¬ерховна –ада ”крањни  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни;  ѕостанова  вiд 17.07.1992  є 393 «аконодавство ”крањни
ƒокумент 393-92-п, редакцi¤ вiд 01.01.2005  >>
ѕошук ѕошук слiв на сторiнцi
—торiнки:  [ 1 ]


              
√ерб ”крањни
           јЅ≤Ќ≈“ ћ≤Ќ≤—“–≤¬ ” –јѓЌ»

            ѕ ќ — “ ј Ќ ќ ¬ ј
          в≥д 17 липн¤ 1992 р. N 393
                 ињв
              

    ѕро пор¤док обчисленн¤ вислуги рок≥в, призначенн¤
      та виплати пенс≥й ≥ грошовоњ допомоги особам
      оф≥церського складу, прапорщикам, м≥чманам,
      в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та
       в≥йськовоњ служби за контрактом, особам
       начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в
       внутр≥шн≥х справ та членам њхн≥х с≥мей
 
     ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ
      N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93
      N 347 ( 347-94-п ) в≥д 03.06.94
      N 353 ( 353-95-п ) в≥д 22.05.95 
      N 463 ( 463-95-п ) в≥д 28.06.95 

   ( «м≥ни в текст не внесен≥. ƒодатково див. ѕостанову  ћ
    N 1009 ( 1009-95-п ) в≥д 18.12.95 )

      ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ
      N 967 ( 967-97-п ) в≥д 03.09.97 ) 

  ( „инн≥сть ѕостанови поширено на ос≥б начальницького складу
   податковоњ м≥л≥ц≥њ зг≥дно з  ѕостановою  ћ  N 1716
   ( 1716-98-п ) в≥д 30.10.98 )

     ( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановами  ћ
      N 1883 ( 1883-98-п ) в≥д 27.11.98 
      N 589 ( 589-99-п ) в≥д 14.04.99 
      N  12 ( 12-2000-п ) в≥д 08.01.2000
      N 299 ( 299-2000-п ) в≥д 14.02.2000 
                    з ”казом ѕрезидента
      N 463/2001 ( 463/2001 ) в≥д 23.06.2001 
                       ѕостановами  ћ
      N 863 ( 863-2001-п ) в≥д 26.07.2001 
      N 1497 ( 1497-2001-п ) в≥д 16.11.2001 
      N 1402 ( 1402-2003-п ) в≥д 04.09.2003 
      N 1803 ( 1803-2003-п ) в≥д 20.11.2003 - набуваЇ
                 чинност≥ з 01.01.2004 року
      N 1525 ( 1525-2004-п ) в≥д 17.11.2004 )

 ( ѕро поширенн¤ д≥њ ѕостанови на ос≥б начальницького ≥
  р¤дового складу державноњ пожежноњ охорони додатково див.
  ѕостанову  ћ N 1555 ( 1555-2004-п ) в≥д 17.11.2004 )

   ( ” текст≥ ѕостанови слова "в≥йськ внутр≥шньоњ та
    конвойноњ охорони" у вс≥х  в≥дм≥нках зам≥нено
    словами "внутр≥шн≥х в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
    справ ”крањни" у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках зг≥дно з
    ѕостановою  ћ N 967 ( 967-97-п ) в≥д 03.09.97 )

 ( ” текст≥ ѕостанови слова "ѕрикордонн≥ в≥йська" та "ƒержавний
  ком≥тет  у справах охорони державного кордону" в ус≥х 
  в≥дм≥нках зам≥нено в≥дпов≥дно словами "ƒержавна прикордонна
  служба" та "јдм≥н≥страц≥¤ ƒержавноњ прикордонноњ служби" у 
  в≥дпов≥дному  в≥дм≥нку  зг≥дно  з ѕостановою  ћ N 1402 
  ( 1402-2003-п ) в≥д 04.09.2003 )   ¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤
в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ" ( 2262-12 ) ≥ постанови ¬ерховноњ –ади
”крањни про пор¤док введенн¤ в д≥ю цього «акону ( 2263-12 )
 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни п о с т а н о в л ¤ Ї:

