи
референдум, мають кандидат, парт≥¤ (блок), м≥сцева орган≥зац≥¤
парт≥њ (блок м≥сцевих орган≥зац≥й парт≥й), ¤к≥ Ї суб'Їктами
в≥дпов≥дного виборчого процесу, ≥н≥ц≥ативна група референдуму,
≥нш≥ суб'Їкти ≥н≥ц≥юванн¤ референдуму.

   2. ¬иборець (громад¤нин, ¤кий маЇ право голосу у в≥дпов≥дних
виборах або референдум≥) може оскаржити д≥њ чи безд≥¤льн≥сть
суб'Їкт≥в, визначених частиною першою ц≥Їњ статт≥, ¤кщо ц≥ д≥њ чи
безд≥¤льн≥сть порушують виборч≥ права або ≥нтереси щодо участ≥ у
виборчому процес≥ чи процес≥ референдуму його особисто.

   3. ѕозовна за¤ва щодо оскарженн¤ д≥й  чи  безд≥¤льност≥
кандидата  на  пост  ѕрезидента  ”крањни,  ≥н≥ц≥ативних груп
всеукрањнського  референдуму,  ≥нших  суб'Їкт≥в  ≥н≥ц≥юванн¤
всеукрањнського референдуму, що порушують законодавство про вибори
чи референдум, подаЇтьс¤ до окружного адм≥н≥стративного суду,
територ≥альна юрисдикц≥¤ ¤кого поширюЇтьс¤ на м≥сто  ињв. ѕозовна
за¤ва щодо оскарженн¤ д≥њ чи безд≥¤льност≥ кандидата у депутати
с≥льськоњ,  селищноњ,  м≥ськоњ  ради  подаЇтьс¤ до м≥сцевого
загального суду ¤к адм≥н≥стративного суду за м≥сцем вчиненн¤ д≥њ
чи м≥сцем, де ц¤ д≥¤ повинна бути вчинена. ѕозовна за¤ва з ≥нших
питань, передбачених ц≥Їю статтею,  подаЇтьс¤  до  окружного
адм≥н≥стративного суду за м≥сцем вчиненн¤ д≥њ чи м≥сцем, де ц¤ д≥¤
повинна бути вчинена.

   4. ѕозовну за¤ву може бути подано до адм≥н≥стративного суду у
строк, встановлений частинами шостою - сьомою статт≥ 172 цього
 одексу.

   5. —уд вир≥шуЇ адм≥н≥стративн≥  справи,  визначен≥  ц≥Їю
статтею, у строк, встановлений частиною одинадц¤тою статт≥ 172
цього  одексу.

   6. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не
перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   —татт¤ 176. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах щодо
         скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост
         ѕрезидента ”крањни

   1. якщо в≥дпов≥дним законом встановлено судовий  пор¤док
скасуванн¤  реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни,
позовна за¤ва ÷ентральноњ виборчоњ  ком≥с≥њ  про  скасуванн¤
реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни подаЇтьс¤ до
¬ищого адм≥н≥стративного суду ”крањни прот¤гом трьох дн≥в п≥сл¤
ви¤вленн¤ п≥дстав дл¤ скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост
ѕрезидента ”крањни, встановлених законом.

   2. —уд вир≥шуЇ адм≥н≥стративну  справу  щодо  скасуванн¤
реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента ”крањни у триденний строк
п≥сл¤ надходженн¤ позовноњ за¤ви.

   3. ѕро розгл¤д  позовноњ  за¤ви  у  судовому  зас≥данн≥
пов≥домл¤ютьс¤ позивач ≥ в≥дпов≥дач (кандидат на пост ѕрезидента
”крањни, про скасуванн¤ реЇстрац≥њ ¤кого подано за¤ву). Ќеприбутт¤
у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним чином пов≥домлен≥ про
дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не перешкоджаЇ судовому
розгл¤ду.

   4. якщо  судом  буде  встановлено на¤вн≥сть п≥дстав дл¤
скасуванн¤ реЇстрац≥њ кандидата на пост ѕрезидента  ”крањни,
встановлених в≥дпов≥дним законом, суд задовольн¤Ї адм≥н≥стративний
позов ≥ скасовуЇ реЇстрац≥ю кандидата на пост ѕрезидента ”крањни.

   —татт¤ 177. ќсобливост≥ судових р≥шень за
         насл≥дками розгл¤ду справ, пов'¤заних з
         виборчим процесом чи процесом референдуму,
         та њх оскарженн¤

   1. —уд, встановивши порушенн¤ законодавства про вибори чи
референдум, визначаЇ у постанов≥ спос≥б захисту порушених прав та
≥нтерес≥в, а також пор¤док усуненн¤ ус≥х насл≥дк≥в цих порушень
в≥дпов≥дно до закону. ” раз≥ ви¤вленн¤ порушень, що можуть бути
п≥дставою дл¤ прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥, суд постановл¤Ї
окрему ухвалу з пов≥домленн¤м про на¤вн≥сть таких порушень ≥
надсилаЇ њњ до орган≥в чи ос≥б, уповноважених вжити у зв'¤зку з
цим заходи, встановлен≥ законом.

   2.  оп≥њ судового р≥шенн¤ нев≥дкладно видаютьс¤ особам, ¤к≥
брали участь у справ≥, або надсилаютьс¤ њм, ¤кщо вони не були
присутн≥ п≥д час його проголошенн¤.

   3. —удов≥ р≥шенн¤ за насл≥дками розгл¤ду судами  першоњ
≥нстанц≥њ справ, визначених статт¤ми 172-175 цього  одексу (за
вин¤тком випадк≥в, визначених частиною четвертою ц≥Їњ статт≥),
набирають законноњ сили п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку апел¤ц≥йного
оскарженн¤, а у раз≥ њх апел¤ц≥йного оскарженн¤ - з моменту
проголошенн¤ судового р≥шенн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ. —удов≥
р≥шенн¤ ¬ищого адм≥н≥стративного суду ”крањни набирають законноњ
сили з моменту проголошенн¤ ≥ не можуть бути оскаржен≥.

   4. —удов≥ р≥шенн¤, ухвален≥ за насл≥дками розгл¤ду судами
першоњ ≥нстанц≥њ справ, визначених статт¤ми 172, 174, 175 цього
 одексу, у пер≥од в≥д двадц¤ть четвертоњ години дн¤, що передуЇ
дню голосуванн¤, до шостоњ години дн¤ голосуванн¤, набирають
законноњ сили з моменту проголошенн¤ ≥ не можуть бути оскаржен≥.

   5. —удов≥ р≥шенн¤ за насл≥дками розгл¤ду справ, визначених
статт¤ми 172-175 цього  одексу,  можуть  бути  оскаржен≥  в
апел¤ц≥йному пор¤дку у дводенний строк з дн¤ њх проголошенн¤, а
судов≥ р≥шенн¤, ухвален≥ до дн¤ голосуванн¤, - не п≥зн≥ше двадц¤ть
четвертоњ години дн¤, що передуЇ дню голосуванн¤.

   6. —удами  апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ Ї в≥дпов≥дн≥ апел¤ц≥йн≥
адм≥н≥стративн≥ суди. —удом апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ у справах,
розгл¤нутих в≥дпов≥дно до частини третьоњ статт≥ 172 цього  одексу
окружним адм≥н≥стративним судом, територ≥альна юрисдикц≥¤ ¤кого
поширюЇтьс¤ на м≥сто  ињв, Ї ¬ищий адм≥н≥стративний суд ”крањни.

   7. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ розгл¤даЇ справу у дводенний
строк п≥сл¤  зак≥нченн¤  строку  апел¤ц≥йного  оскарженн¤  з
пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥. јпел¤ц≥йна скарга
стосовно судового р≥шенн¤, що було ухвалене до дн¤ голосуванн¤,
розгл¤даЇтьс¤ не п≥зн≥ше н≥ж за дв≥ години до початку голосуванн¤.

   8. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не
перешкоджаЇ апел¤ц≥йному розгл¤ду.

   9. —уд  апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ за насл≥дками апел¤ц≥йного
розгл¤ду не може повертати справу на новий розгл¤д. —удове р≥шенн¤
суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ Ї остаточним.

   —татт¤ 178. ќсобливост≥ зд≥йсненн¤ представництва
         у справах, пов'¤заних з виборчим процесом
         чи процесом референдуму

   1. ќсоба, ¤ка в≥дпов≥дно до закону про вибори зареЇстрована
¤к уповноважений представник або дов≥рена особа кандидата, д≥Ї ¤к
представник  в≥дпов≥дного  кандидата у справах, пов'¤заних з
виборчим процесом, без додаткового уповноваженн¤.

   2. ќсоба, ¤ка в≥дпов≥дно до закону про вибори чи референдум
зареЇстрована ¤к уповноважена особа (представник) парт≥њ (блоку),
м≥сцевоњ орган≥зац≥њ парт≥й (блоку м≥сцевих орган≥зац≥й парт≥й),
≥н≥ц≥ативноњ групи референдуму, д≥Ї ¤к представник в≥дпов≥дноњ
парт≥њ (блоку), м≥сцевоњ орган≥зац≥њ парт≥њ (блоку  м≥сцевих
орган≥зац≥й парт≥й), ≥н≥ц≥ативноњ групи референдуму у справах,
пов'¤заних з виборчим процесом чи процесом референдуму, без
додаткового уповноваженн¤.

   3. ƒокументом, що п≥дтверджуЇ повноваженн¤ представник≥в,
визначених частинами першою ≥ другою ц≥Їњ статт≥, Ї в≥дпов≥дне
посв≥дченн¤, видане в пор¤дку, встановленому законом про вибори чи
референдум.

   —татт¤ 179. ќсобливост≥ обчисленн¤ строк≥в у справах,
         пов'¤заних з виборчим процесом чи процесом
         референдуму, та насл≥дки њх порушенн¤

   1. Ќа обчисленн¤ строк≥в, встановлених статт¤ми 172-177 цього
 одексу, не поширюютьс¤ правила частин другоњ - дес¤тоњ статт≥ 103
цього  одексу.

   2. —троки, встановлен≥ статт¤ми 172-177  цього   одексу,
обчислюютьс¤ календарними дн¤ми ≥ годинами.

   3. ќстанн≥м днем строку, ¤кий маЇ зак≥нчитис¤ з настанн¤м
певноњ под≥њ, Ї день, що передуЇ дню вказаноњ под≥њ.

   4. ƒнем безд≥¤льност≥ Ї останн≥й день встановленого законом
строку, в ¤кий мало бути вчинено д≥ю або прийн¤то р≥шенн¤.

   5. ƒнем поданн¤ позовноњ за¤ви, апел¤ц≥йноњ скарги Ї день њх
надходженн¤ до в≥дпов≥дного суду. —троки поданн¤ позовних за¤в ≥
апел¤ц≥йних скарг, встановлен≥ статт¤ми 172-177 цього  одексу, не
може бути поновлено. ѕозовн≥ за¤ви, апел¤ц≥йн≥ скарги, подан≥
п≥сл¤ зак≥нченн¤ цих строк≥в, суд залишаЇ без розгл¤ду.

   —татт¤ 180. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах про
         дострокове припиненн¤ повноважень народного
         депутата ”крањни в раз≥ невиконанн¤ ним вимог
         щодо несум≥сност≥

   1. ѕозовна за¤ва про дострокове  припиненн¤  повноважень
народного депутата ”крањни в раз≥ невиконанн¤ ним вимог щодо
несум≥сност≥ подаЇтьс¤ до окружного  адм≥н≥стративного  суду,
територ≥альна юрисдикц≥¤ ¤кого поширюЇтьс¤ на м≥сто  ињв. ѕраво
звернутис¤ з такою позовною за¤вою маЇ √олова ¬ерховноњ –ади
”крањни.

   2. јдм≥н≥стративна справа за позовною за¤вою про дострокове
припиненн¤ повноважень народного депутата ”крањни вир≥шуЇтьс¤
прот¤гом  семи  дн≥в  п≥сл¤ в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥.
Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним чином
пов≥домлен≥ про розгл¤д справи, не перешкоджаЇ њњ розгл¤ду.

   —татт¤ 181. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах з
         приводу р≥шень, д≥й або безд≥¤льност≥
         державноњ виконавчоњ служби

   1. ”часники  виконавчого  провадженн¤  (кр≥м  державного
виконавц¤) та особи, ¤к≥ залучаютьс¤ до проведенн¤ виконавчих д≥й,
мають право звернутис¤ до адм≥н≥стративного суду ≥з позовною
за¤вою, ¤кщо вважають, що р≥шенн¤м, д≥Їю або  безд≥¤льн≥стю
державного виконавц¤ чи ≥ншоњ посадовоњ особи державноњ виконавчоњ
служби порушено њхн≥ права, свободи чи ≥нтереси, а також ¤кщо
законом не встановлено ≥нший пор¤док судового оскарженн¤ р≥шень,
д≥й чи безд≥¤льност≥ таких ос≥б.

   2. ѕозовну за¤ву може бути подано до суду:

   у дес¤тиденний строк з дн¤, коли особа д≥зналас¤ або повинна
була д≥знатис¤ про порушенн¤ њњ прав, свобод чи ≥нтерес≥в;

   у триденний строк з дн¤, коли особа д≥зналас¤ або повинна
була д≥знатис¤ про порушенн¤ њњ прав, свобод чи ≥нтерес≥в, у раз≥
оскарженн¤ постанови про в≥дкладенн¤ провадженн¤ виконавчих д≥й.

   3. ¬≥дпов≥дачем  у  справах  з приводу р≥шень, д≥й або
безд≥¤льност≥ державного виконавц¤ чи ≥ншоњ посадовоњ  особи
державноњ  виконавчоњ  служби  Ї в≥дпов≥дний орган державноњ
виконавчоњ служби.

   4. ѕро поданн¤ позовноњ за¤ви суд пов≥домл¤Ї в≥дпов≥дача не
п≥зн≥ше н≥ж наступного дн¤ п≥сл¤ в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥.

   5. јдм≥н≥стративна  справа  з  приводу  р≥шень, д≥й або
безд≥¤льност≥ державного виконавц¤ чи ≥ншоњ посадовоњ  особи
державноњ виконавчоњ служби вир≥шуЇтьс¤ судом прот¤гом дес¤ти дн≥в
п≥сл¤ в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥.

   —татт¤ 182. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах за
         адм≥н≥стративними позовами суб'Їкт≥в владних
         повноважень про обмеженн¤ щодо реал≥зац≥њ
         права на мирн≥ з≥бранн¤

   1. ќргани виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤
негайно п≥сл¤ одержанн¤ пов≥домленн¤ про проведенн¤  збор≥в,
м≥тинг≥в, поход≥в, демонстрац≥й тощо мають право звернутис¤ до
окружного адм≥н≥стративного суду за своњм м≥сцезнаходженн¤м ≥з
позовною за¤вою про заборону таких заход≥в чи про ≥нше обмеженн¤
права на мирн≥ з≥бранн¤ (щодо м≥сц¤ чи часу њх проведенн¤ тощо).

   2. ѕозовна за¤ва, ¤ка над≥йшла в день проведенн¤ заход≥в,
визначених  частиною  першою  ц≥Їњ статт≥, або п≥сл¤ цього,
залишаЇтьс¤ без розгл¤ду.

   3. ѕро в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥, дату, час та м≥сце
розгл¤ду справи суд негайно пов≥домл¤Ї позивача та орган≥затора
(орган≥затор≥в) збор≥в, м≥тинг≥в, поход≥в, демонстрац≥й чи ≥нших
мирних з≥брань.

   4. јдм≥н≥стративна  справа про обмеженн¤ права на мирн≥
з≥бранн¤ вир≥шуЇтьс¤ судом прот¤гом трьох дн≥в п≥сл¤ в≥дкритт¤
провадженн¤, а в раз≥ в≥дкритт¤ провадженн¤ менш ¤к за три дн≥ до
проведенн¤ в≥дпов≥дних заход≥в - нев≥дкладно.

   5. —уд задовольн¤Ї вимоги позивача в ≥нтересах нац≥ональноњ
безпеки та громадського пор¤дку в раз≥, ¤кщо визнаЇ, що проведенн¤
збор≥в, м≥тинг≥в, поход≥в, демонстрац≥й чи ≥нших з≥брань може
створити  реальну  небезпеку заворушень чи злочин≥в, загрозу
здоров'ю населенн¤ або правам ≥ свободам ≥нших людей. ” постанов≥
суду зазначаЇтьс¤ спос≥б обмеженн¤ щодо реал≥зац≥њ права на мирн≥
з≥бранн¤.

   6. ѕостанова суду у справах про обмеженн¤ щодо реал≥зац≥њ
права на мирн≥ з≥бранн¤ виконуЇтьс¤ негайно.

   7.  оп≥њ судового р≥шенн¤ нев≥дкладно видаютьс¤ особам, ¤к≥
брали участь у справ≥, або надсилаютьс¤ њм, ¤кщо вони не були
присутн≥ п≥д час його проголошенн¤.

   —татт¤ 183. ќсобливост≥ провадженн¤ у справах за
         адм≥н≥стративними позовами про усуненн¤
         обмежень у реал≥зац≥њ права на мирн≥ з≥бранн¤

   1. ќрган≥затор  (орган≥затори) збор≥в, м≥тинг≥в, поход≥в,
демонстрац≥й чи ≥нших мирних з≥брань мають право звернутис¤ до
адм≥н≥стративного  суду за м≥сцем проведенн¤ цих заход≥в ≥з
позовною за¤вою про усуненн¤ обмежень у реал≥зац≥њ права на мирн≥
з≥бранн¤ з боку орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого
самовр¤дуванн¤, пов≥домлених про проведенн¤ таких заход≥в.

   2. ѕро в≥дкритт¤ провадженн¤ у справ≥, дату, час та м≥сце
розгл¤ду справи суд негайно пов≥домл¤Ї позивача та в≥дпов≥дача
(в≥дпов≥дний  орган  виконавчоњ  влади,  орган  м≥сцевого
самовр¤дуванн¤).

   3. јдм≥н≥стративна справа про усуненн¤ обмежень у реал≥зац≥њ
права на мирн≥ з≥бранн¤ вир≥шуЇтьс¤ судом прот¤гом трьох дн≥в
п≥сл¤ в≥дкритт¤ провадженн¤, а в раз≥ в≥дкритт¤ провадженн¤ менш
¤к за три дн≥ до проведенн¤ в≥дпов≥дних заход≥в або у день њх
проведенн¤ - нев≥дкладно.

