¬ерховна –ада ”крањни ѕрезидент ”крањни;  ”каз  вiд 04.10.1996  є 926/96 «аконодавство ”крањни
ƒокумент 926/96, редакцi¤ вiд 17.04.2006  >>
ѕошук ѕошук слiв на сторiнцi
—торiнки:  [ 1 ]


              
√ерб ”крањни
               ”   ј «
            ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“ј ” –јѓЌ»

       ѕро умови грошового забезпеченн¤ ос≥б
      р¤дового ≥ начальницького складу та оплати
      прац≥ прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ

    { ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казами ѕрезидента 
     N  1036/98 (  1036/98 ) в≥д 18.09.98
     N   98/99 (   98/99 ) в≥д 29.01.99
     N  650/99 (  650/99 ) в≥д 16.06.99
     N 771/2001 ( 771/2001 ) в≥д 31.08.2001 
     N 1052/2001 ( 1052/2001 ) в≥д 07.11.2001 
     N 289/2002 ( 289/2002 ) в≥д 22.03.2002 }

 { ѕро поширенн¤ чинност≥ ”казу додатково див. ”каз ѕрезидента
  N 27/2004 ( 27/2004 ) в≥д 12.01.2004 }

    { ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидентом
     N 600/2005 ( 600/2005 ) в≥д 03.04.2005
     N 272/2006 ( 272/2006 ) в≥д 30.03.2006 }


   « метою   впор¤дкуванн¤    грошового    забезпеченн¤
ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ
п о с т а н о в л ¤ ю:

   1. «атвердити  схеми  посадових  оклад≥в,  оклад≥в  за
спец≥альними званн¤ми  ос≥б  р¤дового ≥ начальницького складу
орган≥в внутр≥шн≥х справ та оклади грошового утриманн¤ курсант≥в
навчальних заклад≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни зг≥дно з
додатками NN 1-9.
   Ќадати право ћ≥н≥стру внутр≥шн≥х справ ”крањни установлювати
посадов≥ оклади дл¤ категор≥й р¤дового ≥ начальницького складу, не
передбачених  цим ”казом, в≥дпов≥дно до розм≥р≥в, визначених
схемами посадових оклад≥в.
   ѕосадов≥ оклади прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ не
мають спец≥альних звань  р¤дового  ≥  начальницького  складу,
визначаютьс¤ зг≥дно з посадовими окладами прац≥вник≥в в≥дпов≥дно
центрального апарату м≥н≥стерств,  ≥нших  центральних  орган≥в
виконавчоњ влади ”крањни, м≥н≥стерств, ≥нших орган≥в виконавчоњ
влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, управл≥нь ≥ самост≥йних в≥дд≥л≥в
м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й.

   2. ¬иплачувати:
   особам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ надбавку за вислугу рок≥в зг≥дно з додатком N 10;
   особам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ доплату за роботу в н≥чний час у розм≥р≥ 35 в≥дсотк≥в
посадового окладу;
   м≥л≥ц≥онерам-вод≥¤м, вод≥¤м воЇн≥зованоњ пожежноњ охорони, а
також ≥нспекторам дорожньо-патрульноњ служби надбавку в розм≥рах:
за перший клас - 10, за другий клас - 5 в≥дсотк≥в посадового
окладу;
   особам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ матер≥альну  допомогу  в  розм≥р≥  м≥с¤чного  грошового
забезпеченн¤ на р≥к.

   2-1. ”становити особам р¤дового ≥ начальницького складу
орган≥в  внутр≥шн≥х  справ щом≥с¤чн≥ надбавки в розм≥р≥ 100
в≥дсотк≥в грошового забезпеченн¤ (оклад≥в грошового забезпеченн¤
та надбавки за вислугу рок≥в).
{ ”каз доповнено статтею 2-1 зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 771/2001
( 771/2001 ) в≥д 31.08.2001, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з
”казами ѕрезидента N 1052/2001 ( 1052/2001 ) в≥д 07.11.2001,
N 289/2002 ( 289/2002 ) в≥д 22.03.2002, N 272/2006 ( 272/2006 )
в≥д 30.03.2006 }