   1. ”становити, що дл¤ призначенн¤ пенс≥й за вислугу рок≥в
в≥дпов≥дно до «акону ”крањни  "ѕро  пенс≥йне  забезпеченн¤
в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ" ( 2262-12 ) особам оф≥церського складу,
прапорщикам, м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та
в≥йськовоњ служби за контрактом, особам начальницького ≥ р¤дового
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ до вислуги рок≥в зараховуютьс¤:
   в≥йськова служба в «бройних —илах, ƒержавн≥й прикордонн≥й
служб≥,  Ќац≥ональн≥й  гвард≥њ, ”правл≥нн≥ державноњ охорони,
÷ив≥льн≥й  оборон≥  ”крањни та ≥нших в≥йськових формуванн¤х,
створених ¬ерховною –адою ”крањни, —лужб≥ безпеки ”крањни;
   служба в органах внутр≥шн≥х справ ”крањни на  посадах
начальницького ≥ р¤дового складу з дн¤ призначенн¤ на в≥дпов≥дну
посаду;
   служба ¤к в≥йськових буд≥вельник≥в у в≥йськово-буд≥вельних
загонах  (частинах);
   час перебуванн¤ на практичн≥й льотн≥й п≥дготовц≥ призваних на
в≥йськову службу ос≥б, ¤к≥ навчалис¤ на оф≥цер≥в запасу льотного
складу у навчальних орган≥зац≥¤х “овариства спри¤нн¤ оборон≥
”крањни;
   час  роботи в –адах народних депутат≥в та њх органах,
центральних ≥ м≥сцевих органах державноњ виконавчоњ влади ≥з
залишенн¤м на в≥йськов≥й служб≥ або на служб≥ в органах внутр≥шн≥х
справ;
   час перебуванн¤ п≥д вартою, час в≥дбутт¤ покаранн¤ в м≥сц¤х
позбавленн¤ вол≥ та висилки в≥йськовослужбовц≥в, безп≥дставно
прит¤гнутих до крим≥нальноњ  в≥дпов≥дальност≥,  безп≥дставно
репресованих ≥  надал≥ реаб≥л≥тованих;
   час роботи в органах прокуратури ≥ суду ос≥б, ¤к≥ працювали
на посадах судд≥в, прокурор≥в, сл≥дчих ≥ перебувають на служб≥ в
органах внутр≥шн≥х справ на посадах  начальницького  складу,
в≥йськов≥й служб≥ в органах ≥ в≥йськових формуванн¤х —лужби
безпеки; ( јбзац восьмий пункту 1 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 747
( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )
   д≥йсна в≥йськова  служба  у  –ад¤нськ≥й  јрм≥њ  та
¬≥йськово-ћорському ‘лот≥, прикордонних, внутр≥шн≥х, зал≥зничних
в≥йськах, в органах державноњ безпеки та ≥нших  в≥йськових
формуванн¤х колишнього —–—–, а також служба в органах внутр≥шн≥х
справ колишнього —–—– та ≥нш≥ види служби ≥ пер≥оди роботи, ¤к≥
в≥дпов≥дно до законодавства колишнього —–—– зараховувалис¤ до
вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥й в≥йськовослужбовц¤м, а також
особам начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ.
¬ислуга рок≥в (у тому числ≥ на п≥льгових умовах) у цьому випадку
обчислюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому законодавством колишнього
—–—–, ¤кщо ц≥Їю постановою не передбачено б≥льш п≥льгових умов
зарахуванн¤ до вислуги рок≥в часу служби дл¤ призначенн¤ пенс≥й
в≥йськовослужбовц¤м та особам начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в  внутр≥шн≥х справ;
   в≥йськова служба у «бройних —илах, органах безпеки держав -
учасниць —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав та ≥нших в≥йськових
формуванн¤х, створених законодавчими органами  цих  держав,
ќб'Їднаних «бройних —илах —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав. ¬ислуга
рок≥в (у тому числ≥ на п≥льгових умовах) у цьому  випадку
обчислюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому законодавством держав -
учасниць —п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав, на територ≥њ  ¤ких
в≥йськовослужбовц≥ проходили службу, ¤кщо ≥нше не встановлено
в≥дпов≥дними м≥жнародними угодами;
   служба в органах внутр≥шн≥х справ держав  -  учасниць
—п≥вдружност≥ Ќезалежних ƒержав, за ¤ку вислуга рок≥в обчислюЇтьс¤
у пор¤дку, встановленому в≥дпов≥дними м≥жнародними угодами;
   час роботи в державних органах у раз≥ переходу на службу в
органи внутр≥шн≥х справ на посади начальницького складу, на
в≥йськову службу в органи ≥ в≥йськов≥ формуванн¤ —лужби безпеки за
направленн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ади ћ≥н≥стр≥в –еспубл≥ки
 рим, ѕредставника ѕрезидента ”крањни в област≥, м≥стах  иЇв≥ та
—евастопол≥ зг≥дно з перел≥ками посад ≥ на умовах, затверджуваних
в≥дпов≥дно  ћ≥н≥стерством  внутр≥шн≥х  справ  ≥  ÷ентральним
управл≥нн¤м —лужби безпеки; ( ѕункт 1 доповнено абзацом 12 зг≥дно
з ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )
   час перебуванн¤ на посадах службовц≥в у виправно-трудових
установах, сл≥дчих ≥зол¤торах, л≥кувально-трудових проф≥лактор≥¤х,
≥нспекц≥¤х виправних роб≥т ≥ невоЇн≥зованоњ профес≥йно-пожежноњ
охорони, що в подальшому були переведен≥ в категор≥ю,  ¤ка
зам≥щуЇтьс¤ р¤довим ≥ начальницьким складом орган≥в внутр≥шн≥х
справ за перел≥ком посад ≥ на умовах, затверджуваних ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х справ. ( ѕункт 1 доповнено абзацом 13 зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )

   2. ƒо вислуги рок≥в особам оф≥церського складу «бройних —ил,
ƒержавноњ  прикордонноњ служби, ”правл≥нн¤ державноњ охорони,
÷ив≥льноњ оборони ”крањни та ≥нших в≥йськових формувань, створених
¬ерховною –адою ”крањни, —лужби безпеки ”крањни, а також особам
середнього,  старшого ≥ вищого начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ ”крањни при призначенн≥ пенс≥й зг≥дно з пунктом
"а"  статт≥  12  закону  ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤
в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ" ( 2262-12 ) додатково зараховуЇтьс¤ час
њхнього  навчанн¤  (у тому числ≥ заочно) у цив≥льних вищих
навчальних закладах, а також у ≥нших навчальних закладах, п≥сл¤
зак≥нченн¤ ¤ких присвоюЇтьс¤ оф≥церське званн¤, до вступу на
в≥йськову службу або призначенн¤ на в≥дпов≥дну посаду в межах до
п'¤ти рок≥в ≥з розрахунку - один р≥к за ш≥сть м≥с¤ц≥в. ( ѕункт 2
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п )
в≥д 26.07.2001 )
 