   4. ѕостанова суду в адм≥н≥стративн≥й справ≥ про усуненн¤
обмежень у реал≥зац≥њ права на мирн≥ з≥бранн¤ виконуЇтьс¤ негайно.

   5.  оп≥њ судового р≥шенн¤ нев≥дкладно видаютьс¤ особам, ¤к≥
брали участь у справ≥, або надсилаютьс¤ њм, ¤кщо вони не були
присутн≥ п≥д час його проголошенн¤.

              –озд≥л IV
           ѕ≈–≈√Ћяƒ —”ƒќ¬»’ –≤Ў≈Ќ№

               √лава 1
           јѕ≈Ћя÷≤…Ќ≈ ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 184. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. —удом апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ в адм≥н≥стративних справах Ї
апел¤ц≥йний  адм≥н≥стративний  суд,  у  межах  територ≥альноњ
юрисдикц≥њ ¤кого знаходитьс¤  м≥сцевий  адм≥н≥стративний  суд
(м≥сцевий загальний суд ¤к адм≥н≥стративний суд чи окружний
адм≥н≥стративний суд), що ухвалив р≥шенн¤.

   2. ” випадку, визначеному частиною шостою статт≥ 177 цього
 одексу, судом апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ Ї ¬ищий адм≥н≥стративний суд
”крањни.

   —татт¤ 185. ѕраво на апел¤ц≥йне оскарженн¤

   1. —торони та ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також
особи, ¤к≥ не брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про
њхн≥ права, свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, мають право оскаржити
в апел¤ц≥йному пор¤дку постанови суду першоњ ≥нстанц≥њ повн≥стю
або частково.

   2. ”хвали суду першоњ ≥нстанц≥њ можуть бути оскаржен≥ в
апел¤ц≥йному пор¤дку окремо в≥д постанови суду повн≥стю або
частково у випадках, встановлених цим  одексом. «апереченн¤ на
≥нш≥  ухвали можуть бути викладен≥ в апел¤ц≥йн≥й скарз≥ на
постанову суду першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 186. ѕор¤док ≥ строки апел¤ц≥йного оскарженн¤

   1. ѕро апел¤ц≥йне оскарженн¤ р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ
спочатку подаЇтьс¤ за¤ва. ќбірунтуванн¤ мотив≥в оскарженн¤ ≥
вимоги до суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ викладаютьс¤ в апел¤ц≥йн≥й
скарз≥.

   2. «а¤ва про апел¤ц≥йне оскарженн¤ та апел¤ц≥йна скарга
подаютьс¤ до адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ через
суд першоњ ≥нстанц≥њ, ¤кий ухвалив оскаржуване судове р≥шенн¤.
 оп≥¤ апел¤ц≥йноњ скарги одночасно надсилаЇтьс¤ особою, ¤ка њњ
подаЇ, до суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   3. «а¤ва про апел¤ц≥йне оскарженн¤ постанови суду першоњ
≥нстанц≥њ подаЇтьс¤ прот¤гом дес¤ти дн≥в з дн¤ њњ проголошенн¤, а
в раз≥  складенн¤  постанови у повному обс¤з≥ в≥дпов≥дно до
статт≥ 160 цього  одексу - з дн¤ складенн¤ в повному обс¤з≥.
јпел¤ц≥йна скарга на постанову суду першоњ ≥нстанц≥њ подаЇтьс¤
прот¤гом двадц¤ти дн≥в п≥сл¤ поданн¤ за¤ви  про  апел¤ц≥йне
оскарженн¤.

   4. «а¤ва  про  апел¤ц≥йне оскарженн¤ ухвали суду першоњ
≥нстанц≥њ подаЇтьс¤ прот¤гом п'¤ти дн≥в з дн¤ проголошенн¤ ухвали.
якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, ¤ка њњ оскаржуЇ,
то строк поданн¤ за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤ обчислюЇтьс¤ з
дн¤ отриманн¤ нею коп≥њ ухвали. јпел¤ц≥йна скарга на ухвалу суду
першоњ ≥нстанц≥њ подаЇтьс¤ прот¤гом дес¤ти дн≥в п≥сл¤ поданн¤
за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤.

   5. јпел¤ц≥йна  скарга може бути подана без попереднього
поданн¤ за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤, ¤кщо скарга подаЇтьс¤ у
строк, встановлений дл¤ поданн¤ за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤.

   6. «а¤ва про апел¤ц≥йне оскарженн¤ чи апел¤ц≥йна скарга,
подан≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строк≥в, встановлених ц≥Їю  статтею,
залишаютьс¤ без розгл¤ду, ¤кщо суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ за за¤вою
особи, ¤ка њх подала, не знайде п≥дстав дл¤ поновленн¤ строку, про
що постановл¤Їтьс¤ ухвала.

   —татт¤ 187. ¬имоги до за¤ви про апел¤ц≥йне
         оскарженн¤ та до апел¤ц≥йноњ скарги

   1. «а¤ва про апел¤ц≥йне оскарженн¤ та апел¤ц≥йна скарга
подаютьс¤ в письмов≥й форм≥.

   2. ” за¤в≥ про апел¤ц≥йне оскарженн¤ постанови чи ухвали
зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ,
до ¤кого подаЇтьс¤ за¤ва;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤), поштова адреса особи, ¤ка подаЇ
за¤ву, а також номер засобу зв'¤зку, адреса електронноњ пошти,
¤кщо так≥ Ї;

   3) постанова або ухвала, що оскаржуЇтьс¤.

   3. ¬ апел¤ц≥йн≥й скарз≥ зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ,
до ¤кого подаЇтьс¤ скарга;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤), поштова адреса особи, ¤ка подаЇ
апел¤ц≥йну  скаргу,  а  також  номер засобу зв'¤зку, адреса
електронноњ пошти, ¤кщо так≥ Ї;

   3) дата поданн¤ за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤;

   4) вимоги особи, ¤ка подаЇ апел¤ц≥йну скаргу, до  суду
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   5) обірунтуванн¤ вимог особи, ¤ка подала апел¤ц≥йну скаргу,
≥з зазначенн¤м того, у чому пол¤гаЇ неправильн≥сть чи неповнота
досл≥дженн¤ доказ≥в ≥ встановленн¤ обставин у справ≥ та (або)
застосуванн¤ норм права;

   6) у раз≥ необх≥дност≥ - клопотанн¤ особи,  ¤ка  подаЇ
апел¤ц≥йну скаргу, про витребуванн¤ нових доказ≥в, про виклик
св≥дк≥в тощо;

   7) перел≥к матер≥ал≥в, ¤к≥ додаютьс¤.

   4. ¬ апел¤ц≥йн≥й скарз≥ зазначаЇтьс¤, чи особа бажаЇ вз¤ти
участь у судовому зас≥данн≥ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, чи просить
суд розгл¤нути справу за њњ в≥дсутност≥.

   5. якщо в апел¤ц≥йн≥й скарз≥ навод¤тьс¤ нов≥ докази, ¤к≥ не
були надан≥ суду першоњ ≥нстанц≥њ, то у н≥й зазначаЇтьс¤ причина,
з ¤коњ ц≥ докази не були надан≥.

   6. «а¤ва про апел¤ц≥йне оскарженн¤ та апел¤ц≥йна скарга
п≥дписуютьс¤ особою, ¤ка њх подаЇ, або њњ представником, ¤кий
додаЇ оформлений належним чином документ про своњ повноваженн¤,
¤кщо цей документ не подававс¤ ран≥ше.

   7. ƒо за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤ та до апел¤ц≥йноњ
скарги додаютьс¤ њхн≥ коп≥њ в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥. ƒо апел¤ц≥йноњ скарги додаЇтьс¤ документ
про сплату судового збору, а також коп≥њ доданих до нењ письмових
матер≥ал≥в в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥.

   —татт¤ 188. ƒ≥њ суду першоњ ≥нстанц≥њ п≥сл¤
         одержанн¤ апел¤ц≥йних скарг

   1. —уд першоњ ≥нстанц≥њ п≥сл¤ одержанн¤ вс≥х апел¤ц≥йних
скарг у справ≥ в≥д ос≥б, ¤к≥ подали за¤ви про  апел¤ц≥йне
оскарженн¤, або через три дн≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку на поданн¤
апел¤ц≥йноњ  скарги  надсилаЇ  њх  разом  з≥  справою  до
адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   2. јпел¤ц≥йн≥ скарги, що над≥йшли п≥сл¤ направленн¤ справи до
адм≥н≥стративного  суду  апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ,  не  п≥зн≥ше
наступного  дн¤  п≥сл¤  њх  надходженн¤  направл¤ютьс¤  до
адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 189. ѕрийн¤тт¤ апел¤ц≥йноњ скарги судом
         апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. јдм≥н≥стративна справа реЇструЇтьс¤ в день њњ надходженн¤
до адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ та не п≥зн≥ше
наступного дн¤ передаЇтьс¤ в пор¤дку черговост≥ судд≥-допов≥дачу.

   2. ќтримавши  апел¤ц≥йну скаргу, судд¤-допов≥дач прот¤гом
трьох дн≥в перев≥р¤Ї њњ в≥дпов≥дн≥сть вимогам статт≥ 187 цього
 одексу ≥ за в≥дсутност≥ перешкод постановл¤Ї ухвалу про в≥дкритт¤
апел¤ц≥йного провадженн¤.

   3. ƒо апел¤ц≥йноњ скарги, ¤ка не оформлена в≥дпов≥дно до
вимог, встановлених статтею 187 цього  одексу, застосовуютьс¤
правила статт≥ 108 цього  одексу. ”хвали про залишенн¤ апел¤ц≥йноњ
скарги без руху, поверненн¤ апел¤ц≥йноњ скарги або в≥дмову у
в≥дкритт≥ апел¤ц≥йного провадженн¤ можуть бути  оскаржен≥  в
касац≥йному пор¤дку.

   —татт¤ 190. ѕ≥дготовка справи до апел¤ц≥йного розгл¤ду

   1. —удд¤-допов≥дач  прот¤гом дес¤ти дн≥в п≥сл¤ в≥дкритт¤
апел¤ц≥йного провадженн¤:

   1) з'¤совуЇ склад учасник≥в адм≥н≥стративного процесу;

   2) надсилаЇ  коп≥њ  ухвали  про  в≥дкритт¤  апел¤ц≥йного
провадженн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, разом з коп≥¤ми
за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤ та апел¤ц≥йноњ скарги, ≥нформац≥Їю
про њхн≥ права та обов'¤зки ≥ встановлюЇ строк, прот¤гом ¤кого
можуть бути подан≥ запереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу;

   3) з'¤совуЇ обставини, на ¤к≥ посилаютьс¤ особи, що беруть
участь у справ≥, ¤к на п≥дставу своњх вимог ≥ заперечень;

   4) з'¤совуЇ, ¤к≥ обставини визнаютьс¤ та ¤к≥ заперечуютьс¤
особами, що беруть участь у справ≥;

   5) пропонуЇ особам, що беруть участь у справ≥, подати нов≥
докази, на ¤к≥ вони посилаютьс¤, або витребовуЇ њх за клопотанн¤м
особи, що подала апел¤ц≥йну скаргу, або з власноњ ≥н≥ц≥ативи;

   6) вир≥шуЇ ≥нш≥ письмово за¤влен≥ клопотанн¤ ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥;

   7) вир≥шуЇ питанн¤ про можлив≥сть письмового провадженн¤ у
суд≥ апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   8) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤, необх≥дн≥ дл¤ апел¤ц≥йного розгл¤ду
справи.

   2. ”с≥ судов≥ р≥шенн¤, ухвален≥ суддею-допов≥дачем п≥д час
п≥дготовки справи до апел¤ц≥йного розгл¤ду, викладаютьс¤ у форм≥
ухвали.  оп≥њ ухвал надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у
справ≥.

   3. ѕ≥сл¤ проведенн¤ п≥дготовчих д≥й судд¤-допов≥дач допов≥даЇ
про них колег≥њ судд≥в, ¤ка постановл¤Ї ухвалу про зак≥нченн¤
п≥дготовки та призначенн¤ справи до апел¤ц≥йного розгл¤ду.

   —татт¤ 191. «апереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, мають право подати до
адм≥н≥стративного  суду  апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ запереченн¤ на
апел¤ц≥йну скаргу в письмов≥й форм≥ прот¤гом встановленого судом
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ строку.

   2. «апереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу м≥стить:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤), поштову адресу особи, ¤ка подаЇ
запереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу, а також номер засобу зв'¤зку,
адресу електронноњ пошти, ¤кщо так≥ Ї;

   3) номер адм≥н≥стративноњ справи в адм≥н≥стративному суд≥
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, ¤кщо в≥н пов≥домлений судом апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥њ;

   4) обірунтуванн¤ заперечень щодо зм≥сту ≥ вимог апел¤ц≥йноњ
скарги;

   5) у раз≥ необх≥дност≥ - клопотанн¤ особи,  ¤ка  подаЇ
запереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу;

   6) перел≥к матер≥ал≥в, ¤к≥ додаютьс¤.

   3. ” запереченн≥ на апел¤ц≥йну скаргу зазначаЇтьс¤, чи особа
бажаЇ вз¤ти участь у судовому  зас≥данн≥  суду  апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥њ, чи просить суд розгл¤нути справу за њњ в≥дсутност≥.

   4. «апереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу п≥дписуЇтьс¤ особою, що
його подаЇ, або њњ представником, ¤кий додаЇ оформлений належним
чином документ про своњ повноваженн¤, ¤кщо це не було зроблено в
суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 192. ѕриЇднанн¤ до апел¤ц≥йноњ скарги

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також особи, ¤к≥ не
брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про њхн≥ права,
свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, у будь-¤кий час до зак≥нченн¤
апел¤ц≥йного розгл¤ду мають право приЇднатис¤ до апел¤ц≥йноњ
скарги, п≥дтримавши њњ вимоги.

   2. «а поданн¤ за¤ви про приЇднанн¤ до апел¤ц≥йноњ скарги
судовий зб≥р не сплачуЇтьс¤.

   —татт¤ 193. ¬≥дмова в≥д апел¤ц≥йноњ скарги, зм≥на
         апел¤ц≥йноњ скарги п≥д час апел¤ц≥йного
         провадженн¤

   1. ќсоба, що подала апел¤ц≥йну скаргу, може в≥дмовитис¤ в≥д
апел¤ц≥йноњ скарги або зм≥нити њњ до зак≥нченн¤ апел¤ц≥йного
розгл¤ду.

   2. якщо постанова або ухвала суду першоњ ≥нстанц≥њ не були
оскаржен≥ ≥ншими особами або в раз≥ в≥дсутност≥ заперечень ≥нших
ос≥б, ¤к≥ подали апел¤ц≥йну скаргу чи приЇдналис¤ до нењ, проти
закритт¤ провадженн¤ у зв'¤зку з в≥дмовою в≥д апел¤ц≥йноњ скарги,
суд  апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ своЇю ухвалою закриваЇ апел¤ц≥йне
провадженн¤.

   3. ” раз≥ зм≥ни апел¤ц≥йноњ скарги суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ
за клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, надаЇ њм час,
достатн≥й дл¤ вивченн¤ зм≥нених апел¤ц≥йних вимог ≥ поданн¤
запереченн¤ на апел¤ц≥йну скаргу.

   —татт¤ 194. ¬≥дмова позивача в≥д адм≥н≥стративного
         позову, примиренн¤ стор≥н п≥д час апел¤ц≥йного
         провадженн¤

   1. ѕозивач може в≥дмовитис¤ в≥д адм≥н≥стративного позову, а
сторони можуть примиритис¤ у будь-¤кий  час  до  зак≥нченн¤
апел¤ц≥йного розгл¤ду.

   2. ” раз≥ в≥дмови в≥д адм≥н≥стративного позову або примиренн¤
стор≥н суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ постановл¤Ї ухвалу в≥дпов≥дно до
вимог статей 112 ≥ 113 цього  одексу.

   —татт¤ 195. ћеж≥ перегл¤ду судом апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ перегл¤даЇ судов≥ р≥шенн¤ суду
першоњ ≥нстанц≥њ в межах апел¤ц≥йноњ скарги. —уд апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥њ може вийти за меж≥ довод≥в апел¤ц≥йноњ скарги в раз≥
встановленн¤ п≥д час апел¤ц≥йного провадженн¤ порушень, допущених
судом першоњ ≥нстанц≥њ, ¤к≥ призвели до неправильного вир≥шенн¤
справи.

   2. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ може досл≥дити нов≥ докази, ¤к≥
не досл≥джувалис¤ у суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ, з власноњ ≥н≥ц≥ативи
або за клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, ¤кщо визнаЇ
обірунтованим  ненаданн¤  њх  до  суду першоњ ≥нстанц≥њ або
необірунтованим в≥дхиленн¤ њх судом  першоњ  ≥нстанц≥њ.  —уд
апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ  може  досл≥дити  також  докази,  ¤к≥
досл≥джувалис¤ судом першоњ ≥нстанц≥њ з порушенн¤м вимог цього
 одексу.

   3. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ не може розгл¤дати позовн≥
вимоги, що не були за¤влен≥ в суд≥ першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 196. јпел¤ц≥йний розгл¤д справи у судовому зас≥данн≥

   1. јпел¤ц≥йний розгл¤д зд≥йснюЇтьс¤ колег≥Їю судд≥в у склад≥
трьох судд≥в за правилами розгл¤ду справи судом першоњ ≥нстанц≥њ з
урахуванн¤м особливостей, встановлених ц≥Їю главою.

   2. ѕ≥сл¤ в≥дкритт¤ судового зас≥данн¤ ≥ вир≥шенн¤ клопотань
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, судд¤-допов≥дач допов≥даЇ в
необх≥дному обс¤з≥ зм≥ст судового р≥шенн¤, що  оскаржуЇтьс¤,
апел¤ц≥йноњ скарги та заперечень на нењ.

   3. ƒл¤ наданн¤ по¤снень, а також у судових дебатах перш≥й
надаЇтьс¤ слово особ≥, що подала  апел¤ц≥йну  скаргу.  якщо
апел¤ц≥йн≥ скарги подали обидв≥ сторони, першим даЇ по¤сненн¤
позивач. «а ними дають по¤сненн¤ ≥ виступають у дебатах особи, ¤к≥
приЇдналис¤ до апел¤ц≥йноњ скарги, а пот≥м - ≥нш≥ особи, ¤к≥
беруть участь у справ≥.