   3. Ќадати право кер≥вникам орган≥в внутр≥шн≥х справ у межах
асигнувань, що вид≥л¤ютьс¤ на утриманн¤ цих орган≥в:
   а) установлювати:
   заступникам кер≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ, заступникам
кер≥вник≥в њх структурних п≥дрозд≥л≥в, не передбачених цим ”казом,
- посадов≥ оклади на 2-7 в≥дсотк≥в нижче посадового окладу
в≥дпов≥дного кер≥вника;
   особам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х
справ, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в зг≥дно ≥з
законодавством ≥ залишен≥ за њхньою згодою та в ≥нтересах справи
на служб≥, - щом≥с¤чну доплату в розм≥р≥ в≥д 25 до 50 в≥дсотк≥в
суми пенс≥њ, ¤ка б могла бути њм нарахована;
   надбавки особам р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ:
   за особлив≥ умови служби, квал≥ф≥кац≥ю, профес≥йний ризик та
виконанн¤ особливо важливих завдань - до 50 в≥дсотк≥в оклад≥в
грошового забезпеченн¤; ( јбзац п'¤тий п≥дпункту "а" статт≥ 3 в
редакц≥њ ”казу ѕрезидента N 650/99 в≥д 16.06.99 )
   за знанн¤ та використанн¤ в робот≥ ≥ноземноњ мови - до 10
в≥дсотк≥в посадового окладу;

   б) прем≥ювати ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ в≥дпов≥дно до њх особистого вкладу в загальн≥
результати роботи в межах фонду прем≥юванн¤, створеного у розм≥р≥
чотирим≥с¤чного фонду  грошового  забезпеченн¤,  без обмеженн¤
≥ндив≥дуальних прем≥й максимальними розм≥рами.

   4. « метою залученн¤ до роботи в органах внутр≥шн≥х справ
висококвал≥ф≥кованих спец≥ал≥ст≥в   виплачувати   прац≥вникам
зазначених орган≥в, ¤к≥ мають науковий ступ≥нь кандидата або
доктора наук з в≥дпов≥дноњ спец≥альност≥, доплату до посадових
оклад≥в у розм≥р≥ в≥дпов≥дно 15 ≥ 20 в≥дсотк≥в посадового окладу.

   5. ”становити  особам  начальницького  складу  сл≥дчих
п≥дрозд≥л≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ за службу на посадах сл≥дчих:
   щом≥с¤чну надбавку до оклад≥в грошового утриманн¤ у розм≥рах:
   понад 3 роки - 10 в≥дсотк≥в;
   понад 5 рок≥в - 15 в≥дсотк≥в;
   понад 10 рок≥в - 20 в≥дсотк≥в;
   понад 15 рок≥в - 25 в≥дсотк≥в;

   щом≥с¤чну доплату за вислугу 20 ≥ б≥льше рок≥в у розм≥р≥ 100
в≥дсотк≥в суми пенс≥њ, ¤ка б могла бути њм нарахована у раз≥
виходу на  пенс≥ю.  ƒоплата  за  вислугу 20 ≥ б≥льше рок≥в
виплачуЇтьс¤ без урахуванн¤ надбавок, установлених за службу на
посадах сл≥дчих.
( „инн≥сть частини першоњ статт≥ 5 поширено на д≥льничних, старших
д≥льничних ≥нспектор≥в м≥л≥ц≥њ та ос≥б начальницького складу
п≥дрозд≥л≥в  адм≥н≥стративноњ  служби  м≥л≥ц≥њ  з кер≥вництва
д≥льничними ≥нспекторами зг≥дно з ”казом ѕрезидента N 27/2004
( 27/2004 ) в≥д 12.01.2004 )

   ѕ≥д час  визначенн¤ стажу, ¤кий даЇ право на зазначен≥
доплати, враховуЇтьс¤ також час роботи на посадах начальник≥в
сл≥дчих п≥дрозд≥л≥в,  њх заступник≥в, прокурор≥в-крим≥нал≥ст≥в,
сл≥дчих в органах прокуратури та служби на посадах  сл≥дчих
в≥йськовослужбовц≥в —лужби безпеки ”крањни.