   3. ƒо вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥й особам, зазначеним
в абзац≥ першому пункту 1 ц≥Їњ постанови, зараховуЇтьс¤ на
п≥льгових умовах:

   а) один м≥с¤ць служби за три м≥с¤ц≥:
   участь у бойових д≥¤х у воЇнний час;
   час перебуванн¤ п≥д вартою, час в≥дбутт¤ покаранн¤ в м≥сц¤х
позбавленн¤ вол≥ та висилки в≥йськовослужбовц≥в, безп≥дставно
прит¤гнутих до крим≥нальноњ  в≥дпов≥дальност≥,  безп≥дставно
репресованих ≥ надал≥ реаб≥л≥тованих;
   час виконанн¤ роб≥т, пов'¤заних з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в
авар≥њ на „орнобильськ≥й ј≈—, до 1 с≥чн¤ 1988 року;
   таЇмно;
( ўодо зм≥н додатково див. ѕостанову  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д
19.09.93 - таЇмно )

   б) один м≥с¤ць служби за два м≥с¤ц≥:
   у з'Їднанн¤х, частинах ≥ п≥дрозд≥лах, що беруть участь у
п≥дтриманн≥ режиму надзвичайного стану;
   на льотн≥й робот≥ у реактивн≥й та турбогвинтов≥й ав≥ац≥њ - на
умовах,  що  визначаютьс¤  в≥дпов≥дно  ћ≥н≥стерством оборони,
ћ≥н≥стерством  внутр≥шн≥х  справ  та јдм≥н≥страц≥Їю ƒержавноњ
прикордонноњ служби ”крањни; ( јбзац трет≥й п≥дпункту "б" пункту 3
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п )
в≥д 26.07.2001 )
   на атомних п≥дводних крейсерах, атомних п≥дводних човнах,
дизельних п≥дводних човнах, обладнаних допом≥жними  атомними
енергетичними установками, ≥ п≥дводних човнах ≥з спец≥альними
енергетичними установками - за  умовами,  що  визначаютьс¤
ћ≥н≥стерством оборони ”крањни, ÷ентральним управл≥нн¤м —лужби
безпеки; ( јбзац четвертий п≥дпункту "б" пункту 3 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )
   на посадах водолаз≥в, ¤к≥ виконують роботу в умовах тривалого
перебуванн¤ п≥д п≥двищеним тиском п≥д водою або у барокамерах, на
умовах, що визначаютьс¤ в≥дпов≥дно ћ≥н≥стерством оборони  та
јдм≥н≥страц≥Їю ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни;
   час служби у лепрозорних ≥ протичумних в≥дд≥ленн¤х в≥йськових
госп≥тал≥в, у в≥дд≥ленн¤х в≥йськових госп≥тал≥в по л≥куванню ос≥б,
заражених в≥русом ≥мунодеф≥циту людини або хворих на —Ќ≤ƒ, у
в≥дд≥ленн¤х анестез≥олог≥њ та реан≥мац≥њ в≥йськових госп≥тал≥в, у
судово-медичних  установах ≥ патологоанатом≥чних лаборатор≥¤х;
( јбзац шостий п≥дпункту "б" пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно
з ѕостановами  ћ N 1883 ( 1883-98-п ) в≥д 27.11.98, N 299
( 299-2000-п ) в≥д 14.02.2000 )
   таЇмно;
( ўодо зм≥н додатково див. ѕостанову  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д
19.09.93 - таЇмно )

   в) один м≥с¤ць служби за п≥втора м≥с¤ц¤:
   на льотн≥й робот≥ в ав≥ац≥њ (за вин¤тком вид≥в ав≥ац≥њ,
зазначених  у п≥дпункт≥ "б" цього пункту) - на умовах, що
визначаютьс¤  в≥дпов≥дно  ћ≥н≥стерством оборони, ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х справ та јдм≥н≥страц≥Їю ƒержавноњ прикордонноњ служби
”крањни; ( јбзац другий п≥дпункту "в" пункту 3 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п ) в≥д
26.07.2001 )
   на атомних надводних корабл¤х - ≥з строк≥в, установлених
ћ≥н≥стерством оборони ”крањни, ÷ентральним управл≥нн¤м —лужби
безпеки; ( јбзац трет≥й п≥дпункту "в" пункту 3 ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )

   на п≥дводних човнах (кр≥м зазначених у п≥дпункт≥ "б" цього
пункту) в пер≥од перебуванн¤ њх у строю;

   на м≥нних тральщиках п≥д час траленн¤ бойових м≥н;
   
   в управл≥нн¤х з'Їднань п≥дводних човн≥в, що перебувають у
строю, ≥ з'Їднань м≥нних тральщик≥в п≥д час траленн¤ бойових м≥н
на умовах, визначених ћ≥н≥стерством оборони ”крањни;

   на посадах водолаз≥в ус≥х найменувань ≥ спец≥альностей (кр≥м
водолаз≥в, зазначених у п≥дпункт≥ "б" цього пункту);