   4. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ стор≥н або ≥нших ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥, належним чином пов≥домлених про дату, час
≥ м≥сце апел¤ц≥йного розгл¤ду, не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду
справи. якщо суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ визнав обов'¤зковою участь
у судовому зас≥данн≥ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а вони не
прибули, суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ може в≥дкласти апел¤ц≥йний
розгл¤д справи.

   5. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ апел¤ц≥йного розгл¤ду справи колег≥¤
судд≥в  виходить до нарадчоњ к≥мнати дл¤ ухваленн¤ судового
р≥шенн¤.

   —татт¤ 197. јпел¤ц≥йний розгл¤д справи в пор¤дку
         письмового провадженн¤

   1. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ може розгл¤нути справу в пор¤дку
письмового провадженн¤, ¤кщо вс≥ особи, ¤к≥ беруть участь у
справ≥,  за¤вили  клопотанн¤ про вир≥шенн¤ справи за њхньоњ
в≥дсутност≥.

   2. якщо п≥д час письмового провадженн¤ суд  апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥њ д≥йде висновку про те, що справу необх≥дно розгл¤дати у
судовому зас≥данн≥, то в≥н призначаЇ њњ до апел¤ц≥йного розгл¤ду в
судовому зас≥данн≥.

   3.  якщо  справа  була розгл¤нута в пор¤дку письмового
провадженн¤,  то  коп≥¤  р≥шенн¤  суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ
надсилаЇтьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, прот¤гом трьох
дн≥в з моменту п≥дписанн¤ постанови або ухвали суду апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 198. ѕовноваженн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ
         за насл≥дками розгл¤ду апел¤ц≥йноњ скарги на
         постанову суду

   1. «а насл≥дками розгл¤ду апел¤ц≥йноњ скарги на постанову
суду першоњ ≥нстанц≥њ суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ право:

   1) залишити апел¤ц≥йну скаргу без задоволенн¤, а постанову
суду - без зм≥н;

   2) зм≥нити постанову суду;

   3) скасувати њњ та прийн¤ти нову постанову суду;

   4) скасувати постанову суду ≥ залишити позовну за¤ву без
розгл¤ду або закрити провадженн¤ у справ≥;

   5) визнати постанову суду нечинною ≥ закрити провадженн¤ у
справ≥;

   6) скасувати постанову суду ≥ направити справу на новий
розгл¤д до суду першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 199. ѕовноваженн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ за
         насл≥дками розгл¤ду апел¤ц≥йноњ скарги на
         ухвалу суду

   1. «а насл≥дками розгл¤ду апел¤ц≥йноњ скарги на ухвалу суду
першоњ ≥нстанц≥њ суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ право:

   1) залишити апел¤ц≥йну скаргу без задоволенн¤, а ухвалу
суду - без зм≥н;

   2) зм≥нити ухвалу суду;

   3) скасувати ухвалу суду ≥ постановити нову  ухвалу  з
направленн¤м справи до суду першоњ ≥нстанц≥њ дл¤ продовженн¤
розгл¤ду справи;

   4) скасувати ухвалу суду ≥ залишити позовну за¤ву  без
розгл¤ду або закрити провадженн¤ у справ≥;

   5) визнати ухвалу суду нечинною ≥ закрити провадженн¤ у
справ≥;

   6) скасувати ухвалу суду ≥ направити справу на новий розгл¤д
до суду першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 200. ѕ≥дстави дл¤ залишенн¤ апел¤ц≥йноњ скарги
         без задоволенн¤, а судового р≥шенн¤ - без зм≥н

   1. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ залишаЇ апел¤ц≥йну скаргу без
задоволенн¤, а постанову або ухвалу суду - без зм≥н, ¤кщо визнаЇ,
що суд першоњ ≥нстанц≥њ правильно встановив обставини справи та
ухвалив  судове  р≥шенн¤ з додержанн¤м норм матер≥ального ≥
процесуального права.

   —татт¤ 201. ѕ≥дстави дл¤ зм≥ни судового р≥шенн¤

   1. ѕ≥дставами дл¤ зм≥ни постанови або ухвали суду першоњ
≥нстанц≥њ Ї:

   1) правильне по сут≥ вир≥шенн¤ справи чи питанн¤, але ≥з
помилковим застосуванн¤м норм матер≥ального чи процесуального
права;

   2) вир≥шенн¤ не вс≥х позовних вимог або питань.

   —татт¤ 202. ѕ≥дстави дл¤ скасуванн¤ судового
         р≥шенн¤ та ухваленн¤ нового р≥шенн¤

   1. ѕ≥дставами дл¤ скасуванн¤ постанови або ухвали суду першоњ
≥нстанц≥њ та ухваленн¤ нового р≥шенн¤ Ї:

   1) неповне з'¤суванн¤ судом обставин, що мають значенн¤ дл¤
справи;

   2) недоведен≥сть обставин, що мають значенн¤ дл¤ справи, ¤к≥
суд першоњ ≥нстанц≥њ вважаЇ встановленими;

   3) нев≥дпов≥дн≥сть висновк≥в суду обставинам справи;

   4) порушенн¤ норм матер≥ального або процесуального права, що
призвело до неправильного вир≥шенн¤ справи або питанн¤.

   —татт¤ 203. ѕ≥дстави дл¤ залишенн¤ позовноњ за¤ви
         без розгл¤ду або закритт¤ провадженн¤ у справ≥

   1. ѕостанова або ухвала суду першоњ ≥нстанц≥њ скасовуЇтьс¤ в
апел¤ц≥йному пор¤дку ≥ позовна за¤ва залишаЇтьс¤ без розгл¤ду або
провадженн¤  у  справ≥  закриваЇтьс¤ з п≥дстав, встановлених
в≥дпов≥дно статт¤ми 155 ≥ 157 цього  одексу.

   2. якщо судом  першоњ  ≥нстанц≥њ  ухвалено  законне  та
обірунтоване судове р≥шенн¤, а обставини, ¤к≥ стали п≥дставою дл¤
закритт¤ провадженн¤ у справ≥, виникли п≥сл¤ його ухваленн¤, суд
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ визнаЇ таке р≥шенн¤ нечинним ≥ закриваЇ
провадженн¤ у справ≥.

   —татт¤ 204. ѕ≥дстави дл¤ скасуванн¤ судового
         р≥шенн¤ ≥ направленн¤ справи на новий розгл¤д

   1. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ скасовуЇ постанову чи ухвалу
суду ≥ направл¤Ї справу на новий розгл¤д до суду першоњ ≥нстанц≥њ,
¤кщо:

   1) справу розгл¤нуто ≥ вир≥шено неповноважним складом суду;

   2) в ухваленн≥ судового р≥шенн¤ брав участь судд¤, ¤кому було
за¤влено в≥дв≥д на п≥дстав≥ обставин, ¤к≥ викликали сумн≥в у
неупередженост≥ судд≥, ≥ за¤ву про його в≥дв≥д визнано судом
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ обірунтованою;

   3) судове р≥шенн¤ ухвалено чи п≥дписано не тим суддею, ¤кий
розгл¤нув справу.

   —татт¤ 205. —удов≥ р≥шенн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. –озгл¤нувши апел¤ц≥йну скаргу, суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ
постановл¤Ї ухвалу в раз≥:

   1) залишенн¤ апел¤ц≥йноњ скарги без задоволенн¤, а судового
р≥шенн¤ - без зм≥н;

   2) зм≥ни ухвали суду першоњ ≥нстанц≥њ;

   3) скасуванн¤ судового р≥шенн¤ ≥ постановленн¤ новоњ ухвали;

   4) скасуванн¤ судового р≥шенн¤ ≥ залишенн¤ позовноњ за¤ви без
розгл¤ду або закритт¤ провадженн¤ у справ≥;

   5) визнанн¤ судового р≥шенн¤ нечинним ≥ закритт¤ провадженн¤
у справ≥;

   6) скасуванн¤ ухвали суду ≥ направленн¤ справи на новий
розгл¤д до суду першоњ ≥нстанц≥њ.

   2. —уд  апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ  за  насл≥дками  розгл¤ду
апел¤ц≥йноњ скарги може своЇю постановою зм≥нити постанову суду
першоњ ≥нстанц≥њ або прийн¤ти  нову  постанову,  ¤кими  суд
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ задовольн¤Ї або не задовольн¤Ї позовн≥
вимоги.

   3. « ус≥х процесуальних питань суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ
постановл¤Ї ухвали.

   4. —удов≥ р≥шенн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ ухвалюютьс¤,
проголошуютьс¤, видаютьс¤ або надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, в пор¤дку, встановленому статт¤ми 160 ≥ 167 цього
 одексу.

   —татт¤ 206. «м≥ст ухвали суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. ”хвала суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ складаЇтьс¤ з:

   1) вступноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   дати ≥ м≥сц¤ њњ постановленн¤;

   найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ,
пр≥звищ та ≥н≥ц≥ал≥в судд≥в ≥ секретар¤ судового зас≥данн¤;

   ≥мен (найменувань) ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   2) описовоњ частини ≥з зазначенн¤м:

   короткого зм≥сту вимог апел¤ц≥йноњ скарги ≥ судового р≥шенн¤
суду першоњ ≥нстанц≥њ;

   узагальнених довод≥в особи, ¤ка подала апел¤ц≥йну скаргу;

   узагальненого викладу позиц≥њ ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥;

   встановлених судом першоњ ≥нстанц≥њ обставин;

   3) мотивувальноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   встановлених судом  апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ  обставин  ≥з
посиланн¤м на докази, а також мотив≥в неврахуванн¤  окремих
доказ≥в;

   мотив≥в, з  ¤ких  суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ виходив при
постановленн≥ ухвали, ≥ положенн¤ закону, ¤ким в≥н керувавс¤;

   4) резолютивноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   висновку суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ по сут≥ вимог апел¤ц≥йноњ
скарги;

   розпод≥лу судових витрат;

   строку ≥  пор¤дку набранн¤ ухвалою законноњ сили та њњ
оскарженн¤.

   2. ѕри залишенн≥ апел¤ц≥йноњ скарги без задоволенн¤ в ухвал≥
зазначаЇтьс¤, ¤кими обставинами чи нормами права спростовуютьс¤
доводи, що м≥ст¤тьс¤ у скарз≥.

   3. ” раз≥ скасуванн¤ або зм≥ни судового р≥шенн¤ суду першоњ
≥нстанц≥њ в ухвал≥ зазначаЇтьс¤, у чому пол¤гаЇ незаконн≥сть чи
необірунтован≥сть цього р≥шенн¤. ¬исновки ≥ мотиви, з  ¤ких
скасован≥  судов≥  р≥шенн¤, Ї обов'¤зковими дл¤ суду першоњ
≥нстанц≥њ при новому розгл¤д≥ справи.

   —татт¤ 207. «м≥ст постанови суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. ѕостанова суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ складаЇтьс¤ з:

   1) вступноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   дати ≥ м≥сц¤ њњ прийн¤тт¤;

   найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ,
пр≥звищ та ≥н≥ц≥ал≥в судд≥в ≥ секретар¤ судового зас≥данн¤;

   ≥мен (найменувань) ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   2) описовоњ частини ≥з зазначенн¤м:

   короткого зм≥сту позовних вимог ≥ постанови суду першоњ
≥нстанц≥њ;

   короткого зм≥сту вимог апел¤ц≥йноњ скарги;

   узагальнених довод≥в особи, ¤ка подала апел¤ц≥йну скаргу;

   узагальненого викладу позиц≥њ ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥;

   встановлених судом першоњ ≥нстанц≥њ обставин;

   3) мотивувальноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   встановлених судом  апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ  обставин  ≥з
посиланн¤м на докази, а також мотив≥в неврахуванн¤  окремих
доказ≥в;

   мотив≥в, з  ¤ких  суд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ виходив при
прийн¤тт≥ постанови, ≥ положенн¤ закону, ¤ким в≥н керувавс¤;

   4) резолютивноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   висновку суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ по сут≥ вимог апел¤ц≥йноњ
скарги ≥ позовних вимог;

   розпод≥лу судових витрат;

   строку ≥ пор¤дку набранн¤ постановою законноњ сили та њњ
оскарженн¤.

   —татт¤ 208. ќкрема ухвала суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ у випадках ≥  в  пор¤дку,
встановлених статтею 166 цього  одексу, може постановити окрему
ухвалу.

   2. —уд апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ може постановити окрему ухвалу в
раз≥ допущенн¤ судом першоњ ≥нстанц≥њ порушень норм матер≥ального
чи процесуального права, ¤к≥ не Ї п≥дставою дл¤ зм≥ни або
скасуванн¤ постанови чи ухвали суду першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 209. ѕоверненн¤ адм≥н≥стративноњ справи

   1. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ апел¤ц≥йного провадженн¤ справа не п≥зн≥ш
¤к у семиденний строк направл¤Їтьс¤ до адм≥н≥стративного суду
першоњ ≥нстанц≥њ, ¤кий њњ розгл¤нув.

               √лава 2
            ј—ј÷≤…Ќ≈ ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя

   —татт¤ 210. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. —удом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ в адм≥н≥стративних справах Ї
¬ищий адм≥н≥стративний суд ”крањни.

   —татт¤ 211. ѕраво на касац≥йне оскарженн¤

   1. —торони та ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також
особи, ¤к≥ не брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про
њхн≥ права, свободи, ≥нтереси та обов'¤зки, мають право оскаржити
в касац≥йному пор¤дку судов≥ р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ п≥сл¤
њх перегл¤ду в апел¤ц≥йному пор¤дку, а також судов≥ р≥шенн¤ суду
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ повн≥стю або частково.

   2. ”хвали суду першоњ ≥нстанц≥њ п≥сл¤ њх  перегл¤ду  в
апел¤ц≥йному пор¤дку, а також ухвали суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ
можуть бути оскаржен≥  в  касац≥йному  пор¤дку,  ¤кщо  вони
перешкоджають подальшому провадженню у справ≥. «апереченн¤ проти
≥нших ухвал можуть бути включен≥ до касац≥йноњ скарги на судове
р≥шенн¤, ухвалене за насл≥дками апел¤ц≥йного провадженн¤.

   3. ѕ≥дставами касац≥йного оскарженн¤ Ї порушенн¤ судом норм
матер≥ального чи процесуального права.

   —татт¤ 212. ѕор¤док ≥ строки касац≥йного оскарженн¤

   1.  асац≥йна  скарга   подаЇтьс¤   безпосередньо   до
адм≥н≥стративного суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   2.  асац≥йна скарга на судов≥ р≥шенн¤ подаЇтьс¤ прот¤гом
одного м≥с¤ц¤ п≥сл¤ набранн¤ законноњ сили судовим р≥шенн¤м суду
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ, кр≥м випадк≥в, передбачених цим  одексом, а
в раз≥ складенн¤ постанови в повному обс¤з≥  в≥дпов≥дно  до
статт≥ 160 цього  одексу - з дн¤ складенн¤ постанови в повному
обс¤з≥.

   3.  асац≥йна скарга,  подана  п≥сл¤  зак≥нченн¤  строку,
встановленого  частиною  другою ц≥Їњ статт≥, залишаЇтьс¤ без
розгл¤ду, ¤кщо суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ за за¤вою особи, ¤ка
подала касац≥йну скаргу, не знайде п≥дстав дл¤ поновленн¤ строку,
про що постановл¤Їтьс¤ ухвала.

   —татт¤ 213. ¬имоги до касац≥йноњ скарги

   1.  асац≥йна скарга подаЇтьс¤ в письмов≥й форм≥.

   2. ” касац≥йн≥й скарз≥ зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤), поштова адреса особи, ¤ка подаЇ
касац≥йну скаргу, а також номер засобу зв'¤зку, адреса електронноњ
пошти, ¤кщо так≥ Ї;

   3) судов≥ р≥шенн¤, що оскаржуютьс¤;

   4) обірунтуванн¤ вимог особи, що подаЇ касац≥йну скаргу, ≥з
зазначенн¤м того, у чому пол¤гаЇ порушенн¤ норм матер≥ального чи
процесуального права;

   5) вимоги особи, що подаЇ касац≥йну  скаргу,  до  суду
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   6) у раз≥ необх≥дност≥ - клопотанн¤ особи, що подаЇ касац≥йну
скаргу;

   7) перел≥к матер≥ал≥в, ¤к≥ додаютьс¤.

   3.  асац≥йна скарга може м≥стити клопотанн¤ особи про розгл¤д
справи за њњ участю. «а в≥дсутност≥ такого клопотанн¤ вважаЇтьс¤,
що особа не бажаЇ вз¤ти участь у судовому зас≥данн≥  суду
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   4.  асац≥йна скарга п≥дписуЇтьс¤ особою, ¤ка њњ подаЇ, або њњ
представником, ¤кий додаЇ оформлений належним чином документ про
своњ повноваженн¤, ¤кщо цього не було зроблено в суд≥ першоњ чи
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   5. ƒо касац≥йноњ скарги додаютьс¤ документ  про  сплату
судового збору, а також коп≥њ касац≥йноњ скарги в≥дпов≥дно до
к≥лькост≥ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥.

   —татт¤ 214. ѕрийн¤тт¤ касац≥йноњ скарги судом
         касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1.  асац≥йна скарга реЇструЇтьс¤ у день њњ надходженн¤ до
адм≥н≥стративного суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ  та  не  п≥зн≥ше
наступного дн¤ передаЇтьс¤ в пор¤дку черговост≥ судд≥-допов≥дачу.

   2. ќтримавши касац≥йну скаргу, судд¤-допов≥дач прот¤гом трьох
дн≥в перев≥р¤Ї њњ в≥дпов≥дн≥сть вимогам статт≥ 213 цього  одексу ≥
за  в≥дсутност≥  перешкод  постановл¤Ї  ухвалу про в≥дкритт¤
касац≥йного провадженн¤ та одночасно витребовуЇ адм≥н≥стративну
справу.

   3. ƒо касац≥йноњ скарги, ¤ка не оформлена в≥дпов≥дно до
вимог, встановлених статтею 213 цього  одексу, застосовуютьс¤
правила статт≥ 108 цього  одексу.