   6. ”становити, що умови оплати прац≥, передбачен≥ цим ”казом,
поширюютьс¤ на ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в
внутр≥шн≥х справ:
   ¤к≥ перебувають у розпор¤дженн≥ орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥
тих, ¤к≥ вибули у навчальн≥ заклади ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ
”крањни з≥ збереженн¤м грошового утриманн¤ за останньою штатною
посадою.  «а  курсантами  навчальних  заклад≥в  ћ≥н≥стерства
внутр≥шн≥х справ ”крањни, зарахованими на навчанн¤ з  числа
цив≥льних ос≥б, збер≥гаютьс¤ розм≥ри оклад≥в за спец≥альними
званн¤ми, призначен≥ до набранн¤ чинност≥ цим ”казом; ( јбзац
другий статт≥ 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з ”казом ѕрезидента
N 1036/98 в≥д 18.09.98 )
   ¤к≥ працюють у систем≥ ≥нших м≥н≥стерств, центральних орган≥в
виконавчоњ влади та перебувають у кадрах ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни. «аходи, пов'¤зан≥ з запровадженн¤м нових умов
оплати прац≥ ц≥Їњ категор≥њ прац≥вник≥в, зд≥йснюютьс¤ за рахунок
кошт≥в в≥дпов≥дних  м≥н≥стерств,  ≥нших  центральних  орган≥в
виконавчоњ влади.

   7. ”становити прац≥вникам п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й,
навчальних заклад≥в, внутр≥шн≥х в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х
справ ”крањни надбавки за безперервну роботу в розм≥рах зг≥дно з
додатком N 11.

   8. ”становити ћ≥н≥стру внутр≥шн≥х справ ”крањни та його
заступникам надбавку за особливий характер служби в розм≥р≥ до 50
в≥дсотк≥в оклад≥в грошового утриманн¤.

   9. ћ≥н≥стерству внутр≥шн≥х справ ”крањни зд≥йснити додатков≥
заходи щодо скороченн¤ чисельност≥ прац≥вник≥в орган≥в внутр≥шн≥х
справ з метою вив≥льненн¤ кошт≥в дл¤ ф≥нансуванн¤ додаткових
витрат, пов'¤заних з реал≥зац≥Їю цього ”казу.

   10.  аб≥нету  ћ≥н≥стр≥в ”крањни привести своњ р≥шенн¤ у
в≥дпов≥дн≥сть з цим ”казом.

   11. ¬изнати таким, що втратив чинн≥сть, ”каз ѕрезидента
”крањни в≥д 24 серпн¤ 1995 року N 803 ( 803/95 ) "ѕро поширенн¤
чинност≥ ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 14 липн¤ 1995 року N 615 на
в≥йськовослужбовц≥в ѕрикордонних  в≥йськ  ”крањни, Ќац≥ональноњ
гвард≥њ ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань та ос≥б р¤дового ≥
начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ".

   12. ÷ей ”каз набираЇ чинност≥ з 1 грудн¤ 1996 року.


 ѕрезидент ”крањни                  Ћ. ”„ћј

 м.  ињв, 4 жовтн¤ 1996 року
     N 926/96


   ( ƒодаток N 1 "—хема посадових оклад≥в ос≥б начальницького
складу центрального апарату ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни"
втратив  чинн≥сть  на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 771/2001
( 771/2001 ) в≥д 31.08.2001 )

                       
   ( ƒодаток N 2 "—хема посадових оклад≥в ос≥б начальницького
складу √оловного управл≥нн¤ внутр≥шн≥х справ у м.  иЇв≥" втратив
чинн≥сть на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 771/2001 ( 771/2001 ) в≥д
31.08.2001 )


   ( ƒодаток N 3 "—хема посадових оклад≥в ос≥б начальницького
складу √”ћ¬— у јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим ≥  ињвськ≥й област≥,
управл≥нь внутр≥шн≥х справ у област¤х ≥ м≥ст≥ —евастопол≥" втратив
чинн≥сть на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 771/2001 ( 771/2001 ) в≥д
31.08.2001 )