   на  посадах,  де  виконанн¤  обов'¤зк≥в  пов'¤зане  з
систематичними стрибками з парашутом, при виконанн≥ р≥чних норм,
що визначаютьс¤ в≥дпов≥дно ћ≥н≥стерством оборони, ÷ентральним
управл≥нн¤м —лужби безпеки, ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ та
јдм≥н≥страц≥Їю ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни; ( јбзац
восьмий п≥дпункту "в" пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п ) в≥д 26.07.2001 )

   у п≥дрозд≥лах внутр≥шн≥х в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
з охорони дипломатичних ≥ консульських представництв ≥ноземних
держав,  у  п≥дрозд≥лах  ”правл≥нн¤  державноњ  охорони,  що
визначаютьс¤ в установленому пор¤дку, а також у п≥дрозд≥лах
спец≥ального  призначенн¤  —лужби  безпеки, установ виконанн¤
покарань орган≥в внутр≥шн≥х справ, у частинах ≥ п≥дрозд≥лах
спец≥ального призначенн¤ внутр≥шн≥х в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни та у п≥дрозд≥лах м≥л≥ц≥њ особливого призначенн¤ за
ѕерел≥ком посад ≥ умовами, що визначаютьс¤ кер≥вниками в≥дпов≥дних
м≥н≥стерств ≥ в≥домств; ( јбзац дев'¤тий п≥дпункту "в" пункту 3 ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д
19.09.93, в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 353 ( 353-95-п ) в≥д 22.05.95,
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п )
в≥д 26.07.2001 )

   на заставах, постах, у комендатурах, в≥дд≥ленн¤х   ѕѕ,
маневрових групах з≥ зм≥нними заставами, на корабл¤х ≥ катерах, що
несуть службу по охорон≥ державного кордону ”крањни,  ≥нших
п≥дрозд≥лах  ƒержавноњ  прикордонноњ  служби  за  ѕерел≥ком,
затверджуваним  јдм≥н≥страц≥Їю  ƒержавноњ  прикордонноњ служби
”крањни;

   у склад≥ других ек≥паж≥в дизель-електричних п≥дводних човн≥в,
що перебувають у строю;

   у високог≥рних м≥сцевост¤х на висот≥ в≥д 1000 до 1500 метр≥в
над р≥внем мор¤, а у вин¤ткових випадках - ≥ нижче зг≥дно з
перел≥ками  в≥йськових  частин,  п≥дрозд≥л≥в  ≥  установ,
затверджуваних в≥дпов≥дно ћ≥н≥стерством оборони, ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х  справ,  ÷ентральним  управл≥нн¤м  —лужби безпеки,
јдм≥н≥страц≥Їю  ƒержавноњ  прикордонноњ  служби  ”крањни  та
”правл≥нн¤м державноњ охорони; ( јбзац дванадц¤тий п≥дпункту "в"
пункту 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863
( 863-2001-п ) в≥д 26.07.2001 )

   в укр≥плених районах в≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ несуть (несли)
бойове чергуванн¤ в спорудах оборонних позиц≥й у склад≥ бойових
обслуг;

   на роботах, пов'¤заних з л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в авар≥њ на
„орнобильськ≥й ј≈—, - з 1 с≥чн¤ 1988 по 31 грудн¤ 1993 року;

   у зонах безумовного  (обов'¤зкового)  та  гарантованого
добров≥льного в≥дселенн¤, передбачених пунктами 2 ≥ 3 статт≥ 2
«акону ”крањни "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥
постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ), -
зг≥дно з перел≥ками в≥йськових частин, п≥дрозд≥л≥в ≥ установ,
затверджуваними в≥дпов≥дно ћ≥н≥стерством оборони, ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х  справ,  ÷ентральним  управл≥нн¤м  —лужби безпеки,
јдм≥н≥страц≥Їю ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни, ”правл≥нн¤м
державноњ охорони; ( ѕункт 3 доповнено абзацом 15 зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93, ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п ) в≥д
26.07.2001 )

   на посадах, де виконанн¤ обов'¤зк≥в пов'¤зано з работами по
знешкодженню вибухонебезпечних предмет≥в, у пер≥од  виконанн¤
роб≥т, перел≥ки  ¤ких  визначаютьс¤  кер≥вниками  в≥дпов≥дних
м≥н≥стерств ≥ в≥домств; ( ѕункт 3 доповнено абзацом 16 зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )

   проходженн¤ служби у  внутр≥шн≥х  в≥йськах  ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни в≥йськовослужбовц¤ми, ¤к≥  виконують
обов'¤зки з охорони атомних електростанц≥й, ¤дерних установок ≥
матер≥ал≥в та транспортних засоб≥в п≥д час перевезенн¤ ¤дерного
палива та ≥нших рад≥оактивних речовин; ( ѕункт 3 доповнено абзацом
17 зг≥дно з ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93, ≥з
зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 967 ( 967-97-п ) в≥д
03.09.97 )

   проходженн¤ служби особами р¤дового ≥ начальницького складу
державноњ пожежноњ охорони  в  њњ  п≥дрозд≥лах  на  атомних
електростанц≥¤х, об'Їктах з ¤дерними установками ≥ матер≥алами;
( ѕункт 3 доповнено абзацом 18 зг≥дно з ѕостановою  ћ N 589
( 589-99-п ) в≥д 14.04.99 )