   —татт¤ 215. ѕ≥дготовка справи до касац≥йного розгл¤ду

   1. —удд¤-допов≥дач  прот¤гом дес¤ти дн≥в п≥сл¤ в≥дкритт¤
касац≥йного провадженн¤:

   1) з'¤совуЇ склад ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   2) надсилаЇ  коп≥њ  ухвали  про  в≥дкритт¤  касац≥йного
провадженн¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, разом з коп≥¤ми
касац≥йноњ скарги, ≥нформац≥Їю про њхн≥ права та обов'¤зки ≥
встановлюЇ строк, прот¤гом ¤кого можуть бути подан≥ запереченн¤ на
касац≥йну скаргу;

   3) вир≥шуЇ письмово за¤влен≥ клопотанн¤ ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥;

   4) вир≥шуЇ питанн¤ про можлив≥сть письмового провадженн¤ у
суд≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   5) вир≥шуЇ питанн¤ про зупиненн¤ виконанн¤ судових р≥шень,
¤к≥ оскаржуютьс¤;

   6) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤, необх≥дн≥ дл¤ касац≥йного розгл¤ду
справи.

   2. ”с≥  р≥шенн¤,  ухвален≥  суддею-допов≥дачем  п≥д  час
п≥дготовки справи до касац≥йного розгл¤ду, викладаютьс¤ у форм≥
ухвали.  оп≥њ ухвал надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у
справ≥.

   3. ѕ≥сл¤ проведенн¤ п≥дготовчих д≥й судд¤-допов≥дач допов≥даЇ
про них колег≥њ судд≥в, ¤ка постановл¤Ї ухвалу про зак≥нченн¤
п≥дготовки та призначенн¤ справи до касац≥йного розгл¤ду.

   —татт¤ 216. «апереченн¤ на касац≥йну скаргу

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, мають право подати до
суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ запереченн¤ на касац≥йну скаргу в
письмов≥й форм≥ прот¤гом встановленого судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ
строку.

   2. «апереченн¤ на касац≥йну скаргу м≥стить:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤), поштову адресу особи, ¤ка подаЇ
запереченн¤ на касац≥йну скаргу, а також номер засобу зв'¤зку,
адресу електронноњ пошти, ¤кщо так≥ Ї;

   3) номер адм≥н≥стративноњ справи в суд≥ касац≥йноњ ≥нстанц≥њ,
¤кщо в≥н пов≥домлений судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   4) обірунтуванн¤ заперечень щодо зм≥сту ≥ вимог касац≥йноњ
скарги;

   5) у раз≥ необх≥дност≥ - клопотанн¤ особи,  ¤ка  подаЇ
запереченн¤ на касац≥йну скаргу.

   3. «апереченн¤ на касац≥йну скаргу може м≥стити клопотанн¤
особи про розгл¤д справи за њњ участю. «а в≥дсутност≥ такого
клопотанн¤ вважаЇтьс¤, що особа не бажаЇ вз¤ти участь у судовому
зас≥данн≥ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   4. «апереченн¤ на касац≥йну скаргу п≥дписуЇтьс¤ особою, ¤ка
його подаЇ, або њњ представником, ¤кий додаЇ оформлений належним
чином документ про своњ повноваженн¤, ¤кщо це не було зроблено в
судах першоњ або апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 217. ѕриЇднанн¤ до касац≥йноњ скарги

   1. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також особи, ¤к≥ не
брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про њхн≥ права,
свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, у будь-¤кий час до зак≥нченн¤
касац≥йного розгл¤ду мають право приЇднатис¤ до касац≥йноњ скарги,
п≥дтримавши њњ вимоги.

   2. «а поданн¤ за¤ви про приЇднанн¤ до касац≥йноњ скарги
судовий зб≥р не сплачуЇтьс¤.

   3. «а¤ва про приЇднанн¤ до касац≥йноњ скарги може м≥стити
клопотанн¤ особи про розгл¤д справи за њњ участю. «а в≥дсутност≥
такого клопотанн¤ вважаЇтьс¤, що особа не бажаЇ вз¤ти участь у
судовому зас≥данн≥ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 218. ¬≥дмова в≥д касац≥йноњ скарги, зм≥на
         касац≥йноњ скарги п≥д час касац≥йного
         провадженн¤

   1. ќсоба, ¤ка подала касац≥йну скаргу, може в≥дмовитис¤ в≥д
касац≥йноњ скарги або зм≥нити њњ до зак≥нченн¤  касац≥йного
розгл¤ду.

   2. якщо постанова або ухвала суду не була оскаржена в
касац≥йному пор¤дку ≥ншими особами або в  раз≥  в≥дсутност≥
заперечень ≥нших ос≥б, ¤к≥ подали касац≥йну скаргу чи приЇдналис¤
до нењ, проти закритт¤ провадженн¤ у зв'¤зку з в≥дмовою в≥д
касац≥йноњ скарги, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ своЇю ухвалою закриваЇ
касац≥йне провадженн¤.

   3. ” раз≥ зм≥ни касац≥йноњ скарги суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ за
клопотанн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, надаЇ њм час,
достатн≥й дл¤ вивченн¤ зм≥нених касац≥йних вимог ≥  поданн¤
запереченн¤ на касац≥йну скаргу.

   —татт¤ 219. ¬≥дмова позивача в≥д адм≥н≥стративного
         позову, примиренн¤ стор≥н п≥д час касац≥йного
         провадженн¤

   1. ѕозивач може в≥дмовитис¤ в≥д адм≥н≥стративного позову, а
сторони можуть примиритис¤ у будь-¤кий  час  до  зак≥нченн¤
касац≥йного розгл¤ду.

   2. ” раз≥ в≥дмови в≥д адм≥н≥стративного позову або примиренн¤
стор≥н суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ постановл¤Ї ухвалу в≥дпов≥дно до
вимог статей 112 ≥ 113 цього  одексу.

   —татт¤ 220. ћеж≥ перегл¤ду судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. —уд  касац≥йноњ  ≥нстанц≥њ  перев≥р¤Ї  правильн≥сть
застосуванн¤ судами першоњ  та  апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥й  норм
матер≥ального та процесуального права, правовоњ оц≥нки обставин у
справ≥ ≥ не може досл≥джувати докази, встановлювати та визнавати
доведеними обставини, що не були встановлен≥ в судовому р≥шенн≥,
та вир≥шувати питанн¤ про достов≥рн≥сть того чи ≥ншого доказу.

   2. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ перегл¤даЇ судов≥ р≥шенн¤ суд≥в
першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й у межах касац≥йноњ скарги, але при
цьому може встановлювати  порушенн¤  норм  матер≥ального  чи
процесуального права, на ¤к≥ не було посиланн¤ в касац≥йн≥й
скарз≥.

   3. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ не може розгл¤дати позовн≥ вимоги
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, що не були за¤влен≥ у суд≥
першоњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 221.  асац≥йний розгл¤д справи у судовому зас≥данн≥

   1.  асац≥йний розгл¤д зд≥йснюЇтьс¤ колег≥Їю судд≥в у склад≥
не менше п'¤ти судд≥в за правилами розгл¤ду справи судом першоњ
≥нстанц≥њ з урахуванн¤м особливостей, встановлених ц≥Їю главою.

   2. ѕ≥сл¤ в≥дкритт¤ судового зас≥данн¤ ≥ вир≥шенн¤ клопотань
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, судд¤-допов≥дач допов≥даЇ в
необх≥дному обс¤з≥ зм≥ст судових  р≥шень,  що  оскаржуютьс¤,
касац≥йноњ скарги та заперечень на нењ.

   3. —торони та ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, дають
своњ по¤сненн¤. ѕершою даЇ по¤сненн¤ особа, ¤ка подала касац≥йну
скаргу. якщо касац≥йн≥ скарги подали обидв≥ сторони, першим даЇ
по¤сненн¤ позивач. «а ними по¤сненн¤ дають особи, ¤к≥ приЇдналис¤
до касац≥йноњ скарги, а пот≥м - ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у
справ≥. —уд може обмежити тривал≥сть по¤снень, встановивши дл¤
вс≥х ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, р≥вний пром≥жок часу, про
що оголошуЇтьс¤ на початку судового зас≥данн¤.

   4. Ќеприбутт¤ стор≥н або ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥,  належним чином пов≥домлених про дату, час ≥ м≥сце
касац≥йного розгл¤ду, не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду справи.

   —татт¤ 222.  асац≥йний розгл¤д справи в пор¤дку
         письмового провадженн¤

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ може розгл¤нути справу в пор¤дку
письмового провадженн¤, ¤кщо жодна з ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, не за¤вила клопотанн¤ про вир≥шенн¤ справи за њњ участю у
судовому зас≥данн≥.

   2. якщо  справа  була  розгл¤нута  в пор¤дку письмового
провадженн¤, то коп≥¤ постанови або ухвали суду  касац≥йноњ
≥нстанц≥њ  надсилаЇтьс¤ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
прот¤гом трьох дн≥в з моменту п≥дписанн¤ постанови або ухвали суду
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   —татт¤ 223. ѕовноваженн¤ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ
         за насл≥дками розгл¤ду касац≥йноњ скарги

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ за насл≥дками розгл¤ду касац≥йноњ
скарги маЇ право:

   1) залишити  касац≥йну скаргу без задоволенн¤, а судов≥
р≥шенн¤ - без зм≥н;

   2) зм≥нити судове р≥шенн¤  суду  апел¤ц≥йноњ  ≥нстанц≥њ,
скасувавши судове р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ;

   3) зм≥нити  судове  р≥шенн¤  суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ,
залишивши судове р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ без зм≥н;

   4) зм≥нити судове р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ, скасувавши
судове р≥шенн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   5) скасувати судове р≥шенн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ та
залишити в сил≥ судове р≥шенн¤ суду першоњ ≥нстанц≥њ;

   6) скасувати судов≥ р≥шенн¤ суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й ≥ направити справу на новий розгл¤д або дл¤ продовженн¤
розгл¤ду;

   7) скасувати судов≥ р≥шенн¤ суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й ≥ залишити позовну за¤ву без розгл¤ду або закрити
провадженн¤;

   8) визнати судов≥ р≥шенн¤ суд≥в першоњ  та  апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й такими, що втратили законну силу, ≥ закрити провадженн¤;

   9) скасувати судов≥ р≥шенн¤ суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й та ухвалити нове судове р≥шенн¤.

   —татт¤ 224. ѕ≥дстави дл¤ залишенн¤ касац≥йноњ
         скарги без задоволенн¤, а судових
         р≥шень - без зм≥н

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ залишаЇ касац≥йну скаргу без
задоволенн¤, а судов≥ р≥шенн¤ - без зм≥н, ¤кщо визнаЇ, що суди
першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й не допустили порушень  норм
матер≥ального ≥ процесуального права при ухваленн≥ судових р≥шень
чи вчиненн≥ процесуальних д≥й.

   2. Ќе може бути скасовано судове р≥шенн¤ з мотив≥в порушенн¤
судом норм процесуального права, ¤кщо це не призвело ≥ не могло
призвести до неправильного вир≥шенн¤ справи.

   —татт¤ 225. ѕ≥дстави дл¤ зм≥ни судових р≥шень

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ право зм≥нити судове р≥шенн¤,
¤кщо у справ≥ немаЇ необх≥дност≥ досл≥джувати нов≥ докази або
встановлювати обставини, а судове р≥шенн¤, ¤ке зм≥нюЇтьс¤, Ї
помилковим т≥льки в частин≥.

   —татт¤ 226. ѕ≥дстави дл¤ скасуванн¤ судового
         р≥шенн¤ суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ та
         залишенн¤ в сил≥ судового р≥шенн¤ суду
         першоњ ≥нстанц≥њ

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ скасовуЇ судове р≥шенн¤ суду
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ та залишаЇ в сил≥ р≥шенн¤ суду першоњ
≥нстанц≥њ, ¤ке ухвалено в≥дпов≥дно до закону ≥ скасоване або
зм≥нене помилково.

   —татт¤ 227. ѕ≥дстави дл¤ скасуванн¤ судових р≥шень
         з направленн¤м справи дл¤ продовженн¤
         розгл¤ду або на новий розгл¤д

   1. ѕ≥дставою дл¤ скасуванн¤ судових р≥шень суд≥в першоњ та
(або) апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й ≥ направленн¤ справи дл¤ продовженн¤
розгл¤ду Ї порушенн¤ норм матер≥ального чи процесуального права,
¤к≥ призвели до постановленн¤ незаконноњ ухвали, ¤кою провадженн¤
у справ≥ не зак≥нчуЇтьс¤.

   2. ѕ≥дставою дл¤ скасуванн¤ судових р≥шень суд≥в першоњ та
(або) апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й ≥ направленн¤ справи на новий судовий
розгл¤д Ї порушенн¤ норм матер≥ального чи процесуального права,
¤к≥ призвели або могли призвести до неправильного вир≥шенн¤ справи
≥ не можуть бути усунен≥ судом касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   3. —удов≥ р≥шенн¤ обов'¤зково скасовуютьс¤ з направленн¤м
справи на новий розгл¤д, ¤кщо:

   1) справу розгл¤нуто ≥ вир≥шено неповноважним складом суду;

   2) в ухваленн≥ судового р≥шенн¤ брав участь судд¤, ¤кому було
за¤влено в≥дв≥д на п≥дстав≥ обставин, ¤к≥ викликали сумн≥в у
неупередженост≥ судд≥, ≥ за¤ву про його в≥дв≥д визнано судом
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ обірунтованою;

   3) судове р≥шенн¤ ухвалено чи п≥дписано не тим суддею або не
тими судд¤ми, ¤к≥ розгл¤нули справу;

   4) справу розгл¤нуто за в≥дсутност≥ будь-кого з ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥, належним чином не пов≥домлених про дату,
час ≥ м≥сце судового зас≥данн¤;

   5) суд вир≥шив питанн¤ про права, свободи, ≥нтереси та
обов'¤зки ос≥б, ¤к≥ не були пов≥домлен≥ про можлив≥сть вступити у
справу;

   6) суд розгл¤нув не вс≥ вимоги ≥ цей недол≥к не був або не
може бути усунений ухваленн¤м додаткового р≥шенн¤.

   4. —права направл¤Їтьс¤ до суду апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ дл¤
продовженн¤ розгл¤ду або на новий розгл¤д, ¤кщо порушенн¤ допущен≥
т≥льки цим судом. ¬ ус≥х ≥нших випадках справа направл¤Їтьс¤ до
суду першоњ ≥нстанц≥њ.

   5. ¬исновки ≥ мотиви,  з  ¤ких  скасован≥  р≥шенн¤,  Ї
обов'¤зковими  дл¤ суду першоњ чи апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ при
розгл¤д≥ справи.

   —татт¤ 228. ѕ≥дстави дл¤ залишенн¤ позовноњ за¤ви
         без розгл¤ду або закритт¤
         провадженн¤ у справ≥

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ скасовуЇ судов≥  р≥шенн¤  в
касац≥йному пор¤дку ≥ залишаЇ позовну за¤ву без розгл¤ду або
закриваЇ провадженн¤ у справ≥ з п≥дстав, встановлених статт¤ми 155
≥ 157 цього  одексу.

   2. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ визнаЇ законн≥ судов≥ р≥шенн¤
суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й такими, що втратили законну
силу, ≥ закриваЇ провадженн¤ у справ≥, ¤кщо п≥сл¤ њх ухваленн¤
виникли обставини, ¤к≥ Ї п≥дставою дл¤ закритт¤ провадженн¤ у
справ≥, та ц≥ судов≥ р≥шенн¤ ще не виконан≥.

   —татт¤ 229. ѕ≥дстави дл¤ скасуванн¤ судових р≥шень
         ≥ ухваленн¤ нового судового р≥шенн¤

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ маЇ право скасувати  судов≥
р≥шенн¤ суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й та ухвалити нове
р≥шенн¤, ¤кщо обставини справи встановлен≥ повно ≥ правильно, але
суди першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й порушили норми матер≥ального
чи процесуального права, що призвело до ухваленн¤ незаконного
судового р≥шенн¤.

   —татт¤ 230. —удов≥ р≥шенн¤ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. –озгл¤нувши касац≥йну скаргу, суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ
постановл¤Ї ухвалу в раз≥:

   1) залишенн¤ касац≥йноњ скарги без задоволенн¤, а судових
р≥шень - без зм≥н;

   2) скасуванн¤ судових р≥шень суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й з направленн¤м справи дл¤ продовженн¤ розгл¤ду або на
новий розгл¤д;

   3) зм≥ни ухвали суду першоњ або апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ;

   4) скасуванн¤ судових р≥шень суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й ≥ залишенн¤ позовноњ за¤ви без розгл¤ду або закритт¤
провадженн¤;

   5) визнанн¤  судових р≥шень суд≥в першоњ та апел¤ц≥йноњ
≥нстанц≥й такими, що  втратили  законну  силу,  ≥  закритт¤
провадженн¤;

   6) скасуванн¤ судових р≥шень ≥ постановленн¤ новоњ ухвали.

   2. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ за насл≥дками розгл¤ду касац≥йноњ
скарги може своЇю постановою зм≥нити постанову суду першоњ або
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ або прийн¤ти нову постанову, ¤кими суд
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ задовольн¤Ї або не задовольн¤Ї  позовн≥
вимоги.

   3. « ус≥х процесуальних питань суд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ
постановл¤Ї ухвали.

   4. —удов≥ р≥шенн¤ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ухвалюютьс¤,
проголошуютьс¤, видаютьс¤ або надсилаютьс¤ особам, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, в пор¤дку, встановленому статт¤ми 160 ≥ 167 цього
 одексу.

   —татт¤ 231. «м≥ст ухвали суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. ”хвала суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ складаЇтьс¤ з:

   1) вступноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   дати ≥ м≥сц¤ њњ постановленн¤;

   найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, пр≥звищ та ≥н≥ц≥ал≥в
судд≥в ≥ секретар¤ судового зас≥данн¤;

   ≥мен (найменувань) ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   2) описовоњ частини ≥з зазначенн¤м:

   короткого зм≥сту вимог касац≥йноњ скарги  та  оскаржених
судових р≥шень;

   узагальнених довод≥в особи, ¤ка подала касац≥йну скаргу;

   узагальненого викладу позиц≥њ ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥;

   встановлених судами першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й обставин;

   3) мотивувальноњ частини ≥з зазначенн¤м мотив≥в, з ¤ких суд
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ виходив при постановленн≥ ухвали, ≥ положенн¤
закону, ¤ким в≥н керувавс¤;

   4) резолютивноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   висновку суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ по сут≥ вимог касац≥йноњ
скарги;

   розпод≥лу судових витрат;

   строку ≥  пор¤дку набранн¤ ухвалою законноњ сили та њњ
оскарженн¤.

   2. ѕри залишенн≥ касац≥йноњ скарги без задоволенн¤ в ухвал≥
зазначаЇтьс¤, ¤кими нормами права спростовуютьс¤ њњ доводи.