   ( ƒодаток N 4 "—хема посадових оклад≥в ос≥б начальницького
складу м≥ських управл≥нь внутр≥шн≥х справ" втратив чинн≥сть на
п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 771/2001 ( 771/2001 ) в≥д 31.08.2001 )


   ( ƒодаток N 5 "—хема посадових оклад≥в ос≥б начальницького
складу районних управл≥нь внутр≥шн≥х справ √”ћ¬— у м.  иЇв≥"
втратив  чинн≥сть  на  п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 771/2001
( 771/2001 ) в≥д 31.08.2001 )


   ( ƒодаток N 6 "—хема посадових оклад≥в ос≥б начальницького
складу м≥ських та районних в≥дд≥л≥в (в≥дд≥лень) внутр≥шн≥х справ,
в≥дд≥л≥в (в≥дд≥лень) м≥л≥ц≥њ" втратив чинн≥сть на п≥дстав≥ ”казу
ѕрезидента N 771/2001 ( 771/2001 ) в≥д 31.08.2001 )


   ( ƒодаток N 7 "Ўкала посадових оклад≥в ос≥б р¤дового ≥
молодшого начальницького окладу орган≥в внутр≥шн≥х справ" втратив
чинн≥сть на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 771/2001 ( 771/2001 ) в≥д
31.08.2001 )


   (  ƒодаток  N  8 "ќклади грошового утриманн¤ курсант≥в
навчальних заклад≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ" втратив чинн≥сть на
п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 600/2005 ( 600/2005 ) в≥д 03.04.2005 )   ( ƒодаток N 9 "ќклади за спец≥альними званн¤ми ос≥б р¤дового
≥ начальницького складу орган≥в внутр≥шн≥х справ "втратив чинн≥сть
на п≥дстав≥ ”казу ѕрезидента N 98/99 в≥д 29.01.99 )                      ƒќƒј“ќ  N 10
                  до ”казу ѕрезидента ”крањни
                 в≥д 4 жовтн¤ 1996 року N 926/96

             –ќ«ћ≤–» ЌјƒЅј¬ќ 
     за вислугу рок≥в до оклад≥в грошового утриманн¤
     ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу орган≥в
             внутр≥шн≥х справ


ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|      ¬ислуга       |–озм≥ри надбавок (у в≥дсотках)|
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 ¬≥д 1 до 2 рок≥в                5
 ¬≥д 2 до 5 рок≥в               10
 ¬≥д 5 до 10 рок≥в               20
 ¬≥д 10 до 15 рок≥в              25
 ¬≥д 15 до 20 рок≥в              30
 ¬≥д 20 до 25 рок≥в              35
 ¬≥д 25 ≥ б≥льше рок≥в             40


 √лава јдм≥н≥страц≥њ
 ѕрезидента ”крањни                  ƒ.“јЅј„Ќ» 
                      ƒќƒј“ќ  N 11
                  до ”казу ѕрезидента ”крањни
                 в≥д 4 жовтн¤ 1996 року N 926/96

             –ќ«ћ≤–» ЌјƒЅј¬ќ 
       за безперервну роботу до тарифних ставок
      (посадових оклад≥в) прац≥вник≥в п≥дприЇмств,
      установ, орган≥зац≥й ≥ навчальних заклад≥в
     орган≥в внутр≥шн≥х справ та внутр≥шн≥х в≥йськ
       ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни


ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
|    Ѕезперервна робота    |–озм≥ри надбавок (у в≥дсотках) |
ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ
 ѕонад 2 роки                  5
 ѕонад 5 рок≥в                 10
 ѕонад 10 рок≥в                 15
 ѕонад 15 рок≥в                 20
 ѕонад 20 рок≥в                 25


 √лава јдм≥н≥страц≥њ
 ѕрезидента ”крањни                  ƒ.“јЅј„Ќ» 


—торiнки:  [ 1 ]
ѕошук  «найти слова на сторiнцi:     
* тiльки украњнськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...


 
 [ закрити ”правлiнн¤ комп'ютеризованих систем
јпарату ¬ерховноњ –ади ”крањни © 1996-2006
 [ вгору
Используются технологии uCoz