   проходженн¤ служби на посадах р¤дового ≥ начальницького
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ у виправно-трудових установах на
правах л≥кувальних та л≥карень при виправно-трудових установах дл¤
утриманн¤ ≥нфекц≥йно хворих засуджених; ( ѕункт 3 доповнено
абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )

   таЇмно;

   ” раз≥ на¤вност≥ двох ≥ б≥льше п≥дстав дл¤ зарахуванн¤ до
вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥њ на п≥льгових умовах одного ≥
того ж пер≥оду служби вислуга обчислюЇтьс¤ за т≥Їю п≥дставою, ¤ка
даЇ найб≥льш≥ п≥льги;

   у високог≥рних м≥сцевост¤х на висот≥ 1500 ≥ б≥льше метр≥в
над р≥внем мор¤; ( ѕ≥дпункт "в" доповнено абзацом двадц¤ть трет≥м
зг≥дно з ѕостановою  ћ N 299 ( 299-2000-п ) в≥д 14.02.2000 )

   час проходженн¤ служби особами р¤дового ≥ начальницького
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ у п≥дрозд≥лах карного розшуку за
перел≥ком  посад  ≥  умовами,  що визначаютьс¤ ћ≥н≥стерством
внутр≥шн≥х справ; ( ѕ≥дпункт "в" доповнено абзацом зг≥дно з
ѕостановою  ћ N 1497 ( 1497-2001-п ) в≥д 16.11.2001, ≥з зм≥нами,
внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1803 ( 1803-2003-п ) в≥д
20.11.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року )
( ўодо зм≥н додатково див. ѕостанову  ћ N 747 ( 747-93-п ) в≥д
19.09.93 - таЇмно )

   час проходженн¤ служби особами р¤дового ≥ начальницького
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ у п≥дрозд≥лах з п≥дбиранн¤ та
транспортуванн¤ труп≥в у морг за перел≥ком посад ≥ на умовах, що
визначаютьс¤ ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ; ( ѕ≥дпункт "в" пункту
3 доповнено абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1803 ( 1803-2003-п )
в≥д 20.11.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року )

   час проходженн¤ служби особами начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х  справ  на посадах д≥льничних, старших д≥льничних
≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ та прац≥вник≥в п≥дрозд≥л≥в з кер≥вництва
д≥льничними  ≥нспекторами  м≥л≥ц≥њ (кр≥м центрального апарату
ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ); ( ѕ≥дпункт "в" пункту 3 доповнено
абзацом зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1525 ( 1525-2004-п ) в≥д
17.11.2004 )

   г) один м≥с¤ць служби за сорок дн≥в:

   особам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ та крим≥нально-виконавчоњ системи, ¤к≥ проход¤ть службу у
виправно-трудових    установах,    сл≥дчих    ≥зол¤торах,
л≥кувально-трудових  проф≥лактор≥¤х,  ≥зол¤торах  тимчасового
триманн¤, приймальниках-розпод≥льниках дл¤ ос≥б, затриманих за
брод¤жництво,  спец≥альних  приймальниках  дл¤ ос≥б, п≥дданих
адм≥н≥стративному арешту, п≥дрозд≥лах конвойноњ служби м≥л≥ц≥њ, та
в≥йськовослужбовц¤м пост≥йного складу, ¤к≥ проход¤ть службу у
дисципл≥нарних  частинах,  за перел≥ками посад ≥ на умовах,
затверджуваних  в≥дпов≥дно  ћ≥н≥стерством  внутр≥шн≥х  справ,
ƒержавним департаментом з питань виконанн¤ покарань, ÷ентральним
управл≥нн¤м —лужби безпеки, ћ≥н≥стерством оборони. ( јбзац другий
п≥дпункту "г" в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 299 ( 299-2000-п ) в≥д
14.02.2000, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 1803
( 1803-2003-п ) в≥д 20.11.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004
року )
( ѕункт 3 доповнено п≥дпунктом "г" зг≥дно з ѕостановою  ћ N 747
( 747-93-п ) в≥д 19.09.93 )
 

   4. ”становити, що строкова в≥йськова служба зараховуЇтьс¤ до
вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ пенс≥й особам, зазначеним в абзац≥
першому пункту 1 ц≥Їњ постанови, у календарному обчисленн≥, а в
раз≥ проходженн¤ ц≥Їњ служби в≥дпов≥дно до умов, визначених у
пункт≥  3 ц≥Їњ постанови, або ¤к≥ зг≥дно ≥з законодавством
колишнього —–—– були п≥дставою зарахуванн¤ до вислуги рок≥в дл¤
призначенн¤  пенс≥њ  на  п≥льгових умовах, - у в≥дпов≥дному
п≥льговому обчисленн≥.

   5. ¬ислуга рок≥в, ¤ка була обчислена дл¤ призначенн¤ пенс≥й
в≥йськовослужбовц¤м та особам начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ до введенн¤ в д≥ю «акону ”крањни "ѕро
пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥
р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ" ( 2262-12 ) перегл¤ду не
п≥дл¤гаЇ.