   3. ” раз≥ скасуванн¤ або зм≥ни судових р≥шень суд≥в першоњ та
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й в ухвал≥ зазначаЇтьс¤, у чому пол¤гала њхн¤
незаконн≥сть.

   —татт¤ 232. «м≥ст постанови суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. ѕостанова суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ складаЇтьс¤ з:

   1) вступноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   дати ≥ м≥сц¤ њњ прийн¤тт¤;

   найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, пр≥звищ та ≥н≥ц≥ал≥в
судд≥в ≥ секретар¤ судового зас≥данн¤;

   ≥мен (найменувань) ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   2) описовоњ частини ≥з зазначенн¤м:

   короткого зм≥сту позовних вимог ≥ р≥шень суд≥в першоњ та
апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й;

   короткого зм≥сту вимог касац≥йноњ скарги;

   узагальнених довод≥в особи, ¤ка подала касац≥йну скаргу;

   узагальненого викладу позиц≥њ ≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥;

   встановлених судами першоњ та апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥й обставин
у справ≥;

   3) мотивувальноњ частини ≥з зазначенн¤м мотив≥в, з ¤ких суд
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ виходив при прийн¤тт≥ постанови, ≥ положенн¤
закону, ¤ким в≥н керувавс¤;

   4) резолютивноњ частини ≥з зазначенн¤м:

   висновку суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ по сут≥ вимог касац≥йноњ
скарги ≥ позовних вимог;

   розпод≥лу судових витрат;

   строку ≥ пор¤дку набранн¤ постановою законноњ сили та њњ
оскарженн¤.

   —татт¤ 233. ќкрема ухвала суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ

   1. —уд касац≥йноњ ≥нстанц≥њ може постановити окрему ухвалу в
раз≥ допущенн¤ судом першоњ чи касац≥йноњ ≥нстанц≥й порушень норм
матер≥ального чи процесуального права, ¤к≥ не Ї п≥дставою дл¤
зм≥ни або скасуванн¤ судових р≥шень.

   —татт¤ 234. ѕоверненн¤ адм≥н≥стративноњ справи

   1. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ касац≥йного провадженн¤ адм≥н≥стративна
справа  не  п≥зн≥ш  ¤к у семиденний строк направл¤Їтьс¤ до
адм≥н≥стративного суду першоњ ≥нстанц≥њ, ¤кщо ≥нше не випливаЇ ≥з
судового р≥шенн¤ суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ.

               √лава 3
       ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя «ј ¬»Ќя“ ќ¬»ћ» ќЅ—“ј¬»Ќјћ»

   —татт¤ 235. —уд, ¤кий перегл¤даЇ судов≥ р≥шенн¤
         за вин¤тковими обставинами

   1. —удом, ¤кий перегл¤даЇ судов≥ р≥шенн¤ за вин¤тковими
обставинами, Ї ¬ерховний —уд ”крањни.

   2. ѕерегл¤д судових р≥шень за вин¤тковими обставинами Ї
р≥зновидом касац≥йного провадженн¤.

   —татт¤ 236. ѕраво на оскарженн¤ судових р≥шень за
         вин¤тковими обставинами

   1. —торони та ≥нш≥ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥, а також
особи, ¤к≥ не брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про
њхн≥ права, свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, мають право оскаржити
до ¬ерховного —уду ”крањни за вин¤тковими обставинами судов≥
р≥шенн¤ в адм≥н≥стративних справах  п≥сл¤  њх  перегл¤ду  в
касац≥йному пор¤дку, а також судов≥ р≥шенн¤ суду касац≥йноњ
≥нстанц≥њ.

   2. «а вин¤тковими обставинами можуть бути оскаржен≥ також
судов≥ р≥шенн¤ ¬ерховного —уду ”крањни в адм≥н≥стративних справах,
¤кщо вони оскаржен≥ з п≥дстави, встановленоњ пунктом 2 статт≥ 237
цього  одексу.

   3. Ќе можуть бути окремо оскаржен≥ за вин¤тковими обставинами
ухвали суду касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, ¤к≥ не перешкоджають провадженню
у справ≥. «апереченн¤ проти таких ухвал можуть бути включен≥ до
скарги на судове р≥шенн¤, ухвалене за насл≥дками касац≥йного
провадженн¤.

   —татт¤ 237. ѕ≥дстави дл¤ провадженн¤ за
         вин¤тковими обставинами

   1. —удов≥ р≥шенн¤ в адм≥н≥стративних справах можуть бути
перегл¤нут≥ ¬ерховним —удом ”крањни за вин¤тковими обставинами,
¤кщо вони оскаржен≥ з мотив≥в:

   1) неоднакового застосуванн¤  судом  (судами)  касац≥йноњ
≥нстанц≥њ одн≥Їњ й т≥Їњ самоњ норми права;

   2) визнанн¤ судових р≥шень м≥жнародною судовою установою,
юрисдикц≥¤ ¤коњ визнана ”крањною, такими, що порушують м≥жнародн≥
зобов'¤занн¤ ”крањни.

   —татт¤ 238. —трок оскарженн¤ за вин¤тковими обставинами

   1. —карга подаЇтьс¤ прот¤гом одного м≥с¤ц¤ з дн¤ в≥дкритт¤
обставин, ¤к≥ можуть бути п≥дставою дл¤ провадженн¤ за вин¤тковими
обставинами.

   2. —карга, подана п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку, встановленого
частиною першою ц≥Їњ статт≥, залишаЇтьс¤ без розгл¤ду, ¤кщо
¬ерховний —уд ”крањни за за¤вою особи, ¤ка подала скаргу, не
знайде п≥дстав дл¤ поновленн¤ строку, про що постановл¤Їтьс¤
ухвала.

   —татт¤ 239. ѕор¤док поданн¤ скарги до ¬ерховного
         —уду ”крањни

   1. —карга подаЇтьс¤ безпосередньо до ¬ерховного —уду ”крањни
з коп≥¤ми скарги в≥дпов≥дно до к≥лькост≥ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥. ƒо скарги повинн≥ бути додан≥ коп≥њ судових р≥шень, ¤к≥
оскаржуютьс¤.

   2. ќдночасно  з≥  скаргою подаЇтьс¤ документ про сплату
судового збору. «а поданн¤ ≥ розгл¤д  скарги  з  п≥дстави,
встановленоњ пунктом 2 статт≥ 237 цього  одексу, судовий зб≥р не
сплачуЇтьс¤.

   3. ƒо форми ≥ зм≥сту скарги, ¤ка подаЇтьс¤ до ¬ерховного —уду
”крањни, застосовуютьс¤ правила, встановлен≥ цим  одексом дл¤
касац≥йноњ скарги.

   4. ѕри надходженн≥ скарги, оформленоњ без дотриманн¤ вимог,
встановлених ц≥Їю статтею, застосовуютьс¤ правила статт≥ 108 цього
 одексу, про що суддею ¬ерховного —уду ”крањни прот¤гом дес¤ти
дн≥в з дн¤ отриманн¤ скарги постановл¤Їтьс¤ в≥дпов≥дна ухвала.

   —татт¤ 240. ƒопуск скарги до провадженн¤ за
         вин¤тковими обставинами

   1. ƒопуск скарги до провадженн¤ за вин¤тковими обставинами
зд≥йснюЇтьс¤ колег≥Їю судд≥в —удовоњ палати в адм≥н≥стративних
справах ¬ерховного —уду ”крањни за участ≥ не менше двох третин њњ
чисельност≥ (але не менше п'¤ти судд≥в) прот¤гом п'¤тнадц¤ти дн≥в
п≥сл¤ надходженн¤ скарги без виклику ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥. ќдночасно може бути вир≥шене питанн¤ про поновленн¤ строку
на оскарженн¤ за вин¤тковими обставинами. ( „астина перша статт≥
240 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2953-IV ( 2953-15 )
в≥д 06.10.2005 )

   2. —карга вважаЇтьс¤ допущеною до провадженн¤ за вин¤тковими
обставинами ≥ справа витребовуЇтьс¤, ¤кщо хоча б три судд≥ д≥йшли
висновку про необх≥дн≥сть цього.

   3. ѕро допуск скарги ≥ витребуванн¤ справи або в≥дмову в
цьому суд постановл¤Ї ухвалу, ¤ку не може бути оскаржено. ”хвала
про допуск скарги ≥  витребуванн¤  справи  надсилаЇтьс¤  до
в≥дпов≥дного суду.

   4.  оп≥¤ ухвали про допуск скарги ≥ витребуванн¤ справи
надсилаЇтьс¤ разом з коп≥Їю скарги особам, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, а в раз≥ в≥дмови у допуску - особ≥, ¤ка подала скаргу.

   5. якщо  скарга  допущена до провадженн¤ за вин¤тковими
обставинами, суд своЇю ухвалою може зупинити виконанн¤ в≥дпов≥дних
р≥шень.

   6. ƒо скарги, поданоњ з п≥дстави, встановленоњ пунктом 2
статт≥ 237 цього  одексу, положенн¤ частин першоњ - четвертоњ ц≥Їњ
статт≥ не застосовуютьс¤.

   —татт¤ 241. ѕор¤док провадженн¤ за вин¤тковими обставинами

   1. —права в пор¤дку провадженн¤ за вин¤тковими обставинами
розгл¤даЇтьс¤ колег≥Їю судд≥в —удовоњ палати в адм≥н≥стративних
справах ¬ерховного —уду ”крањни за участ≥ не менш ¤к двох третин
њњ чисельност≥ (але не менше п'¤ти судд≥в).

   2. якщо ви¤влено неоднакове застосуванн¤ судами касац≥йноњ
≥нстанц≥њ одного ≥ того самого положенн¤ закону, то справа
розгл¤даЇтьс¤ колег≥Їю судд≥в на сп≥льному зас≥данн≥ в≥дпов≥дних
судових палат ¬ерховного —уду ”крањни. —удовий склад сп≥льного
зас≥данн¤ палат формуЇтьс¤ головами в≥дпов≥дних палат у р≥вн≥й
к≥лькост≥.  √оловуЇ  на сп≥льному зас≥данн≥ почергово голова
в≥дпов≥дноњ палати. ( „астина друга статт≥ 241 в редакц≥њ «акону
N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д 06.10.2005 )

   3. ѕровадженн¤ за вин¤тковими обставинами зд≥йснюЇтьс¤ за
правилами, встановленими цим  одексом дл¤ касац≥йного провадженн¤,
з урахуванн¤м особливостей, встановлених ц≥Їю главою.

   —татт¤ 242. ѕовноваженн¤ ¬ерховного —уду ”крањни
         за насл≥дками провадженн¤ за
         вин¤тковими обставинами

   1. «а  насл≥дками провадженн¤ за вин¤тковими обставинами
б≥льш≥стю голос≥в колег≥њ судд≥в приймаЇтьс¤ одна з таких постанов
¬ерховного —уду ”крањни:

   1) про повне або часткове задоволенн¤ скарги;

   2) про в≥дмову в задоволенн≥ скарги.

   2. —удд≥ ¬ерховного —уду ”крањни, ¤к≥ не погоджуютьс¤ з
постановою, можуть висловити окрему думку, що додаЇтьс¤  до
постанови.

   3. ѕостанова ¬ерховного —уду ”крањни Ї остаточною ≥ не може
бути оскаржена, кр≥м випадку, встановленого пунктом 2 статт≥ 237
цього  одексу.

   —татт¤ 243. ѕостанова ¬ерховного —уду ”крањни про
         задоволенн¤ скарги

   1. ¬ерховний —уд ”крањни задовольн¤Ї скаргу в раз≥ ви¤вленн¤
неоднакового застосуванн¤ судом (судами) касац≥йноњ ≥нстанц≥њ
одн≥Їњ й т≥Їњ самоњ норми права.

   2. якщо ¬ерховний —уд ”крањни встановить, що оскаржене судове
р≥шенн¤ Ї незаконним, в≥н скасовуЇ його повн≥стю або частково ≥
направл¤Ї справу на новий розгл¤д до суду першоњ, апел¤ц≥йноњ чи
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ залежно в≥д того, суд ¤коњ ≥нстанц≥њ першим
допустив порушенн¤ норми матер≥ального чи процесуального права,
¤ке призвело до неправильного вир≥шенн¤ справи. ¬ерховний —уд
”крањни може також скасувати судов≥ р≥шенн¤ суд≥в апел¤ц≥йноњ або
касац≥йноњ ≥нстанц≥њ ≥ залишити в сил≥ помилково скасован≥ судов≥
р≥шенн¤ суд≥в першоњ або апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ.

   3. ¬ерховний —уд ”крањни задовольн¤Ї скаргу в раз≥ визнанн¤
судового р≥шенн¤ м≥жнародною судовою установою, юрисдикц≥¤ ¤коњ
визнана ”крањною, таким, що порушуЇ м≥жнародн≥  зобов'¤занн¤
”крањни. ѕри цьому ¬ерховний —уд ”крањни може скасувати його
повн≥стю або в частин≥ та направити справу на новий розгл¤д до
суду першоњ, апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ ≥нстанц≥њ залежно в≥д того,
суд ¤коњ ≥нстанц≥њ  першим  допустив  порушенн¤  м≥жнародних
зобов'¤зань. ¬ерховний —уд ”крањни може також скасувати судов≥
р≥шенн¤ ≥ прийн¤ти нову постанову.

   4. ѕостанова ¬ерховного —уду ”крањни про задоволенн¤ скарги
повинна бути вмотивованою.

   —татт¤ 244. ѕостанова ¬ерховного —уду ”крањни про
         в≥дмову в задоволенн≥ скарги

   1. ¬ерховний —уд ”крањни в≥дмовл¤Ї в задоволенн≥ скарги, ¤кщо
обставини, ¤к≥ стали п≥дставою дл¤ провадженн¤ за вин¤тковими
обставинами, не п≥дтвердилис¤.

   2. якщо в раз≥ ви¤вленн¤ неоднакового застосуванн¤ судом
(судами) касац≥йноњ ≥нстанц≥њ одн≥Їњ й т≥Їњ самоњ норми права
¬ерховний —уд ”крањни встановить, що оскаржене судове р≥шенн¤ Ї
законним,  в≥н  в≥дмовл¤Ї  в задоволенн≥ скарги ≥ констатуЇ
порушенн¤, ¤ке допущено в ≥ншому судовому р≥шенн≥ суду касац≥йноњ
≥нстанц≥њ, ¤ке не було оскаржене.

   3. ѕостанова  ¬ерховного  —уду  ”крањни  про  в≥дмову в
задоволенн≥ скарги повинна бути вмотивованою.

               √лава 4
      ѕ–ќ¬јƒ∆≈ЌЌя «ј Ќќ¬ќ¬»я¬Ћ≈Ќ»ћ» ќЅ—“ј¬»Ќјћ»

   —татт¤ 245. ѕ≥дстави дл¤ провадженн¤ за
         новови¤вленими обставинами

   1. ѕостанова або ухвала суду, що набрала законноњ сили, може
бути перегл¤нута у зв'¤зку з новови¤вленими обставинами.

   2. ѕ≥дставами  дл¤  перегл¤ду  судового  р≥шенн¤  за
новови¤вленими обставинами Ї:

   1) ≥стотн≥ дл¤ справи обставини, що не були ≥ не могли бути
в≥дом≥ особ≥, ¤ка звертаЇтьс¤ ≥з за¤вою, на час розгл¤ду справи;

   2) встановленн¤  вироком суду, що набрав законноњ сили,
зав≥домо неправдивих показань св≥дка, зав≥домо  неправильного
висновку експерта, зав≥домо неправильного перекладу, фальшивост≥
документ≥в або речових доказ≥в, що пот¤гли за собою ухваленн¤
незаконного або необірунтованого р≥шенн¤;

   3) встановленн¤ вироком суду, що набрав законноњ сили, вини
судд≥ у вчиненн≥ злочину, внасл≥док ¤кого було ухвалено незаконне
або необірунтоване р≥шенн¤;

   4) скасуванн¤ судового р≥шенн¤, ¤ке стало п≥дставою дл¤
прийн¤тт¤ постанови чи  постановленн¤  ухвали,  що  належить
перегл¤нути;

   5) встановленн¤     онституц≥йним    —удом   ”крањни
неконституц≥йност≥ закону, ≥ншого правового акта чи њх окремого
положенн¤, застосованого судом при вир≥шенн≥ справи, ¤кщо р≥шенн¤
суду ще не виконано.

   3. ѕерегл¤д судових р≥шень за новови¤вленими обставинами в
раз≥ прийн¤тт¤ нових закон≥в, ≥нших нормативно-правових акт≥в,
¤кими скасован≥ закони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти, що д≥¤ли
на час розгл¤ду справи, не допускаЇтьс¤, кр≥м випадк≥в, коли вони
пом'¤кшують або скасовують в≥дпов≥дальн≥сть ф≥зичноњ особи.

   —татт¤ 246. ѕраво подати за¤ву про перегл¤д
         судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
         обставинами

   1. ќсоби, ¤к≥ брали участь у справ≥, а також особи, ¤к≥ не
брали участ≥ у справ≥, ¤кщо суд вир≥шив питанн¤ про њхн≥ права,
свободи, ≥нтереси чи обов'¤зки, мають право подати за¤ву про
перегл¤д судового р≥шенн¤ суду будь-¤коњ ≥нстанц≥њ, ¤ке набрало
законноњ сили, за новови¤вленими обставинами.

   —татт¤ 247. —трок зверненн¤ про перегл¤д судового
         р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами

   1. «а¤ву про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами може бути подано прот¤гом одного м≥с¤ц¤ п≥сл¤ того, ¤к
особа, ¤ка звертаЇтьс¤ до суду, д≥зналас¤ або могла д≥знатис¤ про
ц≥ обставини.

   —татт¤ 248. ¬имоги до за¤ви про перегл¤д судового
         р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами

   1. «а¤ва про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами подаЇтьс¤ в письмов≥й форм≥.

   2. ” за¤в≥ про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами зазначаютьс¤:

   1) найменуванн¤ адм≥н≥стративного суду, до ¤кого подаЇтьс¤
за¤ва про перегл¤д;

   2) ≥м'¤ (найменуванн¤), поштова адреса особи, ¤ка подаЇ
за¤ву, а також номер засобу зв'¤зку, адреса електронноњ пошти,
¤кщо так≥ Ї;

   3) судове р≥шенн¤, про перегл¤д ¤кого за новови¤вленими
обставинами подаЇтьс¤ за¤ва;

   4) обставини, що могли вплинути на судове р≥шенн¤, але не
були в≥дом≥ та не могли бути в≥дом≥ суду та особ≥, ¤ка звертаЇтьс¤
≥з за¤вою, п≥д час вир≥шенн¤ справи;

   5) обірунтуванн¤ з посиланн¤м на докази, що п≥дтверджують
на¤вн≥сть новови¤влених обставин, та зм≥ст вимог особи, ¤ка подаЇ
за¤ву, до суду;

   6) перел≥к документ≥в та ≥нших матер≥ал≥в, ¤к≥ додаютьс¤.