   6. ”становити, що пенс≥њ, ¤к≥  призначаютьс¤  особам,
зазначеним в абзац≥ першому пункту 1 ц≥Їњ постанови, обчислюютьс¤
≥з суми  грошового  забезпеченн¤,  що  виплачуЇтьс¤  цим
в≥йськовослужбовц¤м, особам начальницького та р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ на день зв≥льненн¤ з≥ служби,  а
зв≥льненим з≥ служби до введенн¤ в д≥ю «акону ”крањни "ѕро
пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥
р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ" ( 2262-12 ) - ≥з суми
грошового забезпеченн¤, встановленого дл¤ в≥дпов≥дних категор≥й
в≥йськовослужбовц≥в,  ос≥б  начальницького та р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ на день введенн¤ в д≥ю цього «акону.
( ѕункт 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 347
( 347-94-п ) в≥д 03.06.94 )

   7. ѕенс≥њ обчислюютьс¤ з таких вид≥в грошового забезпеченн¤:

   окладу за останньою штатною посадою,  займаною  перед
зв≥льненн¤м;

   окладу за в≥йськове або спец≥альне званн¤;

   процентноњ надбавки за вислугу рок≥в;

   ( јбзац п'¤тий пункту 7 виключено на п≥дстав≥ ѕостанови  ћ
N 463 ( 463-95-п ) в≥д 28.06.95 )

   додаткових  вид≥в  грошового  забезпеченн¤, що надаютьс¤
щом≥с¤ц¤ (надбавки за  вчене  званн¤  ≥  науковий  ступ≥нь,
квал≥ф≥кац≥ю та умови служби). –озм≥р додаткових вид≥в грошового
забезпеченн¤ визначаЇтьс¤ (за вибором тих, хто звернувс¤ за
пенс≥Їю) за 24 останн≥ календарн≥ м≥с¤ц≥ служби п≥др¤д перед
зверненн¤м за пенс≥Їю або за будь-¤к≥ 60 календарних м≥с¤ц≥в
служби п≥др¤д прот¤гом ус≥Їњ служби перед зверненн¤м за пенс≥Їю
незалежно в≥д на¤вних перерв у служб≥. —ередньом≥с¤чна сума
додаткових вид≥в грошового забезпеченн¤ за 24 календарн≥ м≥с¤ц≥ ≥
за 60 календарних м≥с¤ц≥в визначаЇтьс¤ шл¤хом д≥ленн¤ загальноњ
суми додаткових вид≥в грошового забезпеченн¤ за 24 календарн≥
м≥с¤ц≥ служби п≥др¤д (перед зверненн¤м за пенс≥Їю) чи за 60
календарних  м≥с¤ц≥в  служби  п≥др¤д (прот¤гом вс≥Їњ служби)
в≥дпов≥дно на 24 ≥ 60. ( јбзац п'¤тий пункту 7 в редакц≥њ
ѕостанови  ћ N 12 ( 12-2000-п ) в≥д 08.01.2000 )

   ќсобам оф≥церського складу, переведеним за станом здоров'¤
або в≥ком з льотноњ роботи, п≥дводних  човн≥в  (п≥дводних
крейсер≥в), атомних надводних корабл≥в ≥ м≥нних тральщик≥в на
посади з меншим посадовим окладом, пенс≥њ обчислюютьс¤ за бажанн¤м
пенс≥онера виход¤чи з посадового окладу за останньою штатною
посадою, займаною перед зв≥льненн¤м, чи з посад, вказаних у цьому
абзац≥, до переведенн¤, ¤кщо на день переведенн¤ вони мали право
на пенс≥ю за вислугу рок≥в. ” такому ж пор¤дку обчислюютьс¤ пенс≥њ
особам оф≥церського та начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ ≥з в≥йськовим званн¤м полковника або спец≥альним званн¤
полковника м≥л≥ц≥њ чи внутр≥шньоњ служби, а також њм р≥вних ≥
вище, ¤кщо вони з таких обставин та умов переведен≥ в ≥нтересах
служби з посад, ¤к≥ займали не менше трьох рок≥в до переведенн¤ ≥
на день переведенн¤ мали право на пенс≥ю за вислугу рок≥в.

   ќсобам оф≥церського складу ≥ особам начальницького складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ були в≥др¤джен≥ дл¤ роботи в –адах
народних депутат≥в та њх органах, центральних ≥ м≥сцевих органах
державноњ виконавчоњ влади та одержували зароб≥тну плату в пор¤дку
≥ розм≥рах, установлених дл¤ прац≥вник≥в цих орган≥в, пенс≥њ
обчислюютьс¤ виход¤чи з посадового окладу, встановленого  за
аналог≥чною посадою в≥дпов≥дно дл¤  ос≥б  оф≥церського  та
начальницького складу.

   ќсобам оф≥церського складу, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби до
вступу на штатну посаду п≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥йськового навчального
закладу або п≥сл¤ призову ≥з запасу, пенс≥њ обчислюютьс¤ в
пор¤дку, передбаченому пунктом 7 ц≥Їњ постанови, ≥з сум грошового
забезпеченн¤, сплачених њм на день зв≥льненн¤.

   ћ≥чманам ≥  в≥йськовослужбовц¤м  надстроковоњ  служби,
переведеним з атомних п≥дводних крейсер≥в, атомних п≥дводних
човн≥в ≥ дизельних п≥дводних човн≥в,  обладнаних  атомними
енергертичними установками, на в≥дпов≥дн≥ р≥внозначн≥ посади на
≥нш≥ корабл≥, судна або  в  берегов≥  в≥йськов≥  частини
¬≥йськово-ћорського ‘лоту ”крањни ≥з збереженн¤м одержуваного до
дн¤ переведенн¤ посадового окладу, пенс≥њ обчислюютьс¤ в пор¤дку,
передбаченому цим пунктом, виход¤чи з виплачуваного на день
зв≥льненн¤ з в≥йськовоњ служби збереженого посадового окладу.

   8. ѕерерахунок ран≥ше призначених пенс≥й в≥йськовослужбовц¤м,
особам начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
та членам њхн≥х с≥мей у зв'¤зку ≥з зм≥ною розм≥р≥в грошового
забезпеченн¤, що сталос¤ п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥  служби  ос≥б
оф≥церського складу, прапорщик≥в, м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в
надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б
начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х  справ,
провадитьс¤ щор≥чно виход¤чи з установленого за станом на 1 с≥чн¤
поточного року розм≥ру грошового  забезпеченн¤  в≥дпов≥дних
категор≥й в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового
складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, з ¤кого обчислюютьс¤ пенс≥њ.

   9.  ќсобам  оф≥церського  складу, прапорщикам, м≥чманам,
в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом,  особам начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ одержували перед зв≥льненн¤м з≥ служби
персональн≥ (збережен≥) посадов≥ оклади, або п≥двищен≥ посадов≥
оклади за службу у високог≥рних м≥сцевост¤х, пенс≥њ обчислюютьс¤
≥з звичайних, а не з персональних (збережених) або п≥двищених
посадових оклад≥в.

   ѕрисвоЇнн¤ в≥йськовослужбовц¤м у пер≥од њх перебуванн¤ в
запас≥ чергових в≥йськових звань не Ї п≥дставою дл¤ перегл¤ду
ран≥ше призначених њм пенс≥й.

   ѕенс≥њ, що призначаютьс¤ членам с≥м'њ померлих (загиблих)
ос≥б  оф≥церського  складу,   прапорщик≥в,    м≥чман≥в,
в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за
контрактом, ос≥б начальницького ≥ р¤дового  складу  орган≥в
внутр≥шн≥х справ, обчислюютьс¤ в пор¤дку, передбаченому пунктом 7
ц≥Їњ постанови, з в≥дпов≥дних вид≥в грошового забезпеченн¤, з ¤ких
п≥дл¤гала обчисленню пенс≥¤ утриманцю. ѕри цьому абзаци сьомий та
дес¤тий пункту 7 ц≥Їњ постанови не застосовуютьс¤.

   „ленам с≥м'њ померлих пенс≥онер≥в з  числа  зазначених
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького та р¤дового  складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ пенс≥њ обчислюютьс¤ з оклад≥в грошового
забезпеченн¤, з ¤ких була обчислена (перерахована) або п≥дл¤гала
перерахуванню пенс≥¤ утриманцю.

   10. ¬≥йськовослужбовц¤м (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ
служби),  особам  начальницького  ≥  р¤дового складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ при зв≥льненн≥ з в≥йськовоњ служби або з орган≥в
внутр≥шн≥х справ за вислугою строку служби, за в≥ком, за станом
здоров'¤, у зв'¤зку ≥з скороченн¤м штат≥в або з проведенн¤м
орган≥зац≥йних заход≥в у раз≥ неможливост≥ використанн¤ на служб≥
(в органах) виплачуЇтьс¤ грошова допомога в розм≥р≥ 50 в≥дсотк≥в
м≥с¤чного грошового забезпеченн¤ за кожний повний календарний р≥к
служби.

   ¬≥йськовослужбовц¤м, особам начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби або з
орган≥в внутр≥шн≥х справ через с≥мейн≥ обставини або ≥нш≥ поважн≥
причини, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни,
виплачуЇтьс¤ грошова допомога у розм≥р≥ 25 в≥дсотк≥в м≥с¤чного
грошового забезпеченн¤ за кожний повний календарний р≥к служби.

   ( јбзац трет≥й пункту 10 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥ ”казу
ѕрезидента N 463/2001 ( 463/2001 ) в≥д 23.06.2001 )

   —трок календарноњ в≥йськовоњ служби,  служби  в  органах
внутр≥шн≥х  справ дл¤ визначенн¤ розм≥ру зазначеноњ грошовоњ
допомоги обчислюЇтьс¤ зг≥дно з пунктом 1 ц≥Їњ постанови. ( јбзац
четвертий  пункту 10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом
ѕрезидента N 463/2001 ( 463/2001 ) в≥д 23.06.2001 )

   ¬≥йськовослужбовц¤м, особам начальницького ≥ р¤дового складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби за
службовою нев≥дпов≥дн≥стю, у зв'¤зку з обвинувальним вироком суду,
що набрав законноњ сили, грошова допомога, передбачена  цим
пунктом, не виплачуЇтьс¤.
( ѕункт 10 в редакц≥њ ѕостанови  ћ N 12 ( 12-2000-п ) в≥д
08.01.2000 )

   11. «а особами оф≥церського складу ≥ особами середнього,
старшого ≥ вищого начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
(кр≥м зазначених в абзац≥ другому цього пункту), ¤к≥ зв≥льнен≥ з≥
служби за в≥ком, хворобою, скороченн¤м штату чи за обмеженим
станом здоров'¤ без права на пенс≥ю, пор¤д ≥з виплатою одноразовоњ
грошовоњ допомоги збер≥гаЇтьс¤ виплата окладу за в≥йськовим чи
спец≥альним званн¤м прот¤гом одного року з дн¤ зв≥льненн¤.