   3. «а¤ва  п≥дписуЇтьс¤  особою,  ¤ка  њњ подаЇ, або њњ
представником, ¤кий додаЇ оформлений належним чином документ про
своњ повноваженн¤.

   4. ƒо за¤ви додаютьс¤ коп≥њ за¤ви в≥дпов≥дно до к≥лькост≥
ос≥б, ¤к≥ брали участь у справ≥, та документ про сплату судового
збору.

   5. ќсоба, ¤ка подаЇ за¤ву, може додати до нењ документи або
њхн≥ коп≥њ, що мають значенн¤ дл¤ правильного вир≥шенн¤ судовоњ
справи ≥ не були в≥дом≥ на час ухваленн¤ судового р≥шенн¤ у
справ≥.

   —татт¤ 249. ѕор¤док поданн¤ за¤ви про перегл¤д
         судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
         обставинами

   1. «а¤ва про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами подаЇтьс¤ до суду т≥Їњ ≥нстанц≥њ, ¤кий першим допустив
помилку при вир≥шенн≥ справи внасл≥док незнанн¤ про ≥снуванн¤ ц≥Їњ
обставини.

   2. «а¤ва про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами у раз≥ встановленн¤ вироком суду, що набрав законноњ
сили, вини судд≥ у вчиненн≥ злочину, внасл≥док ¤кого було ухвалено
незаконне  або  необірунтоване  р≥шенн¤,  подаЇтьс¤   до
адм≥н≥стративного суду т≥Їњ ≥нстанц≥њ, суддею ¤кого в≥н був.

   —татт¤ 250. ¬≥дкритт¤ провадженн¤ за
         новови¤вленими обставинами

   1. «а¤ва про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами, що над≥йшла до адм≥н≥стративного суду, передаЇтьс¤ в
пор¤дку черговост≥ судд≥ адм≥н≥стративного суду. ” розгл¤д≥ за¤ви
та перегл¤д≥ судового р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами не
може брати участь судд¤, ¤кий брав участь в ухваленн≥ судового
р≥шенн¤, про перегл¤д ¤кого ставитьс¤ питанн¤.

   2. Ќе п≥зн≥ше наступного дн¤ п≥сл¤ надходженн¤ за¤ви до
адм≥н≥стративного суду судд¤ перев≥р¤Ї њњ в≥дпов≥дн≥сть вимогам
статт≥ 248  цього   одексу  ≥ вир≥шуЇ питанн¤ про в≥дкритт¤
провадженн¤ за новови¤вленими обставинами.

   3. ƒо за¤ви про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами, ¤ка не оформлена в≥дпов≥дно до вимог, встановлених
статтею 248 цього  одексу, застосовуютьс¤ правила статт≥ 108 цього
 одексу.

   4. ¬≥дкривши провадженн¤ за новови¤вленими обставинами, судд¤
надсилаЇ особам, ¤к≥ беруть участь у справ≥, коп≥њ за¤ви про
перегл¤д ≥ призначаЇ дату, час та м≥сце судового зас≥данн¤, про що
пов≥домл¤Ї ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥.

   —татт¤ 251. ¬≥дмова в≥д за¤ви про перегл¤д судового
         р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами та њњ
         насл≥дки

   1. ќсоба, ¤ка подала за¤ву про перегл¤д судового р≥шенн¤ за
новови¤вленими обставинами, може в≥дмовитис¤ в≥д за¤ви до початку
розгл¤ду справи у судовому зас≥данн≥. ” раз≥ прийн¤тт¤ в≥дмови в≥д
за¤ви суд закриваЇ провадженн¤ за новови¤вленими обставинами, про
що постановл¤Ї ухвалу.

   2. ” раз≥ прийн¤тт¤ в≥дмови в≥д за¤ви про перегл¤д судового
р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами ≥нш≥ особи, ¤к≥ брали участь
у справ≥, можуть вимагати компенсац≥њ особою, ¤ка њњ подала,
судових витрат, понесених ними п≥д час перегл¤ду судового р≥шенн¤
за новови¤вленими обставинами.

   3. ќсоба, ¤ка в≥дмовилас¤ в≥д за¤ви про перегл¤д судового
р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами, не може повторно звертатис¤
до суду ≥з такою ж за¤вою на тих самих п≥дставах.

   —татт¤ 252. ѕор¤док зд≥йсненн¤ перегл¤ду судового
         р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами

   1. «а¤ва про перегл¤д судового р≥шенн¤ за новови¤вленими
обставинами розгл¤даЇтьс¤ судом прот¤гом двох м≥с¤ц≥в п≥сл¤ њњ
надходженн¤  за  правилами,  встановленими  цим  одексом дл¤
провадженн¤ у суд≥ т≥Їњ ≥нстанц≥њ, ¤ка зд≥йснюЇ перегл¤д.

   2. ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, пов≥домл¤ютьс¤ про
дату, час та м≥сце розгл¤ду за¤ви. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤
ос≥б, ¤к≥ були належним чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ розгл¤ду
за¤ви ≥ перегл¤ду судового р≥шенн¤.

   3. —уд  своЇю  ухвалою може зупинити виконанн¤ судового
р≥шенн¤, ¤ке перегл¤даЇтьс¤ за новови¤вленими обставинами, до
зак≥нченн¤ перегл¤ду.

   4. —уд може не досл≥джувати докази стосовно обставин, що
встановлен≥  у  судовому  р≥шенн≥,  ¤ке  перегл¤даЇтьс¤  за
новови¤вленими обставинами, ¤кщо вони не оспорюютьс¤.

   —татт¤ 253. —удове р≥шенн¤ за насл≥дками
         провадженн¤ за новови¤вленими обставинами

   1. —уд може скасувати постанову чи ухвалу у справ≥ ≥ прийн¤ти
нову постанову чи ухвалу або залишити за¤ву про перегл¤д судового
р≥шенн¤ за новови¤вленими обставинами без  задоволенн¤.  ѕри
ухваленн≥ нового судового р≥шенн¤ суд користуЇтьс¤ повноваженн¤ми
суду в≥дпов≥дноњ ≥нстанц≥њ.

   2. —удове р≥шенн¤ за насл≥дками провадженн¤ за новови¤вленими
обставинами може бути оскаржено в пор¤дку, встановленому цим
 одексом дл¤ оскарженн¤ судових р≥шень суду в≥дпов≥дноњ ≥нстанц≥њ.
«  набранн¤м  законноњ  сили  новим  судовим  р≥шенн¤м  в
адм≥н≥стративн≥й справ≥ втрачають законну силу судов≥ р≥шенн¤
≥нших адм≥н≥стративних суд≥в у ц≥й справ≥.

   3. ” раз≥ залишенн¤ за¤ви про перегл¤д судового р≥шенн¤ за
новови¤вленими обставинами без задоволенн¤ ≥нш≥ особи, ¤к≥ брали
участь у справ≥, можуть вимагати компенсац≥њ особою, ¤ка њњ
подала, судових витрат, понесених ними п≥д час провадженн¤ за
новови¤вленими обставинами.

               –озд≥л V
      ѕ–ќ÷≈—”јЋ№Ќ≤ ѕ»“јЌЌя, ѕќ¬'я«јЌ≤ « ¬» ќЌјЌЌяћ
      —”ƒќ¬»’ –≤Ў≈Ќ№ ¬ јƒћ≤Ќ≤—“–ј“»¬Ќ»’ —ѕ–ј¬ј’

   —татт¤ 254. Ќабранн¤ судовим р≥шенн¤м законноњ сили

   1. ѕостанова або ухвала суду першоњ ≥нстанц≥њ, ¤кщо ≥нше не
встановлено цим  одексом, набираЇ законноњ сили п≥сл¤ зак≥нченн¤
строку поданн¤ за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤, встановленого цим
 одексом, ¤кщо таку за¤ву не було подано.

   2. якщо було подано за¤ву про апел¤ц≥йне оскарженн¤, але
апел¤ц≥йна скарга не була подана у строк, встановлений цим
 одексом, постанова або ухвала суду першоњ ≥нстанц≥њ набираЇ
законноњ сили п≥сл¤ зак≥нченн¤ цього строку.

   3. ” раз≥ поданн¤ апел¤ц≥йноњ скарги судове р≥шенн¤, ¤кщо
його не скасовано, набираЇ законноњ сили  п≥сл¤  зак≥нченн¤
апел¤ц≥йного розгл¤ду справи.

   4. якщо строк апел¤ц≥йного оскарженн¤ буде поновлено, то
вважаЇтьс¤, що постанова чи ухвала суду не набрала законноњ сили.

   5. ѕостанова або ухвала суду апел¤ц≥йноњ чи  касац≥йноњ
≥нстанц≥њ за насл≥дками перегл¤ду, постанова ¬ерховного —уду
”крањни набирають законноњ сили з моменту проголошенн¤.

   6. ”хвали суду, ¤к≥ не можуть бути оскаржен≥, набирають
законноњ сили з моменту проголошенн¤.

   —татт¤ 255. Ќасл≥дки набранн¤ законноњ сили судовим р≥шенн¤м

   1. ѕостанова або ухвала суду, ¤ка набрала законноњ сили, Ї
обов'¤зковою дл¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, дл¤ њхн≥х
правонаступник≥в, а також дл¤ вс≥х орган≥в, п≥дприЇмств, установ
та орган≥зац≥й, посадових чи службових ос≥б, ≥нших ф≥зичних ос≥б ≥
п≥дл¤гаЇ виконанню на вс≥й територ≥њ ”крањни.

   2. ќбставини, ¤к≥ були встановлен≥ постановою, що набрала
законноњ сили, в одн≥й адм≥н≥стративн≥й  справ≥  не  можуть
оспорюватис¤ в ≥нш≥й судов≥й справ≥ за участю тих самих стор≥н.

   —татт¤ 256. ѕостанови суду, ¤к≥ виконуютьс¤ негайно

   1. Ќегайно виконуютьс¤ постанови суду про:

   1) присудженн¤ виплати пенс≥й, ≥нших пер≥одичних платеж≥в з
ƒержавного бюджету ”крањни або позабюджетних державних фонд≥в - у
межах суми ст¤гненн¤ за один м≥с¤ць;

   2) присудженн¤ виплати зароб≥тноњ плати, ≥ншого грошового
утриманн¤ у в≥дносинах публ≥чноњ служби - у межах суми ст¤гненн¤
за один м≥с¤ць;

   3) поновленн¤ на посад≥ у в≥дносинах публ≥чноњ служби;

   4) припиненн¤ повноважень посадовоњ особи у раз≥ порушенн¤
нею вимог щодо несум≥сност≥;

   5) уточненн¤ списку виборц≥в;

   6) обмеженн¤ щодо реал≥зац≥њ права на мирн≥ з≥бранн¤;

   7) усуненн¤ обмежень у реал≥зац≥њ права на мирн≥ з≥бранн¤.

   2. —уд, ¤кий прийн¤в постанову, за за¤вою ос≥б, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, або з власноњ ≥н≥ц≥ативи може звернути до
негайного виконанн¤ постанову:

   1) у раз≥ ст¤гненн¤ вс≥Їњ суми боргу  при  присудженн≥
платеж≥в, визначених пунктами 1 ≥ 2 частини першоњ ц≥Їњ статт≥;

   2) про тимчасову заборону (зупиненн¤) окремих вид≥в або вс≥Їњ
д≥¤льност≥  об'Їднанн¤  громад¤н;  про  примусовий  розпуск
(л≥кв≥дац≥ю) об'Їднанн¤ громад¤н;

   3) про  примусове  видворенн¤  ≥ноземц¤  чи  особи  без
громад¤нства.

   3. —уд розгл¤даЇ за¤ву про зверненн¤ постанови до негайного
виконанн¤ в триденний строк у судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤
ос≥б, ¤к≥ були належним чином пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ судовому
розгл¤ду.

   4. ”хвалу суду за результатами розгл¤ду за¤ви про зверненн¤
постанови до негайного виконанн¤ може бути оскаржено в загальному
пор¤дку.

   —татт¤ 257. ѕор¤док виконанн¤ судових р≥шень в
         адм≥н≥стративних справах

   1. ” раз≥ необх≥дност≥ спос≥б, строки ≥ пор¤док виконанн¤
можуть бути визначен≥ у самому судовому р≥шенн≥. “ак само на
в≥дпов≥дних суб'Їкт≥в владних повноважень можуть бути покладен≥
обов'¤зки щодо забезпеченн¤ виконанн¤ р≥шенн¤.

   2. —удове р≥шенн¤, ¤ке набрало законноњ сили або ¤ке належить
виконати негайно, Ї п≥дставою дл¤ його виконанн¤.

   3. ” раз≥ поновленн¤ судом апел¤ц≥йноњ ≥нстанц≥њ строку
апел¤ц≥йного оскарженн¤  одночасно  вир≥шуЇтьс¤  питанн¤  про
зупиненн¤ виконанн¤ постанови або ухвали. ¬иконанн¤ постанови або
ухвали може бути зупинено також в ≥нших випадках, встановлених цим
 одексом.

   4. ѕримусове виконанн¤ судових р≥шень в адм≥н≥стративних
справах зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро
виконавче провадженн¤" ( 606-14 ).

   5. ѕроцесуальн≥  питанн¤, пов'¤зан≥ з виконанн¤м судових
р≥шень в адм≥н≥стративних справах, вир≥шуЇ судд¤ адм≥н≥стративного
суду одноособово, ¤кщо ≥нше не встановлено цим  одексом.

   —татт¤ 258. «верненн¤ судових р≥шень в
         адм≥н≥стративних справах до
         примусового виконанн¤

   1. «а кожним судовим р≥шенн¤м, ¤ке набрало законноњ сили або
¤ке належить виконати негайно, за за¤вою ос≥б, на користь ¤ких
воно ухвалено, видаЇтьс¤ один виконавчий лист. якщо судове р≥шенн¤
ухвалено на користь  к≥лькох  позивач≥в  чи  проти  к≥лькох
в≥дпов≥дач≥в, суд маЇ право видати к≥лька виконавчих лист≥в, точно
зазначивши, ¤ку частину судового р≥шенн¤ треба виконати за кожним
виконавчим листом.

   2. ¬иконавчий лист про ст¤гненн¤ судового збору надсилаЇтьс¤
судом до м≥сцевих орган≥в державноњ податковоњ служби.

   —татт¤ 259. «м≥ст виконавчого листа

   1. ¬иконавчий лист  оформлюЇтьс¤  в≥дпов≥дно  до  вимог,
встановлених «аконом  ”крањни  "ѕро  виконавче  провадженн¤"
( 606-14 ).

   —татт¤ 260. ¬идача дубл≥ката виконавчого листа

   1. «ам≥сть  втраченого  ориг≥налу  виконавчого  листа
адм≥н≥стративний суд, ¤кий видав виконавчий лист, за за¤вою
ст¤гувача або поданн¤м державного виконавц¤ може видати його
дубл≥кат.

   2. —уд розгл¤даЇ за¤ву (поданн¤) про видачу дубл≥ката в
дес¤тиденний строк у судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ст¤гувача
або державного виконавц¤, що звернулис¤ ≥з за¤вою (поданн¤м), та
ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤
ос≥б, ¤к≥ були належним чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце
розгл¤ду справи, не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   3. ”хвалу суду за результатами розгл¤ду за¤ви (поданн¤) про
видачу  дубл≥ката  виконавчого  листа може бути оскаржено в
загальному пор¤дку.

   4. «а видачу дубл≥ката виконавчого листа справл¤Їтьс¤ плата в
розм≥р≥, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   —татт¤ 261. ѕоновленн¤ пропущеного строку дл¤
         пред'¤вленн¤ виконавчого листа до виконанн¤

   1. —т¤гувачам, ¤к≥  пропустили  строк  дл¤  пред'¤вленн¤
виконавчого листа до виконанн¤ з причин, визнаних судом поважними,
пропущений строк може бути поновлено.

   2. «а¤ва про поновленн¤ пропущеного строку подаЇтьс¤ до
адм≥н≥стративного  суду, ¤кий видав виконавчий лист, або до
адм≥н≥стративного суду за м≥сцем виконанн¤.

   3. —уд розгл¤даЇ за¤ву про поновленн¤ пропущеного строку в
дес¤тиденний строк у судовому зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥
були належним чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду
справи, не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   4. ”хвалу суду за результатами розгл¤ду за¤ви про поновленн¤
пропущеного строку може бути оскаржено в загальному пор¤дку.

   —татт¤ 262. ѕримиренн¤ стор≥н у процес≥ виконанн¤

   1. ћирова  угода,  укладена  м≥ж  сторонами  виконавчого
провадженн¤, або за¤ва ст¤гувача про в≥дмову в≥д примусового
виконанн¤ в процес≥ виконанн¤ р≥шенн¤ подаЇтьс¤ в письмов≥й форм≥
державному виконавцев≥, ¤кий не п≥зн≥ше триденного строку передаЇ
њњ до суду за м≥сцем виконанн¤ р≥шенн¤. ћирова угода може
стосуватис¤ лише прав, свобод, ≥нтерес≥в та обов'¤зк≥в стор≥н ≥
предмета адм≥н≥стративного позову.

   2. —уд розгл¤даЇ мирову угоду або за¤ву ст¤гувача про в≥дмову
в≥д примусового виконанн¤ в дес¤тиденний строк  у  судовому
зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥.
Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним чином
пов≥домлен≥, не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   3. «а результатами розгл¤ду мировоњ угоди або за¤ви ст¤гувача
про в≥дмову в≥д примусового виконанн¤ суд може постановити ухвалу
про визнанн¤ мировоњ угоди м≥ж ст¤гувачем ≥ боржником або про
прийн¤тт¤ в≥дмови ст¤гувача в≥д примусового виконанн¤ ≥ про
зак≥нченн¤ виконавчого провадженн¤.

   4. —уд  не визнаЇ мирову угоду або не приймаЇ в≥дмову
ст¤гувача в≥д примусового виконанн¤, ¤кщо це суперечить закону або
порушуЇ чињ-небудь права, свободи або ≥нтереси.