   ќсобам оф≥церського складу ≥ особам середнього, старшого ≥
вищого начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ,  ¤к≥
працювали перед зв≥льненн¤м з≥ служби в –адах народних депутат≥в
та њх органах, центральних ≥ м≥сцевих органах державноњ виконавчоњ
влади ≥ залишилис¤ п≥сл¤ зв≥льненн¤ на попередн≥й робот≥, а також
тим, хто був на в≥йськов≥й служб≥ за призовом або за контрактом до
трьох рок≥в зг≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро загальний в≥йськовий
обов'¤зок ≥ в≥йськову службу" ( 2232-12 ), - оклад за в≥йськове чи
спец≥альне званн¤ прот¤гом одного року з дн¤ зв≥льненн¤ не
виплачуЇтьс¤.

   12. „ленам  с≥м'њ  померлих  пенс≥онер≥в  ≥з  числа
в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ не мають права на одержанн¤ страхових сум по
обов'¤зковому державному особистому страхуванню, незалежно в≥д
призначенн¤ пенс≥й в раз≥ втрати годувальника,  виплачуЇтьс¤
одноразова грошова допомога: дружин≥ - в розм≥р≥ трим≥с¤чноњ
пенс≥њ годувальника ≥ на кожного непрацездатного члена с≥м'њ - у
розм≥р≥ м≥с¤чноњ пенс≥њ годувальника.

   ѕри визначенн≥ розм≥ру одноразовоњ  грошовоњ  допомоги,
передбаченоњ цим пунктом, до член≥в с≥м'њ, ¤к≥ мають право на
допомогу, належать: дружина незалежно в≥д в≥ку ≥ працездатност≥,
д≥ти, ¤к≥ не дос¤гли 18 рок≥в або старш≥ цього в≥ку, ¤кщо вони
стали ≥нвал≥дами до дос¤гненн¤ 18 рок≥в, або були на день смерт≥
годувальника вихованц¤ми, учн¤ми, студентами, курсантами  та
слухачами (кр≥м курсант≥в ≥ слухач≥в  в≥йськових  навчальних
заклад≥в), стажистами навчальних заклад≥в ≥ не дос¤гли 23-р≥чного
в≥ку; батьки, ¤к≥ перебували на утриманн≥ померлого ≥ дос¤гли
пенс≥йного в≥ку: чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в, або Ї
≥нвал≥дами.

   ќсобам оф≥церського складу та особам середнього, старшого ≥
вищого  начальницького  складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥
працювали безпосередньо перед зв≥льненн¤м у запас або у в≥дставку
в –адах народних депутат≥в та њх органах, центральних ≥ м≥сцевих
органах державноњ виконавчоњ влади ≥з залишенн¤м на в≥йськов≥й
служб≥  або в кадрах ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни,
допомога, передбачена пунктом 10 ц≥Їњ постанови, виплачуЇтьс¤ за
рахунок кошт≥в орган≥в, в ¤ких вони працювали. ¬ такому ж пор¤дку
провад¤тьс¤ грошов≥ виплати в≥йськовослужбовц¤м ≥нших в≥йськових
формувань, що не ф≥нансувалис¤ ћ≥н≥стерством оборони, —лужбою
безпеки,  јдм≥н≥страц≥Їю  ƒержавноњ  прикордонноњ  служби  та
ћ≥н≥стерством внутр≥шн≥х справ ”крањни. ( јбзац трет≥й пункту 12
≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ N 863 ( 863-2001-п )
в≥д 26.07.2001 )

   13. Ќепрацюючим пенс≥онерам ≥з числа ос≥б  оф≥церського
складу, прапорщик≥в, м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ
служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б начальницького ≥
р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та член≥в њхн≥х с≥мей
виплачуЇтьс¤ грошова допомога при народженн≥ дитини в пор¤дку ≥
розм≥рах, встановлених законодавством.

   14. √рошова допомога, передбачена ц≥Їю постановою, п≥дл¤гаЇ
виплат≥ за рахунок кошт≥в ћ≥н≥стерства оборони, ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ, —лужби безпеки, ”правл≥нн¤ державноњ охорони,
јдм≥н≥страц≥њ ƒержавноњ прикордонноњ служби ”крањни та ≥нших
в≥йськових формувань (за вин¤тком випадк≥в, передбачених абзацом
трет≥м пункту 12 ц≥Їњ постанови), а допомога передбачена пунктом
12 ц≥Їњ постанови за рахунок кошт≥в, вид≥лених у державному
бюджет≥  на  пенс≥йне  забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б
начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та њхн≥х
с≥мей. ( ѕункт 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ѕостановою  ћ
N 863 ( 863-2001-п ) в≥д 26.07.2001 )

   15. ƒозволити ћ≥н≥стерству оборони, ћ≥н≥стерству внутр≥шн≥х
справ, —лужб≥ безпеки ”крањни на пер≥од масового перерахунку
пенс≥й встановлювати прац≥вникам пенс≥йних служб надбавки до њх
посадових оклад≥в в розм≥р≥ в≥д 30 до 50 процент≥в ≥ залучати до
ц≥Їњ роботи необх≥дну к≥льк≥сть спец≥ал≥ст≥в на догов≥рних умовах.   ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни             ¬. ‘ќ ≤Ќ

       ћ≥н≥стр
    аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни            ¬. ѕ™’ќ“ј

   ≤нд.29


—торiнки:  [ 1 ]
ѕошук  «найти слова на сторiнцi:     
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 2005  [ вгору
Используются технологии uCoz