   5. ”хвалу суду за результатами розгл¤ду мировоњ угоди або
за¤ви ст¤гувача про в≥дмову в≥д примусового виконанн¤ може бути
оскаржено в загальному пор¤дку.

   —татт¤ 263. ¬≥дстроченн¤ ≥ розстроченн¤ виконанн¤,
         зм≥на чи встановленн¤ способу ≥ пор¤дку
         виконанн¤ судового р≥шенн¤

   1. «а на¤вност≥ обставин, що ускладнюють виконанн¤ судового
р≥шенн¤ (в≥дсутн≥сть кошт≥в на рахунку, в≥дсутн≥сть присудженого
майна в натур≥, стих≥йне лихо тощо), державний виконавець може
звернутис¤ до адм≥н≥стративного суду, що видав виконавчий лист, ≥з
поданн¤м, а сторона виконавчого провадженн¤ - ≥з за¤вою про
в≥дстроченн¤ або розстроченн¤ виконанн¤, зм≥ну чи встановленн¤
способу  ≥  пор¤дку виконанн¤ судового р≥шенн¤. ѕитанн¤ про
в≥дстроченн¤ або розстроченн¤ виконанн¤, зм≥ну чи встановленн¤
способу ≥ пор¤дку виконанн¤ судового р≥шенн¤ може бути розгл¤нуто
також за ≥н≥ц≥ативою суду.

   2. —уд розгл¤даЇ питанн¤ про в≥дстроченн¤ або розстроченн¤
виконанн¤, зм≥ну чи встановленн¤ способу ≥ пор¤дку виконанн¤
судового р≥шенн¤ в дес¤тиденний строк у судовому зас≥данн≥ з
пов≥домленн¤м  державного  виконавц¤  або сторони виконавчого
провадженн¤, що звернулис¤ ≥з поданн¤м (за¤вою), та ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥, та у вин¤ткових випадках може в≥дстрочити
або розстрочити виконанн¤, зм≥нити чи встановити спос≥б ≥ пор¤док
виконанн¤ р≥шенн¤. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були
належним чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи,
не перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   3. ”хвалу  суду  за  результатами  розгл¤ду питанн¤ про
в≥дстроченн¤ або розстроченн¤ виконанн¤, зм≥ну чи встановленн¤
способу ≥ пор¤дку виконанн¤ судового р≥шенн¤ може бути оскаржено в
загальному пор¤дку.

   —татт¤ 264. «ам≥на сторони виконавчого провадженн¤

   1. ” раз≥ вибутт¤ одн≥Їњ ≥з стор≥н виконавчого провадженн¤ за
поданн¤м державного виконавц¤ або за за¤вою за≥нтересованоњ особи
суд  може  зам≥нити  сторону  виконавчого  провадженн¤  њњ
правонаступником.

   2. —уд розгл¤даЇ питанн¤ про зам≥ну сторони виконавчого
провадженн¤ в дес¤тиденний строк  у  судовому  зас≥данн≥  з
пов≥домленн¤м державного виконавц¤ або за≥нтересованоњ особи, що
звернулис¤ з поданн¤м (за¤вою), та ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥. Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним
чином пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не
перешкоджаЇ судовому розгл¤ду.

   3. ”хвалу суду за результатами питанн¤ про зам≥ну сторони
виконавчого провадженн¤ може бути оскаржено у загальному пор¤дку.

   —татт¤ 265. ѕоворот виконанн¤ судових р≥шень

   1. ѕитанн¤ про поворот виконанн¤ судового р≥шенн¤ вир≥шуЇ суд
апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, ¤кщо, скасувавши судове
р≥шенн¤, в≥н закриваЇ провадженн¤ у справ≥, залишаЇ позовну за¤ву
без розгл¤ду або в≥дмовл¤Ї у задоволенн≥ адм≥н≥стративного позову
чи задовольн¤Ї позовн≥ вимоги у меншому розм≥р≥.

   2. ” випадках, встановлених частиною першою ц≥Їњ статт≥, суд,
ухвалюючи  нове судове р≥шенн¤, повинен зобов'¤зати позивача
повернути в≥дпов≥дачев≥ безп≥дставно  ст¤гнене  з  нього  за
скасованим судовим р≥шенн¤м або визначити ≥нший спос≥б ≥ пор¤док
зд≥йсненн¤ повороту виконанн¤.

   3. якщо питанн¤ про поворот виконанн¤ судового р≥шенн¤ не
було вир≥шене судом апел¤ц≥йноњ чи касац≥йноњ ≥нстанц≥њ, за¤ва
в≥дпов≥дача про поворот виконанн¤ розгл¤даЇтьс¤ адм≥н≥стративним
судом, у ¤кому знаходитьс¤ справа. «а¤ву про поворот виконанн¤
може бути подано прот¤гом одного року з дн¤ виникненн¤ п≥дстав дл¤
повороту виконанн¤.

   4. «а поданн¤ за¤ви про поворот виконанн¤ судовий зб≥р не
сплачуЇтьс¤.

   5. —уд розгл¤даЇ за¤ву про поворот виконанн¤ у судовому
зас≥данн≥ з пов≥домленн¤м ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥, ≥
постановл¤Ї ухвалу, ¤ку може бути оскаржено у загальному пор¤дку.
Ќеприбутт¤ у судове зас≥данн¤ ос≥б, ¤к≥ були належним чином
пов≥домлен≥ про дату, час ≥ м≥сце розгл¤ду справи, не перешкоджаЇ
судовому розгл¤ду.

   —татт¤ 266. ќсобливост≥ повороту виконанн¤ в
         окремих категор≥¤х адм≥н≥стративних справ

   1. ѕоворот виконанн¤ постанови про в≥дшкодуванн¤  шкоди,
завданоњ  суб'Їктом  владних  повноважень  кал≥цтвом,  ≥ншим
ушкодженн¤м здоров'¤ або смертю ф≥зичноњ особи, постанови про
присудженн¤  виплати пенс≥й чи ≥нших пер≥одичних платеж≥в з
ƒержавного бюджету ”крањни або позабюджетних державних фонд≥в, а
також постанови про присудженн¤ виплати зароб≥тноњ плати чи ≥ншого
грошового утриманн¤ у в≥дносинах публ≥чноњ служби допускаЇтьс¤,
¤кщо  скасована  постанова була обірунтована на пов≥домлених
позивачем зав≥домо неправдивих в≥домост¤х  або  поданих  ним
п≥дроблених документах.

   —татт¤ 267. —удовий контроль за виконанн¤м судових
         р≥шень в адм≥н≥стративних справах

   1. —уд, ¤кий ухвалив судове р≥шенн¤ в  адм≥н≥стративн≥й
справ≥, маЇ право зобов'¤зати суб'Їкта владних повноважень, не на
користь ¤кого ухвалене судове р≥шенн¤, подати у встановлений судом
строк зв≥т про виконанн¤ судового р≥шенн¤.

   2. «а насл≥дками розгл¤ду зв≥ту або у раз≥ його ненадходженн¤
у встановлений строк суд може постановити окрему ухвалу.

   3. —удовий контроль  за  виконанн¤м  судових  р≥шень  в
адм≥н≥стративних  справах  зд≥йснюЇтьс¤  також  у  пор¤дку,
встановленому статтею 181 цього  одексу.

              –озд≥л VI
         «ј’ќƒ» ѕ–ќ÷≈—”јЋ№Ќќ√ќ ѕ–»ћ”—”

   —татт¤ 268. ѕ≥дстави ≥ пор¤док застосуванн¤
         заход≥в процесуального примусу

   1. «аходами процесуального примусу Ї встановлен≥ цим  одексом
процесуальн≥ д≥њ, що застосовуютьс¤ судом до ос≥б, ¤к≥ порушують
встановлен≥ у суд≥  правила  або  протиправно  перешкоджають
зд≥йсненню адм≥н≥стративного судочинства.

   2. «аходи процесуального примусу застосовуютьс¤ судом негайно
п≥сл¤ вчиненн¤ порушенн¤ шл¤хом постановленн¤ ухвали.

   —татт¤ 269. ¬иди заход≥в процесуального примусу

   1. «аходами процесуального примусу Ї:

   1) попередженн¤;

   2) видаленн¤ ≥з залу судового зас≥данн¤;

   3) тимчасове вилученн¤ доказ≥в дл¤ досл≥дженн¤ судом;

   4) прив≥д.

   2. ƒо одн≥Їњ особи не може бути застосовано к≥лька заход≥в
процесуального примусу за одне й те саме порушенн¤.

   3. «астосуванн¤ до особи заход≥в процесуального примусу не
зв≥льн¤Ї њњ в≥д виконанн¤ обов'¤зк≥в, встановлених цим  одексом.

   —татт¤ 270. ѕопередженн¤ ≥ видаленн¤ ≥з залу
         судового зас≥данн¤

   1. ƒо учасник≥в адм≥н≥стративного процесу та ≥нших ос≥б,
присутн≥х у судовому зас≥данн≥, за порушенн¤ пор¤дку п≥д час
судового зас≥данн¤ або невиконанн¤ ними розпор¤джень головуючого
застосовуЇтьс¤ попередженн¤, а в раз≥ повторного вчиненн¤ таких
д≥й - видаленн¤ ≥з залу судового зас≥данн¤.

   2. ” раз≥ повторного вчиненн¤ перекладачем д≥й, визначених у
частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, суд оголошуЇ перерву ≥ надаЇ час дл¤
зам≥ни перекладача.

   —татт¤ 271. “имчасове вилученн¤ доказ≥в
         дл¤ досл≥дженн¤ судом

   1. ” раз≥ неподанн¤ без поважних причин письмових чи речових
доказ≥в,  що витребуван≥ судом, та непов≥домленн¤ причин њх
неподанн¤ суд може постановити ухвалу про тимчасове вилученн¤ цих
доказ≥в дл¤ досл≥дженн¤ судом.

   2. ¬ ухвал≥ про тимчасове вилученн¤ доказ≥в дл¤ досл≥дженн¤
судом зазначаютьс¤: ≥м'¤ (найменуванн¤) особи, в ¤коњ знаходитьс¤
доказ, њњ м≥сце проживанн¤ (перебуванн¤, знаходженн¤), назва або
опис письмового чи речового доказу, п≥дстави проведенн¤ його
тимчасового вилученн¤, кому доручаЇтьс¤ вилученн¤.

   3. ”хвала надсилаЇтьс¤ державному виконавцю дл¤ виконанн¤.

   —татт¤ 272. ѕрив≥д

   1. ƒо належно викликаних особи, особисту участь ¤коњ визнано
судом обов'¤зковою, св≥дка, ¤к≥ без поважних причин не прибули у
судове зас≥данн¤ або не пов≥домили причини неприбутт¤, може бути
застосовано прив≥д до суду через органи внутр≥шн≥х справ з
в≥дшкодуванн¤м у дох≥д держави витрат на його зд≥йсненн¤.

   2. ѕрив≥д  до  суду не застосовуЇтьс¤ до малол≥тн≥х та
неповнол≥тн≥х ос≥б, ваг≥тних ж≥нок, ≥нвал≥д≥в першоњ ≥ другоњ
груп,  ж≥нок,  ¤к≥  мають  д≥тей в≥ком до шести рок≥в або
д≥тей-≥нвал≥д≥в, а також ос≥б, ¤к≥ зг≥дно ≥з цим  одексом не
можуть бути допитан≥ ¤к св≥дки.

   3. ѕро прив≥д суд постановл¤Ї ухвалу, в ¤к≥й зазначаЇ ≥м'¤
ф≥зичноњ  особи,  ¤ка  п≥дл¤гаЇ  приводу,  м≥сце  проживанн¤
(перебуванн¤), роботи, служби чи навчанн¤, п≥дстави застосуванн¤
приводу, коли ≥ куди ц¤ особа повинна бути доставлена, ¤кому
органу внутр≥шн≥х справ доручаЇтьс¤ зд≥йсненн¤ приводу.

   4. ”хвала про прив≥д до суду передаЇтьс¤ дл¤ виконанн¤ до
органу внутр≥шн≥х справ за м≥сцем провадженн¤ у справ≥ або за
м≥сцем проживанн¤ (перебуванн¤), роботи, служби чи навчанн¤ особи,
¤ку належить привести.

   5. ”хвала про  прив≥д  до  суду  оголошуЇтьс¤  учаснику
адм≥н≥стративного процесу, до ¤кого застосовуЇтьс¤ прив≥д, особою,
¤ка њњ виконуЇ.

   6. ” раз≥ неможливост≥ зд≥йсненн¤ приводу особа, ¤ка виконуЇ
ухвалу про прив≥д до суду, через начальника органу внутр≥шн≥х
справ негайно повертаЇ њњ суду з письмовим по¤сненн¤м причин
невиконанн¤.

              –озд≥л VII
        ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ “ј ѕ≈–≈’≤ƒЌ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

   1. ÷ей  одекс набираЇ чинност≥ з 1 вересн¤ 2005 року за
вин¤тком, встановленим пунктом 2 цього розд≥лу.

   2. ѕоложенн¤ цього  одексу щодо зв≥льненн¤ особи в≥д оплати
правовоњ допомоги та забезпеченн¤ наданн¤ правовоњ допомоги, а
також частина трет¤ статт≥ 90 цього  одексу набирають чинност≥ з
моменту набранн¤ чинност≥ в≥дпов≥дним законом. ƒо цього часу
граничний  розм≥р  компенсац≥њ  витрат  на  правову допомогу
встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

   2-1. ƒо 1 с≥чн¤ 2008 року повне ф≥ксуванн¤ судового зас≥данн¤
за допомогою звукозаписувального техн≥чного засобу зд≥йснюЇтьс¤
судом т≥льки за вимогою особи, ¤ка бере участь у справ≥, або за
≥н≥ц≥ативою суду. ¬ ус≥х ≥нших випадках х≥д судового зас≥данн¤
ф≥ксуЇтьс¤ у протокол≥ судового зас≥данн¤, у ¤кому зазначаютьс¤:

   1) р≥к, м≥с¤ць, число ≥ м≥сце проведенн¤ судового зас≥данн¤;

   2) час початку судового зас≥данн¤;

   3) найменуванн¤  адм≥н≥стративного  суду,  ¤кий розгл¤даЇ
справу, пр≥звище та ≥н≥ц≥али судд≥ (судд≥в), секретар¤ судового
зас≥данн¤;

   4) справа, що розгл¤даЇтьс¤, ≥мена (найменуванн¤) стор≥н та
≥нших ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥;

   5) в≥домост≥ про присутн≥сть ос≥б, ¤к≥ беруть участь у
справ≥, експерт≥в, спец≥ал≥ст≥в, перекладач≥в, св≥дк≥в або про њх
в≥дсутн≥сть, причини в≥дсутност≥ та про врученн¤ њм пов≥сток;

   6) в≥домост≥ про роз'¤сненн¤ сторонам та ≥ншим особам, ¤к≥
беруть участь у справ≥, њхн≥х процесуальних прав та обов'¤зк≥в;

   7) ус≥ розпор¤дженн¤ головуючого та ухвали, постановлен≥ без
виходу до нарадчоњ к≥мнати, а також в≥домост≥ про проголошенн¤
ухвал, постановлених у нарадч≥й к≥мнат≥;

   8) основний зм≥ст за¤в ≥ клопотань стор≥н та ≥нших ос≥б, ¤к≥
беруть участь у справ≥, та ходу њх обговоренн¤;

   9) основний зм≥ст по¤снень ос≥б, ¤к≥ беруть участь у справ≥,
а  також  показанн¤ св≥дк≥в, усн≥ роз'¤сненн¤ та доповненн¤
експертами своњх висновк≥в; усн≥ роз'¤сненн¤ спец≥ал≥ст≥в;

   10) подан≥ в судовому зас≥данн≥ докази, х≥д досл≥дженн¤
доказ≥в, а у раз≥, ¤кщо докази не додаютьс¤ до справи, - номер,
дата та зм≥ст письмових доказ≥в, а також ознаки ≥ властивост≥
речових доказ≥в;

   11) зм≥ст судових дебат≥в;

   12) в≥домост≥  про  проголошенн¤  постанови,  ухвали  за
результатами розгл¤ду справи та роз'¤сненн¤ особам, ¤к≥ беруть
участь у справ≥, зм≥сту постанови, ухвали, пор¤дку ≥ строку њх
оскарженн¤, а також права та строк на ознайомленн¤ з протоколом
судового зас≥данн¤, поданн¤ на нього зауважень;

   13) час зак≥нченн¤ судового зас≥данн¤ у справ≥.

   ” протокол≥ судового зас≥данн¤ в≥дображаютьс¤ вс≥ ≥стотн≥
моменти розгл¤ду справи в т≥й посл≥довност≥, в ¤к≥й вони мали
м≥сце в судовому зас≥данн≥.

   ѕротокол складаЇтьс¤ секретарем судового зас≥данн¤. ѕротокол
повинен бути оформлений та п≥дписаний головуючим ≥ секретарем
судового зас≥данн¤ не п≥зн≥ше трьох дн≥в з дн¤ зак≥нченн¤ судового
зас≥данн¤. ” раз≥ необх≥дност≥ строк дл¤ оформленн¤ та п≥дписанн¤
протоколу може бути продовжено головуючим, але не б≥льше н≥ж на
дес¤ть дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ судового зас≥данн¤. ѕро п≥дписанн¤
протоколу пов≥домл¤ютьс¤ особи, ¤к≥ беруть участь у справ≥.

   ќсоби, ¤к≥ беруть участь у справ≥, мають право знайомитис¤ з
протоколом судового зас≥данн¤ ≥ прот¤гом трьох дн≥в п≥сл¤ њх
пов≥домленн¤ про п≥дписанн¤ протоколу або п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку
на п≥дписанн¤ протоколу подавати своњ письмов≥ зауваженн¤ щодо
неповноти або неправильност≥ протоколу.

   √оловуючий розгл¤даЇ зауваженн¤ до протоколу ≥ в раз≥ згоди з
ними посв≥дчуЇ њх правильн≥сть. ” раз≥ незгоди головуючого ≥з
поданими зауваженн¤ми вони розгл¤даютьс¤ судом з пов≥домленн¤м
ос≥б, ¤к≥ брали участь у справ≥, про дату, час ≥ м≥сце проведенн¤
судового зас≥данн¤.

   –озгл¤нувши зауваженн¤,  суд  постановл¤Ї  ухвалу,  ¤кою
посв≥дчуЇ правильн≥сть зауважень або в≥дхил¤Ї њх. ” раз≥ пропуску
строку поданн¤ зауважень ≥ в≥дсутност≥ п≥дстав дл¤ його поновленн¤
суд залишаЇ њх без розгл¤ду.

   «ауваженн¤ повинн≥ бути розгл¤нут≥ не п≥зн≥ше п'¤ти дн≥в з
дн¤ њх надходженн¤ до суду.

   «ауваженн¤ приЇднуютьс¤ до справи, в тому числ≥, ¤кщо њх не
було розгл¤нуто у зв'¤зку з вибутт¤м головуючого.
( –озд≥л VII доповнено пунктом 2-1 зг≥дно ≥з «аконом N 2875-IV
( 2875-15 ) в≥д 08.09.2005 )

   3. ƒо набранн¤ чинност≥ законом, ¤кий регулюЇ пор¤док сплати
≥ розм≥ри судового збору:

   1) судовий зб≥р при зверненн≥ до адм≥н≥стративного суду
сплачуЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому законодавством дл¤ державного
мита;

   2) розм≥р судового збору визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до п≥дпункту
"б" пункту 1 статт≥ 3 ƒекрету  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни "ѕро
державне мито" ( 7-93 ), кр≥м випадк≥в, встановлених п≥дпунктом 3
цього пункту;

   3) розм≥р судового збору щодо майнових вимог про ст¤гненн¤
грошових кошт≥в становить один в≥дсоток в≥д розм≥ру таких вимог,
але не б≥льше 1700 гривень.

   4. ќкружний адм≥н≥стративний суд починаЇ свою д≥¤льн≥сть
п≥сл¤ призначенн¤ (обранн¤) до його складу не менше трьох судд≥в ≥
за на¤вност≥ облаштованого прим≥щенн¤.

   јпел¤ц≥йний адм≥н≥стративний  суд починаЇ свою д≥¤льн≥сть
п≥сл¤ призначенн¤ (обранн¤) до його складу не менше семи судд≥в ≥
за на¤вност≥ облаштованого прим≥щенн¤, але не п≥зн≥ше 1 вересн¤
2006 року.

   ѕро початок д≥¤льност≥ кожного окружного та апел¤ц≥йного
адм≥н≥стративних  суд≥в ƒержавна судова адм≥н≥страц≥¤ ”крањни
пов≥домл¤Ї через загальнодержавн≥ та в≥дпов≥дн≥ м≥сцев≥ оф≥ц≥йн≥
друкован≥ виданн¤.
( ѕункт 4 розд≥лу VII в редакц≥њ «акону N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д
06.10.2005 )

   5. ƒо  початку  д≥¤льност≥  окружних  та  апел¤ц≥йних
адм≥н≥стративних суд≥в п≥дсудн≥ њм справи вир≥шують у перш≥й та
апел¤ц≥йн≥й ≥нстанц≥¤х в≥дпов≥дн≥ м≥сцев≥ та апел¤ц≥йн≥ загальн≥
суди за правилами  одексу адм≥н≥стративного судочинства ”крањни. ”
м≥сцевих  та  апел¤ц≥йних  загальних  судах  запроваджуЇтьс¤
спец≥ал≥зац≥¤ судд≥в з розгл¤ду адм≥н≥стративних справ.

   ѕ≥сл¤ початку д≥¤льност≥ окружного адм≥н≥стративного суду
адм≥н≥стративн≥ позови, подан≥ до в≥дпов≥дних м≥сцевих загальних
суд≥в у справах, що п≥дсудн≥ окружному адм≥н≥стративному суду,
передаютьс¤ цими судами до окружного адм≥н≥стративного суду, ¤кщо
провадженн¤ у справ≥ ще не в≥дкрито.

   ѕ≥сл¤ початку д≥¤льност≥ апел¤ц≥йного адм≥н≥стративного суду
апел¤ц≥йн≥  скарги  в  адм≥н≥стративних  справах,  подан≥ до
в≥дпов≥дних апел¤ц≥йних загальних суд≥в, передаютьс¤ цими судами
до  апел¤ц≥йного  адм≥н≥стративного  суду,  ¤кщо  апел¤ц≥йне
провадженн¤ у справ≥ ще не в≥дкрито.

   јдм≥н≥стративн≥ справи, провадженн¤ в ¤ких було в≥дкрито
м≥сцевими та апел¤ц≥йними загальними судами до початку д≥¤льност≥
в≥дпов≥дного адм≥н≥стративного суду, розгл¤даютьс¤ ≥ вир≥шуютьс¤
цими судами.
( ѕункт 5 розд≥лу VII в редакц≥њ «акону N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д
06.10.2005 )

   6. ƒо  початку  д≥¤льност≥  окружних  та  апел¤ц≥йних
адм≥н≥стративних  суд≥в  адм≥н≥стративн≥  справи,  п≥дв≥домч≥
господарським судам в≥дпов≥дно до √осподарського процесуального
кодексу ”крањни 1991 року ( 1798-12 ), вир≥шують у перш≥й та
апел¤ц≥йн≥й  ≥нстанц≥¤х  в≥дпов≥дн≥  м≥сцев≥  та  апел¤ц≥йн≥
господарськ≥  суди  за  правилами   одексу  адм≥н≥стративного
судочинства ”крањни.

    асац≥йний перегл¤д р≥шень за такими справами зд≥йснюЇ ¬ищий
адм≥н≥стративний   суд   ”крањни  за  правилами   одексу
адм≥н≥стративного судочинства ”крањни.

   ѕ≥сл¤ початку д≥¤льност≥ окружного адм≥н≥стративного суду
адм≥н≥стративн≥  позови,  подан≥  до  в≥дпов≥дних  м≥сцевих
господарських  суд≥в  у  справах,  що  п≥дсудн≥  окружному
адм≥н≥стративному суду, передаютьс¤ цими судами до окружного
адм≥н≥стративного суду, ¤кщо провадженн¤ у справ≥ ще не в≥дкрито.

   ѕ≥сл¤ початку д≥¤льност≥ апел¤ц≥йного адм≥н≥стративного суду
апел¤ц≥йн≥ скарги  в  адм≥н≥стративних  справах,  подан≥  до
в≥дпов≥дних апел¤ц≥йних господарських суд≥в, передаютьс¤ цими
судами до апел¤ц≥йного адм≥н≥стративного суду, ¤кщо апел¤ц≥йне
провадженн¤ у справ≥ ще не в≥дкрито.

   јдм≥н≥стративн≥ справи, провадженн¤ в ¤ких було в≥дкрито
м≥сцевими та апел¤ц≥йними господарськими судами  до  початку
д≥¤льност≥ в≥дпов≥дного адм≥н≥стративного суду, розгл¤даютьс¤ ≥
вир≥шуютьс¤ цими судами в≥дпов≥дно до абзацу першого цього пункту.

   ѕерегл¤д судових р≥шень, зазначених в абзац≥ першому цього
пункту, за вин¤тковими обставинами зд≥йснюЇтьс¤ за правилами
 одексу адм≥н≥стративного судочинства ”крањни.
( ѕункт 6 розд≥лу VII в редакц≥њ «акону N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д
06.10.2005 )

   7. ѕ≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим  одексом за¤ви ≥ скарги у
справах, що виникають з адм≥н≥стративно-правових в≥дносин, за¤ви у
справах щодо в≥дмови органу державноњ реЇстрац≥њ акт≥в цив≥льного
стану внести виправленн¤ в актовий запис цив≥льного стану (глави
29-32 ≥ 36 ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни 1963 року
( 1502-06 ), позовн≥ за¤ви у господарських справах, що в≥днесен≥
цим  одексом до адм≥н≥стративноњ юрисдикц≥њ, а також апел¤ц≥йн≥,
касац≥йн≥ скарги (поданн¤), за¤ви (поданн¤) про перегл¤д судових
р≥шень у зв'¤зку з новови¤вленими та вин¤тковими обставинами у
таких справах, подан≥ ≥ не розгл¤нут≥ до набранн¤ чинност≥
 одексом адм≥н≥стративного судочинства ”крањни, розгл¤даютьс¤ в
пор¤дку, встановленому цим  одексом. ( јбзац перший пункту 7
розд≥лу  VII в редакц≥њ «акону N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д
06.10.2005 )

   “ак≥ за¤ви чи скарги (поданн¤) не можуть бути залишен≥ без
руху або повернут≥ у пор¤дку, встановленому цим  одексом, ¤кщо
вони подан≥ з додержанн¤м в≥дпов≥дних вимог ≥ правил п≥дсудност≥,
встановлених ÷ив≥льним процесуальним кодексом ”крањни 1963 року
( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) або √осподарським процесуальним
кодексом ”крањни 1991 року ( 1798-12 ).

   ѕ≥дставою дл¤ скасуванн¤ чи зм≥ни судових р≥шень за за¤вами
про перегл¤д судових р≥шень у зв'¤зку з вин¤тковими обставинами,
поданими  до  набранн¤  чинност≥   одексом  адм≥н≥стративного
судочинства ”крањни, кр≥м п≥дстав, встановлених цим  одексом, може
бути також ви¤влене п≥сл¤ касац≥йного розгл¤ду справи застосуванн¤
положенн¤ закону  всупереч  нормам    онституц≥њ   ”крањни
( 254к/96-¬– ).

   ѕ≥дставою дл¤ скасуванн¤ чи зм≥ни постанов або ухвал ¬ищого
господарського суду ”крањни, оскаржених у касац≥йному пор¤дку до
¬ерховного  —уду  ”крањни  до  набранн¤  чинност≥   одексом
адм≥н≥стративного судочинства ”крањни, кр≥м п≥дстав, встановлених
цим  одексом, можуть бути також застосуванн¤ ¬ищим господарським
судом ”крањни закону чи ≥ншого нормативно-правового акта, що
суперечить  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ); нев≥дпов≥дн≥сть
постанов та ухвал ¬ищого господарського суду ”крањни р≥шенн¤м
¬ерховного —уду ”крањни; нев≥дпов≥дн≥сть постанов та ухвал ¬ищого
господарського суду ”крањни м≥жнародним договорам, згода  на
обов'¤зков≥сть ¤ких надана ¬ерховною –адою ”крањни.

   8. ѕ≥сл¤  набранн¤  чинност≥   одексом  адм≥н≥стративного
судочинства ”крањни в≥йськов≥ суди завершують розгл¤д за¤в ≥
скарг, ¤к≥ подан≥ ≥ не розгл¤нут≥ до набранн¤ чинност≥ цим
 одексом у справах, що визначен≥ статтею 17 цього  одексу.

   9. ѕ≥сл¤  набранн¤  чинност≥   одексом  адм≥н≥стративного
судочинства ”крањни судов≥ р≥шенн¤, що ухвален≥ в перш≥й ≥нстанц≥њ
до набранн¤ чинност≥ цим  одексом ≥ не набрали законноњ сили,
можуть бути оскаржен≥ в апел¤ц≥йному пор¤дку за правилами цього
 одексу без поданн¤ за¤ви про апел¤ц≥йне оскарженн¤, ¤кщо строк
апел¤ц≥йного оскарженн¤ в≥дпов≥дно до ÷ив≥льного процесуального
кодексу ”крањни 1963 року ( 1501-06, 1502-06, 1503-06 ) або
√осподарського процесуального  кодексу  ”крањни  1991  року
( 1798-12 ) не зак≥нчивс¤.

   Ќеоскаржен≥ судов≥ р≥шенн¤, ухвален≥ в перш≥й ≥нстанц≥њ до
набранн¤ чинност≥  одексом адм≥н≥стративного судочинства ”крањни,
набирають законноњ сили в пор¤дку,  встановленому  ÷ив≥льним
процесуальним кодексом ”крањни 1963 року ( 1501-06, 1502-06,
1503-06 ) або √осподарським  процесуальним  кодексом  ”крањни
1991 року ( 1798-12 ).

   10.  асац≥йн≥ скарги (поданн¤) на р≥шенн¤ загальних суд≥в у
справах, визначених пунктом 7 цього розд≥лу, що подан≥ до набранн¤
чинност≥ цим  одексом ≥ не розгл¤нут≥ ¬ерховним —удом ”крањни,
передаютьс¤ дл¤ вир≥шенн¤ до ¬ищого  адм≥н≥стративного  суду
”крањни.

    асац≥йн≥ скарги (поданн¤) на р≥шенн¤ господарських суд≥в, у
справах, визначених пунктом 7 цього розд≥лу, що подан≥ до набранн¤
чинност≥ цим  одексом ≥ не розгл¤нут≥ ¬ищим господарським судом
”крањни, передаютьс¤ дл¤ вир≥шенн¤ до ¬ищого адм≥н≥стративного
суду ”крањни. ( ѕункт 10 розд≥лу VII доповнено абзацом зг≥дно ≥з
«аконом N 2953-IV ( 2953-15 ) в≥д 06.10.2005 )

   11. ѕ≥сл¤  набранн¤  чинност≥   одексом адм≥н≥стративного
судочинства ”крањни розгл¤д справ щодо правов≥дносин, пов'¤заних з
виборчим процесом чи процесом референдуму, зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку,
встановленому цим  одексом.

   12. ¬нести зм≥ни до таких законодавчих акт≥в ”крањни:

   1) у пунктах 1 ≥ 9 розд≥лу XI "ѕрик≥нцев≥ та перех≥дн≥
положенн¤" ÷ив≥льного процесуального кодексу ”крањни ( 1618-15 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., NN 40-42, ст. 492)
слова "јдм≥н≥стративним процесуальним кодексом ”крањни" зам≥нити
словами " одексом адм≥н≥стративного судочинства ”крањни";

   2) частину п'¤ту статт≥ 32 «акону ”крањни "ѕро правовий
статус ≥ноземц≥в та ос≥б без громад¤нства" ( 3929-12 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 1994 р., N 23, ст. 161; 2001 р., N 13,
ст. 66; 2003 р., N 16, ст. 117) викласти у так≥й редакц≥њ:

   "ќрган внутр≥шн≥х справ чи орган охорони державного кордону
можуть затримати ≥ примусово видворити з ”крањни ≥ноземц¤ або
особу  без  громад¤нства  т≥льки  на  п≥дстав≥  постанови
адм≥н≥стративного суду. “ака постанова приймаЇтьс¤ судом  за
зверненн¤м органу внутр≥шн≥х справ, органу охорони державного
кордону або —лужби безпеки ”крањни, ¤кщо ≥ноземець або особа без
громад¤нства ухил¤ютьс¤ в≥д вињзду п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про
видворенн¤ або Ї обірунтован≥ п≥дстави вважати, що вони будуть
ухил¤тис¤ в≥д вињзду";

   3) у «акон≥ ”крањни "ѕро судоустр≥й ”крањни" ( 3018-14 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2002 р., N 27-28, ст. 180):

   а) у статт≥ 22:

   у частин≥ друг≥й слова "крим≥нальн≥ та цив≥льн≥ справи"
зам≥нити  словами  "цив≥льн≥,  адм≥н≥стративн≥ та крим≥нальн≥
справи";

   у частин≥ четверт≥й слова "та м≥сцевого самовр¤дуванн¤" ≥
"кр≥м  справ адм≥н≥стративноњ юрисдикц≥њ у сфер≥ в≥йськового
управл≥нн¤, розгл¤д ¤ких зд≥йснюють в≥йськов≥ суди" виключити;

   б) абзац перший п≥дпункту 16 пункту 3 розд≥лу VII "ѕрик≥нцев≥
та перех≥дн≥ положенн¤" виключити;

   4) пункт 3 розд≥лу XIII "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону ”крањни
"ѕро вибори народних депутат≥в ”крањни" ( 1665-15 ) (¬≥домост≥
¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 27-28, ст. 366) викласти у
так≥й редакц≥њ:

   "3. « дн¤ набранн¤ чинност≥   одексом  адм≥н≥стративного
судочинства  ”крањни  оскарженн¤  до  суд≥в  р≥шень, д≥й чи
безд≥¤льност≥, що стосуютьс¤ вибор≥в, ≥ розгл¤д судом в≥дпов≥дних
справ  зд≥йснюЇтьс¤  в  пор¤дку,  встановленому   одексом
адм≥н≥стративного судочинства ”крањни";

   5) пункт 5 розд≥лу XIV "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону ”крањни
"ѕро вибори депутат≥в ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим,
м≥сцевих рад та с≥льських, селищних, м≥ських гол≥в" ( 1667-15 )
(¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 30-31, ст. 382)
викласти у так≥й редакц≥њ:

   "5. « дн¤ набранн¤ чинност≥   одексом  адм≥н≥стративного
судочинства  ”крањни  оскарженн¤  до  суд≥в  р≥шень, д≥й чи
безд≥¤льност≥, що стосуютьс¤ вибор≥в, ≥ розгл¤д судом в≥дпов≥дних
справ  зд≥йснюютьс¤  в  пор¤дку,  встановленому   одексом
адм≥н≥стративного судочинства ”крањни";

   6) у «акон≥ ”крањни "ѕро  ÷ентральну  виборчу  ком≥с≥ю"
( 1932-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 36,
ст. 448):

   а) у пункт≥ 13 статт≥ 18 слова "¬ерховного —уду ”крањни"
зам≥нити словами "¬ищого адм≥н≥стративного суду ”крањни";

   б) пункт 4 –озд≥лу VII "ѕрик≥нцев≥ та перех≥дн≥ положенн¤"
виключити.

   13. «акони ”крањни та ≥нш≥ нормативно-правов≥  акти  до
приведенн¤ њх у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом д≥ють у частин≥, що
не суперечить цьому  одексу.

   14.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в з дн¤
опубл≥куванн¤ цього  одексу:

   п≥дготувати та подати на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни
пропозиц≥њ щодо  приведенн¤  законодавчих  акт≥в  ”крањни  у
в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом;

   прийн¤ти акти, що випливають ≥з цього  одексу, привести у
в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом своњ нормативно-правов≥ акти.


 ѕрезидент ”крањни                    ¬.ёў≈Ќ ќ

 м.  ињв, 6 липн¤ 2005 року
     N 2747-IV

ѕублiкацiњ документа:
•  ”р¤довий кур'Їр вiд 17.08.2005 - є 153, (єє 153-154)
•  √олос ”крањни вiд 23.08.2005 - є 158
•  ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни вiд 26.08.2005 - 2005 р., є 32, стор. 11, статт¤ 1918
•  ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни вiд 09.09.2005 - 2005 р., є 35, (єє 35-36, 37), стор. 1358, статт¤ 446

—торiнка "«аконодавство ”крањни" сайту ¬ерховноњ –ади © 2005 [ друкувати ]
Используются технологии uCoz